Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0089(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0479/2007

Esitatud tekstid :

A6-0479/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/12/2007 - 9.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0590

Vastuvõetud tekstid
PDF 422kWORD 141k
Teisipäev, 11. detsember 2007 - Strasbourg
Innovatiivse meditsiini algatuse ühisettevõte *
P6_TA(2007)0590A6-0479/2007

Euroopa Parlamendi 11. detsembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb innovatiivse meditsiini algatuse ühisettevõtte loomist (KOM(2007)0241 – C6-0171/2007 – 2007/0089(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2007)0241);

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(1) (finantsmäärus), eriti selle artiklit 185,

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta2(2), eriti selle punkti 47,

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 171 ja 172, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0171/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja eelarvekomisjoni ning keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni arvamusi (A6-0479/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   on seisukohal, et õigusakti ettepanekus toodud võrdlussumma peab olema kooskõlas kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku 2007–2013 rubriigi 1 a ülemmääraga ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 47 sätetega; märgib, et 2013. aasta järgset rahastamist hinnatakse järgmise finantsraamistiku läbirääkimiste raames;

3.   tuletab meelde, et eelarvekomisjoni esitatud arvamus ei enneta 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 47 sätestatud menetluse tulemust, mida kohaldatakse innovatiivse meditsiini algatuse ühisettevõtte asutamise suhtes;

4.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

5.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

6.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

7.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile

Komisjoni ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
Põhjendus 10
(10)  Innovatiivse meditsiini ühise tehnoloogiaalgatuse eesmärk peaks olema koostöö edendamine selliste sidusrühmade vahel nagu tööstus, valitsusasutused (sealhulgas reguleerivad asutused), patsientide ühendused, akadeemiad ja kliinikumid. Innovatiivse meditsiini ühine tehnoloogiaalgatus peaks kindlaks määrama ühiselt kokkulepitud teadusuuringute kava (edaspidi "teadusuuringute kava"), järgides täpselt innovatiivse meditsiini Euroopa tehnoloogiaplatvormi väljatöötatud strateegiliste teadusuuringute kavas esitatud soovitusi.
(10)  Innovatiivse meditsiini ühise tehnoloogiaalgatuse eesmärk peaks olema koostöö edendamine selliste sidusrühmade vahel nagu tööstus, sealhulgas väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd), valitsusasutused (sealhulgas reguleerivad asutused), patsientide ühendused, akadeemiad ja kliinikumid. Innovatiivse meditsiini ühine tehnoloogiaalgatus peaks kindlaks määrama ühiselt kokkulepitud teadusuuringute kava (edaspidi "teadusuuringute kava"), järgides täpselt innovatiivse meditsiini Euroopa tehnoloogiaplatvormi väljatöötatud strateegiliste teadusuuringute kavas esitatud soovitusi.
Muudatusettepanek 2
Põhjendus 11
(11)  Innovatiivse meditsiini ühine tehnoloogiaalgatus peaks esitama kooskõlastatud lähenemisviisi nimetatud ravimite väljatöötamise protsessis esinevate teadusuuringute kitsaskohtade ületamiseks ning toetama konkurentsieelset farmaatsiaalast uurimistööd ja arendustegevust, et kiirendada patsientide jaoks ohutumate ja tõhusamate ravimite väljatöötamist. "Konkurentsieelset farmaatsiaalast uurimistööd ja arendustegevust" tuleks praeguses kontekstis mõista ravimite väljatöötamise protsessis kasutatavaid vahendeid ja metoodikat käsitleva uurimistööna.
(11)  Innovatiivse meditsiini ühine tehnoloogiaalgatus peaks esitama kooskõlastatud lähenemisviisi nimetatud ravimite väljatöötamise protsessis esinevate teadusuuringute kitsaskohtade ületamiseks ning toetama konkurentsieelset farmaatsiaalast uurimistööd ja arendustegevust, et kiirendada patsientide jaoks ohutumate ja tõhusamate ravimite väljatöötamist. "Konkurentsieelset farmaatsiaalast uurimistööd ja arendustegevust" tuleks praeguses kontekstis mõista üldiselt ravimite väljatöötamise protsessis, mitte aga konkreetse ravimi väljatöötamise protsessis kasutatavaid vahendeid ja metoodikat käsitleva uurimistööna. Innovatiivse meditsiini ühise tehnoloogiaalgatuse projektist tulenevat intellektuaalset omandit tuleks litsentsida kolmandatele osapooltele õiglastel ja mõistlikel tingimustel.
Muudatusettepanek 3
Põhjendus 13 a (uus)
(13 a)  Eriprogrammi "Koostöö" eesmärkide saavutamiseks tuleks IMA ühisettevõttel VKEde osalemist hoogustada, muu hulgas haldustoimingute lihtsustamise, VKEde vajaduste parema arvessevõtmise ning toetusmeetmete kehtestamise abil.
Muudatusettepanek 4
Põhjendus 13 b (uus)
(13 b)  Et saavutada nõukogu 19. detsembri 2006. aasta otsuse 2006/974/EÜ (mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) rakendamise eriprogrammi "Võimekus")1 eesmärgid, peaks IMA ühisettevõte eriti soodustama investeerimist VKEdele kasulikesse teadusuuringutesse ning edendama nende innovatsiooni- ja teadusuuringute tulemuste kasutamise võimet.
___________
1 ELT L 400, 30.12.2006, lk 299. Parandatud versioon: ELT L 54, 22.2.2007, lk 101.
Muudatusettepanek 5
Põhjendus 14
(14)  IMA ühisettevõte tuleks luua esialgu ajavahemikuks, mis lõpeb 31. detsembril 2017, et tagada seitsmenda raamprogrammiga (2007–2013) algatatud, kuid lõpule viimata teadusuuringute asjakohane haldamine.
(14)  IMA ühisettevõte tuleks luua esialgu ajavahemikuks, mis lõpeb 31. detsembril 2013. Et tagada seitsmenda raamprogrammiga (2007–2013) algatatud, kuid lõpule viimata teadusuuringute asjakohane haldamine, peaksid käimasolevad projektid vajadusel jätkuma kuni 31. detsembrini 2017.
Muudatusettepanek 6
Põhjendus 16
(16)  IMA ühisettevõte peaks olema ühenduste loodud asutus ja selle eelarve täitmise peab kinnitama Euroopa Parlament nõukogu soovituse alusel, võttes siiski arvesse ühiste tehnoloogiaalgatuste kui avaliku ja erasektori partnerluste olemusest ning eelkõige erasektori panusest tulenevat eripära.
(16)  IMA ühisettevõte peaks olema ühenduste loodud asutus ja selle eelarve täitmise peab kinnitama Euroopa Parlament, võttes arvesse nõukogu soovitust.
Muudatusettepanek 7
Põhjendus 17
(17)  IMA ühisettevõtte asutajaliikmed peaksid olema Euroopa Ühendus ja EFPIA.
(17)  IMA ühisettevõtte asutajaliikmed on Euroopa Ühendus ja EFPIA.
Muudatusettepanek 8
Põhjendus 26
(26)  EFPIA täisliikmeks olevad teadusuuringutega tegelevad farmaatsiaettevõtted ei saa IMA ühisettevõttelt toetust.
(26)  EFPIA täisliikmeks olevad teadusuuringutega tegelevad farmaatsiaettevõtted ei saa IMA ühisettevõttelt otsest ega kaudset toetust.
Muudatusettepanek 9
Põhjendus 27
(27)  IMA ühisettevõttel peaks komisjoniga läbiviidud eelneva konsultatsiooni alusel olema raamfinantsmääruse1 põhimõtetel rajanev eraldi finantseeskiri, milles võetakse arvesse konkreetseid tegevusvajadusi, mis tulenevad eelkõige vajadusest kombineerida ühendusepoolset ja erasektori rahastamist, et toetada uurimis- ja arendustegevust tõhusalt ja õigeaegselt.
__________
1 Komisjoni määrus (EÜ, Euratom) nr 2343/2002, 23. detsember 2002, raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185, EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72. Parandus EÜT L 2, 7.1.2003, lk 39.
(27)  IMA ühisettevõtte suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ei tohiks kõrvale kalduda komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)1, välja arvatud juhul, kui tema tegevusega seotud erivajadused seda eeldavad, eelkõige vajadus kombineerida ühendusepoolset ja erasektori rahastamist, et toetada uurimis- ja arendustegevust tõhusalt ja õigeaegselt. Määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 kõrvalekalduvate eeskirjade vastuvõtmiseks on vaja komisjoni eelnevat nõusolekut. Sellistest kõrvalekaldumistest tuleks teavitada eelarvepädevaid institutsioone.
__________
1 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72. Parandus EÜT L 2, 7.1.2003, lk 39.
Muudatusettepanek 10
Põhjendus 28
(28)  Selleks et tagada stabiilsed tööhõivetingimused, töötajate võrdne kohtlemine ja et kaasata kõrgelt kvalifitseeritud teadus- ja tehnikaspetsialiste, tuleb kõigi IMA ühisettevõttesse värvatud töötajate suhtes kohaldada Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi (edaspidi "personalieeskirjad").
(28)  Stabiilsete tööhõivetingimuste ja töötajate võrdse kohtlemise tagamise nõue ning vajadus kõrgelt kvalifitseeritud teadus- ja tehnikaspetsialistide järele nõuavad teatud paindlikkust töötajate värbamisel IMA ühisettevõttesse. Partnerlus peaks olema tasakaalus ning iga asutajaliige peaks saama töötajaid värvata. Komisjonil peaks seega olema vabadus lähetada IMA ühisettevõttesse nii palju töötajaid, kui ta peab vajalikuks, ning IMA ühisettevõte peaks saama värvata töötajaid lepingulisel alusel kooskõlas selle riigi tööõigusega, kus on tema asukoht.
Muudatusettepanek 11
Põhjendus 33
(33)  IMA ühisettevõtte asukoht peaks olema Belgias Brüsselis. IMA ühisettevõtte ja Belgia vahel tuleb sõlmida asukohaleping, milles käsitletakse tööruume, privileege ja immuniteete ning Belgia poolt IMA ühisettevõttele antavat muud toetust.
(33)  IMA ühisettevõtte asukoht peaks olema Belgias Brüsselis. IMA ühisettevõtte ja Belgia vahel tuleks sõlmida asukohaleping, milles käsitletakse abi seoses tööruumide, privileegide ja immuniteetidega ning Belgia poolt IMA ühisettevõttele antavat muud toetust.
Muudatusettepanek 12
Artikli 1 lõige 1
1.  Innovatiivse meditsiini tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks asutatakse käesolevaga ühisettevõte ajavahemikuks, mis lõpeb 31. detsembril 2017 (edaspidi "IMA ühisettevõte"). Nõukogu võib seda ajavahemikku pikendada.
1.  Innovatiivse meditsiini ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks asutatakse käesolevaga ühisettevõte ajavahemikuks, mis lõpeb 31. detsembril 2013 (edaspidi "IMA ühisettevõte"). Käimasolevad projektid võivad siiski jätkuda kuni 31. detsembrini 2017. IMA ühisettevõte on asutus, millele on viidatud finantsmääruse artiklis 185 ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 47.
Muudatusettepanek 13
Artikli 3 punkt b
(b) toetab innovatiivse meditsiini ühise tehnoloogiaalgatuse teadusuuringute kavas sätestatud teadusuuringute prioriteete (edaspidi "teadusuuringud"), eelkõige määrates projektikonkursside alusel toetusi;
b) toetab innovatiivse meditsiini ühise tehnoloogiaalgatuse teadusuuringute kavas sätestatud teadusuuringute prioriteete (edaspidi "teadusuuringud"), eelkõige määrates projektikonkursside alusel toetusi teadusuuringutele, mis viiakse eranditult läbi liikmesriikides ja seitsmenda raamprogrammiga seotud riikides;
Muudatusettepanek 14
Artikli 6 lõige 2
2.  IMA ühisettevõtte jooksvaid kulusid rahastatavad võrdselt selle liikmed. Ühendus ja EFPIA osalevad võrdselt selliste jooksvate kulude rahastamisel.
2.  IMA ühisettevõtte jooksvaid kulusid rahastavad selle liikmed. Ühendus ja EFPIA osalevad võrdselt selliste jooksvate kulude rahastamisel. Jooksvad kulud ei tohi ületada 4 % IMA ühisettevõtte kogueelarvest.
Muudatusettepanek 15
Artikli 7 punkt a
(a) mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtted komisjoni soovituse 2003/361/EÜ tähenduses;
a) mikroettevõtted ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad komisjoni soovituse 2003/361/EÜ tähenduses ja kooskõlas neile seitsmenda raamprogrammiga seatud erieesmärkidega;
Muudatusettepanek 16
Artikli 7 punkt g
(g) patsientide kvalifitseeritud mittetulundusühendused.
g) patsientide seadusjärgselt asutatud mittetulundusühendused.
Muudatusettepanek 17
Artikli 8 pealkiri ja lõige 1
Finantseeskiri
Finantseeskirjad
1.  IMA ühisettevõtte finantseeskiri põhineb raamfinantsmääruse põhimõtetel. See eeskiri võib raamfinantsmäärusest kõrvale kalduda, kui see on vajalik IMA ühisettevõtte konkreetsete tegevusvajaduste tõttu ja kui selleks on eelnevalt konsulteeritud komisjoniga.
1.  IMA ühisettevõtte suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ei tohi kõrvale kalduda määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002, välja arvatud juhul, kui tema tegevusega seotud erivajadused seda eeldavad ja kui komisjon annab selleks eelnevalt nõusoleku. Sellistest kõrvalekaldumistest teavitatakse eelarvepädevaid institutsioone.
Muudatusettepanek 18
Artikli 8 lõige 2 a (uus)
2 a.  IMA ühisettevõte võib määrata välisaudiitori, et kontrollida IMA ühisettevõtte aastaaruannete õigsust ja täpsust.
Muudatusettepanek 19
Artikli 8 lõige 2 b (uus)
2 b.  Välisaudiitor vastutab aastaaruannete rahuldava järelevale tagamise ning liikmete ja uurimisprojektides osalejate teadustöösse antud panuse hindamise eest;
Muudatusettepanek 21
Artikli 8 lõige 2 c (uus)
2 c.  IMA ühisettevõte võib kasutada ad hoc välisauditeid.
Muudatusettepanek 22
Artikli 8 lõige 2 d (uus)
2 d.  Euroopa Parlamendil on õigus kontrollida IMA ühisettevõtte aastaaruandeid.
Muudatusettepanek 23
Artikli 9 lõige 1
1.  IMA ühisettevõtte töötajate ja tegevdirektori suhtes kohaldatakse nii Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi kui ka Euroopa Ühenduse institutsioonide poolt nende personalieeskirjade ja teenistustingimuste kohaldamiseks ühiselt vastu võetud eeskirju.
1.  IMA ühisettevõte värbab töötajad vastavalt asukohariigis kohaldatavatele õigusaktidele. Komisjon võib lähetada IMA ühisettevõttesse nii palju ametnikke kui vaja.
Muudatusettepanek 24
Artikli 9 lõige 2
2.  IMA ühisettevõte kasutab oma töötajate suhtes volitusi, mis on antud ametisse määravale asutusele Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjadega ning töölepingute sõlmimise volitustega asutusele Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimustega.
välja jäetud
Muudatusettepanek 25
Artikli 9 lõige 3
3.  IMA ühisettevõte võtab kokkuleppel komisjoniga vastu vajalikud rakendusmeetmed vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade artiklis 110 sätestatud korrale ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimustele.
3.  IMA ühisettevõte võtab kokkuleppel komisjoniga vastu vajalikud rakendusmeetmed seoses Euroopa ühenduste ametnike lähetamisega.
Muudatusettepanek 26
Artikli 13 lõige 1
1.  Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule igal aastal aruande IMA ühisettevõtte edusammude kohta.
1.  Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule igal aastal aruande eelkõige IMA ühisettevõtte edusammude kohta.
Muudatusettepanek 27
Artikli 13 lõige 2
2.  Kaks aastat pärast IMA ühisettevõtte asutamist, kuid mitte hiljem kui aastal 2010, annab komisjon sõltumatute ekspertide abiga IMA ühisettevõttele vahehinnangu. Nimetatud hinnangus käsitletakse IMA ühisettevõtte töö kvaliteeti ja tõhusust ning seatud eesmärkide saavutamisel tehtud edusamme. Komisjon edastab hindamise lõppjäreldused koos oma märkustega Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
2.  Mitte hiljem kui 31. detsembril 2011 esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule sõltumatute ekspertide abiga koostatud IMA ühisettevõtte vahehinnangu. Nimetatud hinnangus käsitletakse IMA ühisettevõtte töö kvaliteeti ja tõhusust ning seatud eesmärkide saavutamisel tehtud edusamme.
Muudatusettepanek 28
Artikli 13 lõige 3
3.  2017. aasta lõpus annab komisjon IMA ühisettevõttele sõltumatute ekspertide abiga lõpphinnangu. Lõpphinnangu tulemused edastatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
3. 31. detsembriks 2013 või kui käimasolevad projektid kestavad sellest kuupäevast kauem, siis 31. detsembriks 2017 annab komisjon IMA ühisettevõttele sõltumatute ekspertide abiga lõpphinnangu. Lõpphinnangu tulemused edastatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Lõpphinnangu tulemused edastatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
Muudatusettepanek 29
Artikli 13 lõige 4
4.  IMA ühisettevõtte eelarve täitmise kinnitab Euroopa Parlament nõukogu soovituse alusel vastavalt IMA ühisettevõtte finantseeskirjas sätestatud menetlusele.
4.  IMA ühisettevõtte eelarve täitmise kinnitab Euroopa Parlament, võttes arvesse nõukogu soovitust.
Muudatusettepanek 30
Artikkel 16
IMA ühisettevõte võtab vastu uurimistulemuste kasutamist ja levitamist reguleerivad eeskirjad, millega vajadusel tagatakse, et käesoleva määruse alusel toimuvate teadusuuringute käigus loodud intellektuaalomand on kaitstud ning et uurimistulemusi kasutatakse ja levitatakse.
IMA ühisettevõte võtab vastu uurimistulemuste kasutamist ja levitamist reguleerivad eeskirjad, millega vajadusel tagatakse, et käesoleva määruse alusel toimuvate teadusuuringute käigus loodud intellektuaalomand on kaitstud ning et uurimistulemusi kasutab ja avaldab IMA ühisettevõte.
Muudatusettepanek 31
Artikkel 18
IMA ühisettevõtte ja Belgia vahel tuleb sõlmida asukohaleping, milles käsitletakse tööruume, privileege ja immuniteete ning Belgia poolt IMA ühisettevõttele antavat muud toetust.
IMA ühisettevõtte ja Belgia vahel sõlmitakse asukohaleping, milles käsitletakse asukohariigi abi seoses tööruumide, privileegide ja immuniteetidega ning Belgia poolt IMA ühisettevõttele antavat muud toetust.
Muudatusettepanek 32
Artikli 19 lõige 1
Käeolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.
Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.
Muudatusettepanek 33
Lisa artikli 1 lõige 3
3.  IMA ühisettevõte moodustatakse käesoleva põhikirja avaldamisega Euroopa Liidu Teatajas esialgu ajavahemikuks, mis lõpeb 31. detsembril 2017.
3.  IMA ühisettevõte moodustatakse käesoleva põhikirja avaldamisega Euroopa Liidu Teatajas ajavahemikuks, mis lõpeb 31. detsembril 2013.
Muudatusettepanek 34
Lisa artikli 1 lõige 4
4.  IMA ühisettevõtte eesmärkide saavutamist silmas pidades ja tingimusel, et on tagatud rahaline jätkusuutlikkus, võib nimetatud esialgset tähtaega pikendada, tehes vastavalt artiklile 21 käesolevasse põhikirja muudatused.
välja jäetud
Muudatusettepanek 36
Lisa artikli 2 lõike 2 punkt i
(i) korraldab iga-aastaseid kohtumisi (edaspidi "sidusrühmade foorum") huvirühmadega, et tagada IMA ühisettevõtte teadusuuringute avatus ja läbipaistvus sidusrühmade jaoks;
i) korraldab iga-aastaseid kohtumisi (edaspidi "sidusrühmade foorum"), s.o avatud koosolekuid asjassepuutuvatele biomeditsiinilistest uuringutest huvitatud organisatsioonidele tagasiside saamiseks IMA tegevusest, et tagada IMA ühisettevõtte teadusuuringute avatus ja läbipaistvus sidusrühmade jaoks;
Muudatusettepanek 35
Lisa artikli 2 lõike 2 punkt k
(k) avaldab teavet projektide kohta, kaasa arvatud osalejate nimed ja IMA ühisettevõtte rahalise toetuse summa.
k) avaldab muu hulgas oma veebisaidil teavet projektide kohta, kaasa arvatud osalejate nimed ja IMA ühisettevõtte rahalise toetuse summa.
Muudatusettepanek 37
Lisa artikkel 4
IMA ühisettevõtte asutused on juhatus, täitevamet ja teaduskomitee.
IMA ühisettevõtte organid on juhatus, tegevdirektor ja teaduskomitee.
Muudatusettepanek 38
Lisa artikli 5 lõike 1 punkt b
(b)  Iga uue liikme hääleõigus määratakse proportsionaalselt, sõltuvalt tema osamaksu suurusest IMA ühisettevõtte tegevusse antava kogupanuse suhtes;
b)  Iga uue liikme hääleõigus määratakse proportsionaalselt, sõltuvalt tema osamaksu suurusest IMA ühisettevõtte tegevusse antava kogupanuse suhtes. Uute liikmete häälte koguarv ei või siiski ületada asutajaliikmete häälte koguarvu.
Muudatusettepanek 39
Lisa artikli 5 lõike 1 punkt c
(c)  Iga liikme hääled on jagamatud.
c)  Iga liikme hääled on jagamatud; volikirja alusel hääletamine ei ole lubatud.
Muudatusettepanek 40
Lisa artikli 5 lõike 2 punkti c üheksas kuni kolmeteistkümnes taane
– kinnitada täitevameti esitatud hindamisjuhised ja projektiettepanekute valik;
– kinnitada tegevdirektori esitatud hindamisjuhised ja projektiettepanekute valik;
– kinnitada valitud projektiettepanekute loetelu;
– kinnitada valitud projektiettepanekute loetelu;
– nimetada ametisse tegevdirektor, anda tegevdirektorile suuniseid ja juhtnööre, jälgida tegevdirektori tööd ja vajadusel tegevdirektorit asendada;
– nimetada ametisse tegevdirektor, anda tegevdirektorile suuniseid ja juhtnööre, jälgida tegevdirektori tööd ja vajadusel tegevdirektorit asendada;
– kinnitada tegevdirektori soovituste alusel täitevameti organisatsiooniline struktuur;
– kinnitada kooskõlas artikliga 11 IMA ühisettevõtte finantseeskiri;
– kinnitada kooskõlas artikliga 11 pärast komisjoniga konsulteerimist IMA ühisettevõtte finantseeskirjad;
Muudatusettepanek 41
Lisa artikli 5 lõike 3 punkt c a (uus)
c a)  Koosolekutel võib vaatlejatena osaleda kolm Euroopa Parlamendi liiget ning neid kutsub juhatus.
Muudatusettepanek 42
Lisa artikli 5 lõige 3 a (uus)
3 a.  Juhatus teavitab liikmesriike innovatiivse meditsiini ühise tehnoloogiaalgatuse teadusuuringute kavade kohta langetatud otsustest.
Muudatusettepanek 43
Lisa artikli 6 pealkiri ja lõige 1
Täitevamet
1.  Täitevamet koosneb tegevdirektorist ja abitöötajatest.
Tegevdirektor
Muudatusettepanek 44
Lisa artikli 6 lõike 2 sissejuhatav osa, punktid a kuni d ja punkti e sissejuhatav osa
2.  Täitevameti ülesanded on järgmised:
2.  Tegevdirektori ülesanded on järgmised:
(a) täitevamet vastutab IMA ühisettevõtte igapäevase juhtimise eest;
(b) täitevamet vastutab IMA ühisettevõtte tegevusega seotud aspektide eest;
b) tegevdirektor, keda abistab sekretariaat, vastutab IMA ühisettevõtte tegevusega seotud aspektide eest;
(c) täitevamet vastutab IMA ühisettevõttega seotud teabevahetustegevuse eest;
c) tegevdirektor, keda abistab sekretariaat, vastutab IMA ühisettevõttega seotud teabevahetustegevuse eest;
(d) täitevamet haldab asjakohaselt riikliku ja erasektori rahalisi vahendeid.
d) tegevdirektor, keda abistab sekretariaat, haldab asjakohaselt riikliku ja erasektori rahalisi vahendeid.
(e) täitevametil on eelkõige järgmised ülesanded:
e) tegevdirektoril, keda abistab sekretariaat, on eelkõige järgmised ülesanded:
Muudatusettepanek 45
Lisa artikli 6 lõike 2 punkti e kuues taane
- aasta eelarveettepaneku, sealhulgas ametikohtade loetelu ettevalmistamine;
- aasta eelarveettepaneku, sealhulgas ametikohtade loetelu ettevalmistamine pärast konsulteerimist teaduskomitee ja sidusrühmade foorumiga;
Muudatusettepanek 46
Lisa artikli 6 lõike 7 punkt g
(g) esitada juhatusele oma ettepanek(ud) täitevameti organisatsioonilise struktuuri kohta ning organiseerida, juhtida ja kontrollida IMA ühisettevõtte töötajaid;
g) juhtida ja kontrollida IMA ühisettevõtte töötajaid;
Muudatusettepanek 47
Lisa artikli 7 lõige 1
Teaduskomitee on juhatuse nõuandev organ ning see tegutseb tihedas koostöös täitevametiga ja selle toetusel.
1.  Teaduskomitee on juhatuse nõuandev organ ning see tegutseb tihedas koostöös tegevdirektoriga ja tema toetusel.
Muudatusettepanek 48
Lisa artikli 7 lõike 6 punkt c
(c) annab juhatusele ja täitevametile nõu aasta tegevusaruandes kirjeldatud teaduslike saavutuste kohta;
c) annab juhatusele ja tegevdirektorile nõu aasta tegevusaruandes kirjeldatud teaduslike saavutuste kohta;
Muudatusettepanek 49
Lisa artikli 8 lõige 6 a (uus)
6 a.  Ettepanekute hindamisega tehakse kindlaks, kas taotletud summad vastavad projekti elluviimiseks vajalikule töö hulgale.
Muudatusettepanek 50
Lisa artikli 11 pealkiri ja lõige 1
Finantseeskiri
1.  IMA ühisettevõtte finantseeskirja kinnitab ja võtab vastu juhatus.
Finantseeskirjad
1.  IMA ühisettevõtte finantseeskirjad võtab vastu juhatus pärast konsulteerimist komisjoniga;
Muudatusettepanek 51
Lisa artikli 11 lõige 2
2.  Finantseeskirja ülesanne on tagada IMA ühisettevõtte veatu ja säästlik finantsjuhtimine.
2.  Finantseeskirjade ülesanne on tagada IMA ühisettevõtte veatu ja säästlik finantsjuhtimine.
Muudatusettepanek 52
Lisa artikli 11 lõige 3
3.  IMA ühisettevõtte finantseeskiri põhineb raamfinantsmääruse põhimõtetel. See eeskiri võivad raamfinantsmäärusest kõrvale kalduda, kui see on vajalik IMA ühisettevõtte konkreetsete tegevusvajaduste tõttu ja kui selleks on eelnevalt konsulteeritud komisjoniga.
3.  IMA ühisettevõtte finantseeskirjad ei tohi kõrvale kalduda määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002, välja arvatud juhul, kui tema tegevusega seotud erivajadused seda eeldavad ja kui komisjon annab selleks eelnevalt nõusoleku. Sellistest kõrvalekaldumistest teavitatakse eelarvepädevaid institutsioone.
Muudatusettepanek 53
Lisa artikli 12 lõige 5
5.  Nõudmise korral esitatakse eelmise aasta raamatupidamise aastaaruanne ja bilanss Euroopa Kontrollikojale. Kontrollikoda võib teha tavakorras audiitorkontrolli.
5.  Nõudmise korral esitatakse eelmise aasta raamatupidamise aastaaruanne ja bilanss Euroopa Kontrollikojale ja eelarvepädevale institutsioonile. Kontrollikoda võib teha tavakorras audiitorkontrolli.
Muudatusettepanek 54
Lisa artikli 13 lõike 2 esimene a lõik (uus)
Tegevdirektor esitab iga-aastase tegevusaruande Euroopa Parlamendile.
Muudatusettepanek 55
Lisa artikli 14 lõige 1
1.  Töötajate koosseis määratakse kindlaks ametikohtade loeteluga, mis sätestatakse aastaeelarves.
1.  Töötajate koosseis määratakse kindlaks ametikohtade loeteluga, mis sätestatakse aastaeelarves, ning komisjon edastab selle Euroopa Parlamendile ja nõukogule koos Euroopa Liidu üldeelarve esialgse projektiga.
Muudatusettepanek 56
Lisa artikli 14 lõige 2
2.  IMA ühisettevõtte töötajad on ajutised töötajad või lepingulised töötajad ning nendega sõlmitakse tähtajaline leping, mida saab üks kord pikendada ja mille maksimaalne kogukestus on kuni seitse aastat.
välja jäetud
Muudatusettepanek 57
Lisa artikli 17 lõike 5 punkt a
(a) mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtted komisjoni soovituse 2003/361/EÜ tähenduses;
(a) mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtted komisjoni soovituse 2003/361/EÜ tähenduses ja kooskõlas neile seitsmenda raamprogrammiga seatud erieesmärkidega;
Muudatusettepanek 20
Lisa artikkel 17 a (uus)
Artikkel 17 a
Teadus- ja finantsaruanded
Osalejad esitavad IMA ühisettevõttele toetatud projektide kohta iga-aastased teadus- ja finantsaruanded. Nendes aruannetes tuleb ära näidata teostatud teadusuuringud ja nende maksumus. Kuluaruannetele lisatakse auditeerimistõend. Välisaudiitor vaatab auditeerimistõendid üle ja otsustab, kas mitterahaline panus on vastavuses projekti toetamisega riiklikest vahenditest.
Muudatusettepanek 59
Lisa artikli 21 lõige 2
2.  Käesoleva põhikirja muudatuse kinnitab juhatus. Kui selline muutmine mõjutab põhikirja üldisi põhimõtteid ja eesmärke, eelkõige artiklit 1, artikli 5 lõike 2 punkti c esimest taanet, artikli 8 lõiget 3 ja artiklit 21, peab muudatused heaks kiitma nõukogu komisjoni ettepaneku alusel.
2.  Käesoleva põhikirja muudatuse kinnitab juhatus. Kui selline muutmine mõjutab põhikirja üldisi põhimõtteid ja eesmärke, eelkõige artiklit 1, artikli 5 lõike 2 punkti c esimest taanet, artikli 8 lõiget 3 ja artiklit 21, peab muudatused heaks kiitma nõukogu komisjoni ettepaneku alusel pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist.
Muudatusettepanek 60
Lisa artikli 22 lõike 3 punkt a
(a)  Iga projektis osaleja jääb selle intellektuaalomandi valdajaks, mille ta projekti kaasa toob, ning samuti selle intellektuaalomandi valdajaks, mille ta loob projekti raames, kui projektis osalejad ei ole kokku leppinud teisiti. Projektis osalejate poolt projekti kaasa toodud või selle raames loodud intellektuaalomandiga seotud kasutusõiguste ja litsentside tingimused sätestatakse asjaomase projekti toetuslepingus ja projektilepingus.
a)  Iga projektis osaleja jääb selle intellektuaalomandi valdajaks, mille ta projekti kaasa toob, ning samuti selle intellektuaalomandi valdajaks, mille ta loob projekti raames, kui projektis osalejad ei ole kokku leppinud teisiti. Projektis osalejate poolt projekti kaasa toodud või selle raames loodud intellektuaalomandiga seotud kasutusõiguste ja litsentside tingimused sätestatakse asjaomase projekti toetuslepingus ja projektilepingus. Projektis osalejad peaksid kindlaks tegema kõik projektidest tulenevad intellektuaalse kaasomandi juhtumid.
Muudatusettepanek 61
Lisa artikkel 23 a (uus)
Artikkel 23 a
Asukohaleping
IMA ühisettevõtte ja Belgia Kuningriigi vahel sõlmitakse asukohaleping.

(1)1 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (ELT L 390, 30.12.2006, lk 1).
(2)2 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1

Õigusteave - Privaatsuspoliitika