Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0118(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0483/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0483/2007

Debates :

Balsojumi :

PV 11/12/2007 - 9.14
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0591

Pieņemtie teksti
PDF 526kWORD 149k
Otrdiena, 2007. gada 11. decembris - Strasbūra
Kopuzņēmuma "Clean Sky" izveide *
P6_TA(2007)0591A6-0483/2007

Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido kopuzņēmumu "Clean Sky" (COM(2007)0315 – C6-0226/2007 – 2007/0118(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2007)0315),

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(1) (Finanšu regulu), un jo īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(2), un jo īpaši tā 47. pantu,

–   ņemot vērā EK līguma 171. un 172. pantus, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C6–0226/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī Budžeta komitejas un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumus (A6-0483/2007),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   uzskata, ka likumdošanas priekšlikumā norādītā atsauces summa nedrīkst pārsniegt pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas 2007.–2013. gadam 1.a izdevumu kategorijas maksimālo apjomu un tai jāatbilst 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 47. punkta noteikumiem; atzīmē, ka jebkāds finansējums laikam pēc 2013. gada tiks vērtēts kontekstā ar sarunām par nākamo finanšu shēmu;

3.   atgādina, ka Budžeta komitejas atzinums nemazina tās procedūras nozīmi, kas noteikta 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 47. punktā un attiecas uz kopuzņēmuma "Clean Sky" izveidi;

4.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

5.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

6.   prasa Padomei vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

7.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
12. apsvērums
(12)  Kopuzņēmums "Clean Sky" jāizveido uz sākotnējo periodu, kas beidzas 2017. gada 31. decembrī, lai nodrošinātu Septītās pamatprogrammas laikā (2007. līdz 2013. gads) uzsākto, bet nepabeigto pētniecības pasākumu atbilstošu pārvaldību.
(12)  Kopuzņēmums "Clean Sky" jāizveido uz sākotnējo periodu, kas beidzas 2017. gada 31. decembrī, lai nodrošinātu Septītās pamatprogrammas laikā (2007. līdz 2013. gads) uzsākto, bet nepabeigto pētniecības pasākumu atbilstošu pārvaldību, tostarp izmantojot šo pētniecības pasākumu rezultātus.
Grozījums Nr. 2
16. apsvērums
(16)  Kopuzņēmumam "Clean Sky" ir jābūt Kopienu izveidotai struktūrai, un Eiropas Parlamentam pēc Padomes ieteikuma jāizdod apstiprinājums par tā budžeta izpildi, vienlaikus ņemot vērā arī specifiku, kas saistīta ar to, ka KTI ir publiskā un privātā sektora partnerība un jo īpaši ar privātā sektora ieguldījumiem tā budžetā.
(16)  Kopuzņēmumam "Clean Sky" ir jābūt Kopienu izveidotai struktūrai, un Eiropas Parlamentam, ņemot vērā Padomes ieteikumu, jāsniedz apstiprinājums par tā budžeta izpildi.
Grozījums Nr. 3
16.a apsvērums (jauns)
(16a)  Kopuzņēmumam "Clean Sky" un publiskām ieinteresētām personām jācenšas atzīt iespējas, ko sniedz kopīgas tehnoloģiju ierosmes kā jauni mehānismi publiskā un privātā sektora partnerībai, un darboties kopā ar privātajām ieinteresētajām personām, lai rastu efektīvāku risinājumu Kopienas budžeta izpildei.
Grozījums Nr. 4
19. apsvērums
(19)  Kopuzņēmuma "Clean Sky" kārtējās izmaksas vienlīdzīgā apjomā jāsedz Eiropas Kopienai un pārējiem dalībniekiem.
(19)  Kopuzņēmuma "Clean Sky" darbības izmaksas vienlīdzīgā apjomā jāsedz Eiropas Kopienai un pārējiem dalībniekiem. Kopuzņēmuma "Clean Sky" darbības izmaksas nedrīkst pārsniegt 3 % no kopuzņēmuma kopējā budžeta.
Grozījums Nr. 5
23. apsvērums
(23)  Pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Komisiju jāpieņem skaidri "Clean Sky" kopuzņēmuma finanšu noteikumi, kuru pamatā ir Finanšu pamatregulas1 principi un kuros ņemtas vērā tā īpašās darbības vajadzības, kas rodas jo īpaši tāpēc, ka efektīvi un laikus jāapvieno Kopienas un privātais finansējums pētniecības un attīstības pasākumu atbalstam.
(23)  Finanšu noteikumos, ko piemēro kopuzņēmumam "Clean Sky", nedrīkst būt atkāpes no Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par Finanšu pamatregulas struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam1, ja vien šādas atkāpes nav saistītas ar īpašām darbības vajadzībām, jo īpaši tāpēc, ka efektīvi un laikus jāapvieno Kopienas un valsts finansējums pētniecības un attīstības pasākumu atbalstam. Lai pieņemtu noteikumus, kuros ir atkāpes no Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002, iepriekš jāsaņem Komisijas piekrišana. Par atkāpēm jāinformē budžeta lēmējinstitūcija.
_________
1 Komisijas 2002. gada 23. decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu budžetam, OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.; labotā versija OV L 2, 7.1.2003., 39. lpp.
_____________________
OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp., labotā versija OV L 2, 7.1.2003., 39. lpp.
Grozījums Nr. 6
24. apsvērums
(24)  Lai nodrošinātu stabilu nodarbināšanas kārtību un vienādu attieksmi pret personālu, kā arī piesaistītu kvalificētu augstākā līmeņa zinātnisko un tehnisko personālu, attiecībā uz visu "Clean Sky" kopuzņēmumā nodarbināto personālu jāpiemēro Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība (turpmāk tekstā ‐ "noteikumi par personālu").
(24)  Lai nodrošinātu stabilu nodarbināšanas kārtību un vienādu attieksmi pret personālu, kā arī piesaistītu kvalificētu augstākā līmeņa zinātnisko un tehnisko personālu, ir vajadzīgs, lai Komisija būtu pilnvarota nosūtīt uz kopuzņēmumu nepieciešamo skaitu ierēdņu. Kopuzņēmums "Clean Sky" pārējo personālu pieņem darbā saskaņā ar uzņēmējvalsts noteikumiem par nodarbinātību.
Grozījums Nr. 7
25. apsvērums
(25)  Ņemot vērā to, ka kopuzņēmums "Clean Sky" nav izveidots ekonomiskos nolūkos un ir atbildīgs par "videi nekaitīgu gaisa transporta tehnoloģiju jomā" uzsāktās kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas pārvaldību, jāparedz, ka kopuzņēmumam "Clean Sky" un tā personālam piemēro 1965. gada 8. aprīļa Protokolu par Eiropas Kopienu privilēģijām un neaizskaramību, lai tas varētu pildīt savus uzdevumus.
svītrots
Grozījums Nr. 8
27. apsvērums
(27)  Kopuzņēmumam "Clean Sky" regulāri jāziņo par saviem panākumiem.
(27)  Kopuzņēmumam "Clean Sky" regulāri jāziņo Padomei un Eiropas Parlamentam par panākumiem.
Grozījums Nr. 9
32. apsvērums
(32)  Kopuzņēmums "Clean Sky" jāizveido Briselē, Beļģijā. Starp kopuzņēmumu "Clean Sky" un Beļģiju jānoslēdz uzņēmējas valsts nolīgums par biroja izvietošanu, privilēģijām un neaizskaramību, un citu atbalstu, ko Beļģija sniedz kopuzņēmumam "Clean Sky".
(32)  Kopuzņēmums "Clean Sky" jāizveido Briselē, Beļģijā. Starp kopuzņēmumu "Clean Sky" un Beļģiju jānoslēdz uzņēmējas valsts nolīgums par palīdzību saistībā ar biroja izvietošanu, privilēģijām un neaizskaramību un citu atbalstu, ko Beļģija sniedz kopuzņēmumam "Clean Sky".
Grozījums Nr. 10
1. panta 1. punkts
1.  Lai īstenotu kopīgo tehnoloģiju iniciatīvu "Clean Sky" jomā, ar šo tiek izveidots kopuzņēmums Līguma 171. panta nozīmē; tā nosaukums ir kopuzņēmums "Clean Sky", un tas tiek izveidots uz laikposmu līdz 2017. gada 31. decembrim (turpmāk tekstā ‐ kopuzņēmums "Clean Sky"). Pārskatot šo regulu, minēto laikposmu var pagarināt.
1.  Lai īstenotu kopīgo tehnoloģiju iniciatīvu "Clean Sky" jomā, ar šo tiek izveidots kopuzņēmums Līguma 171. panta nozīmē; tā nosaukums ir kopuzņēmums "Clean Sky", un tas tiek izveidots uz laikposmu līdz 2017. gada 31. decembrim (turpmāk tekstā ‐ kopuzņēmums "Clean Sky"). Ir jānodrošina, ka pēc pēdējā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus 2013. gadā uzsāktie projekti tiek īstenoti, pārraudzīti un finansēti līdz 2017. gadam. Kopuzņēmums "Clean Sky" ir tāda struktūra, kas minēta Finanšu regulas 185. pantā un 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 47. punktā.
Grozījums Nr. 11
3. panta 1. ievilkums (jauns)
veicināt Septītās pamatprogrammas un īpašās programmas "Sadarbība" tēmas "Transports" (ieskaitot aeronautiku) īstenošanu;
Grozījums Nr. 12
3. panta 2.a ievilkums (jauns)
nodrošināt ES pētniecības centienu saskaņotu īstenošanu, lai uzlabotu ekoloģiskos rādītājus gaisa transporta nozarē;
Grozījums Nr. 13
3. panta 2.b ievilkums (jauns)
veicināt mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) iesaistīšanos tās darbā, lai tie saņemtu vismaz 15 % no pieejamā finansējuma;
Grozījums Nr. 14
6. panta 2. punkts
2.  Kopuzņēmuma "Clean Sky" kārtējās izmaksas naudas izteiksmē vienlīdzīgi dala starp Eiropas Kopienu, kas sedz 50 % no kopējām izmaksām, no vienas puses, un pārējiem dalībniekiem, kas sedz pārējos 50 %, no otras puses.
2.  Kopuzņēmuma "Clean Sky" darbības izmaksas naudas izteiksmē vienlīdzīgi dala starp Eiropas Kopienu, kas sedz 50 % no kopējām izmaksām, no vienas puses, un pārējiem dalībniekiem, kas sedz pārējos 50 %, no otras puses. Kopuzņēmuma "Clean Sky" darbības izmaksas nepārsniedz 3 % no tā kopējā budžeta.
Grozījums Nr. 15
6. panta 5. punkts
5.  ITD vadītāji un asociētie dalībnieki sniedz tādu ieguldījumu resursos, kas ir vismaz līdzvērtīgs Kopienas ieguldījumam, izņemot resursus, kas piešķirti, rīkojot uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, lai īstenotu "Clean Sky" pētniecības pasākumus.
5.  ITD vadītāji un asociētie dalībnieki iegulda resursus, kas ir novērtēti saskaņā ar Septītajā pamatprogrammā pieņemto praksi un ir vismaz līdzvērtīgi Kopienas ieguldījumam, izņemot resursus, kas piešķirti, rīkojot uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, lai īstenotu "Clean Sky" pētniecības pasākumus.
Grozījums Nr. 16
7. panta 2.a. punkts (jauna)
Vērtēšanas un atlases process, ko veic ar ārēju ekspertu palīdzību, nodrošina to, ka publiskā finansējuma piešķiršanā kopuzņēmumam "Clean Sky" ievēro izcilības un konkurences principus.
Grozījums Nr. 17
8. panta virsraksts un 1. punkts
Finanšu noteikumi
Finanšu noteikumi
1.  Kopuzņēmums "Clean Sky" pieņem skaidrus finanšu noteikumus, kuru pamatā ir Finanšu pamatregulas principi. Tajos var pieļaut atkāpes no Finanšu pamatregulas, ja tas nepieciešams īpašām "Clean Sky" kopuzņēmuma darbības vajadzībām un iepriekš saskaņots ar Komisiju.
1.  Finanšu noteikumi, ko piemēro kopuzņēmumam "Clean Sky", ir saskaņā ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002, ja vien nav nepieciešamas atkāpes saistībā ar īpašām darbības vajadzībām un ja tās ir iepriekš saskaņotas ar Komisiju. Par atkāpēm informē budžeta lēmējinstitūciju.
Grozījums Nr. 18
9. panta 1. punkts
1.  Kopuzņēmuma "Clean Sky" personālam un direktoram piemēro Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus, Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību un noteikumus, ko Eiropas Kopienu iestādes kopīgi pieņēmušas šo civildienesta noteikumu un nodarbināšanas kārtības piemērošanas nolūkos.
1.  Kopuzņēmums "Clean Sky" pieņem darbā personālu saskaņā ar uzņēmējvalsts spēkā esošajiem uzņēmējdarbības noteikumiem. Komisija var nosūtīt darbā uz kopuzņēmumu "Clean Sky" nepieciešamo ierēdņu skaitu.
Grozījums Nr. 19
9. panta 2. punkts
2.  Attiecībā uz personālu kopuzņēmums "Clean Sky" izmanto pilnvaras, kādas Eiropas Kopienu civildienesta noteikumos paredzētas iecēlējiestādei un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā ‐ iestādei, kura pilnvarota slēgt līgumus.
svītrots
Grozījums Nr. 20
9. panta 3. punkts
3.  Vienojoties ar Komisiju, kopuzņēmums "Clean Sky" pieņem vajadzīgos īstenošanas pasākumus saskaņā ar kārtību, kas paredzēta Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 110. pantā un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā.
3.  Vienojoties ar Komisiju, kopuzņēmums "Clean Sky" pieņem vajadzīgos īstenošanas pasākumus Eiropas Kopienu ierēdņu nosūtīšanai darbā.
Grozījums Nr. 21
10. pants
10. pants
Privilēģijas un neaizskaramība
Kopuzņēmumam "Clean Sky" un tā personālam piemēro Protokolu par privilēģijām un neaizskaramību Eiropas Kopienās.
svītrots
Grozījums Nr. 22
11. panta 3.a punkts (jauns)
3.a "Kopuzņēmums "Clean Sky" ir vienīgais atbildīgais par savu saistību izpildi.
Grozījums Nr. 23
13. panta 3. punkts
3.  Trīs gadus pēc kopuzņēmuma darbības uzsākšanas, bet ne vēlāk kā 2010. gada 31. decembrī, Komisija veic novērtēšanu atbilstīgi darba uzdevumam, kas jāsaskaņo ar Valdi. Pamatojoties uz kopuzņēmuma "Clean Sky" panākumiem mērķu sasniegšanā, minētās novērtēšanas mērķis ir konstatēt, vai kopuzņēmuma "Clean Sky" darbības ilgums ir jāpagarina, pārsniedzot 1. panta 1. punktā noteikto laikposmu, un vai attiecīgi jāgroza šī regula un kopuzņēmuma "Clean Sky" statūti.
3.  Ne vēlāk kā 2010. gada 31. decembrī un pēc tam 2015. gada 31. decembrī Komisija veic kopuzņēmuma "Clean Sky" starpposma novērtējumu, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Vērtēta tiek kopuzņēmuma "Clean Sky" darbības kvalitāte un efektivitāte, kā arī panākumi izvirzīto mērķu sasniegšanā. Komisija novērtējumā izdarītos secinājumus kopā ar saviem apsvērumiem un ‐ vajadzības gadījumā ‐ priekšlikumiem par šīs regulas pielāgošanu dara zināmus Eiropas Parlamentam un Padomei.
Grozījums Nr. 24
13. panta 4. punkts
4.  Komisija 2017gada beigās veic kopuzņēmuma "Clean Sky" nobeiguma novērtēšanu, piesaistot neatkarīgus ekspertus. Nobeiguma novērtējuma rezultātus iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei.
4.  Beidzoties kopuzņēmuma "Clean Sky" darbībai, Komisija veic kopuzņēmuma nobeiguma novērtēšanu, piesaistot neatkarīgus ekspertus. Nobeiguma novērtējuma rezultātus iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei.
Grozījums Nr. 25
13. panta 5. punkts
5.  Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma saskaņā ar kopuzņēmuma "Clean Sky" finanšu noteikumos paredzētu procedūru izdod apstiprinājumu par kopuzņēmuma "Clean Sky" budžeta izpildi.
5.  Eiropas Parlaments, ņemot vērā Padomes ieteikumu, sniedz apstiprinājumu par kopuzņēmuma "Clean Sky" budžeta izpildi.
Grozījums Nr. 26
17. pants
Kopuzņēmums "Clean Sky" pieņem noteikumus, ar ko reglamentē pētniecības rezultātu izplatīšanu un kas attiecīgā gadījumā nodrošina to, ka tiek aizsargāts saskaņā ar šo regulu veiktos pētniecības pasākumos radītais intelektuālais īpašums un ka pētniecības rezultāti tiek izmantoti un izplatīti.
Kopuzņēmums "Clean Sky" pieņem noteikumus, ar ko reglamentē pētniecības rezultātu izplatīšanu un kas pamatojas uz Septītās pamatprogrammas noteikumiem, attiecīgā gadījumā nodrošinot to, ka tiek aizsargāts saskaņā ar šo regulu veiktos pētniecības pasākumos radītais intelektuālais īpašums un ka pētniecības rezultāti tiek izmantoti un izplatīti.
Grozījums Nr. 27
19. pants
Starp kopuzņēmumu "Clean Sky" un Beļģiju noslēdz uzņēmējas valsts nolīgumu par biroja izvietošanu, privilēģijām un neaizskaramību, kā arī citu atbalstu, kas Beļģijai jāsniedz kopuzņēmumam "Clean Sky".
Starp kopuzņēmumu "Clean Sky" un Beļģiju noslēdz uzņēmējas valsts nolīgums par palīdzību saistībā ar biroja izvietošanu, privilēģijām un neaizskaramību un citu atbalstu, ko Beļģija sniedz kopuzņēmumam "Clean Sky".
Grozījums Nr. 28
20. pants
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Tās darbība beidzas 2017. gada 31. decembrī. Ir jānodrošina, ka, pēc pēdējā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus 2013. gadā, uzsāktie projekti tiek īstenoti, uzraudzīti un finansēti līdz 2017. gadam.
Grozījums Nr. 29
Pielikuma 1. panta 3. punkta 1. daļa
3.  Darbības ilgums. Kopuzņēmumu "Clean Sky" uzskata par izveidotu dienā, kad šos statūtus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uz sākotnējo laikposmu līdz 2017. gada 31. decembrim.
3.  Darbības ilgums. Kopuzņēmumu "Clean Sky" uzskata par izveidotu dienā, kad šos statūtus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uz laikposmu līdz 2017. gada 31. decembrim. Ir jānodrošina, ka, pēc pēdējā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus 2013. gadā, uzsāktie projekti tiek īstenoti, uzraudzīti un finansēti līdz 2017. gadam.
Grozījums Nr. 30
Pielikuma 1. panta 3. punkta 1.a daļa (jauna)
Kopuzņēmums "Clean Sky" ir tāda struktūra, kas minēta Finanšu regulas 185. pantā un 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 47. punktā.
Grozījums Nr. 31
Pielikuma 1. panta 3. punkta 2. daļa
Sākotnējo laikposmu drīkst pagarināt, grozot šos statūtus saskaņā ar 23. panta noteikumiem, ņemot vērā panākumus kopuzņēmuma "Clean Sky" mērķu sasniegšanā, ar nosacījumu, ka ir nodrošināta finansiālā ilgtspējība.
svītrots
Grozījums Nr. 32
Pielikuma 2. panta 3. punkta 1.a daļa (jauna)
Valdes lēmumus par jebkuras citas juridiskas personas pievienošanos pieņem, ņemot vērā pieteikuma iesniedzēja atbilstību un potenciālo pievienoto vērtību kopuzņēmuma "Clean Sky" mērķu sasniegšanā. Komisija saistībā ar ikvienu jaunu pieteikumu dalībai kopuzņēmumā savlaicīgi informē Padomi par Valdes novērtējumu un attiecīgā gadījumā lēmumu.
Grozījums Nr. 33
Pielikuma 2. panta 4. punkta 1.a daļa (jauns)
Ikviens dalībnieks var izbeigt dalību kopuzņēmumā "Clean Sky". Dalības izbeigšana stājas spēkā un nav atsaucama sešus mēnešus pēc paziņošanas citiem dalībniekiem; pēc tam bijušais dalībnieks tiek atbrīvots no visām saistībām, izņemot tās, kuras tas pirms dalības izbeigšanas jau uzņēmies ar "Clean Sky" kopuzņēmuma lēmumiem saskaņā ar šiem statūtiem.
Grozījums Nr. 34
Pielikuma 3. panta 1. punkta 8.a ievilkums (jauns)
veicināt MVU iesaistīšanu tā darbā saskaņā ar Septītajā pamatprogrammā izvirzīto 15 % mērķi;
Grozījums Nr. 35
Pielikuma 3. panta 1. punkta 9. ievilkums
attiecīgā gadījumā īstenot vajadzīgos pētniecības un attīstības pasākumus, sniedzot piešķīrumus pēc uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus.
• īstenot vajadzīgos pētniecības un attīstības pasākumus, sniedzot piešķīrumus pēc uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus.
Grozījums Nr. 36
Pielikuma 3. panta 2. punkta 7.a ievilkums (jauns)
· sekmēt MVU iesaistīšanos tā darbībās;
Grozījums Nr. 37
Pielikuma 3. panta 2. punkta 7.b ievilkums (jauns))
· publicēt informāciju par projektiem, norādot dalībnieku nosaukumus un katra kopuzņēmuma "Clean Sky" dalībnieka piešķirtā finanšu ieguldījuma summu;
Grozījums Nr. 38
Pielikuma 4. panta 3. punkts
3.  Kopuzņēmums attiecīgā gadījumā izveido Konsultatīvo padomi, kas sniedz konsultācijas un ieteikumus kopuzņēmumam "Clean Sky" ar pārvaldību saistītos, finansiālos un tehniskos jautājumos. Konsultatīvo padomi ieceļ Komisija.
svītrots
Grozījums Nr. 39
Pielikuma 6. panta 3. punkta 1. apakšpunkts
1.  Valde ieceļ direktoru uz laiku līdz trim gadiem, izvēloties no Komisijas ierosināto kandidātu saraksta. Pēc direktora darba izvērtēšanas, valde var vienu reizi pagarināt direktora pilnvaru termiņu uz laiku ne ilgāku par četriem gadiem.
1.  Valde pēc uzaicinājuma izteikt ieinteresētību, kas publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un citos izdevumos vai internetā, ieceļ izpilddirektoru uz laiku līdz trim gadiem, pamatojoties uz Komisijas ierosināto kandidātu sarakstu. Pēc direktora darba izvērtēšanas, valde var vienu reizi pagarināt direktora pilnvaru termiņu uz laiku ne ilgāku par četriem gadiem.
Grozījums Nr. 40
Pielikuma 7. panta 4. punkta 3. ievilkums
• noteikt saturu uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, kā arī atlasīt ārējos partnerus;
• noteikt saturu, mērķus un publicēšanu uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, kā arī atlasīt ārējos partnerus;
Grozījums Nr. 41
Pielikuma 7. panta 5. punkts
5.  Balsošana. Katra integrētu tehnoloģiju demonstratoru vadības komiteja pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, balsis sverot atbilstoši katra vadības komitejas locekļa finanšu saistībām attiecībā uz integrētu tehnoloģiju demonstratoru. Integrētu tehnoloģiju demonstratoru vadītājiem ir veto tiesības attiecībā uz jebkuru rezolūciju, ko pieņem viņu vadītā integrētu tehnoloģiju demonstratora vadības komiteja.
5.  Balsošana. Katra integrētu tehnoloģiju demonstratoru vadības komiteja pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, balsis sverot atbilstoši katra vadības komitejas locekļa finanšu saistībām attiecībā uz integrētu tehnoloģiju demonstratoru.
Grozījums Nr. 42
Pielikuma 11. panta 2. punkta 2. ievilkums
Summu vismaz 200 miljonu euro apmērā atvēl ārējiem partneriem [projektiem], kas konkursa kārtībā atlasīti uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus. Kopienas finanšu ieguldījums nepārsniedz 50 % no kopējām attaisnotajām izmaksām.
Summu vismaz 200 miljonu euro apmērā atvēl ārējiem partneriem [projektiem], kas konkursa kārtībā atlasīti uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus. Īpašu uzmanību pievērš MVU pienācīgai dalībai, kam atvēl 15 % no Kopienas kopējā finansējuma. Kopienas finanšu ieguldījums nepārsniedz kopējo attaisnoto izmaksu maksimālo robežu, kas noteikta Septītās pamatprogrammas dalības noteikumos.
Grozījums Nr. 43
Pielikuma 14. pants
Finanšu regula
Finanšu noteikumi
1.  Kopuzņēmuma "Clean Sky" Valde izstrādā un pieņem kopuzņēmuma "Clean Sky" finanšu noteikumus.
1.  Kopuzņēmuma "Clean Sky" Valde pēc apspriešanās ar Komisiju pieņem kopuzņēmuma "Clean Sky" finanšu noteikumus.
2.  Kopuzņēmuma "Clean Sky" finanšu noteikumu pamatā ir Finanšu pamatregulas principi1. Tajos var pieļaut atkāpes no Finanšu pamatregulas, ja tas nepieciešams īpašām "Clean Sky" kopuzņēmuma darbības vajadzībām un iepriekš saskaņots ar Komisiju.
2.  Finanšu noteikumi, ko piemēro kopuzņēmumam "Clean Sky", ir saskaņā ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002, ja vien nav nepieciešamas atkāpes saistībā ar īpašām darbības vajadzībām un ja tās ir iepriekš saskaņotas ar Komisiju. Par atkāpēm informē budžeta lēmējinstitūciju.
_______
OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp., labojums OV L 2, 7.1.2003., 39. lpp.
Grozījums Nr. 44
Pielikuma 16. panta 5. punkts
5.  Divu mēnešu laikā pēc katra finanšu gada slēgšanas kopuzņēmuma provizoriskos finanšu pārskatus iesniedz Komisijai un Eiropas Kopienu Eiropas Revīzijas palātai (turpmāk tekstā ‐ "Revīzijas palāta"). Pēc katra finanšu gada beigām Revīzijas palāta līdz 15. jūnijam izsaka apsvērumus par kopuzņēmuma provizoriskajiem finanšu pārskatiem. 6.
5.  Divos mēnešos pēc katra finanšu gada beigām kopuzņēmuma provizoriskos pārskatus iesniedz Komisijai, Eiropas Kopienu Revīzijas palātai (turpmāk tekstā ‐ "Revīzijas palāta") un budžeta lēmējinstitūcijai. Pēc katra finanšu gada beigām Revīzijas palāta līdz 15. jūnijam izsaka apsvērumus par kopuzņēmuma provizoriskajiem finanšu pārskatiem.
Grozījums Nr. 45
Pielikuma 17. panta 1. punkts
1.  Gada ziņojumā izklāsta iepriekšējā gadā veiktos pasākumus un attiecīgās izmaksas.
1.  Gada ziņojumā atspoguļo rezultātus, ko attiecīgajā kalendārajā gadā sasniedzis kopuzņēmums "Clean Sky", jo īpaši attiecībā uz ikgadējo īstenošanas plānu konkrētajam gadam. Direktors iesniedz gada darbības pārskatu kopā ar gada finanšu pārskatiem un bilanci. Gada ziņojumā iekļauj informāciju par MVU dalību kopuzņēmuma "Clean Sky" pētniecības un izstrādes darbībās.
Grozījums Nr. 46
Pielikuma 17. panta 2. punkts
2.  Īstenošanas plānā izklāsta nākamajā gadā plānotos pasākumus un sniedz resursu aplēses.
2.  Ikgadējā īstenošanas plānā precizē kopuzņēmuma "Clean Sky" visu pasākumu izpildi konkrētajā gadā, tostarp plānotos uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus un darbības, kuras jāīsteno, izsludinot uzaicinājumus piedalīties konkursā. Direktors ikgadējo īstenošanas plānu kopā ar gada budžeta plānu iesniedz valdei.
Grozījums Nr. 47
Pielikuma 17. panta 2.a punkts (jauns)
2.a Gada darba programmā izklāsta darbības jomu un budžetu uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu pētniecības programmu nākamajam gadam.
Grozījums Nr. 48
Pielikuma 18. panta 1. punkts
1.  Personāla resursus nosaka kopuzņēmuma "Clean Sky" personālsastāva plānā, kas jāiekļauj gada budžetā.
1.  Personāla resursus nosaka kopuzņēmuma "Clean Sky" personālsastāva plānā, kas jāiekļauj gada budžetā, un Komisijai tas jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei kopā ar Eiropas Savienības provizorisko budžeta projektu.
Grozījums Nr. 49
Pielikuma 18. panta 2. punkts
2.  Kopuzņēmuma "Clean Sky" darbinieki ir pagaidu darbinieki un līgumdarbinieki, un ar tiem ir noslēgts līgums uz noteiktu laiku; to var pagarināt vienu reizi, kopējam laikposmam nepārsniedzot septiņus gadus.
svītrots
Grozījums Nr. 50
Pielikuma 19. panta 2. punkts
2.  Dalībnieki nav atbildīgi par kopuzņēmuma "Clean Sky" parādiem.
2.  Dalībnieki nav atbildīgi par kopuzņēmuma "Clean Sky" saistībām. Dalībnieku finansiālās saistības ir to iekšējā atbildība tikai pret kopuzņēmumu "Clean Sky", un tās ir ierobežotas ar ieguldījumiem resursos, kā noteikts šā pielikuma 11. panta 1. punktā.
Grozījums Nr. 51
Pielikuma 19. panta 3.a punkts (jauns)
3.a Izņemot projekta dalībnieku finanšu ieguldījumus saskaņā ar šā pielikuma 11. panta 2. punktu, dalībnieku finansiālā atbildība par kopuzņēmuma "Clean Sky" parādiem nepārsniedz ieguldījumus, ko dalībnieki ir veikuši darbības izmaksu segšanai, kā noteikts šā pielikuma 10. panta 4. punktā.
Grozījums Nr. 52
Pielikuma 21. panta 1. daļa
Kopuzņēmuma "Clean Sky" intelektuālā īpašuma politika ir iestrādāta kopuzņēmuma "Clean Sky" noslēgtajos piešķīruma nolīgumos.
Kopuzņēmuma "Clean Sky" intelektuālā īpašuma politiku iestrādā kopuzņēmuma "Clean Sky" noslēgtajos piešķīruma nolīgumos, un tā atbilst Septītās pamatprogrammas principiem.
Grozījums Nr. 53
Pielikuma 23. panta 2. punkts
2.  Valde apstiprina grozījumus šajos statūtos, un Komisija pieņem attiecīgu lēmumu. Ja šādi grozījumi ietekmē šo statūtu vispārējos principus un mērķus, tie ir jāapstiprina Padomei. Grozījumus 1. panta 3. punktā un 10. panta 3. punktā var izdarīt tikai, pārskatot regulu, ar ko izveido kopuzņēmumu "Clean Sky".
2.  Valde apstiprina grozījumus šajos statūtos, un Komisija pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu pieņem attiecīgu lēmumu. Ja šādi grozījumi ietekmē šo statūtu vispārējos principus un mērķus, tie ir jāapstiprina Padomei. Grozījumus 1. panta 3. punktā un 10. panta 3. punktā var izdarīt tikai, pārskatot regulu, ar ko izveido kopuzņēmumu "Clean Sky".
Grozījums Nr. 54
Pielikuma 24.a pants (jauns)
24.a pants
Uzņēmējas valsts nolīgums
Starp kopuzņēmumu "Clean Sky" un Beļģijas Karalisti noslēdz uzņēmējas valsts nolīgumu.

(1) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.).
(2) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika