Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0089(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0479/2007

Ingivna texter :

A6-0479/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/12/2007 - 9.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0590

Antagna texter
PDF 444kWORD 187k
Tisdagen den 11 december 2007 - Strasbourg
Upprättandet av det gemensamma företaget för Initiativet för innovativa läkemedel *
P6_TA(2007)0590A6-0479/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2007 om förslaget till rådets förordning om upprättandet av det gemensamma företaget för Initiativet för innovativa läkemedel (KOM(2007)0241 – C6-0171/2007 – 2007/0089(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0241),

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1) (budgetförordningen), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 47,

–   med beaktande av artiklarna 171 och 172 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0171/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0479/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet anser att det referensbelopp som anges i förslaget till rättsakt måste vara förenligt med taket för rubrik 1a i den gällande fleråriga budgetramen 2007–2013 och med bestämmelserna i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006. Parlamentet konstaterar att eventuell finansiering efter 2013 kommer att utvärderas i samband med förhandlingarna om nästa budgetram.

3.  Europaparlamentet påminner om att budgetutskottets yttrande inte föregriper resultatet av det förfarande i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 som är tillämpligt på upprättandet av det gemensamma företaget för Initiativet för innovativa läkemedel.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

5.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

6.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
Skäl 10
(10)  Det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel bör ha som mål att främja samarbetet mellan alla berörda parter so näringslivet, myndigheter (bland annat tillsynsmyndigheter), patientorganisationer, den akademiska världen och kliniska centrer. Det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel bör ta fram en gemensamt överenskommen forskningsagenda (nedan kallad forskningsagendan) som så nära som möjligt bör följa rekommendationerna från den strategiska forskningsagenda som Europeiska teknikplattformen för innovativa läkemedel har utarbetat.
(10)  Det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel bör ha som mål att främja samarbetet mellan alla berörda parter som näringslivet – inklusive små och medelstora företag – myndigheter (bland annat tillsynsmyndigheter), patientorganisationer, den akademiska världen och kliniska centrer. Det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel bör ta fram en gemensamt överenskommen forskningsagenda (nedan kallad forskningsagendan) som så nära som möjligt bör följa rekommendationerna från den strategiska forskningsagenda som Europeiska teknikplattformen för innovativa läkemedel har utarbetat.
Ändring 2
Skäl 11
(11)  Det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel bör föreslå en samordnad strategi för att övervinna de forskningsbrister som uppdagats i processen för utveckling av läkemedel, och för att främja farmaceutisk forskning och utveckling på ett stadium före marknadsföring, i syfte att skynda på utvecklingen av säkra och effektivare läkemedel. I detta sammanhang bör farmaceutisk forskning och utveckling på ett stadium före marknadsföring avse forskning om de instrument och metoder som används i processen för utveckling av läkemedel.
(11)  Det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel bör föreslå en samordnad strategi för att övervinna de forskningsbrister som uppdagats i processen för utveckling av läkemedel, och för att främja farmaceutisk forskning och utveckling på ett stadium före marknadsföring, i syfte att skynda på utvecklingen av säkra och effektivare läkemedel. I detta sammanhang bör farmaceutisk forskning och utveckling på ett stadium före marknadsföring avse forskning om de instrument och metoder som används i processen för utveckling av läkemedel i största allmänhet snarare än av ett specifikt läkemedel. Immateriella rättigheter som uppstår i samband med ett gemensamt initiativ för innovativa läkemedel bör licensieras till tredje part på rättvisa och rimliga villkor.
Ändring 3
Skäl 13a (nytt)
(13a)  Under genomförandet av målen i det särskilda programmet Samarbete bör det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel bidra till att öka små och medelstora företags delaktighet, bland annat genom att förbättra administrativa förfaranden, beakta deras krav i högre utsträckning och genomföra stödåtgärder.
Ändring 4
Skäl 13b (nytt)
(13b)  Under genomförandet av målen i rådets beslut 2006/974/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Kapacitet för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) 1 bör det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel uppmärksamma investeringar i forskning som gynnar små och medelstora företag och stärka deras innovationskapacitet och deras förmåga att dra nytta av forskningsresultaten.
____________
1 EUT L 400, 30.12.2006, s. 299. Rättelse i EUT L 54, 22.2.2007, s. 101.
Ändring 5
Skäl 14
(14)  Det gemensamma företaget upprättas för en inledande period fram till och med den 31 december 2017, för att garantera att forskningsverksamhet som inletts men inte avslutats inom sjunde ramprogrammet (2007-2013) förvaltas på lämpligt sätt.
(14)  Det gemensamma företaget bör upprättas för en inledande period fram till och med den 31 december 2013. För att garantera att forskningsverksamhet som inletts men inte avslutats inom sjunde ramprogrammet (2007-2013) förvaltas på lämpligt sätt bör pågående arbeten vid behov fortsätta fram till och med den 31 december 2017.
Ändring 6
Skäl 16
(16)  Det gemensamma företaget bör vara ett organ skapat av gemenskaperna, och Europaparlamentet bör ge ansvarsfrihet för genomförandet av dess budget rekommendation av rådet, varvid man emellertid bör ta hänsyn till de särskilda omständigheter som uppkommer till följd av att företaget är ett offentlig-privat partnerskap, och i synnerhet av den privata sektorns bidrag till budgeten.
(16)  Det gemensamma företaget bör vara ett organ skapat av gemenskaperna, och Europaparlamentet bör ge ansvarsfrihet för genomförandet av dess budget, med beaktande av en rekommendation från rådet.
Ändring 7
Skäl 17
(17)  Det gemensamma företagets grundare bör vara Europeiska gemenskapen och EFPIA.
(17)  Det gemensamma företagets grundare är Europeiska gemenskapen och EFPIA.
Ändring 8
Skäl 26
(26)  De forskningsbaserade läkemedelsföretag som är fullvärdiga medlemmar i EFPIA bör inte vara behöriga att ta emot stöd från det gemensamma företaget.
(26)  De forskningsbaserade läkemedelsföretag som är fullvärdiga medlemmar i EFPIA bör inte vara behöriga att ta emot direkt eller indirekt stöd från det gemensamma företaget.
Ändring 9
Skäl 27
(27)  Det gemensamma företaget bör, efter samråd med kommissionen, ha en särskild budgetförordning grundad på principerna i rambudgetförordningen1 som tar hänsyn till företagets särskilda behov till följd, bland annat, av nödvändigheten att lägga ihop gemenskapsmedel och privata medel för att stödja forsknings- och utvecklingsverksamhet på ett effektivt och aktuellt sätt.
(27)  Det gemensamma företagets budgetbestämmelser bör inte avvika från kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget1, såvida detta inte är nödvändigt på grund av deras särskilda driftsbehov, särskilt behovet att lägga ihop gemenskapsmedel och privata medel för att stödja forsknings- och utvecklingsverksamhet på ett effektivt sätt och i rätt tid. Kommissionens förhandsgodkännande krävs för att anta bestämmelser som avviker från förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002. Budgetmyndigheten bör underrättas om sådana avvikelser.
____________
1 Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 december 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget, EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. Rättelse i EUT L 2, 7.1.2003, s. 39.
__________
1 EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. Rättelse i EGT L 2, 7.1.2003, s. 39.
Ändring 10
Skäl 28
(28)  Med tanke på behovet av stabila anställningsförhållanden och lika chanser för personalen, och för att locka specialiserad vetenskaplig och teknisk personal med högsta kompetens bör tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (tjänsteföreskrifterna) gälla för all personal som anställs av det gemensamma företaget.
(28)  Med tanke på kravet på stabila anställningsförhållanden och likabehandling av personalen samt behovet av specialiserad vetenskaplig och teknisk personal med högsta kompetens bör det finnas en viss flexibilitet vid anställningen av personal i det gemensamma företaget. Partnerskapet bör vara balanserat, och var och en av grundarna bör ha möjlighet att anställa personal. Således bör kommissionen ha möjlighet att utstationera så många tjänstemän som den anser behövs till det gemensamma företaget, som i sin tur bör kunna rekrytera kontraktsanställd personal enligt gällande arbetsrätt i den stat där det har sitt säte.
Ändring 11
Skäl 33
(33)  Det gemensamma företaget bör etableras i Bryssel, Belgien. Ett värdskapsavtal bör slutas mellan det gemensamma företaget och Belgien avseende kontorsutrymme, privilegier och immunitet och annat stöd som Belgien tillhandahåller det gemensamma företaget.
(33)  Det gemensamma företaget bör etableras i Bryssel, Belgien. Ett värdskapsavtal bör slutas mellan det gemensamma företaget och Belgien avseende hjälp med kontorsutrymme, privilegier och immunitet och annat stöd som Belgien tillhandahåller det gemensamma företaget.
Ändring 12
Artikel 1, punkt 1
1.  Ett gemensamt företag upprättas härmed för genomförandet av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel, för perioden fram till och med den 31 december 2017 (nedan kallat det gemensamma företaget). Denna period kan förlängas av rådet.
1.  Ett gemensamt företag upprättas härmed för genomförandet av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel, för perioden fram till och med den 31 december 2013 (nedan kallat det gemensamma företaget). Pågående arbeten får dock fortsätta till och med den 31 december 2017. Det gemensamma företaget är ett organ i enlighet med artikel 185 i budgetförordningen och punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.
Ändring 13
Artikel 3, led b
(b) stödja genomförandet av de forskningsprioriteringar som anges i forskningsagendan för det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel (nedan kallade forskningsverksamheten), bland annat med hjälp av bidrag efter konkurrensutsatta ansökningsomgångar,
(b) stödja genomförandet av de forskningsprioriteringar som anges i forskningsagendan för det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel (nedan kallade forskningsverksamheten), bland annat med hjälp av bidrag efter konkurrensutsatta ansökningsomgångar till forskning som ska bedrivas uteslutande i medlemsstater och länder som är associerade med sjunde ramprogrammet,
Ändring 14
Artikel 6, punkt 2
2.  Det gemensamma företagets driftskostnader skall finansieras av dess medlemmar. Gemenskapen och EFPIA skall till lika delar bidra till sådana driftskostnader.
2.  Det gemensamma företagets driftskostnader ska finansieras av dess medlemmar. Gemenskapen och EFPIA ska till lika delar bidra till sådana driftskostnader. Driftskostnaderna ska inte överstiga 4 % av den sammanlagda budgeten för det gemensamma företaget.
Ändring 15
Artikel 7, led a
(a)  Mikroföretag samt små och medelstora företag enligt kommissionens rekommendation 2003/361/EG.
(a)  Mikroföretag samt små och medelstora företag enligt kommissionens rekommendation 2003/361/EG, i enlighet med de särskilda mål som anges för dessa i sjunde ramprogrammet.
Ändring 16
Artikel 7, led g
(g)  Kvalificerade patientorganisationer utan vinstsyfte.
(g)  Lagligen etablerade patientorganisationer utan vinstsyfte.
Ändring 17
Artikel 8, rubriken och punkt 1
Budgetförordning
Budgetbestämmelser
1.  Det gemensamma företagets budgetförordning ska grunda sig på principerna i rambudgetförordningen. Den kan avvika från rambudgetförordningen om det gemensamma företagets särskilda driftsbehov så kräver, och efter samråd med kommissionen.
1.  Det gemensamma företagets budgetbestämmelser får avvika från förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 endast om det krävs på grund av dess särskilda driftsbehov, och efter kommissionens förhandsgodkännande. Budgetmyndigheten ska underrättas om alla sådana avvikelser.
Ändring 18
Artikel 8, punkt 2a (ny)
2a.  Det gemensamma företaget får utse en extern revisor för att kontrollera att det gemensamma företagets årsräkenskaper är korrekta och rimliga.
Ändring 19
Artikel 8, punkt 2b (ny)
2b.  Den externa revisorn ska svara för en tillfredsställande granskning av årsräkenskaperna och en utvärdering av medlemmarnas och deltagarnas bidrag till forskningsprojekten.
Ändring 21
Artikel 8, punkt 2c (ny)
2c.  Det gemensamma företaget får låta göra externa punktrevisioner.
Ändring 22
Artikel 8, punkt 2d (ny)
2d. Europaparlamentet ska ha rätt att granska i det gemensamma företagets årsräkenskaper.
Ändring 23
Artikel 9, punkt 1
1.   Tjänsteföreskrifterna för Europeiska gemenskapernas tjänstemän, anställningsvillkoren för andra anställda vid Europeiska gemenskaperna och de regler som antagits gemensamt av Europeiska gemenskapens institutioner med tillämpning av tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren skall tillämpas på det gemensamma företagets personal och dess verkställande direktör.
1.  Det gemensamma företaget ska rekrytera sin personal i enlighet med gällande bestämmelser i värdlandet. Kommissionen får utstationera så många tjänstemän som behövs till det gemensamma företaget.
Ändring 24
Artikel 9, punkt 2
2.  Det gemensamma företaget, ska, vad gäller dess personal, ha de befogenheter som tillfaller tillsättningsmyndigheten enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, och den myndighet som har befogenhet att sluta avtal enligt anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper.
utgår
Ändring 25
Artikel 9, punkt 3
3.  I överenskommelse med kommissionen skall det gemensamma företaget anta de genomförandeåtgärder som behövs, i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper.
3.  I överenskommelse med kommissionen ska det gemensamma företaget anta nödvändiga genomförandeåtgärder för utstationering av tjänstemän från Europeiska gemenskaperna.
Ändring 26
Artikel 13, punkt 1
1.  Kommissionen skall inför Europaparlamentet och rådet lägga fram en årsrapport om det gemensamma företagets verksamhet.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 27
Artikel 13, punkt 2
2.  Två år efter det att det gemensamma företaget inrättats, men senast 2010, skall kommissionen genomföra en etappgranskning av det gemensamma företaget, i samarbete med oberoende experter. Denna granskning skall inriktas på det gemensamma företagets kvalitet och effektivitet, och hur långt det kommit på vägen mot de fastställda målen. Kommissionen skall meddela sina slutsatser, tillsammans med sina synpunkter, till Europaparlamentet och rådet.
2.  Senast den 31 december 2011 ska kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en etappgranskning av det gemensamma företaget, utarbetad i samarbete med oberoende experter. Denna granskning ska inriktas på det gemensamma företagets kvalitet och effektivitet, och hur långt det kommit på vägen mot de fastställda målen.
Ändring 28
Artikel 13, punkt 3
3.  I slutet av 2017 skall kommissionen genomföra en slututvärdering av det gemensamma företaget, i samarbete med oberoende experter. Resultaten av slututvärderingen skall läggas fram inför Europaparlamentet och rådet.
3.  Senast den 31 december 2013 eller, om pågående arbeten fortsätter efter detta datum, senast den 31 december 2017 ska kommissionen genomföra en slututvärdering av det gemensamma företaget, i samarbete med oberoende experter. Resultaten av slututvärderingen ska läggas fram inför Europaparlamentet och rådet.
Ändring 29
Artikel 13, punkt 4
4.  Europaparlamentet skall rekommendation från rådet ge ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget; detta ska ske i ett förfarande som anges i det gemensamma företagets budgetförordning.
4.  Europaparlamentet ska med beaktande av en rekommendation från rådet ge ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget.
Ändring 30
Artikel 16
Det gemensamma företaget skall anta bestämmelser om användning och spridning av forskningsresultat för att garantera att immateriella rättigheter som uppstått inom ramen för forskningsverksamhet enligt denna förordning vid behov skyddas, och att forskningsresultaten används och sprids.
Det gemensamma företaget ska anta bestämmelser om användning och spridning av forskningsresultat för att garantera att immateriella rättigheter som uppstått inom ramen för forskningsverksamhet enligt denna förordning vid behov skyddas, och att forskningsresultaten används och offentliggörs av det gemensamma företaget.
Ändring 31
Artikel 18
Ett värdskapsavtal skall slutas mellan det gemensamma företaget och Belgien avseende kontorsutrymmen, privilegier och immunitet samt annat stöd som Belgien skall ge det gemensamma företaget.
Ett värdskapsavtal ska slutas mellan det gemensamma företaget och Belgien avseende hjälp med kontorsutrymmen, privilegier och immunitet samt annat stöd som Belgien ska ge det gemensamma företaget.
Ändring 32
Artikel 19, stycke 1
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Ändring 33
Bilaga, artikel 1, punkt 3
3.  Det gemensamma företaget skall anses vara upprättat den dag då dessa stadgar offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, för en inledande period fram till och med den 31 december 2017.
3.  Det gemensamma företaget ska anses vara upprättat den dag då dessa stadgar offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, för en period fram till och med den 31 december 2013.
Ändring 34
Bilaga, artikel 1, punkt 4
4.  Den inledande perioden kan förlängas genom ändring av dessa stadgar i enlighet med bestämmelserna i artikel 21, varvid hänsyn skall tas till i vilken utsträckning det gemensamma företagets mål har uppnåtts; en förlängning förutsätter att företagets finansiella hållbarhet kan garanteras.
utgår
Ändring 36
Bilaga, artikel 2, punkt 2, led i
(i)  Att organisera ett årsmöte med intresseorganisationer, nedan kallat forumet för berörda parter, för att garantera öppenhet och insyn i det gemensamma företagets forskningsverksamhet.
(i)  Att organisera ett årsmöte med intresseorganisationer, nedan kallat forumet för berörda parter – ett öppet möte för organisationer som berörs av biomedicinsk forskning och som ska kunna ge feedback om verksamhet inom initiativet för innovativa läkemedel – för att garantera öppenhet och insyn i det gemensamma företagets forskningsverksamhet.
Ändring 35
Bilaga, artikel 2, punkt 2, led k
(k)  Att offentliggöra information om projekt, bland annat deltagarnas namn och det belopp som erhållits som stöd från det gemensamma företaget.
(k)  Att bland annat på sin webbplats offentliggöra information om projekt, bland annat deltagarnas namn och det belopp som erhållits som stöd från det gemensamma företaget.
Ändring 37
Bilaga, artikel 4
Det gemensamma företagets organ skall vara dess styrelse, det verkställande kontoret och den vetenskapliga kommittén.
Det gemensamma företagets organ ska vara dess styrelse, den verkställande direktören och den vetenskapliga kommittén.
Ändring 38
Bilaga, artikel 5, punkt 1, led b
(b)  Nya medlemmars rösträtt skall fastställas i proportion till medlemmens bidrag till de sammanlagda bidragen till det gemensamma företagets verksamhet.
(b)  Nya medlemmars rösträtt ska fastställas i proportion till medlemmens bidrag till de sammanlagda bidragen till det gemensamma företagets verksamhet. De nya medlemmarnas totala röstantal får dock inte överstiga grundarnas.
Ändring 39
Bilaga, artikel 5, punkt 1, led c
(c)  Medlemmarnas röster skall vara odelbara.
(c)  Medlemmarnas röster ska vara odelbara. Röstning genom ombud får inte förekomma.
Ändring 40
Bilaga, artikel 5, punkt 2, led c, strecksatserna 9–13
– godkänna riktlinjerna för utvärdering och urval av projektförslag så som de föreslås av det verkställande kontoret,
– godkänna riktlinjerna för utvärdering och urval av projektförslag så som de föreslås av den verkställande direktören,
godkänna förteckningen över utvalda projektförslag,
– godkänna förteckningen över utvalda projektförslag,
utse den verkställande direktören, tillhandahålla vägledning och stöd till VD:n, övervaka VD:ns verksamhet och vid behov ersätta VD:n,
utse den verkställande direktören, tillhandahålla vägledning och stöd till VD:n, övervaka VD:ns verksamhet och vid behov ersätta VD:n,
– godkänna det verkställande kontorets organisationsstruktur utgående från den verkställande direktörens rekommendationer,
– godkänna det gemensamma företagets budgetförordning i enlighet med artikel 11,
– godkänna det gemensamma företagets budgetbestämmelser i enlighet med artikel 11, efter samråd med kommissionen.
Ändring 41
Bilaga, artikel 5, punkt 3, led ca (nytt)
(ca)  Tre ledamöter av Europaparlamentet får närvara som observatörer vid mötena och ska bjudas in av styrelsen.
Ändring 42
Bilaga, artikel 5, punkt 3a (ny)
3a.  Styrelsen ska informera medlemsstaterna om beslut om forskningsagendan för det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel.
Ändring 43
Bilaga, artikel 6, rubrik och punkt 1
Verkställande kontor
Verkställande direktör
1.  Det verkställande kontoret ska bestå av en verkställande direktör och stödpersonal.
Ändring 44
Bilaga, artikel 6, punkt 2, inledningen och leden a-d och e, inledningen
2.  Det verkställande kontoret har följande uppgifter:
2.  Den verkställande direktören har följande uppgifter:
a)  Det ska ha hand om den löpande förvaltningen av det gemensamma företaget.
b)  Det skall ha hand om det gemensamma företagets drift.
b)  VD:n ska, biträdd av sitt sekretariat, ha hand om det gemensamma företagets drift.
c)  Det skall ha ansvar för all kommunikation som har att göra med det gemensamma företaget.
c)  VD:n ska, biträdd av sitt sekretariat, ha ansvar för all kommunikation som har att göra med det gemensamma företaget.
d)  Det skall korrekt förvalta de offentliga och privata medlen.
d)  VD:n ska, biträdd av sitt sekretariat, korrekt förvalta de offentliga och privata medlen.
e)  Särskilt viktiga uppgifter för det verkställande kontoret är att
e)  Särskilt viktiga uppgifter för den verkställande direktören är att, biträdd av sekretariatet,
Ändring 45
Bilaga, artikel 6, punkt 2, led e, strecksats 6
− sammanställa det årliga budgetförslaget, inbegripet tjänsteförteckningen,
− sammanställa det årliga budgetförslaget, inbegripet tjänsteförteckningen, efter samråd med den vetenskapliga kommittén och forumet för berörda parter,
Ändring 46
Bilaga, artikel 6, punkt 7, led g
g) delge styrelsen de egna förslagen avseende det verkställande kontorets organisationsstruktur, och organisera, leda och övervaka det gemensamma företagets personal,
g) leda och övervaka det gemensamma företagets personal,
Ändring 47
Bilaga, artikel 7, punkt 1
1.  Den vetenskapliga kommittén är styrelsens rådgivande organ och skall arbeta i nära samarbete med det verkställande kontorets stödpersonal.
1.  Den vetenskapliga kommittén är styrelsens rådgivande organ och ska arbeta i nära samarbete med den verkställande direktören.
Ändring 48
Bilaga, artikel 7, punkt 6, led c
c) rådge styrelsen och det verkställande kontoret om de vetenskapliga resultat som anges i den årliga verksamhetsrapporten,
c) ge styrelsen och den verkställande direktören råd om de vetenskapliga resultat som anges i den årliga verksamhetsrapporten,
Ändring 49
Bilaga, artikel 8, punkt 6a (ny)
(6a)  Vid utvärderingen av förslag ska det fastställas huruvida de medel som begärts står i proportion till det arbete som krävs för att genomföra projekten.
Ändring 50
Bilaga, artikel 11, rubrik och punkt 1
Budgetförordning
Budgetbestämmelser
1.  Det gemensamma företagets budgetförordning skall beslutas och antas i styrelsen.
1.  Det gemensamma företagets budgetbestämmelser ska antas i styrelsen efter samråd med kommissionen.
Ändring 51
Bilaga, artikel 11, punkt 2
2.  Budgetförordningens syfte är att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning av det gemensamma företaget.
2.  Budgetbestämmelsernas syfte är att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning av det gemensamma företaget.
Ändring 52
Bilaga, artikel 11, punkt 3
3.  Det gemensamma företagets budgetförordning ska grunda sig på principerna i rambudgetförordningen. Den kan avvika från rambudgetförordningen om det gemensamma företagets särskilda driftsbehov så kräver, och efter samråd med kommissionen.
3.  Det gemensamma företagets budgetbestämmelser får avvika från förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 endast om det krävs på grund av dess särskilda driftsbehov, och efter kommissionens förhandsgodkännande. Budgetmyndigheten ska underrättas om alla sådana avvikelser.
Ändring 53
Bilaga, artikel 12, punkt 5
5.  Årsräkenskaperna och balansräkningen för det föregående året skall överlämnas till Europeiska gemenskapernas revisionsrätt. Revisionsrätten kan genomföra en revision i enlighet med sina standardförfaranden.
5.  Årsräkenskaperna och balansräkningen för det föregående året ska överlämnas till Europeiska gemenskapernas revisionsrätt och till budgetmyndigheten. Revisionsrätten kan genomföra en revision i enlighet med sina standardförfaranden.
Ändring 54
Bilaga, artikel 13, punkt 2, stycke 1a (nytt)
Den verkställande direktören ska lägga fram den årliga verksamhetsrapporten för Europaparlamentet.
Ändring 55
Bilaga, artikel 14, punkt 1
1.  Personalens storlek skall fastställas i den tjänsteförteckning som skall åtfölja årsbudgeten.
1.  Personalens storlek ska fastställas i den tjänsteförteckning som ska åtfölja årsbudgeten och som kommissionen ska översända till Europaparlamentet och rådet tillsammans med det preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna budget.
Ändring 56
Bilaga, artikel 14, punkt 2
2.  Det gemensamma företagets personal skall vara tillfälligt anställda och kontraktsanställda med kontrakt för en fast tidsperiod som kan förlängas en gång upp till en maximal sammanlagd tidsperiod på sju år.
utgår
Ändring 57
Bilaga, artikel 17, punkt 5, led a
(a)  Mikroföretag samt små och medelstora företag enligt kommissionens rekommendation 2003/361/EG.
(a)  Mikroföretag samt små och medelstora företag enligt kommissionens rekommendation 2003/361/EG, i enlighet med de särskilda mål som anges för dessa i sjunde ramprogrammet.
Ändring 20
Bilaga, artikel 17a (ny)
Artikel 17a
Vetenskapliga och ekonomiska årsrapporter
Deltagarna ska förelägga det gemensamma företaget vetenskapliga och ekonomiska årsrapporter om understödda projekt. Rapporterna ska innehålla uppgifter om den vetenskapliga verksamhet som bedrivits och om kostnaderna för denna verksamhet. Kostnadssammanställningarna ska åtföljas av ett revisionsintyg. Den externa revisorn ska granska revisionsintygen och fastställa huruvida in natura-bidragen motsvarar de offentliga bidragen till projektet.
Ändring 59
Bilaga, artikel 21, punkt 2
2.  Ändringar av dessa stadgar skall godkännas av styrelsen. Om sådana ändringar påverkar dessa stadgars allmänna principer och mål, som exempelvis ändringar av artikel 1, artikel 5.2 c första strecksatsen, artikel 8.3 eller artikel 21, krävs rådets godkännande grundat på ett förslag från kommissionen.
2.  Ändringar av dessa stadgar ska godkännas av styrelsen. Om sådana ändringar påverkar dessa stadgars allmänna principer och mål, som exempelvis ändringar av artikel 1, artikel 5.2 c första strecksatsen, artikel 8.3 eller artikel 21, krävs rådets godkännande grundat på ett förslag från kommissionen, och efter samråd med Europaparlamentet.
Ändring 60
Bilaga, artikel 22, punkt 3, led a
(a)  Deltagarna skall behålla äganderätten till den immateriella egendom de tillför projektet och till immateriella egendom de ger upphov till i projektet såvida inte annat överenskoms gemensamt av projektets deltagare. Bestämmelser om och villkor för tillgång till och licenser för den immateriella egendom som tillförts eller skapats av en projektdeltager skall fastställas i det berörda projektets bidragsavtal och projektavtal.
(a)  Deltagarna ska behålla äganderätten till den immateriella egendom de tillför projektet och till immateriell egendom de ger upphov till i projektet såvida inte annat överenskoms gemensamt av projektets deltagare. Bestämmelser om och villkor för tillgång till och licenser för den immateriella egendom som tillförts eller skapats av en projektdeltagare ska fastställas i det berörda projektets bidragsavtal och projektavtal. Projektdeltagarna bör fastställa den eventuella gemensamma äganderätt till immateriell egendom som följer av projekten.
Ändring 61
Bilaga, artikel 23a (ny)
Artikel 23a
Värdskapsavtal
Ett värdskapsavtal ska ingås mellan det gemensamma företaget och Konungariket Belgien.

(1) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(2) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy