Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0118(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0483/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0483/2007

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/12/2007 - 9.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0591

Hyväksytyt tekstit
PDF 353kWORD 122k
Tiistai 11. joulukuuta 2007 - Strasbourg
Clean Sky -yhteisyrityksen perustaminen *
P6_TA(2007)0591A6-0483/2007

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. joulukuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Clean Sky -yhteisyrityksen perustamisesta (KOM(2007)0315 – C6-0226/2007 – 2007/0118(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0315),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) (varainhoitoasetus) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 47 kohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 171 ja 172 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0226/2007,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnot (A6-0483/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   katsoo, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetyn ohjeellisen määrän on oltava yhteensopiva tämänhetkisen monivuotisen rahoituskehyksen (2007–2013) otsakkeen 1 a enimmäismäärän sekä 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 47 kohdan kanssa; toteaa, että vuoden 2013 jälkeistä rahoitusta on arvioitava seuraavasta rahoituskehyksestä käytävien neuvottelujen yhteydessä;

3.   muistuttaa, ettei budjettivaliokunnan lausunto vaikuta 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 47 kohdassa vahvistetun, Clean Sky -yhteisyrityksen perustamiseen sovellettavan menettelyn tulokseen;

4.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

5.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

6.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

7.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Clean Sky -yhteisyritys olisi alkuvaiheessa perustettava 31. joulukuuta 2017 saakka ulottuvaksi toimikaudeksi, jotta voidaan asianmukaisesti viedä loppuun seitsemännen puiteohjelman (2007–2013) aikana käynnistetyt, mutta sen päättyessä vielä kesken olevat tutkimustoimet.
(12)  Clean Sky -yhteisyritys olisi alkuvaiheessa perustettava 31 päivään joulukuuta 2017 saakka ulottuvaksi toimikaudeksi, jotta voidaan asianmukaisesti viedä loppuun seitsemännen puiteohjelman (2007–2013) aikana käynnistetyt, mutta sen päättyessä vielä kesken olevat tutkimustoimet, näiden tutkimustoimien tulosten hyödyntäminen mukaan lukien.
Tarkistus 2
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Clean Sky -yhteisyrityksen olisi oltava yhteisöjen perustama elin, jonka budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden antaa neuvoston suosituksesta Euroopan parlamentti ottaen kuitenkin huomioon erityispiirteet, jotka johtuvat yhteisten teknologia-aloitteiden luonteesta julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksina ja varsinkin yksityisen sektorin osallistumisesta budjettiin.
(16)  Clean Sky -yhteisyrityksen olisi oltava yhteisöjen perustama elin, jonka budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden antaa Euroopan parlamentti ottaen huomioon neuvoston suosituksen.
Tarkistus 3
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
(16 a)  Clean Sky -yhteisyritysten ja julkisen sektorin sidosryhmien olisi pyrittävä tunnustamaan yhteisten teknologia-aloitteiden tarjoamat mahdollisuudet uusiksi mekanismeiksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien toteuttamiseksi sekä toimimaan yhteistyössä yksityisen sektorin sidosryhmien kanssa toimivamman ratkaisun löytämiseksi yhteisön talousarvion toteuttamista koskevaan vastuuvapausmenettelyyn.
Tarkistus 4
Johdanto-osan 19 kappale
(19)  Clean Sky -yhteisyrityksen juoksevat kustannukset olisi katettava Euroopan yhteisön ja muiden osakkaiden samantasoisilla osuuksilla.
(19)  Clean Sky -yhteisyrityksen juoksevat kustannukset olisi katettava Euroopan yhteisön ja muiden osakkaiden samantasoisilla osuuksilla. Juoksevat kustannukset eivät saisi olla enempää kuin 3 prosenttia Clean Sky -yhteisyrityksen kokonaisbudjetista.
Tarkistus 5
Johdanto-osan 23 kappale
(23)  Clean Sky -yhteisyrityksellä olisi oltava erilliset taloushallintoa koskevat säännöt, joista on etukäteen kuultu komissiota ja jotka perustuvat varainhoidon puiteasetuksen periaatteisiin1. Säännöissä olisi otettava huomioon yhteisyrityksen toiminnan erityisvaatimukset, joita aiheutuu erityisesti tarpeesta yhdistää yhteisön rahoitusta ja yksityistä rahoitusta tutkimus- ja kehitystoiminnan tukemiseksi tehokkaasti ja oikea-aikaisesti.
(23)  Clean Sky -yhteisyritykseen sovellettavien varainhoitoa koskevien sääntöjen ei tulisi poiketa Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19 päivänä marraskuuta 2002 annetusta komission asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/20021, elleivät tätä edellytä erityiset toiminnalliset tarpeet, erityisesti tarve yhdistää yhteisön rahoitusta ja yksityistä rahoitusta tutkimus- ja kehitystoiminnan tukemiseksi tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 poikkeavien sääntöjen hyväksyminen edellyttää komission etukäteen antamaa hyväksyntää. Tällaisista poikkeuksista olisi ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle.
______
1 Komission asetus (EY, Euratom) N:o 2343/2002, annettu 23 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72, oikaisu EYVL L 2, 7.1.2003, s. 39).
______
1 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72, oikaisu EYVL L 2, 7.1.2003, s. 39.
Tarkistus 6
Johdanto-osan 24 kappale
(24)  Selkeiden ja läpinäkyvien työehtojen ja henkilöstön tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi sekä erittäin ammattitaitoisen ja erikoistuneen tieteellisen ja teknisen henkilöstön saamiseksi Clean Sky -yhteisyrityksen koko henkilöstöön olisi sovellettava Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja (jäljempänä 'henkilöstösäännöt').
(24)  Selkeiden ja läpinäkyvien työehtojen ja henkilöstön tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi sekä erittäin ammattitaitoisen ja erikoistuneen tieteellisen ja teknisen henkilöstön saamiseksi komission tulee voida lähettää yhteisyritykseen niin monta virkamiestä kuin se katsoo tarpeelliseksi. Clean Sky -yhteisyritys palkkaa muun henkilöstön noudattaen isäntävaltion työoikeutta.
Tarkistus 7
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  Koska Clean Sky -yhteisyrityksen ei ole tarkoitus tavoitella taloudellista voittoa ja koska se hallinnoi yhteistä teknologia-aloitetta ympäristöystävällisen lentoliikenneteknologian alalla, sen toimintakyky edellyttää, että Clean Sky -yhteisyritykseen ja sen henkilöstöön sovelletaan 8 päivänä huhtikuuta 1965 tehtyä Euroopan yhteisöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevaa pöytäkirjaa.
Poistetaan.
Tarkistus 8
Johdanto-osan 27 kappale
(27)  Clean Sky -yhteisyrityksen pitäisi raportoida säännöllisesti edistymisestään.
(27)  Clean Sky -yhteisyrityksen olisi raportoitava säännöllisesti edistymisestään Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Tarkistus 9
Johdanto-osan 32 kappale
(32)  Clean Sky -yhteisyritys olisi perustettava Brysseliin, Belgiaan. Clean Sky -yhteisyrityksen ja Belgian välillä olisi tehtävä sopimus toimistotiloista, erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta Belgian Clean Sky -yhteisyritykselle antamasta tuesta.
(32)  Clean Sky -yhteisyritys olisi perustettava Brysseliin, Belgiaan. Clean Sky -yhteisyrityksen ja Belgian välillä olisi tehtävä sopimus avustamisesta toimistotila-asioissa, erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta Belgian Clean Sky -yhteisyritykselle antamasta tuesta.
Tarkistus 10
1 artiklan 1 kohta
1.  Perustetaan yhteisen Clean Sky -teknologia-aloitteen toteuttamiseksi perustamissopimuksen 171 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys, jonka nimi on Clean Sky -yhteisyritys, 31 päivään joulukuuta 2017 ulottuvaksi ajaksi (jäljempänä 'Clean Sky -yhteisyritys'). Tätä toimikautta voidaan pidentää muuttamalla tätä asetusta.
1.  Perustetaan yhteisen Clean Sky -teknologia-aloitteen toteuttamiseksi perustamissopimuksen 171 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys, jonka nimi on Clean Sky -yhteisyritys, 31 päivään joulukuuta 2017 ulottuvaksi ajaksi (jäljempänä 'Clean Sky -yhteisyritys'). On varmistettava, että vuonna 2013 järjestettävän viimeisen ehdotuspyynnön jälkeen edelleen käynnissä olevat hankkeet pannaan täytäntöön ja että niitä seurataan ja rahoitetaan vuoteen 2017 saakka. Clean Sky -yhteisyritys on varainhoitoasetuksen 185 artiklan ja 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 47 kohdassa tarkoitettu elin.
Tarkistus 11
3 artiklan -1 luetelmakohta (uusi)
– osallistua seitsemännen puiteohjelman ja erityisesti Yhteistyö-erityisohjelman aihealueen 'Liikenne' (mukaan luettuna ilmailu) toteuttamiseen;
Tarkistus 12
3 artiklan 2 a luetelmakohta (uusi)
– varmistaa ympäristön parantamiseen lentoliikenteen alalla tähtäävän EU:n tutkimuksen johdonmukainen toteuttaminen;
Tarkistus 13
3 artiklan 2 b luetelmakohta (uusi)
– edistää pk-yritysten osallistumista sen toimintaan, jotta vähintään 15 prosenttia käytettävissä olevista määrärahoista voitaisiin käyttää pk-yrityksiin.
Tarkistus 14
6 artiklan 2 kohta
2.  Clean Sky -yhteisyrityksen juoksevat kustannukset jaetaan rahamääräisesti tasan Euroopan yhteisön, joka vastaa 50 prosentista kokonaiskustannuksia, ja muiden osakkaiden kesken, jotka vastaavat jäljelle jäävästä 50 prosentin osuudesta.
2.  Clean Sky -yhteisyrityksen juoksevat kustannukset jaetaan rahamääräisesti tasan Euroopan yhteisön, joka vastaa 50 prosentista kokonaiskustannuksia, ja muiden osakkaiden kesken, jotka vastaavat jäljelle jäävästä 50 prosentin osuudesta. Juoksevat kustannukset saavat olla enintään 3 prosenttia Clean Sky -yhteisyrityksen kokonaisbudjetista.
Tarkistus 15
6 artiklan 5 kohta
5.  ITD-toimien vetäjien ja assosiaatiojäsenten on annettava vähintään yhteisön rahoitusosuutta vastaava määrä varoja, lukuun ottamatta varoja, jotka jaetaan ehdotuspyyntöjen kautta Clean Sky -tutkimustoimien suorittamiseksi.
5.  ITD-toimien vetäjien ja assosiaatiojäsenten on annettava vähintään yhteisön rahoitusosuutta vastaava määrä seitsemännen puiteohjelman vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti arvioituja varoja, lukuun ottamatta varoja, jotka jaetaan ehdotuspyyntöjen kautta Clean Sky -tutkimustoimien suorittamiseksi.
Tarkistus 16
7 artiklan 2 a kohta (uusi)
Arviointi- ja valintaprosessissa, joka suoritetaan ulkoisten asiantuntijoiden avustuksella, on varmistettava, että Clean Sky -yhteisyrityksen julkisen rahoituksen myöntämisessä noudatetaan huippuosaamisen ja kilpailun periaatteita.
Tarkistus 17
8 artiklan otsikko ja 1 kohta
Taloushallintoa koskevat säännöt
Varainhoitoa koskevat säännöt
1.  Clean Sky -yhteisyrityksen on vahvistettava erilliset taloushallinnon säännöt, jotka perustuvat varainhoidon puiteasetuksen periaatteisiin. Taloushallinnon säännöissä voidaan poiketa varainhoidon puiteasetuksen säännöistä, jos Clean Sky -yhteisyrityksen toiminnan erityistarpeet sitä edellyttävät ja komissiolta on saatu etukäteen lupa.
1.  Clean Sky -yhteisyritykseen sovellettavat varainhoitoa koskevat säännöt saavat poiketa asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 vain, jos yhteisyrityksen toiminnan erityistarpeet sitä edellyttävät, ja edellyttäen että komissiolta on saatu etukäteen hyväksyntä. Tällaisista poikkeuksista on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle.
Tarkistus 18
9 artiklan 1 kohta
1.  Clean Sky -yhteisyrityksen henkilöstöön ja pääjohtajaan sovelletaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä, Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja ja Euroopan yhteisöjen toimielinten näiden henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen soveltamiseksi yhteisesti antamia sääntöjä.
1.  Clean Sky -yhteisyrityksen on henkilöstöä palkatessaan noudatettava isäntävaltiossa voimassa olevaa työoikeutta. Komissio voi lähettää Clean Sky -yhteisyritykseen tarpeelliseksi katsomansa määrän virkamiehiä.
Tarkistus 19
9 artiklan 2 kohta
2.  Clean Sky -yhteisyritys käyttää oman henkilöstönsä suhteen niitä valtuuksia, jotka on siirretty nimittävälle viranomaiselle Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä ja työsopimusten tekemiseen valtuutetulle viranomaiselle Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa.
Poistetaan.
Tarkistus 20
9 artiklan 3 kohta
3.  Clean Sky -yhteisyritys vahvistaa yhteisymmärryksessä komission kanssa tarvittavat täytäntöönpanosäännöt noudattaen Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 110 artiklassa ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa säädettyjä menettelyjä.
3.  Clean Sky -yhteisyritys vahvistaa yhteisymmärryksessä komission kanssa tarvittavat täytäntöönpanosäännöt Euroopan yhteisöjen virkamiesten lähettämisestä.
Tarkistus 21
10 artikla
10 artikla
Poistetaan.
Erioikeudet ja vapaudet
Clean Sky -yhteisyritykseen ja sen henkilöstöön sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevaa pöytäkirjaa.
Tarkistus 22
11 artiklan 3 a kohta (uusi)
3 a.  Clean Sky -yhteisyritys vastaa yksin velvoitteistaan.
Tarkistus 23
13 artiklan 3 kohta
3.  Kolmen vuoden kuluessa yhteisyrityksen perustamisesta ja joka tapauksessa 31 päivään joulukuuta 2010 mennessä komissio suorittaa arvioinnin johtokunnan kanssa sovittavan toimeksiannon perusteella. Arvioinnissa tarkastellaan Clean Sky -yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunutta edistymistä, ja sen pohjalta on tarkoitus määrittää, jatketaanko Clean Sky -yhteisyrityksen toimikautta 1 artiklan 1 kohdassa vahvistetun määräajan jälkeen, ja onko tätä asetusta ja Clean Sky -yhteisyrityksen yhtiöjärjestystä syytä muuttaa.
3.  Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010 ja sen jälkeen 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä komissio laatii riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella väliarvioinnit Clean Sky -yhteisyrityksestä. Arvioinneissa tarkastellaan Clean Sky -yhteisyrityksen laadukkuutta, tuloksellisuutta ja edistymistä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Komissio toimittaa väliarviointien johtopäätökset ja niihin liittyvät huomautuksensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja esittää niille tarvittaessa ehdotuksia tämän asetuksen muuttamiseksi.
Tarkistus 24
13 artiklan 4 kohta
4.  Vuoden 2017 lopulla komissio laatii riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella loppuarvioinnin Clean Sky -yhteisyrityksestä. Loppuarvioinnin tulokset esitetään Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
4.  Clean Sky -yhteisyrityksen voimassaolon lopussa komissio laatii riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella loppuarvioinnin Clean Sky -yhteisyrityksestä. Loppuarvioinnin tulokset esitetään Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Tarkistus 25
13 artiklan 5 kohta
5.  Clean Sky -yhteisyrityksen budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden antaa neuvoston suosituksesta Euroopan parlamentti menettelyllä, josta määrätään Clean Sky -yhteisyrityksen taloushallinnon säännöissä.
5.  Euroopan parlamentti antaa Clean Sky -yhteisyrityksen budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden neuvoston suosituksen huomioon ottaen.
Tarkistus 26
17 artikla
Clean Sky -yhteisyritys vahvistaa tutkimustulosten levittämistä koskevat säännöt, joilla varmistetaan, että tämän asetuksen nojalla toteutetuissa tutkimustoimissa tuotettu henkinen omaisuus suojataan soveltuvin osin ja että tutkimustuloksia hyödynnetään ja levitetään.
Clean Sky -yhteisyritys vahvistaa tutkimustulosten levittämistä koskevat säännöt, jotka perustuvat seitsemännen puiteohjelman sääntöihin ja joilla varmistetaan, että tämän asetuksen nojalla toteutetuissa tutkimustoimissa tuotettu henkinen omaisuus suojataan soveltuvin osin ja että tutkimustuloksia hyödynnetään ja levitetään.
Tarkistus 27
19 artikla
Clean Sky -yhteisyrityksen ja Belgian välillä tehdään sopimus toimistotiloista, erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta Belgian Clean Sky -yhteisyritykselle antamasta tuesta.
Clean Sky -yhteisyrityksen ja Belgian välillä tehdään sopimus avustamisesta toimistotila-asioissa, erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta Belgian Clean Sky -yhteisyritykselle antamasta tuesta.
Tarkistus 28
20 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2017. On varmistettava, että vuonna 2013 järjestettävän viimeisen ehdotuspyynnön jälkeen edelleen käynnissä olevat hankkeet pannaan täytäntöön ja että niitä seurataan ja rahoitetaan vuoteen 2017 saakka.
Tarkistus 29
Liite, 1 artikla, 3 kohta, 1 alakohta
3.  Toimikausi: Clean Sky -yhteisyritys perustetaan päivänä, jona tämä yhtiöjärjestys julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ensimmäiseksi toimikaudeksi, joka päättyy 31. joulukuuta 2017.
3.  Toimikausi: Clean Sky -yhteisyritys perustetaan päivänä, jona tämä yhtiöjärjestys julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, toimikaudeksi, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta 2017. On varmistettava, että vuonna 2013 järjestettävän viimeisen ehdotuspyynnön jälkeen edelleen käynnissä olevat hankkeet pannaan täytäntöön ja että niitä seurataan ja rahoitetaan vuoteen 2017 saakka.
Tarkistus 30
Liite, 1 artikla, 3 kohta, 1 a alakohta (uusi)
Clean Sky -yhteisyritys on varainhoitoasetuksen 185 artiklassa ja 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 47 kohdassa tarkoitettu elin.
Tarkistus 31
Liite, 1 artikla, 3 kohta, 2 alakohta
Ensimmäistä toimikautta voidaan jatkaa muuttamalla tätä yhtiöjärjestystä 23 artiklan säännösten mukaisesti ottaen huomioon Clean Sky -yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunut edistyminen ja sillä edellytyksellä, että rahoituksen jatkuvuus on varmistettu.
Poistetaan.
Tarkistus 32
Liite, 2 artikla, 3 kohta, 1 a alakohta (uusi)
3 a.  Uusia jäsenyyshakemuksia koskevat johtokunnan päätökset on tehtävä ottaen huomioon hakijan merkityksellisyys ja mahdollinen lisäarvo Clean Sky -yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Kaikkiin jäsenyyksiä koskeviin uusiin hakemuksiin liittyen komissio antaa neuvostolle ajoissa tiedot arvioinnista ja tarvittaessa johtokunnan päätöksistä.
Tarkistus 33
Liite, 2 artikla, 4 kohta, 1 a alakohta (uusi)
4 a.  Osakas voi erota Clean Sky -yhteisyrityksestä. Eroaminen tulee voimaan peruuttamattomasti kuuden kuukauden kuluttua eroamisilmoituksen antamisesta muille osakkaille, minkä jälkeen entinen osakas vapautetaan kaikista muista velvoitteista kuin niistä, jotka Clean Sky -yhteisyritys on tehnyt tämän yhtiöjärjestyksen mukaisesti ennen osakkaan eroamista.
Tarkistus 34
Liite, 3 artikla, 1 kohta, 8 a luetelmakohta (uusi)
– kannustaa pk-yrityksiä osallistumaan sen toimintaan tutkimuksen seitsemännessä puiteohjelmassa asetetun 15 prosentin tavoitteen mukaisesti;
Tarkistus 35
Liite, 3 artikla, 1 kohta, 9 luetelmakohta
– toteuttaa tarvittavat tutkimus- ja kehitystoimet, tarpeen mukaan ehdotuspyyntöjen kautta myönnettävän rahoitustuen kautta.
– toteuttaa tarvittavat tutkimus- ja kehitystoimet ehdotuspyyntöjen kautta myönnettävän rahoitustuen kautta.
Tarkistus 36
Liite, 3 artikla, 2 kohta, 7 a luetelmakohta (uusi)
– edistää pk-yritysten osallistumista sen toimintaan,
Tarkistus 37
Liite, 3 artikla, 2 kohta, 7 b luetelmakohta (uusi)
– julkaista hankkeita koskevaa tietoa, mukaan luettuina osallistujien nimet ja Clean Sky -yhteisyrityksen osakaskohtainen rahoitusosuuden määrä.
Tarkistus 38
Liite, 4 artikla, 3 kohta
3.  Yhteisyritys perustaa tarpeen mukaan neuvottelukunnan, jonka tehtävä on antaa Clean Sky -yhteisyritykselle neuvoja ja suosituksia johtamiseen ja rahoitukseen liittyvissä sekä teknisissä asioissa. Neuvottelukunnan nimittää komissio.
Poistetaan.
Tarkistus 39
Liite, 6 artikla, 3 kohta, 1 alakohta
1.  Pääjohtajan nimittää johtokunta komission ehdottamien ehdokkaiden luettelosta enintään kolmen vuoden kaudeksi. Johtokunnan tehtyä arvioinnin pääjohtajan toiminnasta se voi jatkaa tämän toimikautta kerran enintään neljällä vuodella.
1.  Pääjohtajan nimittää johtokunta komission esittämän ehdokasluettelon pohjalta enintään kolmen vuoden kaudeksi sen jälkeen, kun on julkaistu kiinnostuksenilmaisupyyntö Euroopan unionin virallisessa lehdessä, muissa määräajoin ilmestyvissä lehdissä tai Internet-sivuilla. Johtokunnan tehtyä arvioinnin pääjohtajan toiminnasta se voi jatkaa tämän toimikautta kerran enintään neljällä vuodella.
Tarkistus 40
Liite, 7 artikla, 4 kohta, 3 luetelmakohta
– ehdotuspyyntöjen sisällön määrittely ja ulkopuolisten kumppaneiden valinta
ehdotuspyyntöjen sisällön, tavoitteiden ja ehdotuspyyntöjen käynnistämisen määrittely ja ulkopuolisten kumppaneiden valinta.
Tarkistus 41
Liite, 7 artikla, 5 kohta
5.  Äänestys: Kukin integroitujen teknologioiden demonstraation ohjauskomitea tekee päätökset yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä, jotka on painotettu suhteessa ohjauskomitean kunkin jäsenen rahoitussitoumukseen integroitujen teknologioiden demonstraatiossa. ITD-toimien vetäjillä on veto-oikeus kaikissa niiden integroitujen teknologioiden demonstraatioiden päätöslauselmissa, jonka vetäjiä ne ovat.
5.  Äänestys: Kukin integroitujen teknologioiden demonstraation ohjauskomitea tekee päätökset yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä, jotka on painotettu suhteessa ohjauskomitean kunkin jäsenen rahoitussitoumukseen integroitujen teknologioiden demonstraatiossa.
Tarkistus 42
Liite, 11 artikla, 2 kohta, 2 luetelmakohta
– vähintään 200 miljoonaa euroa varataan ulkopuolisille kumppaneille (hankkeille), jotka valitaan kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen perusteella. Yhteisön rahoitusosuus on enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.
– vähintään 200 miljoonaa euroa varataan ulkopuolisille kumppaneille (hankkeille), jotka valitaan kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen perusteella. Erityishuomiota kiinnitetään siihen, että varmistetaan pk-yritysten asianmukainen osallistuminen 15 prosentilla yhteisön kokonaisrahoituksesta. Yhteisön rahoitusosuus noudattaa tukikelpoisten kokonaiskustannusten rahoituksen enimmäismääriä, joista säädetään seitsemännen puiteohjelman osallistumissäännöissä.
Tarkistus 43
Liite, 14 artikla
Taloushallintoa koskevat säännöt
Varainhoitoa koskevat säännöt
1.  Clean Sky -yhteisyrityksen johtokunta sopii ja vahvistaa Clean Sky -yhteisyrityksen taloushallinnon säännöt.
1.  Clean Sky -yhteisyrityksen johtokunta vahvistaa Clean Sky -yhteisyrityksen varainhoitoa koskevat säännöt komissiota kuultuaan.
2.  Clean Sky -yhteisyrityksen taloushallinnon sääntöjen on perustuttava varainhoidon puiteasetuksen1 periaatteisiin. Taloushallinnon säännöissä voidaan poiketa varainhoidon puiteasetuksen säännöistä, jos Clean Sky -yhteisyrityksen toiminnan erityistarpeet sitä edellyttävät ja komissiolta on saatu etukäteen lupa.
2.  Clean Sky -yhteisyrityksen varainhoitoa koskevat säännöt saavat poiketa asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 vain, jos sen toiminnan erityistarpeet sitä edellyttävät ja edellyttäen että komissiolta on saatu etukäteen hyväksyntä. Tällaisista poikkeuksista on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle.
______
1 EYVL L 357, 31.12. 2002, s. 72; oikaisu EYVL L 2, 7.1.2003, s. 39
Tarkistus 44
Liite, 16 artikla, 5 kohta
5.  Kunkin tilivuoden päättymistä seuraavien kahden kuukauden kuluessa komissiolle ja Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimelle toimitetaan alustava tilinpäätös. Tilintarkastustuomioistuin antaa huomautuksensa yhteisyrityksen alustavasta tilinpäätöksestä kunkin tilivuoden päättymistä seuraavan kesäkuun 15 päivään mennessä.
5.  Kunkin tilivuoden päättymistä seuraavien kahden kuukauden kuluessa komissiolle, Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimelle ja budjettivallan käyttäjälle toimitetaan alustava tilinpäätös. Tilintarkastustuomioistuin antaa huomautuksensa yhteisyrityksen alustavasta tilinpäätöksestä kunkin tilivuoden päättymistä seuraavan kesäkuun 15 päivään mennessä.
Tarkistus 45
Liite, 17 artikla, 1 kohta
1.  Vuosikertomuksessa kuvataan edellisenä vuonna toteutetut toimet ja niistä koituneet kustannukset.
1.  Vuotuisessa kertomuksessa esitellään Clean Sky -yhteisyrityksen edistymisestä kunakin kalenterivuonna erityisesti suhteessa kyseistä vuotta koskevaan toteutussuunnitelmaan. Pääjohtaja esittelee vuotuisen toimintakertomuksen yhdessä vuotuisen tilinpäätöksen ja taseen kanssa, ja siihen on sisällytettävä pk-yritysten osallistuminen Clean Sky -yhteisyrityksen tutkimus- ja kehittämistoimiin.
Tarkistus 46
Liite, 17 artikla, 2 kohta
2.  Vuotuisessa toteutussuunnitelmassa kuvataan tulevalle vuodelle kaavaillut Clean Sky -yhteisyrityksen toimet ja arvioidut varat.
2.  Vuotuisessa toteutussuunnitelmassa määritetään suunnitelmat Clean Sky -yhteisyrityksen kaikkien toimien toteuttamiseksi kyseisenä vuonna, mukaan luettuina kaavaillut ehdotuspyynnöt ja toimet, jotka olisi toteutettava tarjouspyyntöjen kautta. Pääjohtaja esittelee vuotuisen toteutussuunnitelman johtokunnalle yhdessä vuotuisen talousarvioesityksen kanssa.
Tarkistus 47
Liite, 17 artikla, 2 a kohta (uusi)
2 a.  Vuotuisessa työohjelmassa kuvataan tutkimusohjelman toteuttamiseksi tarvittavien ehdotuspyyntöjen laajuus ja talousarvio tulevalle vuodelle.
Tarkistus 48
Liite, 18 artikla, 1 kohta
1.  Henkilöstöresurssit määritellään vuotuiseen budjettiin sisällytettävässä Clean Sky -yhteisyrityksen henkilöstötaulukossa.
1.  Henkilöstöresurssit määritellään vuotuiseen budjettiin sisällytettävässä Clean Sky -yhteisyrityksen henkilöstötaulukossa ja komissio toimittaa ne Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhdessä Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen kanssa.
Tarkistus 49
Liite, 18 artikla, 2 kohta
2.  Clean Sky -yhteisyrityksen henkilöstön jäsenet ovat väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä, ja heidän kanssaan tehdään määräaikaiset työsopimukset, jotka voidaan uusia kerran siten, että kokonaiskestoksi tulee enintään seitsemän vuotta.
Poistetaan.
Tarkistus 50
Liite, 19 artikla, 2 kohta
2.   Osakkailla ei ole korvausvastuuta Clean Sky -yhteisyrityksen veloista.
2.  Osakkaat eivät ole vastuussa Clean Sky -yhteisyrityksen velvoitteista. Osakkaiden taloudellinen korvausvastuu on pelkkä sisäinen korvausvastuu Clean Sky -yhteisyritykselle ja rajoittuu rahoitusosuuteen, johon ne ovat sitoutuneet tämä liitteen 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
Tarkistus 51
Liite, 19 artikla, 3 a kohta (uusi)
3 a.  Sanotun rajoittamatta hankkeiden osanottajilta tämän liitteen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti perittäviä maksuja Clean Sky -yhteisyrityksen taloudellinen korvausvastuu sen veloista rajoittuu rahoitusosuuksiin, joita sen osakkaat ovat suorittaneet juokseviin kustannuksiin tämän liitteen 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
Tarkistus 52
Liite, 21 artikla, 1 kohta
Clean Sky -yhteisyrityksen teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat säännöt sisällytetään Clean Sky -yhteisyrityksen tekemiin avustussopimuksiin.
Clean Sky -yhteisyrityksen teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat säännöt sisällytetään Clean Sky -yhteisyrityksen tekemiin avustussopimuksiin, ja ne ovat seitsemännessä puiteohjelmassa vahvistettujen periaatteiden mukaisia.
Tarkistus 53
Liite, 23 artikla, 2 kohta
2.  Yhtiöjärjestyksen muutokset edellyttävät johtokunnan hyväksyntää ja päätöksen niistä tekee komissio. Jos muutos vaikuttaa yhtiöjärjestyksen yleisiin periaatteisiin tai tavoitteisiin, se edellyttää neuvoston hyväksyntää. Kaikki muutokset, jotka koskevat 1 artiklan 3 kohtaa ja 10 artiklan 3 kohtaa, edellyttävät Clean Sky -yhteisyrityksen perustamisesta annetun asetuksen muuttamista.
2.  Yhtiöjärjestyksen muutokset edellyttävät johtokunnan hyväksyntää ja päätöksen niistä tekee komissio Euroopan parlamenttia kuultuaan. Jos muutos vaikuttaa yhtiöjärjestyksen yleisiin periaatteisiin tai tavoitteisiin, se edellyttää neuvoston hyväksyntää. Kaikki muutokset, jotka koskevat 1 artiklan 3 kohtaa ja 10 artiklan 3 kohtaa, edellyttävät Clean Sky -yhteisyrityksen perustamisesta annetun asetuksen muuttamista.
Tarkistus 54
Liite, 24 a artikla (uusi)
24 a artikla
Toimipaikkaa koskeva sopimus
Clean Sky -yhteisyritys ja Belgia tekevät keskenään isäntävaltion tarjoamaa tukea koskevan sopimuksen.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).
(2) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö