Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0118(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0483/2007

Pateikti tekstai :

A6-0483/2007

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/12/2007 - 9.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0591

Priimti tekstai
PDF 466kWORD 155k
Antradienis, 2007 m. gruodžio 11 d. - Strasbūras
"Švaraus dangaus" bendrosios įmonės steigimas *
P6_TA(2007)0591A6-0483/2007

2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio "Švaraus dangaus" bendrąją įmonę (COM(2007)0315 – C6-0226/2007 – 2007/0118(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0315),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(1) (Finansinis reglamentas), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(2) (TIS), ypač į jo 47 punktą,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 171 ir 172 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6–0226/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomones (A6-0483/2007),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   mano, kad teisės akto pasiūlyme nurodyta orientacinė suma turi būti suderinta su dabartinės daugiametės 2007–2013 m. finansinės programos nustatyta didžiausia leistina 1a išlaidų kategorijos suma ir su 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo (TIS) 47 punkto nuostatomis; pažymi, kad bet koks po 2013 m. numatytas finansavimas turi būti vertinamas atsižvelgiant į derybas dėl kitos finansinės programos;

3.   primena, kad 2006 m. gegužės 17 d. TIS 47 punkte numatytos procedūros, kuri taikoma "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės steigimui, rezultatai nepriklauso nuo Biudžeto komiteto pateiktos nuomonės;

4.   ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

5.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

6.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

7.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 1
12 konstatuojamoji dalis
(12)  "Švaraus dangaus" bendroji įmonė turėtų būti įsteigiama pradiniam laikotarpiui, kuris baigsis 2017 m. gruodžio 31 d., siekiant užtikrinti tinkamą per 7-ąją bendrąją programą (2007–2013 m.) pradėtos ir nebaigtos mokslinių tyrimų veiklos valdymą.
(12)  "Švaraus dangaus" bendroji įmonė turėtų būti įsteigiama pradiniam laikotarpiui, kuris baigsis 2017 m. gruodžio 31 d., siekiant užtikrinti tinkamą per Septintąją bendrąją programą (2007–2013 m.) pradėtos ir nebaigtos mokslinių tyrimų veiklos valdymą, įskaitant šios tyrimo veiklos rezultatų panaudojimą.
Pakeitimas 2
16 konstatuojamoji dalis
(16)  "Švaraus dangaus" bendroji įmonė turėtų būti Bendrijų įsteigta įstaiga, o sprendimą vykdyti jos biudžetą, Tarybai rekomendavus, turėtų priimti Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į ypatumus, atsirandančius dėl BTI, kaip viešosios ir privačiosios partnerystės, pobūdžio, o visų pirma dėl privačiojo sektoriaus įnašų į biudžetą.
(16)  "Švaraus dangaus" bendroji įmonė turėtų būti Bendrijų įsteigta įstaiga, o sprendimą vykdyti jos biudžetą, atsižvelgdamas į Tarybos rekomendacijas, turėtų priimti Europos Parlamentas.
Pakeitimas 3
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(16a)  "Švaraus dangaus" bendroji įmonė ir visi suinteresuoti viešieji subjektai turėtų stengtis pripažinti galimybes, kurias teikia bendros technologijų iniciatyvos, kaip naujas priemones viešojo ir privačiojo sektorių partnerystei įgyvendinti, ir dirbti kartu su privačiaisiais suinteresuotaisiais subjektais siekiant rasti veiksmingesnių sprendimų, padėsiančių įvykdyti Bendrijos biudžetą.
Pakeitimas 4
19 konstatuojamoji dalis
(19)  "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės eksploatavimo išlaidas turėtų lygiomis dalimis padengti Europos bendrija ir kiti nariai.
(19)  "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės eksploatavimo išlaidas turėtų lygiomis dalimis padengti Europos bendrija ir kiti nariai. Eksploatavimo išlaidos neturėtų viršyti 3 % viso "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės biudžeto.
Pakeitimas 5
23 konstatuojamoji dalis
(23)  "Švaraus dangaus" bendrajai įmonei turėtų būti taikomas, iš anksto pritarus Komisijai, atskiras finansinis reglamentas, grindžiamas finansinio pagrindų reglamento¹ principais, ir kuriame atsižvelgiama į atsirandančius specialius veiklos poreikius, visų pirma poreikį derinti Bendrijos ir privatųjį finansavimą, skirtą veiksmingai ir nevėluojant remti mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą.
(23)  "Švaraus dangaus" bendrajai įmonei taikomos finansinės taisyklės turėtų nenukrypti nuo 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, nurodytoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento¹ 185 straipsnyje, nebent tai būtina atsižvelgiant į specialius jos veiklos poreikius, visų pirma poreikį derinti Bendrijos ir privatųjį finansavimą, skirtą veiksmingai ir nevėluojant remti mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą. Tvirtinant bet kokią taisyklę, nukrypstančią nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, prieš tai reikia gauti išankstinį Komisijos sutikimą. Apie visus šiuos nukrypimus reikėtų pranešti biudžeto valdymo institucijai.
_________
1 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje, OL L 357, 2002 12 31, p. 72; klaidų ištaisymas OL L 2, 2003 1 7, p. 39)
_____________________
1 OL L 357, 2002 12 31, p. 72. Klaidų ištaisymas OL L 2, 2003 1 7, p. 39.
Pakeitimas 6
24 konstatuojamoji dalis
(24)  Siekiant užtikrinti tinkamas įdarbinimo sąlygas, vienodą požiūrį į darbuotojus ir pritraukti labiausiai kvalifikuotą specializuotą mokslinį ir techninį personalą, reikėtų taikyti Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (toliau – Tarnybos nuostatai) visiems "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės pasamdytiems darbuotojams.
(24)  Siekiant užtikrinti tinkamas įdarbinimo sąlygas, vienodą požiūrį į darbuotojus ir pritraukti labiausiai kvalifikuotą specializuotą mokslinį ir techninį personalą, reikėtų, kad Komisijai būtų suteiktas leidimas perkelti į "Švaraus dangaus" bendrąją įmonę tiek pareigūnų, kiek ji mano esant reikalinga. Likęs personalas "Švaraus dangaus" bendrojoje įmonėje turėtų būti įdarbinamas laikantis priimančiosios šalies teisės aktų dėl įdarbinimo.
Pakeitimas 7
25 konstatuojamoji dalis
(25)  Atsižvelgiant į tai, kad "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės veikla nesiekiama pelno ir ji yra atsakinga už bendros technologijų iniciatyvos dėl "aplinkos neteršiančių oro susisiekimo technologijų" valdymą, jos užduotims atlikti būtina, kad "Švaraus dangaus" bendrajai įmonei ir jos darbuotojams būtų taikomas 1965 m. balandžio 8 d. Protokolas dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų.
Išbraukta.
Pakeitimas 8
27 konstatuojamoji dalis
(27)  "Švaraus dangaus" bendroji įmonė nuolat teikia pažangos ataskaitas.
(27)  "Švaraus dangaus" bendroji įmonė turėtų nuolat teikti pažangos ataskaitas Tarybai ir Europos Parlamentui.
Pakeitimas 9
32 konstatuojamoji dalis
(32)  "Švaraus dangaus" bendroji įmonė turėtų būti įsteigta Briuselyje, Belgijoje. "Švaraus dangaus" bendroji įmonė ir Belgija turėtų sudaryti priėmimo susitarimą dėl biuro skyrimo, privilegijų ir imunitetų bei kitos paramos, kurią Belgija teiks "Švaraus dangaus" bendrajai įmonei.
(32)  "Švaraus dangaus" bendroji įmonė turėtų būti įsteigta Briuselyje, Belgijoje. "Švaraus dangaus" bendroji įmonė ir Belgija turėtų sudaryti priėmimo susitarimą dėl pagalbos, susijusios su biuro skyrimu, privilegijomis ir imunitetais bei kita parama, kurią Belgija teiks "Švaraus dangaus" bendrajai įmonei.
Pakeitimas 10
1 straipsnio 1 dalis
1.  "Švaraus dangaus" bendrajai technologijų iniciatyvai įgyvendinti laikotarpiu iki 2017 m. gruodžio 31 d. įsteigiama bendroji įmonė, kaip apibrėžta Sutarties 171 straipsnyje, vadinama "Švaraus dangaus" bendrąja įmone (toliau – "Švaraus dangaus" bendroji įmonė). Šis laikotarpis gali būti pratęstas šį reglamentą persvarsčius.
1.  "Švaraus dangaus" bendrajai technologijų iniciatyvai įgyvendinti laikotarpiu iki 2017 m. gruodžio 31 d. įsteigiama bendroji įmonė, kaip apibrėžta Sutarties 171 straipsnyje, vadinama "Švaraus dangaus" bendrąja įmone (toliau – "Švaraus dangaus" bendroji įmonė). Užtikrinama, kad paskelbus paskutinius kvietimus teikti paraiškas 2013 m. vis dar vykdomi eksploatavimo projektai bus įvykdyti, patikrinti ir jiems bus skirtas finansavimas iki 2017 m. "Švaraus dangaus" bendroji įmonė – tai Finansinio reglamento 185 straipsnyje ir 2006 m. gegužės 17 d. TIS 47 punkte nurodyta įstaiga.
Pakeitimas 11
3 straipsnio -1 įtrauka (nauja)
• prisidėti įgyvendinant Septintąją bendrąją programą ir ypač specialiosios programos "Bendradarbiavimas" dalį "Transportas (įskaitant aeronautiką)";
Pakeitimas 12
3 straipsnio 2 a įtrauka (nauja)
• užtikrinti darnų ES mokslinių tyrimų pastangų įgyvendinimą siekiant gerinti aplinką oro susisiekimo srityje;
Pakeitimas 13
3 straipsnio 2 b įtrauka (nauja)
skatinti mažas ir vidutines įmones (MVĮ) dalyvauti bendrosios įmonės veikloje, siekiant, kad mažiausiai 15 % turimų lėšų būtų skiriama MVĮ;
Pakeitimas 14
6 straipsnio 2 dalis
2.  "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės eksploatavimo išlaidas lygiomis dalimis piniginiais įnašais apmoka Europos Komisija, kuri dengia 50 % visų išlaidų, ir likusieji nariai, kurie apmoka likusius 50 % išlaidų. 3.
2.  "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės eksploatavimo išlaidas lygiomis dalimis piniginiais įnašais apmoka Europos Komisija, kuri dengia 50 % visų išlaidų, ir likusieji nariai, kurie apmoka likusius 50 % išlaidų. Eksploatavimo išlaidos neviršija 3 % viso "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės biudžeto.
Pakeitimas 15
6 straipsnio 5 dalis
5.  ITPPP lyderiai ir asocijuotieji nariai skiria lygiaverčius Bendrijos įnašui išteklius, išskyrus išteklius, paskirtus per kvietimus teikti paraiškas, siekiant vykdyti "Švaraus dangaus" mokslinių tyrimų veiklą.
5.  ITPPP lyderiai ir asocijuotieji nariai skiria lygiaverčius Bendrijos įnašui išteklius, įvertintus pagal nusistovėjusią Septintosios pagrindų programos praktiką, išskyrus išteklius, paskirtus per kvietimus teikti paraiškas, siekiant vykdyti "Švaraus dangaus" mokslinių tyrimų veiklą.
Pakeitimas 16
7 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)
Vertinimas ir atranka, vykdomi padedant nepriklausomiems ekspertams, užtikrina, kad skirstant "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės viešąsias lėšas būtų remiamasi kompetencijos ir konkurencijos principais.
Pakeitimas 17
8 straipsnio pavadinimas ir 1 dalis
Finansinis reglamentas
Finansinės taisyklės
1.  "Švaraus dangaus" bendroji įmonė priima atskirą finansinį reglamentą, grindžiamą finansinio pagrindų reglamento principais. Ji gali nukrypti nuo finansinio pagrindų reglamento, kai to reikia dėl "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės specialių veiklos poreikių ir iš anksto gavus Komisijos sutikimą.
1.  "Švaraus dangaus" bendrajai įmonei taikomos finansinės taisyklės nenukrypsta nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, nebent to reikia dėl jos specialių veiklos poreikių ir yra iš anksto gautas Komisijos sutikimas. Apie visus šiuos nukrypimus pranešama biudžeto valdymo institucijai.
Pakeitimas 18
9 straipsnio 1 dalis
1.  "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės personalui ir jos direktoriui taikomi Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos bei Europos bendrijos institucijų bendrai priimtos šių tarnybos nuostatų ir įdarbinimo sąlygų taikymo taisyklės.
1.  "Švaraus dangaus" bendroji įmonė samdo darbuotojus, laikydamasi priimančioje šalyje galiojančių įdarbinimo taisyklių. Komisija gali perkelti į "Švaraus dangaus" bendrąją įmonę tiek pareigūnų, kiek ji mano esant reikalinga.
Pakeitimas 19
9 straipsnio 2 dalis
2.  Savo darbuotojų atžvilgiu "Švaraus dangaus" bendroji įmonė naudojasi darbuotojų skyrimo tarnybos jai suteiktais įgaliojimais pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir institucijos jai suteiktais įgaliojimais sudaryti sutartis pagal kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas.
Išbraukta.
Pakeitimas 20
9 straipsnio 3 dalis
3.  Komisijai pritarus, "Švaraus dangaus" bendroji įmonė priima būtinas įgyvendinimo priemones, laikydamasi Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 110 straipsnyje nustatytos tvarkos.
3.  Komisijai pritarus, "Švaraus dangaus" bendroji įmonė priima būtinas įgyvendinimo priemones, susijusias su Europos Bendrijų pareigūnų perkėlimu dirbti kitur.
Pakeitimas 21
10 straipsnis
Straipsnis 10
Privilegijos ir imunitetai
"Švaraus dangaus" bendrajai įmonei ir jos darbuotojams taikomas Protokolas dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų.
Išbraukta.
Pakeitimas 22
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  "Švaraus dangaus" bendroji įmonė yra vienintelė atsakinga už savo įsipareigojimų vykdymą.
Pakeitimas 23
13 straipsnio 3 dalis
3.  Per 3 metus nuo bendrosios įmonės įsteigimo, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 31 d., Komisija atlieka įvertinimą pagal techninę užduotį, kurią turėtų patvirtinti vykdomoji taryba. Remiantis "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės pažangos siekiant nustatytų tikslų vertinimu, siekiama nustatyti, ar reikėtų pratęsti "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės veiklą po 1 straipsnio 1 dalyje nurodyto termino ir priimti atitinkamus šio reglamento ir "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės įstatų pakeitimus.
3.  Komisija, padedama nepriklausomų ekspertų, ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 31 d. parengia ir po to iki 2015 m. gruodžio 31 d. rengia "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės laikinąjį vertinimą. Atliekant vertinimą nurodoma "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės darbo kokybė bei veiksmingumas ir pažanga, pasiekta siekiant nustatytų tikslų. Komisija perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai vertinimo išvadas ir savo pastabas bei prireikus teikia pasiūlymus dėl šio reglamento pakeitimų.
Pakeitimas 24
13 straipsnio 4 dalis
4.  2017 m. pabaigoje Komisija, padedama nepriklausomų ekspertų, atlieka galutinį "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės vertinimą. Galutinio vertinimo rezultatai pateikiami Europos Parlamentui ir Tarybai.
4. "Švaraus dangaus" bendrajai įmonei baigus veiklą, Komisija, padedama nepriklausomų ekspertų, atlieka galutinį "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės vertinimą. Galutinio vertinimo rezultatai pateikiami Europos Parlamentui ir Tarybai.
Pakeitimas 25
13 straipsnio 5 dalis
5.  Sprendimą vykdyti "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės biudžetą, gavęs Tarybos rekomendacijas, priima Europos Parlamentas pagal "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės finansiniuose reglamentuose nustatytą tvarką.
5.  Sprendimą vykdyti "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės biudžetą, atsižvelgdamas į Tarybos rekomendacijas, priima Europos Parlamentas.
Pakeitimas 26
17 straipsnis
"Švaraus dangaus" bendroji įmonė priima mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos taisykles, užtikrinančias, kad, atitinkamais avtejais, būtų užtikrinta intelektinės nuosavybės, sukurtos vykdant mokslinių tyrimų veiklą pagal šį reglamentą, apsauga ir kad būtų naudojami ir skleidžiami mokslinių tyrimų rezultatai.
"Švaraus dangaus" bendroji įmonė priima mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos taisykles, pagrįstas Septintosios bendrosios programos taisyklėmis ir užtikrinančias, kad, atitinkamais atvejais, būtų užtikrinta intelektinės nuosavybės, sukurtos vykdant mokslinių tyrimų veiklą pagal šį reglamentą, apsauga ir kad būtų naudojami ir skleidžiami mokslinių tyrimų rezultatai.
Pakeitimas 27
19 straipsnis
"Švaraus dangaus" bendroji įmonė ir Belgija sudaro priėmimo susitarimą dėl biuro skyrimo, privilegijų ir imunitetų bei kitos paramos, kurią Belgija teiks "Švaraus dangaus" bendrajai įmonei. Nurodoma siekiamo susitarimo tikslo apibrėžtis.
"Švaraus dangaus" bendroji įmonė ir Belgija sudaro priėmimo susitarimą dėl pagalbos, susijusios su biuro skyrimu, privilegijomis ir imunitetais bei kita parama, kurią Belgija teiks "Švaraus dangaus" bendrajai įmonei.
Pakeitimas 28
20 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis galioja iki 2017 m. gruodžio 31 d. Užtikrinama, kad paskelbus paskutinius kvietimus teikti paraiškas 2013 m. vykdytini projektai bus įvykdyti, patikrinti ir jiems bus skirtas finansavimas iki 2017 m.
Pakeitimas 29
Priedo 1 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
3.  Trukmė: "Švaraus dangaus" bendroji įmonė įsteigiama pradiniam laikotarpiui nuo šių įstatų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje iki 2017 m. gruodžio 31 d.
3.  Trukmė: "Švaraus dangaus" bendroji įmonė įsteigiama laikotarpiui nuo šių įstatų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje iki 2017 m. gruodžio 31 d. Užtikrinama, kad paskelbus paskutinius kvietimus teikti paraiškas 2013 m. vykdytini projektai bus įvykdyti, patikrinti ir jiems bus skirtas finansavimas iki 2017 m.
Pakeitimas 30
Priedo 1 straipsnio 3 dalies 1a pastraipa (nauja)
Švaraus dangaus" bendroji įmonė – tai Finansinio reglamento 185 straipsnyje ir 2006 m. gegužės 17 d. TIS 47 punkte nurodyta įstaiga.
Pakeitimas 31
Priedo 1 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Pradinis laikotarpis gali būti pratęstas iš dalies keičiant įstatus remiantis 23 straipsnio nuostatomis, atsižvelgiant į "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės tikslų įgyvendinimo pažangą ir jeigu bus užtikrintas nuolatinis finansavimas.
Išbraukta.
Pakeitimas 32
Priedo 2 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Vykdomosios tarybos sprendimai dėl naujų prašymų dalyvauti priimami atsižvelgiant į paraišką pateikusios įmonės svarbą siekiant "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės tikslų ir jos suteikiamą pridėtinę vertę. Gavusi naują paraišką dėl narystės, Komisija laiku Tarybai pateikia informacijos apie vertinimą ir prireikus apie vykdomosios tarybos sprendimą.
Pakeitimas 33
Priedo 2 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Bet koks narys gali atšaukti savo narystę "Švaraus dangaus" bendrojoje įmonėje. Narystės nutraukimas neatšaukiamai įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams po to, kai apie tai buvo pranešta kitiems nariams. Nutraukus narystę buvęs narys atleidžiamas nuo bet kokių įsipareigojimų, išskyrus tuos, kuriuos jis pagal "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės sprendimus, priimtus įstatų pagrindu, turėjo būti įvykdęs prieš nutraukiant narystę.
Pakeitimas 34
Priedo 3 straipsnio 1 dalies 8 a įtrauka (nauja)
skatinti MVĮ dalyvauti bendrosios įmonės veikloje, laikantis Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos tikslo, pagal kurį 15 % lėšų turėtų tekti MVĮ;
Pakeitimas 35
Priedo 3 straipsnio 1 dalies 9 įtrauka
prireikus, įgyvendinti reikalingą mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą skiriant dotacijas pagal kvietimus teikti paraiškas.
•įgyvendinti reikalingą mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą skiriant dotacijas pagal kvietimus teikti paraiškas.
Pakeitimas 36
Priedo 3 straipsnio 2 dalies 7 a įtrauka (naujas)
· skatinti MVĮ dalyvavimą savo veikloje;
Pakeitimas 37
Priedo 3 straipsnio 2 dalies 7 b įtrauka (naujas)
· skelbti informaciją apie projektus, įskaitant dalyvių pavadinimus ir kiekvieno dalyvio finansinio įnašo į "Švaraus dangaus" bendrąją įmonę dydį;
Pakeitimas 38
Priedo 4 straipsnio 3 dalis
3.  Patariamąją tarybą, jei reikia, įsteigia BĮ, kad ji "Švaraus dangaus" bendrajai įmonei teiktų patarimus ir rengtų rekomendacijas valdymo, finansiniais ir techniniais klausimais. Patariamąją tarybą skiria Komisija.
Išbraukta.
Pakeitimas 39
Priedo 6 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
1.  Direktorių ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui skiria vykdomoji taryba Komisijos pasiūlyto kandidatų sąrašo. Įvertinusi kaip buvo eitos direktoriaus pareigos, vykdomoji taryba tarnybos terminą gali pratęsti vieną kartą ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui.
1.  Direktorių ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui skiria vykdomoji taryba, remdamasi Komisijos pasiūlytu kandidatų sąrašu, kuris sudaromas po to, kai Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir kituose periodiniuose leidiniuose arba internete paskelbiamas kvietimas pareikšti susidomėjimą. Įvertinusi kaip buvo eitos direktoriaus pareigos, vykdomoji taryba tarnybos laikotarpį gali pratęsti vieną kartą ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui.
Pakeitimas 40
Priedo 7 straipsnio 4 dalies 3 punktas
• kvietimų teikti pasiūlymų paraiškas turinio nustatymą, taip pat už išorės partnerių atranką,
• kvietimų teikti pasiūlymų paraiškas turinio, tikslų ir pradžios nustatymą, taip pat už išorės partnerių atranką
Pakeitimas 41
Priedo 7 straipsnio 5 dalis
5.  Balsavimas: kiekvieno integruotųjų technologijų parodomųjų pavyzdžių padalinio valdymo komitetas priima sprendimus paprastąja balsų dauguma; balsų svoris priklauso nuo kiekvieno valdymo komiteto nario finansinio įsipareigojimo integruotųjų technologijų parodomųjų pavyzdžių padaliniui. Integruotųjų technologijų parodomųjų pavyzdžių padalinio lyderiai turi veto teisę visų integruotųjų technologijų parodomųjų pavyzdžių padalinių, kuriems jie priklauso, valdymo komiteto sprendimo atžvilgiu.
5.  Balsavimas: kiekvieno integruotųjų technologijų parodomųjų pavyzdžių padalinio valdymo komitetas priima sprendimus paprastąja balsų dauguma; balsų svoris priklauso nuo kiekvieno valdymo komiteto nario finansinio įsipareigojimo integruotųjų technologijų parodomųjų pavyzdžių padaliniui.
Pakeitimas 42
Priedo 11 straipsnio 2 dalies 2 įtrauka
• Mažiausiai 200 mln. skiriama išorės partneriams [projektams], išrinktiems skelbiant konkurencingus kvietimus teikti pasiūlymus. Bendrijos finansinis įnašas neviršyja 50 % visų finansuotinų išlaidų.
• Mažiausiai 200 mln. skiriama išorės partneriams [projektams], išrinktiems skelbiant konkurencingus kvietimus teikti pasiūlymus. Ypatingas dėmesys kreipiamas į tinkamo MVĮ dalyvavimo užtikrinimą, skiriant joms 15 % viso Bendrijos finansavimo. Bendrijos finansinis įnašas atitinka visų leistinų išlaidų viršutinę finansavimo ribą, nustatytą pagal Dalyvavimo Septintojoje bendrojoje programoje taisykles.
Pakeitimas 43
Priedo 14 straipsnis
Finansinis reglamentas
Finansinės taisyklės
1.  Dėl bedrosios įmonės "Švarus dangus" finansinio reglamento turi būti susitarta ir turi priimti "Švaraus dangaus" vykdomoji taryba.
1.  Dėl "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės finansinių taisyklių turi būti susitarta ir jas, pasikonsultavusi su Komisija, turi priimti "Švaraus dangaus" vykdomoji taryba.
2.  Bendrosios įmonės "Švarus dangus" finansinis reglamentas grindžiamas Finansinio pagrindų reglamento principais¹. Jame gali būti nukrypta nuo Finansinio pagrindų reglamento, jei tai būtina atsižvelgiant į bendrosios įmonės "Švarus dangus" specifinius veiklos poreikius, iš anksto gavus Komisijos sutikimą.
2.  "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės finansinės taisyklės nenukrypsta nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, nebent tai būtina atsižvelgiant į bendrosios įmonės specifinius veiklos poreikius, iš anksto gavus Komisijos sutikimą. Apie visus šiuos nukrypimus pranešama biudžeto valdymo institucijai.
_______
1 OL L 357, 2002 12 31, p. 72; klaidų ištaisymas OL L 2, 2003 1 7, p. 39.
Pakeitimas 44
Priedo 16 straipsnio 5 dalis
5.  Pasibaigus finansiniams metams per du mėnesius bendrosios įmonės išteklių sąskaitos pateikiamos Komisijai ir Europos Bendrijų Audito Rūmams (toliau – Audito Rūmai). Kasmet pasibaigus finansiniams metams iki birželio mėn. 15 d. Audito Rūmai pateikia pastabas apie bendrosios įmonės išteklių sąskaitas.
5.  Pasibaigus finansiniams metams per du mėnesius bendrosios įmonės išteklių sąskaitos pateikiamos Komisijai, Europos Bendrijų Audito Rūmams (toliau – Audito Rūmai) ir biudžeto valdymo institucijai. Kasmet pasibaigus finansiniams metams iki birželio mėn. 15 d. Audito Rūmai pateikia pastabas apie bendrosios įmonės išteklių sąskaitas.
Pakeitimas 45
Priedo 17 straipsnio 1 dalis
1.  Metinėje ataskaitoje nurodoma praėjusiais metais atlikta veikla ir susijusios išlaidos.
1.  Metinėje ataskaitoje pateikiama "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės per kalendorinius metus padaryta pažanga, ypač susijusi su tų metų metiniu įgyvendinimo planu. Metinę ataskaitą pateikia direktorius ir vykdomoji taryba, pridėdami metinę finansinę atskaitomybę ir balansus. Šioje metinėje ataskaitoje nurodoma, kaip MVĮ dalyvavo "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės MTP veikloje.
Pakeitimas 46
Priedo 17 straipsnio 2 dalis
2.  Metiniame įgyvendinimo plane aprašoma veikla, kurią planuojama įgyvendinti ateinančiais metais, ir numatomi ištekliai.
2.  Metiniame įgyvendinimo plane nustatomas "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės veiklos vykdymo planas tam tikrais metais, įskaitant numatomus kvietimus teikti paraiškas ir priemones, kurios turėtų būti įgyvendintos skelbiant viešųjų pirkimų konkursus. Metinį įgyvendinimo planą vykdomajai tarybai pateikia direktorius ir vykdomoji taryba, pridėdami metinio biudžeto projektą.
Pakeitimas 47
Priedo 17 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Metinėje darbo programoje aprašoma, kokia, siekiant įgyvendinti ateinančių metų mokslinių tyrimų darbotvarkę, turėtų būti kvietimų teikti paraiškas aprėptis ir biudžetas.
Pakeitimas 48
Priedo 18 straipsnio 1 dalis
1.  Darbuotojų ištekliai nustatomi "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės įsteigimo plane ir šie duomenys bus įtraukti į metinį biudžetą.
1.  Darbuotojų ištekliai nustatomi "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės įsteigimo plane ir šie duomenys bus įtraukti į metinį biudžetą ir Komisija juos kartu su preliminariu Europos Sąjungos biudžeto projektu perduos Europos Parlamentui ir Tarybai.
Pakeitimas 49
Priedo 18 straipsnio 2 dalis
2.  "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės darbuotojai yra laikinieji darbuotojai ir pagal sutartis dirbantys darbuotojai; su jais sudaromos terminuotos darbo sutartys, kurios gali būti pratęstos vieną kartą ne ilgesniam kaip septynerių metų laikotarpiui.
Išbraukta.
Pakeitimas 50
Priedo 19 straipsnio 2 dalis
2.  Nariai nėra atsakingi už "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės skolas.
2.  Nariai neatsako už jokius "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės įsipareigojimus. Finansinė narių atsakomybė yra vidinė atsakomybė tik "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės atžvilgiu ir apsiriboja jų įsipareigojimu prisidėti prie išteklių, kaip numatyta šio priedo 11 straipsnio 1 dalyje.
Pakeitimas 51
Priedo 19 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Neatsižvelgiant į finansinius projekto dalyvių įnašus, mokamus pagal šio priedo 11 straipsnio 2 dalį, finansinė "Švaraus dangaus'bendrosios įmonės atsakomybė už skolas apsiriboja narių įnašais už eksploatavimo išlaidas, kaip numatyta šio priedo 10 straipsnio 4 dalyje.
Pakeitimas 52
Priedo 21 straipsnio 1 pastraipa
"Švaraus dangaus" bendrosios įmonės intelektinės nuosavybės politika bus įtraukta į "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės sudaromus dotacijos susitarimus.
"Švaraus dangaus" bendrosios įmonės intelektinės nuosavybės politika įtraukiama į "Švaraus dangaus" bendrosios įmonės sudaromus dotacijos susitarimus ir atitinka Septintojoje bendrojoje programoje nustatytus principus.
Pakeitimas 53
Priedo 23 straipsnio 2 dalis
2.  Šių įstatų dalinius pakeitimus, kuriuos patvirtina vykdomoji taryba, nustato Komisija. Jeigu tokie pakeitimai keičia visus šių įstatų principus ir tikslus, juos patvirtinti turi Taryba. Atliekant visus 1 straipsnio 3 dalies ir 10 straipsnio 3 dalies dalinius pakeitimus bendrąją įmonę "Švarus dangus" įsteigiantį reglamentą būtina persvarstyti.
2.  Šių įstatų dalinius pakeitimus, kuriuos patvirtina vykdomoji taryba, po konsultacijų su Europos Parlamentu nustato Komisija. Jeigu tokie pakeitimai keičia visus šių įstatų principus ir tikslus, juos patvirtinti turi Taryba. Atliekant visus 1 straipsnio 3 dalies ir 10 straipsnio 3 dalies dalinius pakeitimus "Švaraus dangaus" bendrąją įmonę įsteigiantį reglamentą būtina persvarstyti.
Pakeitimas 54
Priedo 24 a straipsnis (naujas)
24a straipsnis
Priėmimo susitarimas
"Švaraus dangaus" bendroji įmonė ir Belgijos karalystė sudaro priėmimo susitarimą.

(1) OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).
(2) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika