Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0089(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0479/2007

Pateikti tekstai :

A6-0479/2007

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/12/2007 - 9.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0590

Priimti tekstai
PDF 520kWORD 166k
Antradienis, 2007 m. gruodžio 11 d. - Strasbūras
Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės steigimas *
P6_TA(2007)0590A6-0479/2007

2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės įsteigimo (COM(2007)0241 – C6-0171/2007 – 2007/0089(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0241),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(1) (Finansinis reglamentas), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(2) (TIS), ypač į jo 47 punktą,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 171 ir 172 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0171/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto bei Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomones (A6-0479/2007),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   mano, kad orientacinė suma, nurodyta teisėkūros pasiūlyme, turi būti suderinama su dabartinės 2007–2013 m. daugiametės finansinės programos nustatyta didžiausia leistina 1a išlaidų kategorijos suma ir su 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo (TIS) 47 punkto nuostatomis; atkreipia dėmesį, kad finansavimas po 2013 m. bus vertinamas atsižvelgiant į derybas dėl kitos finansinės programos;

3.   primena, kad 2006 m. gegužės 17 d. TIS 47 punkte numatytos procedūros, kuri taikoma Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės steigimui, rezultatai nepriklauso nuo Biudžeto komiteto pateiktos nuomonės;

4.   ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį;

5.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

6.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

7.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 1
10 konstatuojamoji dalis
(10)  Bendros technologijų iniciatyvos "Naujoviški vaistai" tikslas turėtų būti skatinti visų suinteresuotųjų šalių, tokių kaip pramonė, valstybės institucijos (įskaitant reguliuotojus), pacientų organizacijos, akademinio sluoksnio atstovai ir klinikų centrai, bendradarbiavimą. Bendroje technologijų iniciatyvoje "Naujoviški vaistai" turėtų būti apibrėžta bendra mokslinių tyrimų darbotvarkė (toliau – mokslinių tyrimų darbotvarkė), atidžiai laikantis Strateginių mokslinių tyrimų darbotvarkėje pateiktų rekomendacijų, kurias parengė Europos technologijų platforma "Naujoviški vaistai".
(10)  Bendros technologijų iniciatyvos "Naujoviški vaistai" tikslas turėtų būti skatinti visų suinteresuotųjų šalių, tokių kaip pramonė, įskaitant mažas ir vidutines įmones (MVĮ), valstybės institucijos (įskaitant reguliuotojus), pacientų organizacijos, akademinio sluoksnio atstovai ir klinikų centrai, bendradarbiavimą. Bendroje technologijų iniciatyvoje "Naujoviški vaistai" turėtų būti apibrėžta bendra mokslinių tyrimų darbotvarkė (toliau – mokslinių tyrimų darbotvarkė), atidžiai laikantis Strateginių mokslinių tyrimų darbotvarkėje pateiktų rekomendacijų, kurias parengė Europos technologijų platforma "Naujoviški vaistai";
Pakeitimas 2
11 konstatuojamoji dalis
(11)  Bendroje technologijų iniciatyvoje "Naujoviški vaistai" turėtų būti pasiūlyti koordinuoti veiksmai, kaip išspręsti nustatytas mokslinių tyrimų problemas kuriant vaistus ir remti "ikikonkurencinius farmacinius mokslinius tyrimus ir plėtrą", siekiant paskatinti saugių ir veiksmingesnių vaistų pacientams kūrimą. Šiame kontekste "ikikonkurenciniai farmaciniai moksliniai tyrimai ir plėtra" turėtų būti suvokiami kaip farmacinių mokslinių tyrimų priemonės ir metodai, naudojami kuriant vaistus.
(11)  Bendroje technologijų iniciatyvoje "Naujoviški vaistai" turėtų būti pasiūlyti koordinuoti veiksmai, kaip išspręsti nustatytas mokslinių tyrimų problemas kuriant vaistus ir remti "ikikonkurencinius farmacinius mokslinius tyrimus ir plėtrą", siekiant paskatinti saugių ir veiksmingesnių vaistų pacientams kūrimą. Šiame kontekste "ikikonkurenciniai farmaciniai moksliniai tyrimai ir plėtra" turėtų būti suvokiami kaip farmacinių mokslinių tyrimų priemonės ir metodai, naudojami kuriant vaistus apskritai, o ne kaip bet kokio atskiro vaisto kūrimas. Laikantis sąžiningų ir priimtinų sąlygų trečiosioms šalims turėtų būti išduodamos licencijos naudotis intelektine nuosavybe, sukurta įgyvendinant Bendrą technologijų iniciatyvą "Naujoviški vaistai".
Pakeitimas 3
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(13a)  Įgyvendindama specialiosios "Bendradarbiavimo" programos tikslus, NVI bendroji įmonė turėtų atsižvelgti į MVĮ dalyvavimo skatinimą, be kita ko, gerinant administracines procedūras, labiau atsižvelgiant į jų poreikius ir įgyvendinant paramos veiksmus.
Pakeitimas 4
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)
Įgyvendindama 2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimo 2006/974/EB dėl specialiosios programos "Pajėgumai", įgyvendinančios Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą (2007–2013 m.) tikslus, NVI bendroji įmonė turėtų skirti dėmesį investicijoms į MVĮ naudingus mokslinius tyrimus ir stiprinti jų gebėjimus diegti naujoves ir turėti naudos iš mokslinių tyrimų rezultatų.
____________________
1OL L 400, 2006 12 30, p. 300-368. Klaidų ištaisymas OL L 54, 2007 2 22, p. 101.
Pakeitimas 5
14 konstatuojamoji dalis
(14)  NVI bendroji įmonė turėtų būti įsteigta pradiniam laikotarpiui iki 2017 m. gruodžio 31 d., kad užtikrintų tinkamą Septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) laikotarpiu pradėtų, tačiau nebaigtų, mokslinių tyrimų valdymą.
(14)  NVI bendroji įmonė turėtų būti įsteigta pradiniam laikotarpiui iki 2013 m. gruodžio 31 d. Kad užtikrintų tinkamą Septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) laikotarpiu pradėtų, tačiau nebaigtų, mokslinių tyrimų valdymą, vykstantys darbai prireikus turėtų būti pratęsti iki 2017 m. gruodžio 31 d.
Pakeitimas 6
16 konstatuojamoji dalis
(16)  NVI bendroji įmonė turėtų būti Bendrijų įsteigta įstaiga ir kurios biudžeto įvykdymą turėtų tvirtinti Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos rekomendacija ir atsižvelgdamas į BTI, kaip viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės, pobūdį ir ypač į privačiojo sektoriaus įnašą į biudžetą.
(16)  NVI bendroji įmonė turėtų būti Bendrijų įsteigta įstaiga ir kurios biudžeto įvykdymą turėtų tvirtinti Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į Tarybos rekomendaciją.
Pakeitimas 7
17 konstatuojamoji dalis
(17)  NVI bendros įmonės steigėjai turėtų būti Europos bendrija ir EFPIA.
(17)  NVI bendrosios įmonės steigėjai yra Europos bendrija ir EFPIA.
Pakeitimas 8
26 konstatuojamoji dalis
(26)  NVI bendroji įmonė neremia moksliniais tyrimais pagrįsta veikla užsiimančių farmacijos įmonių, visateisių EFPIA narių, veiklos.
(26)  NVI bendroji įmonė nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neremia moksliniais tyrimais pagrįsta veikla užsiimančių farmacijos įmonių, kurios yra visateisės EFPIA narės, veiklos.
Pakeitimas 9
27 konstatuojamoji dalis
(27)  Iš anksto pasikonsultavusi su Komisija, NVI bendroji įmonė turėtų turėti finansinio pagrindų reglamento1 principais pagrįstus atskirus finansinius nuostatus, kuriuose būtų atsižvelgta į jos specifinius su veikla susijusius poreikius, visų pirma į poreikį suderinti Bendrijos ir privačiojo sektoriaus finansavimą, kad moksliniai tyrimai ir plėtra būtų paremti laiku ir veiksmingai.
________________
1 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje (OL L 357, 2002 12 31, p. 72). klaidų ištaisymas paskelbtas OL L 2, 2003 1 7, p. 39.
(27)  NVI bendrajai įmonei taikomos finansinės taisyklės neturėtų nukrypti nuo 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 1 185 straipsnyje, nebent tai būtina specifiniams su veikla susijusiems poreikiams, visų pirma poreikiui suderinti Bendrijos ir privačiojo sektoriaus finansavimą, kad moksliniai tyrimai ir plėtra būtų paremti laiku ir veiksmingai. Siekiant priimti taisykles, nukrypstančias nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, reikalingas išankstinis Komisijos sutikimas. Apie šiuos nukrypimus reikėtų pranešti biudžeto valdymo institucijai.
_______________________
1 OL L 357, 2002 12 31, p. 72. Klaidų ištaisymas OL L 2, 2003 1 7, p. 39.
Pakeitimas 10
28 konstatuojamoji dalis
(28)  Kad būtų užtikrintos vienodos darbo sąlygos ir vienodas požiūris į darbuotojus bei siekiant pritraukti atitinkamose srityse besispecializuojančius aukščiausio lygio mokslininkus ir techninius darbuotojus, visiems bendrosios įmonės samdomiems darbuotojams reikėtų taikyti Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (toliau – tarnybos nuostatai).
(28)  Būtinybė užtikrinti vienodas darbo sąlygas ir vienodą požiūrį į darbuotojus bei poreikis turėti atitinkamose srityse besispecializuojančių aukščiausio lygio mokslininkų ir techninių darbuotojų reikalauja tam tikro lankstumo įdarbinant NVI bendrosios įmonės darbuotojus. Turi būti išlaikyta partnerystės pusiausvyra ir kiekvienas steigėjas turėtų galėti įdarbinti personalą. Todėl Komisija bendrajai įmonei turėtų galėti skirti tiek pareigūnų, kiek ji mano esant reikalinga NVI bendrajai įmonei, o pastaroji turėtų galėti įdarbinti personalo pagal sutartis, vadovaudamasi valstybės, kurioje yra jos būstinė, darbo teise.
Pakeitimas 11
33 konstatuojamoji dalis
(33)  NVI bendroji įmonė turėtų būti įsteigta Briuselyje (Belgija). NVI bendroji įmonė ir Belgija turėtų sudaryti priėmimo susitarimą dėl biuro patalpų, privilegijų bei imunitetų ir kitos paramos, kurią Belgija teiks NVI bendrajai įmonei.
(33)  NVI bendroji įmonė turėtų būti įsteigta Briuselyje (Belgija). NVI bendroji įmonė ir Belgija turėtų sudaryti priėmimo susitarimą dėl pagalbos, susijusios su biuro patalpomis, privilegijomis bei imunitetais ir kita parama, kurią Belgija teiks NVI bendrajai įmonei.
Pakeitimas 12
1 straipsnio 1 dalis
1.  Siekiant įgyvendinti bendrą technologijų iniciatyvą "Naujoviški vaistai", bendroji įmonė įsteigiama laikotarpiui iki 2017 m. gruodžio 31 d. (toliau – NVI bendroji įmonė). Šį laikotarpį Taryba gali pratęsti.
1.  Siekiant įgyvendinti bendrą technologijų iniciatyvą "Naujoviški vaistai", bendroji įmonė įsteigiama laikotarpiui iki 2013 m. gruodžio 31 d. (toliau – NVI bendroji įmonė). Tačiau vykstantys darbai gali būti pratęsti iki 2017 m. gruodžio 31 d. NVI bendroji įmonė – tai institucija, minima Finansinio reglamento 185 straipsnyje ir 2006 m. gegužės 17 d. TIS 47 punkte.
Pakeitimas 13
3 straipsnio b punktas
(b) remia mokslinių prioritetų, kaip nurodyta bendros technologijų iniciatyvos "Naujoviški vaistai" (toliau – Mokslinių tyrimų veikla) mokslinių tyrimų darbotvarkėje, įgyvendinimą, ypač skiriant dotacijas po to, kai paskelbiami kvietimai teikti pasiūlymus;
(b) remia mokslinių prioritetų, kaip nurodyta bendros technologijų iniciatyvos "Naujoviški vaistai" (toliau – Mokslinių tyrimų veikla) mokslinių tyrimų darbotvarkėje, įgyvendinimą, ypač skiriant dotacijas po to, kai paskelbiami kvietimai teikti pasiūlymus, susijusius su moksliniais tyrimais, kurie turi būti atliekami tik valstybėse narėse ir Septintosios bendrosios programos asocijuotosiose šalyse;
Pakeitimas 14
6 straipsnio 2 dalis
2.  NVI bendrosios įmonės einamąsias išlaidas vienodomis dalimis finansuoja nariai. Bendrija ir EFPIA lygiomis dalimis prisidės prie einamųjų išlaidų finansavimo.
2.  NVI bendrosios įmonės einamąsias išlaidas vienodomis dalimis finansuoja nariai. Bendrija ir EFPIA lygiomis dalimis prisideda prie einamųjų išlaidų finansavimo. Einamosios išlaidos neviršija 4 % viso NVI bendrosios įmonės biudžeto.
Pakeitimas 15
7 straipsnio a punktas
(a) labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB;
(a) labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB, laikantis joms Septintojoje bendrojoje programoje numatytų specialiųjų tikslų;
Pakeitimas 16
7 straipsnio g punktas
(g) ne pelno siekiančios kvalifikuotos pacientų organizacijos.
(g) teisėtai įsisteigusios ne pelno siekiančios pacientų organizacijos.
Pakeitimas 17
8 straipsnio pavadinimas ir 1 dalis
Finansiniai nuostatai
1.  NVI bendrosios įmonės finansiniai nuostatai grindžiami finansinio pagrindų reglamento principais. Tie nuostatai gali nukrypti nuo finansinio pagrindų reglamento, jeigu tai reikalinga atsižvelgiant į NVI bendrosios įmonės specifinius su veikla susijusius poreikius ir jeigu iš anksto pasikonsultuojama su Komisija.
Finansinės taisyklės
1.  NVI bendrajai įmonei taikomos finansinės taisyklės negali nukrypti nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, nebent tai reikalinga atsižvelgiant į jos specifinius su veikla susijusius poreikius ir jeigu tam iš anksto pritarė Komisija. Apie bet kokius tokius nukrypimus pranešama biudžeto valdymo institucijai.
Pakeitimas 18
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  NVI bendroji įmonė gali paskirti auditorių, kuris tikrintų, ar teisingas ir tikslus NVI bendrosios įmonės parengtų metinių ataskaitų balansas.
Pakeitimas 19
8 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Išorės auditoriaus pareigos – užtikrinti pakankamą metinių ataskaitų kontrolę ir vertinti narių ir dalyvių įnašus į mokslinių tyrimų projektus.
Pakeitimas 21
8 straipsnio 2 c dalis (nauja)
2c. NVI bendrosios įmonės nariai gali pasinaudoti ad hoc išorės auditu.
Pakeitimas 22
8 straipsnio 2 d dalis (nauja)
2d. Parlamentas turi teisę vykdyti NVI bendrosios įmonės metinių ataskaitų analitinę priežiūrą.
Pakeitimas 23
9 straipsnio 1 dalis
1.  NVI bendrosios įmonės personalui ir vykdomajam direktoriui taikomi Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir tiems tarnybos nuostatams taikyti bendrai priimtos Europos bendrijos institucijų taisyklės.
1.  NVI bendroji įmonė įdarbina personalą vadovaudamasi priimančiojoje valstybėje galiojančiomis taisyklėmis. Komisija į NVI bendrąją įmonę gali komandiruoti tiek pareigūnų, kiek įmonei reikia.
Pakeitimas 24
9 straipsnio 2 dalis
2.  Kiek tai susiję su jos personalu, NVI bendroji įmonė naudojasi įgaliojimais, kurie skiriančiajai institucijai yra suteikti Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatuose, o darbo sutartis sudaryti įgaliotai institucijai – Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų nuostatose.
Išbraukta.
Pakeitimas 25
9 straipsnio 3 dalis
3.  Komisijai pritarus, NVI bendroji įmonė priima būtinas įgyvendinimo priemones, laikydamasi Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 110 straipsnyje nurodytų taisyklių ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų nuostatų.
3.  Komisijai pritarus, NVI bendroji įmonė priima būtinas įgyvendinimo priemones, susijusias su Europos Bendrijų pareigūnų paskyrimu.
Pakeitimas 26
13 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai metinę NVI bendrosios įmonės pažangos ataskaitą.
1.  Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai metinę ataskaitą, kurioje ypač minima NVI bendrosios įmonės pažanga.
Pakeitimas 27
13 straipsnio 2 dalis
2.  Praėjus dvejiems metams nuo NVI bendrosios įmonės įsteigimo, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip 2010 m., Komisija, kuriai padeda nepriklausomi ekspertai, atlieka tarpinį NVI bendrosios įmonės įvertinimą. Šiame įvertinime nagrinėjama NVI bendrosios įmonės kokybė, efektyvumas ir pažanga siekiant nustatytų tikslų. Įvertinimo išvadas ir savo pastabas Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.
2.  Iki 2011 m. gruodžio 31 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia tarpinį NVI bendrosios įmonės įvertinimą, kurį padeda parengti nepriklausomi ekspertai. Šiame įvertinime nagrinėjama NVI bendrosios įmonės kokybė, efektyvumas ir pažanga siekiant nustatytų tikslų.
Pakeitimas 28
13 straipsnio 3 dalis
3.  2017 m. pabaigoje Komisija, kuriai padeda nepriklausomi ekspertai, atlieka galutinį NVI bendrosios įmonės įvertinimą. Galutinio įvertinimo rezultatus Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.
3.  Iki 2013 m. gruodžio 31 d. arba, jei vykstantys darbai vyksta toliau, iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija, kuriai padeda nepriklausomi ekspertai, atlieka galutinį NVI bendrosios įmonės įvertinimą. Galutinio įvertinimo rezultatus Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.
Pakeitimas 29
13 straipsnio 4 dalis
4.  NVI BĮ biudžeto įvykdymą tvirtina Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į Tarybos rekomendaciją ir vadovaudamasis NVI bendrosios įmonės finansiniuose nuostatuose numatyta procedūra.
4.  NVI BĮ biudžeto įvykdymą tvirtina Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į Tarybos rekomendaciją.
Pakeitimas 30
16 straipsnis
NVI bendroji įmonė priima nuostatus, reglamentuojančius mokslinių tyrimų rezultatų naudojimą ir platinimą, kuriais užtikrinama, kad, kai tinkama, mokslinių tyrimų veiklos metu atsiradusi intelektinė nuosavybė pagal šį reglamentą būtų saugoma, o mokslinių tyrimų rezultatai būtų naudojami ir platinami.
NVI bendroji įmonė priima nuostatus, reglamentuojančius mokslinių tyrimų rezultatų naudojimą ir platinimą, kuriais užtikrinama, kad, kai tinkama, mokslinių tyrimų veiklos metu atsiradusi intelektinė nuosavybė pagal šį reglamentą būtų saugoma, o mokslinių tyrimų rezultatai NVI bendrosios įmonės būtų naudojami ir skelbiami.
Pakeitimas 31
18 straipsnis
NVI bendroji įmonė ir Belgija sudaro priėmimo susitarimą dėl biuro patalpų, privilegijų bei imunitetų ir kitos paramos, kurią Belgija teiks NVI bendrajai įmonei.
NVI bendroji įmonė ir Belgija sudaro priėmimo susitarimą dėl pagalbos, susijusios su biuro patalpomis, privilegijomis bei imunitetais ir kita parama, kurią Belgija teiks NVI bendrajai įmonei.
Pakeitimas 32
19 straipsnio 1 dalis
Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.
Pakeitimas 33
Priedo 1 straipsnio 3 dalis
3.  NVI bendroji įmonė įsteigiama pradiniam laikotarpiui nuo šių įstatų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos iki 2017 m. gruodžio 31 d.
3.  NVI bendroji įmonė įsteigiama laikotarpiui nuo šių įstatų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos iki 2013 m. gruodžio 31 d.
Pakeitimas 34
Priedo 1 straipsnio 4 dalis
4.  Pradinis laikotarpis gali būti pratęstas iš dalies pakeičiant įstatus pagal 21 straipsnio nuostatas, atsižvelgiant į NVI bendrosios įmonės pažangą siekiant tikslų ir į tai, ar užtikrintas įmonės finansinis tvarumas.
Išbraukta.
Pakeitimas 36
Priedo 2 straipsnio 2 dalies i punktas
(i) organizuoti metinį susirinkimą (toliau – suinteresuotųjų šalių forumas) kartu su suinteresuotųjų asmenų grupėmis, kad suinteresuotosioms šalims būtų užtikrintas NVI bendrosios įmonės atliekamos mokslinių tyrimų veiklos viešumas ir skaidrumas;
(i) organizuoti metinį susirinkimą (toliau – suinteresuotųjų šalių forumas) kartu su suinteresuotųjų asmenų grupėmis, kad suinteresuotosioms šalims būtų užtikrintas NVI bendrosios įmonės atliekamos mokslinių tyrimų veiklos viešumas ir skaidrumas; šiame susitikime gali dalyvauti atitinkamos biomedicininiais moksliniais tyrimais suinteresuotos organizacijos, galinčios pateikti NVI veiklos įvertinimą.
Pakeitimas 35
Priedo 2 straipsnio 2 dalies k punktas
(k) paskelbti informaciją apie projektus, įvardijant dalyvius ir finansinio įnašo į NVI bendrąją įmonę sumą,
(k) paskelbti informaciją, taip pat ir savo interneto svetainėje, apie projektus, įvardijant dalyvius ir finansinio įnašo į NVI bendrąją įmonę sumą.
Pakeitimas 37
Priedo 4 straipsnis
NVI bendrosios įmonės institucijos yra valdyba, vykdomoji tarnyba ir mokslinis komitetas.
NVI bendrosios įmonės institucijos yra valdyba, vykdomasis direktorius ir mokslinis komitetas.
Pakeitimas 38
Priedo 5 straipsnio 1 dalies b punktas
(b) kiekvieno naujo nario balsavimo teisė nustatoma proporcingai jo įnašui į bendrą įnašą NVI bendrosios įmonės veiklai finansuoti;
(b) kiekvieno naujo nario balsavimo teisė nustatoma proporcingai jo įnašui į bendrą įnašą NVI bendrosios įmonės veiklai finansuoti; tačiau bendras naujų narių balsų skaičius negali viršyti bendro steigėjų balsų skaičiaus;
Pakeitimas 39
Priedo 5 straipsnio 1 dalies c punktas
(c) kiekvieno nario balsai yra nedalomi;
(c) kiekvieno nario balsai yra nedalomi; draudžiama balsuoti pagal įgaliojimą;
Pakeitimas 40
Priedo 5 straipsnio 2 dalies c punkto 9–13 įtraukos
– tvirtina projektų pasiūlymų vertinimo ir atrankos gaires, kurias siūlo vykdomojitarnyba;
– tvirtina projektų pasiūlymų vertinimo ir atrankos gaires, kurias siūlo vykdomasis direktorius;
– tvirtina atrinktų projektų pasiūlymų sąrašą;
– tvirtina atrinktų projektų pasiūlymų sąrašą;
– skiria vykdomąjį direktorių, vadovauja vykdomajam direktoriui ir nurodo jo veiklos kryptis, stebi vykdomojo direktoriaus veiklą ir prireikus pakeičia vykdomąjį direktorių;
– skiria vykdomąjį direktorių, vadovauja vykdomajam direktoriui ir nurodo jo veiklos kryptis, stebi vykdomojo direktoriaus veiklą ir prireikus pakeičia vykdomąjį direktorių;
– tvirtina vykdomosios tarnybos organizacinę struktūrą, remdamasi vykdomojo direktoriaus rekomendacijomis;
– tvirtina NVI bendrosios įmonės finansinius nuostatus pagal 11 straipsnį;
pasikonsultavusi su Komisija, tvirtina NVI bendrosios įmonės finansines taisykles pagal 11 straipsnį;
Pakeitimas 41
Priedo 5 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)
ca)  Trys Europos Parlamento nariai stebėtojo teisėmis gali dalyvauti valdybos posėdžiuose. Juos pakviečia valdyba.
Pakeitimas 42
Priedo 5 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Valdyba valstybėms narėms praneša apie sprendimus, susijusius su NVI Bendrosios Technologijos Iniciatyvos dėl Naujoviškų vaistų mokslinių tyrimų darbotvarke.
Pakeitimas 43
Priedo 6 straipsnio pavadinimas ir 1 dalis
Vykdomoji tarnyba
1.  Vykdomąją tarnybą sudaro vykdomasis direktorius ir personalas.
Vykdomasis direktorius
Pakeitimas 44
Priedo 6 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis, a–d punktai ir e punkto įvadinė dalis
2.  Vykdomosios tarnybos užduotys:
2.  Vykdomojo direktoriaus užduotys:
a) vykdomoji tarnyba yra atsakinga už įprastinę NVI bendrosios įmonės veiklą;
b) vykdomoji tarnyba yra atsakinga už NVI bendrosios įmonės veiklos aspektus;
b) vykdomasis direktorius, kuriam padeda sekretoriatas, yra atsakingas už NVI bendrosios įmonės veiklos aspektus;
c) vykdomoji tarnyba yra atsakinga už su NVI bendrąja įmone susijusią komunikacijos veiklą;
c) vykdomasis direktorius, kuriam padeda sekretoriatas, yra atsakingas už su NVI bendrąja įmone susijusią komunikacijos veiklą;
d) vykdomoji tarnyba tinkamai valdo valstybės ir privačias lėšas;
d) vykdomasis direktorius, kuriam padeda sekretoriatas, tinkamai valdo valstybės ir privačias lėšas;
e) vykdomoji tarnyba visų pirma:
e) vykdomasis direktorius, kuriam padeda sekretoriatas, visų pirma:
Pakeitimas 45
Priedo 6 straipsnio 2 dalies e punkto šešta įtrauka
- rengia metinio biudžeto pasiūlymą, įskaitant darbuotojų etatų planą;
- pasikonsultavusi su moksliniu komitetu ir suinteresuotųjų šalių forumu, rengia metinio biudžeto pasiūlymą, įskaitant darbuotojų etatų planą;
Pakeitimas 46
Priedo 6 straipsnio 7 dalies g punktas
g) pateikia valdybai savo pasiūlymus, susijusius su vykdomosios tarnybos organizacine struktūra ir organizuoja, prižiūri NVI bendrosios įmonės darbuotojus ir jiems vadovauja;
g) prižiūri NVI bendrosios įmonės darbuotojus ir jiems vadovauja;
Pakeitimas 47
Priedo 7 straipsnio 1 dalis
1.  Mokslinis komitetas yra patariamoji valdybos institucija, kuri bendradarbiauja su vykdomąja tarnyba ir yra jos remiamas.
1.  Mokslinis komitetas yra patariamoji valdybos institucija, kuri bendradarbiauja su vykdomuoju direktoriumi ir yra jo remiamas.
Pakeitimas 48
Priedo 7 straipsnio 6 dalies c punktas
c) patarti valdybai ir vykdomajai tarnybai dėl mokslinių pasiekimų, nurodytų metinėje veiklos ataskaitoje;
c) patarti valdybai ir vykdomajam direktoriui dėl mokslinių pasiekimų, nurodytų metinėje veiklos ataskaitoje;
Pakeitimas 49
Priedo 8 straipsnio 6 a dalis (nauja)
6a.  Atliekant vidaus auditą įvertinama, ar piniginiai įnašai atitinka vykdant projektą atliekamą darbą.
Pakeitimas 50
Priedo 11 straipsnio pavadinimas ir 1 dalis
Finansiniai nuostatai
1.  Valdyba priima ir derina NVI bendrosios įmonės finansinius nuostatus.
Finansinės taisyklės
1.  Valdyba, pasikonsultavusi su Komisija, priima NVI bendrosios įmonės finansines taisykles.
Pakeitimas 51
Priedo 11 straipsnio 2 dalis
2.  Finansinių nuostatų tikslas – užtikrinti patikimą NVI bendrosios įmonės finansų valdymą.
2.  Finansinių taisyklių tikslas – užtikrinti patikimą NVI bendrosios įmonės finansų valdymą.
Pakeitimas 52
Priedo 11 straipsnio 3 dalis
3.  NVI bendrosios įmonės finansiniai nuostatai grindžiami finansinio pagrindų reglamento principais. Tie nuostatai gali nukrypti nuo finansinio pagrindų reglamento, jeigu tai reikalinga atsižvelgiant į NVI bendrosios įmonės specifinius su veikla susijusius poreikius ir jeigu iš anksto pasikonsultuojama su Komisija.
3.  NVI bendrosios įmonės finansinės taisyklės negali nukrypti nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, nebent tai reikalinga atsižvelgiant į jos specifinius su veikla susijusius poreikius ir jeigu tam iš anksto pritarė Komisija. Apie bet kokius tokius nukrypimus pranešama biudžeto valdymo institucijai.
Pakeitimas 53
Priedo 12 straipsnio 5 dalis
5.  Metinė praėjusių metų finansinė atskaitomybė ir balansai pateikiami Europos Bendrijų Audito Rūmams. Audito Rūmai gali atlikti auditą, laikydamiesi savo standartinių procedūrų.
5.  Metinė praėjusių metų finansinė atskaitomybė ir balansai pateikiami Europos Bendrijų Audito Rūmams ir biudžeto valdymo institucijai. Audito Rūmai gali atlikti auditą, laikydamiesi savo standartinių procedūrų.
Pakeitimas 54
Priedo 13 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Vykdomasis direktorius Europos Parlamentui pateikia metinę veiklos ataskaitą.
Pakeitimas 55
Priedo 14 straipsnio 1 dalis
1.  Personalo ištekliai nustatomi metiniame biudžete aprašomo personalo plane.
1.  Personalo ištekliai nustatomi metiniame biudžete aprašomo personalo plane ir Komisija juos kartu su preliminariu bendrojoEuropos Sąjungos biudžeto projektu perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai.
Pakeitimas 56
Priedo 14 straipsnio 2 dalis
2.  NVI bendrosios įmonės personalo nariai yra laikinieji darbuotojai ir pagal sutartis dirbantys darbuotojai, kurių darbo sutartys yra terminuotos ir kurias galima pratęsti vieną kartą ne ilgesniam kaip septynerių metų bendram laikotarpiui.
Išbraukta.
Pakeitimas 57
Priedo 17 straipsnio 5 dalies a punktas
(a) labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB;
(a) labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB, laikantis joms Septintojoje bendrojoje programoje numatytų specialiųjų tikslų;
Pakeitimas 20
Priedo 17 a straipsnis (naujas)
17a straipsnis
Finansinės ir mokslinės ataskaitos
Dalyviai NVI bendrajai įmonei pateikia finansines ir mokslines remiamų projektų ataskaitas. Šiose ataskaitose pateikiama išsami informacija apie metų mokslinę veiklą ir šios veiklos išlaidas. Prie išlaidų apskaitos dokumentų pridedama audito pažyma. Išorės auditorius išnagrinėja audito pažymas ir nustato, ar įnašai natūra atitinka viešųjų lėšų įnašus į projektą.
Pakeitimas 59
Priedo 21 straipsnio 2 dalis
2.  Įstatų keitimą patvirtina valdyba. Jei toks keitimas yra susijęs su bendraisiais šių įstatų principais ir tikslais, pirmiausia bet kokiais 1 straipsnio, 5 straipsnio 2 dalies c punkto pirmos įtraukos, 8 straipsnio 2 dalies ir 21 straipsnio pakeitimais, juos turi patvirtinti Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu.
2.  Įstatų keitimą patvirtina valdyba. Jei toks keitimas yra susijęs su bendraisiais šių įstatų principais ir tikslais, pirmiausia bet kokiais 1 straipsnio, 5 straipsnio 2 dalies c punkto pirmos įtraukos, 8 straipsnio 2 dalies ir 21 straipsnio pakeitimais, juos turi patvirtinti Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu.
Pakeitimas 60
Priedo 22 straipsnio 3 dalies a punktas
(a) kiekvienas projekto dalyvis naudojasi intelektinės nuosavybės, kurią jis įneša į projektą, teise ir naudojasi vykdant projektą sukurtos intelektinės nuosavybės teise, jeigu projekto dalyviai tarpusavyje nesusitaria kitaip. Dalyvaujančiųjų projekte įneštos ar sukurtos intelektinės nuosavybės naudojimosi teisių ir licencijų nuostatos ir sąlygos nurodomos dotacijos susitarime ir atitinkamo projekto susitarime.
(a) kiekvienas projekto dalyvis naudojasi intelektinės nuosavybės, kurią jis įneša į projektą, teise ir naudojasi vykdant projektą sukurtos intelektinės nuosavybės teise, jeigu projekto dalyviai tarpusavyje nesusitaria kitaip. Dalyvaujančiųjų projekte įneštos ar sukurtos intelektinės nuosavybės naudojimosi teisių ir licencijų nuostatos ir sąlygos nurodomos dotacijos susitarime ir atitinkamo projekto susitarime. Projekto dalyviai turėtų nustatyti galimus bendrosios intelektinės nuosavybės atvejus, atsiradusius iš projektų.
Pakeitimas 61
Priedo 23 a straipsnis (naujas)
23a straipsnis
Priėmimo susitarimas
NVI bendroji įmonė ir Belgijos Karalyste sudaro priėmimo susitarimą.

(1) OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).
(2) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika