Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0089(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0479/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0479/2007

Debates :

Balsojumi :

PV 11/12/2007 - 9.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0590

Pieņemtie teksti
PDF 552kWORD 167k
Otrdiena, 2007. gada 11. decembris - Strasbūra
Kopuzņēmuma izveide novatorisku zāļu jomā *
P6_TA(2007)0590A6-0479/2007

Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai ar ko izveido kopuzņēmumu novatorisku zāļu jomā uzsāktās iniciatīvas īstenošanai (COM(2007)0241 – C6-0171/2007 – 2007/0089(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2007)0241),

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(1) (Finanšu regulu) un jo īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 47. pantu,

–   ņemot vērā EK līguma 171. un 172. pantus, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0171/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumus (A6-0479/2007),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   uzskata, ka likumdošanas priekšlikumā norādītajai atsauces summai jāatbilst pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas 2007.-2013. gadam 1.a izdevumu kategorijas maksimālajam apjomam un 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 47. punkta noteikumiem; atzīmē, ka attiecībā uz jebkādu finansējumu pēc 2013. gada, tiks novērtēta tā atbilstība sarunām par nākamo finanšu shēmu;

3.   atgādina, ka Budžeta komitejas atzinums nemazina 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 47. punktā noteiktās procedūras rezultātu nozīmi, kas attiecas uz "kopuzņēmuma novatorisku zāļu jomā uzsāktās iniciatīvas" izveidi;

4.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

5.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

6.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

7.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
10. apsvērums
(10)  Mērķis kopīgajai tehnoloģiju iniciatīvai novatorisku zāļu jomā ir veicināt sadarbību starp visām ieinteresētajām pusēm, proti, nozari, valsts iestādēm (tostarp regulatoriem), pacientu organizācijām, akadēmiskajām aprindām un klīniskajiem centriem. Kopīgai tehnoloģiju iniciatīvai novatorisku zāļu jomā jāizstrādā kopīgi saskaņota pētniecības programma (turpmāk tekstā ‐ "Pētniecības programma"), cieši ievērojot ieteikumus, kas sniegti Stratēģiskajā pētniecības programmā, kuru sagatavojusi Eiropas tehnoloģiju platforma novatorisku zāļu jomā.
(10)  Mērķis kopīgajai tehnoloģiju iniciatīvai novatorisku zāļu jomā ir veicināt sadarbību starp visām ieinteresētajām pusēm, proti, nozari, tostarp mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), valsts iestādēm (tostarp regulatoriem), pacientu organizācijām, MVU, akadēmiskajām aprindām un klīniskajiem centriem. Kopīgai tehnoloģiju iniciatīvai novatorisku zāļu jomā jāizstrādā kopīgi saskaņota pētniecības programma (turpmāk tekstā ‐ "Pētniecības programma"), cieši ievērojot ieteikumus, kas sniegti Stratēģiskajā pētniecības programmā, kuru sagatavojusi Eiropas tehnoloģiju platforma novatorisku zāļu jomā.
Grozījums Nr. 2
11. apsvērums
(11)  Kopīgai tehnoloģiju iniciatīvai novatorisku zāļu jomā jāpiedāvā saskaņota pieeja, lai pārvarētu konstatētās pētniecības grūtības zāļu izstrādes procesā un lai atbalstītu "pirmskonkurences farmaceitisko pētniecību un attīstību", ar mērķi paātrināt drošu un iedarbīgāku zāļu izstrādi pacientiem. Šajā kontekstā "pirmskonkurences farmaceitiskā pētniecība un attīstība" jāsaprot kā to līdzekļu un metožu pētniecība, ko izmanto zāļu izstrādes procesā.
(11)  Kopīgai tehnoloģiju iniciatīvai novatorisku zāļu jomā jāpiedāvā saskaņota pieeja, lai pārvarētu konstatētās pētniecības grūtības zāļu izstrādes procesā un lai atbalstītu "pirmskonkurences farmaceitisko pētniecību un attīstību", ar mērķi paātrināt drošu un iedarbīgāku zāļu izstrādi pacientiem. Šajā kontekstā "pirmskonkurences farmaceitiskā pētniecība un attīstība" jāsaprot kā to līdzekļu un metožu pētniecība, ko parasti izmanto zāļu izstrādes procesā, nevis kādu konkrētu zāļu izstrādes procesā. Ar taisnīgiem un pamatotiem nosacījumiem ir jāsniedz trešām pusēm atļauja izmantot intelektuālo īpašumu, kas radies, īstenojot novatorisku zāļu jomā uzsāktās kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas programmu.
Grozījums Nr. 3
13.a apsvērums (jauns)
(13.a)  Saskaņā ar īpašās programmas "Sadarbība" mērķiem IMI kopuzņēmumam jāņem vērā MVU līdzdalības veicināšana, tostarp uzlabojot administratīvās procedūras, lai labāk ņemtu vērā viņu vajadzības, kā arī īstenotu atbalsta pasākumus.
Grozījums Nr. 4
13.b apsvērums (jauns)
(13.b)  Saskaņā ar mērķiem, kas noteikti Padomes 2006. gada 19. decembra Lēmumā 2006/974/EK par Īpašo programmu Spējas, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju izstrādei un demonstrāciju pasākumiem (2007.-2013.),  IMI kopuzņēmumam jāpievērš īpaša uzmanība ieguldījumiem pētniecībā MVU labā, sekmējot to novatoriskās spējas, kā arī spējas lietderīgi izmantot pētījumu rezultātus.
____________________
1OV L 400, 30.12.2006., 299.-367. lpp. Kļūdas labojums OV L 54, 22.2.2007., 101. lpp.
Grozījums Nr. 5
14. apsvērums
(14)  IMI kopuzņēmumu jādibina uz sākotnēju laikposmu, kas beidzas 2017. gada 31. decembrī, lai nodrošinātu to pētniecības pasākumu atbilstīgu pārvaldību, kas uzsākti, taču nav pabeigti Septītās pamatprogrammas darbības laikā (2007–2013).
(14)  IMI kopuzņēmumu jādibina uz sākotnēju laikposmu, kas beidzas 2013. gada 31. decembrī. Lai nodrošinātu to pētniecības pasākumu atbilstīgu pārvaldību, kas uzsākti, taču nav pabeigti Septītās pamatprogrammas darbības laikā (2007–2013), iesākto darbu vajadzības gadījumā jāturpina līdz 2017. gada 31. decembrim.
Grozījums Nr. 6
16. apsvērums
(16)  IMI kopuzņēmumam ir jābūt Kopienu izveidotai struktūrai, un Eiropas Parlaments saskaņā ar Padomes ieteikumu sniedz apstiprinājumu par tā budžeta izpildi, īpaši ņemot vērā ņemot vērā īpatnības, kas saistītas ar KTI kā publiskā un privātā sektora partnerību, kā arī ‐ attiecībā uz privātā sektora ieguldījumu.
(16)  IMI kopuzņēmumam ir jābūt Kopienu izveidotai struktūrai, un Eiropas Parlaments, ņemot vērā Padomes ieteikumu, sniedz apstiprinājumu par tā budžeta izpildi.
Grozījums Nr. 7
17. apsvērums
(17)  IMI kopuzņēmuma dibinātājiem jābūt Eiropas Kopienai un EFPIA.
(17)  IMI kopuzņēmuma dibinātāji ir Eiropas Kopiena un EFPIA.
Grozījums Nr. 8
26. apsvērums
(26)  Jāparedz, ka IMI kopuzņēmuma atbalstu nav tiesības saņemt farmācijas uzņēmiem, kas nodarbojas ar pētniecību un ir pilntiesīgi EFPIA dalībnieki.
(26)  Jāparedz, ka IMI kopuzņēmuma tiešu vai netiešu atbalstu nav tiesības saņemt farmācijas uzņēmumiem, kas nodarbojas ar pētniecību un ir pilntiesīgi EFPIA dalībnieki.
Grozījums Nr. 9
27. apsvērums
(27)  Pēc iepriekšējas apspriešanās ar Komisiju jāpieņem skaidri finanšu noteikumi, ko piemēro IMI kopuzņēmumam un kā pamatā ir pamata Finanšu regula1, ņemot vērā tā īpašās darbības vajadzības, kuras rodas jo īpaši tāpēc, ka efektīvi un laikus jāapvieno Kopienas un privātais finansējums pētniecības un attīstības pasākumu atbalstam.
_______________________
1Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam. OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp. labotā versija OV L 2, 7.1.2003., 39. lpp.
(27)  Finanšu noteikumos, ko piemēro IMI kopuzņēmumam, nedrīkst būt atkāpes no Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam1, ja vien šādas atkāpes nav saistītas ar īpašām darbības vajadzībām jo īpaši tāpēc, ka efektīvi un laikus jāapvieno Kopienas un valsts finansējums pētniecības un attīstības pasākumu atbalstam. Lai pieņemtu noteikumus, kuros ir atkāpes no Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002, iepriekš jāsaņem Komisijas piekrišana. Par jebkurām atkāpēm jāinformē budžeta lēmējinstitūcija.
_______________________
1 OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp. labotā versija OV L 2, 7.1.2003., 39. lpp.
Grozījums Nr. 10
28. apsvērums
(28)  Lai nodrošinātu stabilu nodarbināšanas kārtību un vienādu attieksmi pret personālu, kā arī piesaistītu kvalificētu augstākā līmeņa zinātnisko un tehnisko personālu, attiecībā uz visu IMI kopuzņēmumā nodarbināto personālu jāpiemēro Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība (turpmāk tekstā ‐ "noteikumi par personālu").
(28)  Prasība nodrošināt stabilu nodarbināšanas kārtību un vienādu attieksmi pret personālu, kā arī vajadzība pēc kvalificēta augstākā līmeņa zinātniskā un tehniskā personāla rada nepieciešamību, pieņemot darbā IMI kopuzņēmuma darbiniekus, ievērot noteiktu elastību. Partnerībai ir jābūt līdzsvarotai un katram tās dibinātājam ir jāvar pieņemt darbā personālu. Tādējādi Komisija var norīkot tik ierēdņu, cik tā uzskatīs par nepieciešamu darbam IMI kopuzņēmumā, un tas var pieņemt personālu arī uz līguma pamata saskaņā ar tā mītnes valstī pastāvošo darba likumdošanu.
Grozījums Nr. 11
33. apsvērums
(33)  IMI kopuzņēmums jāreģistrē Briselē, Beļģijā. Starp IMI kopuzņēmumu un Beļģiju jānoslēdz uzņēmējas valsts nolīgums par biroja izvietošanu, privilēģijām un neaizskaramību un citu atbalstu, ko Beļģijai jāsniedz IMI kopuzņēmumam.
(33)  IMI kopuzņēmums jāreģistrē Briselē, Beļģijā. Starp IMI kopuzņēmumu un Beļģiju jānoslēdz uzņēmējas valsts nolīgums par palīdzību saistībā ar biroja izvietošanu, privilēģijām un neaizskaramību un citu atbalstu, ko Beļģijai jāsniedz IMI kopuzņēmumam.
Grozījums Nr. 12
1. panta 1. punkts
1.  Lai īstenotu kopīgo tehnoloģiju iniciatīvu novatorisku zāļu jomā, uz laikposmu, kas beidzas 2017. gada 31. decembrī, tiek izveidots kopuzņēmums (turpmāk tekstā ‐ "IMI kopuzņēmums"). Padome var pagarināt šo laikposmu.
1.  Lai īstenotu kopīgo tehnoloģiju iniciatīvu novatorisku zāļu jomā, uz laikposmu, kas beidzas 2013. gada 31. decembrī, tiek izveidots kopuzņēmums (turpmāk tekstā ‐ "IMI kopuzņēmums"). Taču iesākto darbu tomēr var turpināt līdz 2017. gada 31. decembrim. IMI kopuzņēmums ir tāda struktūra, kas minēta Finanšu regulas 185. pantā un 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 47. punktā.
Grozījums Nr. 13
3. panta b) punkts
(b) atbalsta to pētniecības prioritāšu īstenošanu, kas noteiktas novatorisku zāļu jomā uzsāktās kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas pētniecības programmā (turpmāk tekstā ‐ "pētniecības pasākumi"), proti, sniedzot piešķīrumus pēc uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā;
(b) atbalsta to pētniecības prioritāšu īstenošanu, kas noteiktas novatorisku zāļu jomā uzsāktās kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas pētniecības programmā (turpmāk tekstā ‐ "pētniecības pasākumi"), proti, sniedzot piešķīrumus pēc uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā, attiecībā uz pētniecību, ko jāīsteno tikai un vienīgi dalībvalstīs un Septītās pamatprogrammas asociētajās valstīs;
Grozījums Nr. 14
6. panta 2. punkts
2.  IMI kopuzņēmuma darbības izmaksas sedz tā dalībnieki. Minētās darbības izmaksas vienādās daļās sedz Kopiena un EFPIA.
2.  IMI kopuzņēmuma darbības izmaksas sedz tā dalībnieki. Minētās darbības izmaksas vienādās daļās sedz Kopiena un EFPIA. Darbības izmaksas nepārsniedz 4 % no kopējā budžeta no IMI kopuzņēmuma.
Grozījums Nr. 15
7. panta (a) apakšpunkts
(a) mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK nozīmē;
(a) mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK nozīmē saskaņā ar to konkrētajiem mērķiem, kuri noteikti Septītajā pamatprogrammā;
Grozījums Nr. 16
7. panta (g) apakšpunkts
(g) noteiktiem kritērijiem atbilstīgas pacientu bezpeļņas organizācijas.
(g) juridiski reģistrētas pacientu bezpeļņas organizācijas.
Grozījums Nr. 17
8. panta virsraksts un 1. punkts
Finanšu noteikumi
1.  IMI kopuzņēmuma finanšu noteikumu pamatā ir finanšu pamatregulas principi. Tie var atšķirties no finanšu pamatregulas, ja tas nepieciešams īpašām IMI kopuzņēmuma darbības vajadzībām un ja tie iepriekš saskaņoti ar Komisiju.
Finanšu noteikumi
1.  Finanšu noteikumos, ko piemēro IMI kopuzņēmumam, nedrīkst būt atkāpes no Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002, ja vien šādas atkāpes nav saistītas ar īpašām darbības vajadzībām un ja tās ir iepriekš saskaņotas ar Komisiju. Par atkāpēm informē budžeta lēmējinstitūciju.
Grozījums Nr. 18
8. panta 2.a punkts (jauns)
2.a IMI kopuzņēmums var iecelt neatkarīgu revidentu, lai pārbaudītu IMI kopuzņēmuma sagatavoto gada pārskatu likumību un precizitāti.
Grozījums Nr. 19
8. panta 2.b punkts (jauns)
2.b Neatkarīgs revidents atbild par atbilstīgas kontroles nodrošināšanu attiecībā uz gada pārskatiem un dalībnieku un pētniecības projektu dalībnieku ieguldījuma novērtējumu.
Grozījums Nr. 21
8. panta 2.c punkts (jauns)
2.d IMI kopuzņēmuma dalībnieki var pieņemt lēmumu veikt ārējas ad hoc revīzijas.
Grozījums Nr. 22
8. panta 2.d punkts (jauns)
2.e Eiropas Parlamentam piešķir tiesības pārbaudīt IMI kopuzņēmuma gada pārskatus.
Grozījums Nr. 23
9. panta 1. punkts
1.  IMI kopuzņēmuma personālam un izpilddirektoram piemēro Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, un noteikumus, ko Eiropas Kopienu iestādes kopīgi pieņēmušas šo civildienesta noteikumu un nodarbināšanas kārtības piemērošanas nolūkos.
1.  IMI kopuzņēmums pieņem darbā personālu saskaņā ar uzņēmējvalsts piemērojamiem noteikumiem. Komisija var nosūtīt darbā uz IMI kopuzņēmumu tik darbinieku, cik ir nepieciešams.
Grozījums Nr. 24
9. panta 2. punkts
2.  Attiecībā uz personālu IMI kopuzņēmums izmanto pilnvaras, kādas Eiropas Kopienu civildienesta noteikumos paredzētas iecēlējiestādei un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā ‐ iestādei, kura pilnvarota slēgt līgumus.
Svītrots
Grozījums Nr. 25
9. panta 3. punkts
3.  Vienojoties ar Komisiju, IMI kopuzņēmums pieņem nepieciešamos īstenošanas pasākumus saskaņā ar kārtību, kas paredzēta 11. pantā Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumos un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā.
3.  Vienojoties ar Komisiju, IMI kopuzņēmums pieņem nepieciešamos īstenošanas pasākumus Eiropas Kopienu ierēdņu nosūtīšanai.
Grozījums Nr. 26
13. panta 1. punkts
1.  Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei gada ziņojumu par IMI kopuzņēmuma sasniegtajiem rezultātiem.
1.  Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei gada ziņojumu, kurā cita starpā iekļauj IMI kopuzņēmuma sasniegtos rezultātus.
Grozījums Nr. 27
13. panta 2. punkts
2.  Divus gadus pēc IMI kopuzņēmuma nodibināšanas, bet katrā ziņā ne vēlāk kā 2010. gadā, Komisija veic IMI kopuzņēmuma starpposma novērtējumu, piesaistot neatkarīgus ekspertus. Šis novērtējums attiecas uz kopuzņēmuma ENIAC darbības kvalitāti un efektivitāti, kā arī panākumiem izvirzīto mērķu sasniegšanā. Komisija novērtējuma secinājumus un savus apsvērumus dara zināmus Eiropas Parlamentam un Padomei.
2.   Pirms 2011. gada 31. decembra Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei IMI kopuzņēmuma starpposma novērtējumu, kuru sagatavo, piesaistot neatkarīgus ekspertus. Šis novērtējums attiecas uz kopuzņēmuma ENIAC darbības kvalitāti un efektivitāti, kā arī panākumiem izvirzīto mērķu sasniegšanā.
Grozījums Nr. 28
13. panta 3. punkts
3.  2017. gada beigās Komisija veic IMI kopuzņēmuma nobeiguma novērtējumu, piesaistot neatkarīgus ekspertus. Nobeiguma novērtējuma rezultātus iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei.
3.  Līdz 2013. gada 31. decembrim vai līdz 2017. gada 31. decembrim, ja tiek turpināts iesāktais darbs, Komisija veic IMI kopuzņēmuma nobeiguma novērtējumu, piesaistot neatkarīgus ekspertus. Nobeiguma novērtējuma rezultātus iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei.
Grozījums Nr. 29
13. panta 4. punkts
4.  Apstiprinājumu par IMI kopuzņēmuma budžeta izpildi dod Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma, ievērojot procedūru, kas paredzēta IMI kopuzņēmuma finanšu noteikumos.
4.  Apstiprinājumu par IMI kopuzņēmuma budžeta izpildi dod Eiropas Parlaments, ņemot vērā Padomes ieteikumu.
Grozījums Nr. 30
16. pants
IMI kopuzņēmums pieņem noteikumus, ar ko reglamentē pētniecības rezultātu izplatīšanu un kas vajadzības gadījumā nodrošina to, ka tiek aizsargāts intelektuālais īpašums, kurš radīts saskaņā ar šo regulu veikto pētniecības un attīstības pasākumu laikā, un ka pētniecības rezultāti tiek izmantoti un izplatīti.
IMI kopuzņēmums pieņem noteikumus, ar ko reglamentē pētniecības rezultātu izplatīšanu un kas vajadzības gadījumā nodrošina to, ka tiek aizsargāts intelektuālais īpašums, kurš radīts saskaņā ar šo regulu veikto pētniecības un attīstības pasākumu laikā, un ka pētniecības rezultāti tiek izmantoti un tos publicē IMI kopuzņēmums.
Grozījums Nr. 31
18. pants
Starp IMI kopuzņēmumu un Beļģiju noslēdz uzņēmējas valsts nolīgumu par biroja izvietošanu, privilēģijām un neaizskaramību un citu atbalstu, ko Beļģijai jāsniedz IMI kopuzņēmumam.
Starp IMI kopuzņēmumu un Beļģiju noslēdz uzņēmējas valsts nolīgumu par palīdzību saistībā ar biroja izvietošanu, privilēģijām un neaizskaramību un citu atbalstu, ko Beļģijai jāsniedz IMI kopuzņēmumam.
Grozījums Nr. 32
19. panta 1. punkts
Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Grozījums Nr. 33
Pielikuma pirmā panta 3. punkts
3.  IMI kopuzņēmums ir uzskatāms par nodibinātu dienā, kad šos statūtus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uz sākotnējo laikposmu, kas beidzas 2017. gada 31. decembrī.
3.  IMI kopuzņēmums ir uzskatāms par nodibinātu dienā, kad šos statūtus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uz laikposmu līdz 2013. gada 31. decembrim.
Grozījums Nr. 34
Pielikuma pirmā panta 4. punkts
4.  Sākotnējo laikposmu var pagarināt, izdarot grozījumus šajos statūtos saskaņā ar 21. panta noteikumiem, ņemot vērā rezultātus, kas panākti IMI kopuzņēmuma mērķu izpildē, ja tiek nodrošināta finansiāla ilgtspējība.
Svītrots
Grozījums Nr. 36
Pielikuma 2. panta 2. punkta i) apakšpunkts
(i) organizēt ikgadēju sanāksmi (turpmāk tekstā ‐ "ieinteresēto pušu forums") ar interešu grupām, lai ieinteresētajām pusēm nodrošinātu IMI kopuzņēmuma pētniecības pasākumu atvērtību un pārskatāmību;
(i) organizēt ikgadēju sanāksmi (turpmāk tekstā ‐ "ieinteresēto pušu forums") ‐ atklātu sanāksmi, kurā var piedalīties attiecīgās organizācijas, kas interesējas par pētījumiem biomedicīnas jomā, un kura ļauj apkopot atsauksmes par IMI pasākumiem ‐,ar interešu grupām, lai ieinteresētajām pusēm nodrošinātu IMI kopuzņēmuma pētniecības pasākumu atvērtību un pārskatāmību;
Grozījums Nr. 35
Pielikuma 2. panta 2. punkta k) apakšpunkts
(k) publicēt informāciju par projektiem, norādot dalībnieku nosaukumu un IMI kopuzņēmuma piešķirtā finanšu ieguldījuma summu.
(k) publicēt, cita starpā savā tīmekļa vietnē, informāciju par projektiem, norādot dalībnieku nosaukumu un IMI kopuzņēmuma piešķirtā finanšu ieguldījuma summu.
Grozījums Nr. 37
Pielikuma 4. pants
IMI kopuzņēmuma struktūrvienības ir valde, izpildbirojs un Zinātniskā komiteja.
IMI kopuzņēmuma struktūrvienības ir valde, izpilddirektors un Zinātniskā komiteja.
Grozījums Nr. 38
Pielikuma 5. panta 1. punkta b) apakšpunkts
(b) katra jauna dalībnieka balsstiesības nosaka proporcionāli tā ieguldījumam IMI kopuzņēmuma pasākumos;
(b) katra jauna dalībnieka balsstiesības nosaka proporcionāli tā ieguldījumam IMI kopuzņēmuma pasākumos. Taču jauno dalībnieku kopējais balsu skaits nedrīkst pārsniegt dibinātāju kopējo balsu skaitu;
Grozījums Nr. 39
Pielikuma 5. panta 1. punkta c) apakšpunkts
(c) katra dalībnieka balss ir nedalāma;
(c) katra dalībnieka balss ir nedalāma; Šajā gadījumā nedrīkst izmantot deleģēto balsošanu;
Grozījums Nr. 40
Pielikuma 5. panta 2. punkta c) apakšpunkta 9. līdz 13. ievilkumi
– apstiprina izpildbiroja ierosinātos norādījumus par projektu priekšlikumu novērtēšanu un atlasi;
– apstiprina izpilddirektora ierosinātos norādījumus par projektu priekšlikumu novērtēšanu un atlasi;
- apstiprina atlasīto projektu priekšlikumu sarakstu;
- apstiprina atlasīto projektu priekšlikumu sarakstu;
- ieceļ izpilddirektoru, sniedz norādījumus un palīdzību izpilddirektoram, uzrauga izpilddirektora darbu un ‐ vajadzības gadījumā ‐ aizstāj izpilddirektoru;
- ieceļ izpilddirektoru, sniedz norādījumus un palīdzību izpilddirektoram, uzrauga izpilddirektora darbu un ‐ vajadzības gadījumā ‐ aizstāj izpilddirektoru;
- pamatojoties uz izpilddirektora ieteikumiem, apstiprina izpildbiroja organizatorisko struktūru;
- apstiprina IMI kopuzņēmuma finanšu noteikumus saskaņā ar 11. pantu;
pēc apspriešanās ar Komisiju apstiprina IMI kopuzņēmuma finanšu noteikumus saskaņā ar 11. pantu;
Grozījums Nr. 41
Pielikuma 5. panta 3. punkta ca) apakšpunkts (jauns)
(ca)  Kā novērotāji sēdēs var piedalīties trīs Eiropas Parlamenta deputāti, un viņus uzaicina valde.
Grozījums Nr. 42
Pielikuma 5. panta 3.a punkts (jauns)
3.a Valde informē dalībvalstis par lēmumiem, kas saistīti ar kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas pētniecības programmu.
Grozījums Nr. 43
Pielikuma 6. panta virsraksts un 1. punkts
Izpildbirojs
1.  Izpildbirojā darbojas izpilddirektors un palīgpersonāls.
Izpilddirektors
Grozījums Nr. 44
Pielikuma 6. panta 2. punkta ievaddaļas (a) līdz (d) punkti un (e) punkta ievaddaļa
2.  Izpildbiroja uzdevumi ir šādi:
2.  Izpilddirektora uzdevumi ir šādi:
(a) izpildbirojs ir atbildīgs par IMI kopuzņēmuma pārvaldību ikdienā;
(b) izpildbirojs ir atbildīgs par IMI kopuzņēmuma darbības aspektiem;
(b) izpilddirektors, kuram darbā palīdz sekretariāts, ir atbildīgs par IMI kopuzņēmuma darbības aspektiem;
(c) izpildbirojs ir atbildīgs par komunikācijas pasākumiem, kas saistīti ar IMI kopuzņēmumu;
(c) izpilddirektors, kuram darbā palīdz sekretariāts, ir atbildīgs par komunikācijas pasākumiem, kas saistīti ar IMI kopuzņēmumu;
(d) izpildbirojs pienācīgi pārvalda publiskos un privātos līdzekļus;
(d) izpilddirektors, kuram darbā palīdz sekretariāts, pienācīgi pārvalda publiskos un privātos līdzekļus;
(e) izpildbirojs jo īpaši:
(e) izpilddirektors, kuram darbā palīdz sekretariāts, jo īpaši:
Grozījums Nr. 45
Pielikuma 6. panta 2. punkta (e) apakšpunkta 6. ievilkums
– sagatavo gada budžeta priekšlikumu, tostarp personālsastāva plānu;
apspriežoties ar Zinātnisko komiteju un ieinteresēto pušu forumu sagatavo gada budžeta priekšlikumu, tostarp personālsastāva plānu;
Grozījums Nr. 46
Pielikuma 6. panta 7. punkta (g) apakšpunkts
(g) iesniedz valdei priekšlikumus attiecībā uz izpildbiroja organizācijas struktūru un organizē, vada un pārrauga IMI kopuzņēmuma personāla darbu;
(g) vada un pārrauga IMI kopuzņēmuma personāla darbu;
Grozījums Nr. 47
Pielikuma 7. panta 1. punkts
1.  Zinātniskā komiteja ir valdes padomdevēja struktūrvienība, un tā veic savas darbības ciešā sadarbībā ar izpildbiroju un ar tā atbalstu.
1.  Zinātniskā komiteja ir valdes padomdevēja struktūrvienība, un tā veic savas darbības ciešā sadarbībā ar izpilddirektoru un ar tā atbalstu.
Grozījums Nr. 48
Pielikuma 7. panta 6. punkta (c) apakšpunkts
(c) konsultēt valdi un izpildbiroju par zinātniskajiem sasniegumiem, kas izklāstīti gada darbības pārskatā;
(c) konsultēt valdi un izpilddirektoru par zinātniskajiem sasniegumiem, kas izklāstīti gada darbības pārskatā;
Grozījums Nr. 49
Pielikuma 8. panta 6.a punkts (jauns)
6.a Novērtējot priekšlikumus, nosaka vai pieprasītais finansējums ir atbilstošs darbam, kas ir saistīts ar projekta īstenošanu.
Grozījums Nr. 50
Pielikuma 11. panta virsraksts un 1. punkts
Finanšu noteikumi
1.  IMI kopuzņēmuma finanšu noteikumus saskaņo un pieņem valde.
Finanšu noteikumi
1.  IMI kopuzņēmuma finanšu noteikumus pieņem valde, iepriekš apspriežoties ar Komisiju.
Grozījums Nr. 51
Pielikuma 11. panta 2. punkts
2.  Finanšu noteikumu mērķis ir nodrošināt IMI kopuzņēmuma finanšu saprātīgu pamatotu pārvaldību.
(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
Grozījums Nr. 52
Pielikuma 11. panta 3. punkts
3.  IMI kopuzņēmuma finanšu noteikumu pamatā ir finanšu pamatregulas principi. Tie var atšķirties no finanšu pamatregulas, ja tas nepieciešams īpašām IMI kopuzņēmuma darbības vajadzībām un ja tie iepriekš saskaņoti ar Komisiju.
3.  Finanšu noteikumos, ko piemēro IMI kopuzņēmumam, nedrīkst būt atkāpes no Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002, ja vien šādas atkāpes nav saistītas ar īpašām darbības vajadzībām un ja tās ir iepriekš saskaņotas ar Komisiju. Par atkāpēm informē budžeta lēmējinstitūciju.
Grozījums Nr. 53
Pielikuma 12. panta 5. punkts
5.  Gada finanšu pārskatus un bilanci par iepriekšējo gadu iesniedz Eiropas Revīzijas palātai. Revīzijas palāta var veikt revīziju saskaņā ar tās standarta procedūrām.
5.  Gada finanšu pārskatus un bilanci par iepriekšējo gadu iesniedz Eiropas Revīzijas palātai un budžeta lēmējinstitūcijai. Revīzijas palāta var veikt revīziju saskaņā ar tās standarta procedūrām.
Grozījums Nr. 54
Pielikuma 13. panta 2. punkta 1.a apakšpunkts (jauns)
Izpilddirektors iesniedz Eiropas Parlamentam gada darbības pārskatu.
Grozījums Nr. 55
Pielikuma 14. panta 1. punkts
1.  Personāla resursus nosaka personālsastāva plānā, kas jāiekļauj gada budžetā.
1.  Personāla resursus nosaka personālsastāva plānā, kas jāiekļauj gada budžetā, un Komisijai tas jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei kopā ar Eiropas Savienības vispārējā budžeta projektu.
Grozījums Nr. 56
Pielikuma 14. panta 2. punkts
2.  IMI kopuzņēmuma darbinieki ir pagaidu darbinieki un līgumdarbinieki, un ar tiem ir noslēgts līgums uz noteiktu laiku; to var pagarināt vienu reizi, kopējam laikposmam nepārsniedzot septiņus gadus.
Svītrots
Grozījums Nr. 57
Pielikuma 17. panta 5. punkta a) apakšpunkts
(a) mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK nozīmē;
(a) mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK nozīmē saskaņā ar konkrētiem mērķiem atbilstoši septītajai pamatprogrammai;
Grozījums Nr. 20
Pielikuma 17.a pants (jauns)
17a. pants
Pētniecības un finanšu ziņojumi
Pētniecības un finanšu gada ziņojumus par atbalstītajiem projektiem dalībnieki iesniedz IMI kopuzņēmumam. Šajos ziņojumos apraksta gada laikā īstenotos pētnieciskos pasākumus, kā arī to izmaksas. Šiem izdevumu pārskatiem pievieno revīzijas apliecinājumu. Neatkarīgais revidents izskata revīzijas apliecinājumus un nosaka, vai ieguldījums natūrā atbilst publiskajam finansējumam, kas ieguldīts projektā.
Grozījums Nr. 59
Pielikuma 21. panta 2. punkts
2.  Grozījumus šajos statūtos apstiprina valde. Grozījumus, kas skar šo statūtu vispārīgos principus un mērķus, jo īpaši 1. panta, 5. panta 2. punkta c) apakšpunkta pirmo ievilkumu, 8. panta 3. punkta un 21. panta grozījumus, pēc Komisijas ierosinājuma apstiprina Padome.
2.  Grozījumus šajos statūtos apstiprina valde. Grozījumus, kas skar šo statūtu vispārīgos principus un mērķus, jo īpaši 1. panta, 5. panta 2. punkta c) apakšpunkta pirmo ievilkumu, 8. panta 3. punkta un 21. panta grozījumus, pēc Komisijas ierosinājuma un, apspriežoties ar Eiropas Parlamentu, apstiprina Padome.
Grozījums Nr. 60
Pielikuma 22. panta 3. punkta a) apakšpunkts
(a)  Katra projekta dalībnieka īpašumā paliek intelektuālais īpašums, ko tas iegulda projektā, kā arī intelektuālais īpašums, ko tas rada projekta laikā, ja vien projekta dalībnieki savstarpēji nav vienojušies citādi. Noteikumus un nosacījumus par piekļuves tiesībām un licencēm attiecībā uz intelektuālo īpašumu, ko dalībnieki ieguldījuši projektā vai radījuši tā laikā, nosaka attiecīgā projekta piešķīruma nolīgumā un projekta nolīgumā.
(a)  Katra projekta dalībnieka īpašumā paliek intelektuālais īpašums, ko tas iegulda projektā, kā arī intelektuālais īpašums, ko tas rada projekta laikā, ja vien projekta dalībnieki savstarpēji nav vienojušies citādi. Noteikumus un nosacījumus par piekļuves tiesībām un licencēm attiecībā uz intelektuālo īpašumu, ko dalībnieki ieguldījuši projektā vai radījuši tā laikā, nosaka attiecīgā projekta piešķīruma nolīgumā un projekta nolīgumā. Projektu dalībniekiem ir jānosaka arī iespējamie intelektuālā kopīpašuma gadījumi saistībā ar projektiem.
Grozījums Nr. 61
Pielikuma 23.a pants (jauns)
23.a pants
Uzņēmējas valsts nolīgums
Starp IMI kopuzņēmumu un Beļģijas Karalisti noslēdz uzņēmējas valsts nolīgumu.

(1) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.).
(2) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika