Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0118(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0483/2007

Esitatud tekstid :

A6-0483/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/12/2007 - 9.14
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0591

Vastuvõetud tekstid
PDF 418kWORD 127k
Teisipäev, 11. detsember 2007 - Strasbourg
Ühisettevõte Clean Sky *
P6_TA(2007)0591A6-0483/2007

Euroopa Parlamendi 11. detsembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega moodustatakse ühisettevõte Clean Sky (KOM(2007)0315 – C6-0226/2007 – 2007/0118(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2007)0315);

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(1) (edaspidi "finantsmäärus"), eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2), eriti selle punkti 47;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 171 ja 172, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0226/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni ning keskkonna-, rahvatervise- ja toidukohutuse komisjoni arvamusi (A6-0483/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   on arvamusel, et õigusakti ettepanekus toodud võrdlussumma peab olema kooskõlas kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku 2007–2013 rubriigi 1 a ülemmääraga ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 47 sätetega; märgib, et 2013. aasta järgset rahastamist hinnatakse järgmise finantsraamistiku läbirääkimiste raames;

3.   tuletab meelde, et eelarvekomisjoni esitatud arvamus ei enneta 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 47 sätestatud menetluse tulemust, mida kohaldatakse ühisettevõtte Clean Sky asutamise suhtes;

4.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

5.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

6.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

7.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
Põhjendus 12
(12)  Ühisettevõte Clean Sky tuleb algselt moodustada ajavahemikuks kuni 31. detsembrini 2017, et tagada seitsmenda raamprogrammi käigus (2007–2013) alustatud, kuid veel lõpetamata teadusuuringute sobiv haldamine.
(12)  Ühisettevõte Clean Sky tuleb algselt moodustada ajavahemikuks kuni 31. detsembrini 2017, et tagada seitsmenda raamprogrammi käigus (2007–2013) alustatud, kuid veel lõpetamata teadusuuringute sobiv haldamine, sealhulgas niisuguste teadusuuringute tulemuste kasutamine.
Muudatusettepanek 2
Põhjendus 16
(16)  Ühisettevõte Clean Sky peaks olema ühenduste loodud asutus ja selle eelarve täitmise peab kinnitama Euroopa Parlament nõukogu soovituse alusel, võttes siiski arvesse ühiste tehnoloogiaalgatuste kui avaliku ja erasektori partnerluste olemusest ning eelkõige erasektori panusest tulenevat eripära.
(16)  Ühisettevõte Clean Sky peaks olema ühenduste loodud asutus ja selle eelarve täitmise peab kinnitama Euroopa Parlament, võttes arvesse nõukogu soovitust.
Muudatusettepanek 3
Põhjendus 16 a (uus)
(16 a)  Ühisettevõte Clean Sky ja avaliku sektori sidusrühmad peaksid püüdma tunnustada ühistes tehnoloogiaalgatustes esitatud võimalusi kui uusi mehhanisme avaliku ja erasektori partnerluste rakendamiseks ja tegutsema koostöös erasektori sidusrühmadega, et leida ühenduse eelarve täitmiseks tõhusamaid lahendusi.
Muudatusettepanek 4
Põhjendus 19
(19)  Euroopa Ühendus ja teised liikmed peaksid rahastama ühisettevõtte Clean Sky jooksvaid kulusid võrdsetes osades.
(19)  Euroopa Ühendus ja teised liikmed peaksid rahastama ühisettevõtte Clean Sky jooksvaid kulusid võrdsetes osades. Jooksvad kulud ei tohiks ületada 3 % ühisettevõtte Clean Sky üldeelarvest.
Muudatusettepanek 5
Põhjendus 23
(23)  Ühisettevõtte Clean Sky kohta tuleks anda välja pärast eelnevat konsulteerimist komisjoniga eraldi finantsmäärus, mis põhineb raamfinantsmääruse1 põhimõtetel ja milles võetakse arvesse selle konkreetseid tegevusvajadusi, mis tulenevad eelkõige vajadusest ühendada teadus- ja arendustegevuse toetamiseks tõhusalt ja õigeaegselt ühenduse ja erasektori poolne rahastamine.
(23)  Ühisettevõtte Clean Sky suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ei või erineda komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)1 artiklis 185, välja arvatud juhul, kui selle konkreetsed tegevusvajadused, mis tulenevad eelkõige vajadusest ühendada teadus- ja arendustegevuse toetamiseks tõhusalt ja õigeaegselt ühenduse ja erasektori poolne rahastamine, seda nõuavad. Määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 erinevate eeskirjade vastuvõtmiseks on vaja komisjoni eelnevat nõusolekut. Eelarvepädevaid institutsioone tuleks teavitada kõikidest sellistest eranditest.
_________
1 Komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2343/2002, raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185, EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72; parandus ELT L 2, 07.01.2003, lk 39.
___________
1 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72. Parandus ELT L 2, 7.1.2003, lk 39.
Muudatusettepanek 6
Põhjendus 24
(24)  Stabiilsete tööhõivetingimuste ja töötajate võrdse kohtlemise tagamiseks ning kõrgelt kvalifitseeritud teadus- ja tehnikaspetsialistide kaasamiseks tuleb kohaldada kõikide ühisettevõttesse Clean Sky värvatud töötajate suhtes Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi ("personalieeskirjad").
(24)  Stabiilsete tööhõivetingimuste ja töötajate võrdse kohtlemise tagamiseks ning kõrgelt kvalifitseeritud teadus- ja tehnikaspetsialistide kaasamiseks tuleb anda komisjonile volitused lähetada ühisettevõttesse nii palju ametnikke kui ta vajalikuks peab. Ülejäänud töötajad peaks ühisettevõte Clean Sky tööle võtma kooskõlas vastuvõtva riigi tööhõivealaste õigusaktidega.
Muudatusettepanek 7
Põhjendus 25
(25)  Võttes arvesse, et ühisettevõte Clean Sky ei ole loodud majanduslikul eesmärgil ning et see vastutab "õhutranspordi keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid" käsitleva ühise tehnoloogiaalgatuse haldamise eest, on selle ülesannete täitmiseks vaja, et ühisettevõtte Clean Sky ja selle töötajate suhtes kohaldatakse Euroopa ühenduste 8. aprilli 1965. aasta privileegide ja immuniteetide protokolli.
välja jäetud
Muudatusettepanek 8
Põhjendus 27
(27)  Ühisettevõte Clean Sky esitab korrapäraseid aruandeid oma tegevuse kohta.
(27)  Ühisettevõte Clean Sky peaks korrapäraselt esitama aruandeid nõukogule ja Euroopa Parlamendile oma tegevuse kohta.
Muudatusettepanek 9
Põhjendus 32
(32)  Ühisettevõte Clean Sky tuleks asutada Belgias Brüsselis. Ühisettevõtte Clean Sky ja Belgia vahel tuleks sõlmida asukohariigi leping, milles käsitletakse tööruumide kasutamist, privileege ja immuniteete ning Belgia poolt ühisettevõttele Clean Sky antavat muud toetust.
(32)  Ühisettevõte Clean Sky tuleks asutada Belgias Brüsselis. Ühisettevõtte Clean Sky ja Belgia vahel tuleks sõlmida asukohaleping, milles käsitletakse abi seoses tööruumide kasutamise, privileegide ja immuniteetidega ning Belgia poolt ühisettevõttele Clean Sky antava muu toetusega.
Muudatusettepanek 10
Artikli 1 lõige 1
1.  Ühise tehnoloogialgatuse Clean Sky rakendamise eesmärgil asutatakse ajavahemikuks kuni 31. detsembrini 2017 asutamislepingu artiklis 171 määratletud tähenduses ühisettevõte nimega "ühisettevõte Clean Sky" (edaspidi "ühisettevõte Clean Sky"). Kõnealust ajavahemikku võib pikendada käesoleva määruse läbivaatamise kaudu.
1.  Ühise tehnoloogialgatuse Clean Sky rakendamise eesmärgil asutatakse ajavahemikuks kuni 31. detsembrini 2017 asutamislepingu artiklis 171 määratletud tähenduses ühisettevõte nimega "ühisettevõte Clean Sky" (edaspidi "ühisettevõte Clean Sky"). Tagatakse pärast viimast konkursikutset 2013. aastal jooksvate projektide rakendamine, järelevalve ja rahastamine 2017. aastani. Ühisettevõte Clean Sky on finantsmääruse artikli 185 ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 47 kohane asutus.
Muudatusettepanek 11
Artikli 3 esimene -1 taane (uus)
aidata kaasa seitsmenda raamprogrammi rakendamisele ja eelkõige eriprogrammi "Koostöö" teema "Transport (sealhulgas lennundus)" rakendamisele;
Muudatusettepanek 12
Artikli 3 teine a taane (uus)
• tagada õhutranspordi valdkonna keskkonnaaspektide parandamisele suunatud ELi uurimistegevuse ühtsus;
Muudatusettepanek 13
Artikli 3 teine b taane (uus)
edendada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate osalemist oma tegevuses, et vähemalt 15 % kasutada olevast rahast antaks väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele;
Muudatusettepanek 14
Artikli 6 lõige 2
2.  Ühisettevõtte Clean Sky jooksvaid kulusid katavad rahaliselt võrdsetes osades ühelt poolt Euroopa Ühendus, mis katab 50% kulude kogusummast, ja teiselt poolt ülejäänud liikmed, kes katavad ülejäänud 50%.
2.  Ühisettevõtte Clean Sky jooksvaid kulusid katavad rahaliselt võrdsetes osades ühelt poolt Euroopa Ühendus, mis katab 50 % kulude kogusummast, ja teiselt poolt ülejäänud liikmed, kes katavad ülejäänud 50 %. Jooksvad kulud ei ületa 3 % ühisettevõtte Clean Sky üldeelarvest.
Muudatusettepanek 15
Artikli 6 lõige 5
5.  Integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkondade juhtide ja toetajaliikmete eraldatavad ressursid on vähemalt võrdsed ühenduse toetusega, välja arvatud konkursikutsete kaudu Clean Sky teadusuuringuteks eraldatud summad.
5.  Integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkondade juhtide ja toetajaliikmete eraldatavad ressursid, mida hinnatakse vastavalt seitsmendas raamprogrammis määratletud tavadele, on vähemalt võrdsed ühenduse toetusega, välja arvatud konkursikutsete kaudu Clean Sky teadusuuringuteks eraldatud summad.
Muudatusettepanek 16
Artikli 7 teine a lõik (uus)
Välisekspertide abiga läbiviidav hindamis- ja valikumenetlus tagab, et ühisettevõtte Clean Sky avaliku sektori finantseeringute eraldamisel järgitakse pädevuse ja konkurentsi põhimõtet.
Muudatusettepanek 17
Artikli 8 pealkiri ja lõige 1
Finantsmäärus
Finantseeskirjad
1.  Ühisettevõte Clean Sky võtab raamfinantsmääruse põhimõtete alusel vastu eraldi finantsmääruse. Sellest võib kõrvale kalduda komisjoni eelneval nõusolekul üksnes juhul, kui ühisettevõtte Clean Sky konkreetsed tegevusvajadused seda nõuavad.
1.  Ühisettevõtte Clean Sky suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ei kaldu kõrvale määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002, välja arvatud juhul, kui selle konkreetsed tegevusvajadused seda nõuavad ja komisjonilt on eelnevalt saadud nõusolek. Eelarvepädevaid institutsioone teavitatakse kõikidest sellistest eranditest.
Muudatusettepanek 18
Artikli 9 lõige 1
1.  Ühisettevõte Clean Sky töötajate ja direktori suhtes kohaldatakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju, Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi ja Euroopa Ühenduse institutsioonide ühiselt vastuvõetud eeskirju nende personalieeskirjade ja teenistustingimuste kohaldamiseks.
1.  Ühisettevõte Clean Sky võtab oma töötajad tööle vastavalt vastuvõtvas riigis kehtivatele tööalastele eeskirjadele. Komisjon võib lähetada ühisettevõttesse Clean Sky nii palju ametnikke kui ta vajalikuks peab.
Muudatusettepanek 19
Artikli 9 lõige 2
2.  Ühisettevõte Clean Sky kasutab oma töötajate suhtes volitusi, mis on antud ametisse määravale asutusele Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjadega ning töölepingute sõlmimise volitustega asutusele Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimustega.
välja jäetud
Muudatusettepanek 20
Artikli 9 lõige 3
3.  Ühisettevõte Clean Sky võtab kokkuleppel komisjoniga vastu vajalikud rakendusmeetmed Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade artikliga 110 ettenähtud korras ja vastavalt Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimustele.
3.  Ühisettevõte Clean Sky võtab kokkuleppel komisjoniga vastu vajalikud rakendusmeetmed Euroopa ühenduste ametnike lähetamise osas.
Muudatusettepanek 21
Artikkel 10
Artikkel 10
Privileegid ja immuniteedid
Ühisettevõte Clean Sky ja selle personali suhtes kohaldatakse Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli.
välja jäetud
Muudatusettepanek 22
Artikli 11 lõige 3 a (uus)
3 a.  Ühisettevõte Clean Sky vastutab oma kohustuste täitmise eest ainuisikuliselt.
Muudatusettepanek 23
Artikli 13 lõige 3
3.  Kolme aasta möödumisel ühisettevõtte Clean Sky asutamisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2010 teeb komisjon hindamise juhatusega kokku lepitava pädevuse alusel. Selle hindamise eesmärk on määrata ühisettevõtte Clean Sky eesmärkide saavutamise põhjal kindlaks, kas ühisettevõtte Clean Sky kestust tuleks pikendada pärast artikli 1 lõikes 1 sätestatud ajavahemiku möödumist ning võtta vastu asjakohased muudatused käesolevas määruses ja ühisettevõtte Clean Sky põhikirjas.
3.  Mitte hiljem kui 31. detsembril 2010 ning 31. detsembril 2015 viib komisjon sõltumatute ekspertide abiga läbi ühisettevõtte Clean Sky vahehindamise. Kõnealune hindamine hõlmab ühisettevõtte Clean Sky töö kvaliteeti ja tõhusust ning selle edusamme püstitatud eesmärkide suunas liikumisel. Komisjon edastab hindamise tulemused Euroopa Parlamendile ja nõukogule koos omapoolsete märkuste ning vajaduse korral ettepanekutega muuta käesolevat määrust.
Muudatusettepanek 24
Artikli 13 lõige 4
4.  2017. aasta lõpus annab komisjon sõltumatute ekspertide abiga ühisettevõttele Clean Sky lõpphinnangu. Lõpphinnangu tulemused esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
4.  Ühisettevõtte Clean Sky lõpetamisel annab komisjon sõltumatute ekspertide abiga ühisettevõttele Clean Sky lõpphinnangu. Lõpphinnangu tulemused esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
Muudatusettepanek 25
Artikli 13 lõige 5
5.  Ühisettevõtte Clean Sky eelarve täitmise kinnitab Euroopa Parlament nõukogu soovituse alusel vastavalt ühisettevõtte Clean Sky finantsmääruses sätestatud menetlusele.
5.  Ühisettevõtte Clean Sky eelarve täitmise kinnitab Euroopa Parlament, võttes arvesse nõukogu soovitust.
Muudatusettepanek 26
Artikkel 17
Ühisettevõte Clean Sky võtab vastu uurimistulemuste levitamist reguleerivad eeskirjad, millega vajadusel tagatakse, et käesoleva määruse alusel toimuvate teadusuuringute käigus loodud intellektuaalomand on kaitstud ning et uurimistulemusi kasutatakse ja levitatakse.
Ühisettevõte Clean Sky võtab seitsmenda raamprogrammi eeskirjade alusel vastu uurimistulemuste levitamist reguleerivad eeskirjad, millega vajadusel tagatakse, et käesoleva määruse alusel toimuvate teadusuuringute käigus loodud intellektuaalomand on kaitstud ning et uurimistulemusi kasutatakse ja levitatakse.
Muudatusettepanek 27
Artikkel 19
Ühisettevõtte Clean Sky ja Belgia vahel tuleb sõlmida asukohaleping, milles käsitletakse tööruumide kasutamist, privileege ja immuniteete ning Belgia poolt ühisettevõttele Clean Sky antavat muud toetust.
Ühisettevõtte Clean Sky ja Belgia vahel sõlmitakse asukohaleping, milles käsitletakse abi seoses tööruumide kasutamise, privileegide ja immuniteetidega ning Belgia poolt ühisettevõttele Clean Sky antava muu toetusega.
Muudatusettepanek 28
Artikkel 20
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. See aegub 31. detsembril 2017. aastal. Tagatakse pärast viimast konkursikutset 2013. aastal endiselt käigus olevate projektide rakendamine, järelevalve ja rahastamine 2017. aastani.
Muudatusettepanek 29
Lisa artikli 1 lõike 3 esimene lõik
3.  Kestus: ühisettevõte Clean Sky asutatakse alates käesoleva põhikirja avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas algselt ajavahemikuks esialgu kuni 31. detsembrini 2017.
3.  Kestus: ühisettevõte Clean Sky asutatakse alates käesoleva põhikirja avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas ajavahemikuks kuni 31. detsembrini 2017. Tagatakse pärast viimast konkursikutset 2013. aastal endiselt käigus olevate projektide rakendamine, järelevalve ja rahastamine 2017. aastani.
Muudatusettepanek 30
Lisa artikli 1 lõike 3 esimene a lõik (uus)
Ühisettevõte Clean Sky on finantsmääruse artikli 185 ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 47 kohane asutus.
Muudatusettepanek 31
Lisa artikli 1 lõike 3 teine lõik
Ühisettevõtte Clean Sky eesmärkide saavutamist silmas pidades ja tingimusel, et on tagatud rahaline jätkusuutlikkus, võib nimetatud esialgset tähtaega pikendada, tehes vastavalt artiklile 23 käesolevasse põhikirja muudatused.
välja jäetud
Muudatusettepanek 32
Lisa artikli 2 lõike 3 esimene a lõik (uus)
Otsuse tegemisel uute liikmeks saamise taotluste kohta võtab juhatus arvesse taotleja olulisust ja võimalikku lisandväärtust ühisettevõtte Clean Sky eesmärkide saavutamisele. Iga uue liikmeks saamise taotluse korral teavitab komisjon õigeaegselt nõukogu taotluse hindamise tulemustest ning vajaduse korral juhatuse otsusest.
Muudatusettepanek 33
Lisa artikli 2 lõike 4 esimene a lõik (uus)
Iga liige võib ühisettevõttest Clean Sky välja astuda. Väljaastumine jõustub ja muutub tühistamatuks kuue kuu möödumisel teiste liikmete teavitamise päevast, pärast mida endine liige vabastatakse kõikidest kohustustest, välja arvatud need, mis on juba võetud ühisettevõtte Clean Sky otsuste kaudu vastavalt põhikirjale enne liikme väljaastumist.
Muudatusettepanek 34
Lisa artikli 3 lõike 1 kaheksas a taane (uus)
soodustada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate osalemist oma tegevuses kooskõlas teadusuuringute seitsmendas raamprogrammis sätestatud 15 % eesmärgiga;
Muudatusettepanek 35
Lisa artikli 3 lõike 1 üheksas taane
• rakendada vajalikke teadus- ja arendustegevusi vajaduse korral toetuste andmise teel pärast konkursikutsete väljakuulutamist.
• rakendada vajalikke teadus- ja arendustegevusi toetuste andmise teel pärast konkursikutsete väljakuulutamist.
Muudatusettepanek 36
Lisa artikli 3 lõike 2 seitsmes a taane (uus)
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete osalemise edendamine ühisettevõtte tegevuses;
Muudatusettepanek 37
Lisa artikli 3 lõike 2 seitsmes b taane (uus)
projekte käsitleva teabe avaldamine, sealhulgas osalejate nimed ja ühisettevõttele Clean Sky eraldatud rahalise toetuse summa iga osaleja kohta.
Muudatusettepanek 38
Lisa artikli 4 lõige 3
3.  Ühisettevõte moodustab vajaduse korral nõuandekomitee, kes nõustab ühisettevõtet Clean Sky juhtimis-, finants- ja tehnilistes küsimustes ja annab talle soovitusi. Nõuandekomitee liikmed määrab komisjon.
välja jäetud
Muudatusettepanek 39
Lisa artikli 6 lõike 3 punkt 1
1.  Juhatus nimetab direktori ametisse komisjoni esitatud kandidaatide nimekirjast kuni kolmeks aastaks. Pärast direktori tegevuse hindamist võib juhatus direktori ametiaega ühe korra kuni neljaks aastaks pikendada.
1.  Juhatus nimetab direktori ametisse komisjoni esitatud kandidaatide nimekirja alusel pärast osalemiskutse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ja teistes perioodilistes väljaannetes või Internetis kuni kolmeks aastaks. Pärast direktori tegevuse hindamist võib juhatus direktori ametiaega ühe korra kuni neljaks aastaks pikendada.
Muudatusettepanek 40
Lisa artikli 7 lõike 4 kolmas taane
• Konkursikutsete sisu määratlemine ja välispartnerite valimine.
• Konkursikutsete sisu ja eesmärkide määratlemine ning nende algatamine ja välispartnerite valimine.
Muudatusettepanek 41
Lisa artikli 7 lõige 5
5.  Hääletamine: iga integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkonna juhtkomitee võtab otsused vastu lihthäälteenamusega, hääli korrigeeritakse vastavalt juhtkomitee iga liikmefinantspanusele integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkonda. Integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkondade juhtidel on vetoõigus neile alluva integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkonna juhtkomitee otsuse suhtes.
5.  Hääletamine: iga integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkonna juhtkomitee võtab otsused vastu lihthäälteenamusega, hääli korrigeeritakse vastavalt juhtkomitee iga liikmefinantspanusele integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkonda.
Muudatusettepanek 42
Lisa artikli 11 lõike 2 teine taane
• Vähemalt 200 miljonit eurot eraldatakse konkursikutsete alusel valitud välispartneritele [projektidele]. Ühenduse rahaline toetus piirdub kuni 50%ga abikõlblikust koguskulust.
• Vähemalt 200 miljonit eurot eraldatakse konkursikutsete alusel valitud välispartneritele [projektidele]. Erilist tähelepanu pööratakse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate piisavale osalemisele summaga, mis vastab 15 %-le ühenduse kogutoetusest. Ühenduse rahaline toetus on kooskõlas kõikide abikõlblike kulude rahastamise ülemmääraga, mis on sätestatud seitsmendas raamprogrammis osalemise eeskirjades.
Muudatusettepanek 43
Lisa artikkel 14
Finantsmäärus
Finantseeskirjad
1.  Ühisettevõtte Clean Sky finantsmääruse kinnitab ja võtab vastu juhatus.
1.  Ühisettevõtte Clean Sky finantseeskirjad võtab vastu juhatus pärast konsulteerimist komisjoniga.
2.  Ühisettevõtte Clean Sky finantsmäärus põhineb raamfinantsmääruse põhimõtetel1. Sellest võib kõrvale kalduda komisjoni eelneval nõusolekul üksnes juhul, kui ühisettevõtte Clean Sky konkreetsed tegevusvajadused seda nõuavad.
2.  Ühisettevõtte Clean Sky finantseeskirjad ei kaldu kõrvale määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002, välja arvatud juhul, kui selle konkreetsed tegevusvajadused seda nõuavad ja komisjonilt on eelnevalt saadud nõusolek. Eelarvepädevaid institutsioone teavitatakse kõikidest sellistest eranditest.
_______
EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72; parandus EÜT L 2, 7.1.2003, lk 39.
Muudatusettepanek 44
Lisa artikli 16 lõige 5
5.  Kahe kuu jooksul pärast iga majandusaasta lõppu esitatakse ühisettevõtte esialgne raamatupidamisaruanne komisjonile ja Euroopa Ühenduste kontrollikojale (edaspidi "kontrollikoda"). Kontrollikoda esitab hiljemalt iga majandusaasta lõpule järgnevaks 15. juuniks oma tähelepanekud ühisettevõtte esialgse raamatupidamisaruande kohta.
5.  Kahe kuu jooksul pärast iga majandusaasta lõppu esitatakse ühisettevõtte esialgne raamatupidamisaruanne komisjonile, Euroopa Ühenduste kontrollikojale (edaspidi "kontrollikoda") ja eelarvepädevatele institutsioonidele. Kontrollikoda esitab hiljemalt iga majandusaasta lõpule järgnevaks 15. juuniks oma tähelepanekud ühisettevõtte esialgse raamatupidamisaruande kohta.
Muudatusettepanek 45
Lisa artikli 17 lõige 1
1.  Aastaaruandes kirjeldatakse eelmise aasta tegevust ja sellele vastavaid kulusid.
1.  Aastaaruandes kirjeldatakse ühisettevõtte Clean Sky igal kalendriaastal tehtud edusamme, eriti seoses iga-aastase rakenduskavaga selle aasta kohta. Aastaaruande esitab direktor koos raamatupidamise aastaaruande ja bilansiga ning selle koostamisse kaasatakse ühisettevõtte Clean Sky teadus- ja arendustegevuses osalevad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad.
Muudatusettepanek 46
Lisa artikli 17 lõige 2
2.  Iga-aastases rakenduskavas kirjeldatakse eelolevaks aastaks kavandatud tegevusi ja hinnangulist vahendite vajadust.
2.  Iga-aastases rakenduskavas kirjeldatakse ühisettevõtte Clean Sky kõigi asjaomaseks aastaks kavandatud tegevuste täideviimise kava, sealhulgas kavandatud konkursikutsed ja pakkumiskutse kaudu rakendatavad tegevused. Direktor esitab iga-aastase rakenduskava juhatusele koos aastaeelarve kavaga.
Muudatusettepanek 47
Lisa artikli 17 lõige 2 a (uus)
2 a.  Iga-aastases tööprogrammis kirjeldatakse konkursikutsete ulatust ja eelarvet, mis on vajalik järgneva aasta teadusuuringute kava täitmiseks.
Muudatusettepanek 48
Lisa artikli 18 lõige 1
1.  Töötajate koosseis määratakse kindlaks ühisettevõtte Clean Sky ametikohtade loetelus, mis esitatakse aastaeelarves.
1.  Töötajate koosseis määratakse kindlaks ühisettevõtte Clean Sky ametikohtade loetelus, mis esitatakse aastaeelarves ja mille komisjon saadab Euroopa Parlamendile ja nõukogule koos Euroopa Liidu eelarve esialgse projektiga.
Muudatusettepanek 49
Lisa artikli 18 lõige 2
2.  Ühisettevõtte Clean Sky töötajad on ajutised ja lepingulised töötajad nendega sõlmitakse tähtajaline leping, mida saab üks kord pikendada ja mille maksimaalne kogukestus on kuni seitse aastat.
välja jäetud
Muudatusettepanek 50
Lisa artikli 19 lõige 2
2.  Liikmetel ei ole rahalist vastutust ühisettevõte Clean Sky võlgade eest.
2.  Liikmed ei vastuta ühisettevõte Clean Sky kohustuste eest. Liikmete rahaline vastutus seisneb üksnes sisemises vastutuses ühisettevõtte Clean Sky ees ning piirdub nende kohustusega eraldada vahendeid, nagu on sätestatud käesoleva lisa artikli 11 lõikes 1.
Muudatusettepanek 51
Lisa artikli 19 lõige 3 a (uus)
3 a.  Ilma et see piiraks projekti liikmete poolt tehtavaid osamakseid vastavalt käesoleva lisa artikli 11 lõikele 2, piirdub rahaline vastutus ühisettevõte Clean Sky võlgade eest liikmete sissemaksetega jooksvate kulude katteks, nagu on sätestatud käesoleva lisa artikli 10 lõikes 4.
Muudatusettepanek 52
Lisa artikli 21 esimene lõik
Ühisettevõte Clean Sky intellektuaalomandiga seotud põhimõtted lisatakse ühisettevõte Clean Sky sõlmitavatesse toetuslepingutesse.
Ühisettevõte Clean Sky intellektuaalomandiga seotud põhimõtted lisatakse ühisettevõte Clean Sky sõlmitavatesse toetuslepingutesse ja need on kooskõlas seitsmendas raamprogrammis sätestatud põhimõtetega.
Muudatusettepanek 53
Lisa artikli 23 lõige 2
2.  Käesoleva põhikirja muudatuse kinnitab juhatus ning selle kohta teeb otsuse komisjon. Sellise muudatuse tegemiseks, mis mõjutab käesoleva põhikirja üldpõhimõtteid ja eesmärke, on nõutav nõukogu heakskiit. Artikli 1 lõikes 3 ja artikli 10 lõikes 3 muudatuste tegemiseks on vaja ühisettevõtte Clean Sky asutamist käsitlev määrus läbi vaadata.
2.  Käesoleva põhikirja muudatuse kinnitab juhatus ning selle kohta teeb otsuse komisjon pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga. Sellise muudatuse tegemiseks, mis mõjutab käesoleva põhikirja üldpõhimõtteid ja eesmärke, on nõutav nõukogu heakskiit. Artikli 1 lõikes 3 ja artikli 10 lõikes 3 muudatuste tegemiseks on vaja ühisettevõtte Clean Sky asutamist käsitlev määrus läbi vaadata.
Muudatusettepanek 54
Lisa artikkel 24 a (uus)
Artikkel 24 a
Asukohaleping
Asukohaleping sõlmitakse ühisettevõtte Clean Sky ja Belgia Kuningriigi vahel.

(1)1 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (ELT L 390, 30.12.2006, lk 1).
(2)2 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika