Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0118(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0483/2007

Ingivna texter :

A6-0483/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/12/2007 - 9.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0591

Antagna texter
PDF 441kWORD 162k
Tisdagen den 11 december 2007 - Strasbourg
Upprättandet av det gemensamma företaget Clean Sky *
P6_TA(2007)0591A6-0483/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2007 om förslaget till rådets förordning om bildandet av det gemensamma företaget Clean Sky (KOM(2007)0315 – C6-0226/2007 – 2007/0118(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0315),

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1) (budgetförordningen), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 47,

–   med beaktande av artiklarna 171 och 172 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0226/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0483/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet anser att det referensbelopp som anges i förslaget till rättsakt måste vara förenligt med taket för rubrik 1a i den gällande fleråriga budgetramen 2007–2013 och med bestämmelserna i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006. Parlamentet kontstaterar att eventuell finansiering efter 2013 kommer att utvärderas i samband med förhandlingarna om nästa budgetram.

3.  Europaparlamentet påminner om att budgetutskottets yttrande inte föregriper resultatet av förfarandet i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 som är tillämpligt på upprättandet av det gemensamma företaget Clean Sky.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

5.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

6.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
Skäl 12
(12)  Det gemensamma företaget Clean Sky bör bildas för en inledande period fram till och med den 31 december 2017 för att garantera att forskningsverksamhet som inletts men inte avslutats inom sjunde ramprogrammet (2007–2013) förvaltas på lämpligt sätt.
(12)  Det gemensamma företaget Clean Sky bör bildas för en inledande period fram till och med den 31 december 2017 för att garantera att forskningsverksamhet som inletts men inte avslutats inom sjunde ramprogrammet (2007–2013), inbegripet utnyttjandet av resultaten av sådan forskningsverksamhet, förvaltas på lämpligt sätt.
Ändring 2
Skäl 16
(16)  Det gemensamma företaget Clean Sky ska vara ett organ som upprättats av gemenskaperna, och Europaparlamentet bör ge ansvarsfrihet för genomförandet av dess budget rekommendation av rådet, varvid man emellertid bör ta hänsyn till de särskilda omständigheter som uppkommer till följd av att företaget är ett offentligprivat partnerskap, och i synnerhet av den privata sektorns bidrag till budgeten.
(16)  Det gemensamma företaget Clean Sky bör vara ett organ som upprättats av gemenskaperna, och Europaparlamentet bör ge ansvarsfrihet för genomförandet av dess budget, med beaktande av en rekommendation från rådet.
Ändring 3
Skäl 16a (nytt)
(16a)  Det gemensamma företaget Clean Skys och alla offentliga intressenter bör uppmuntras att se möjligheterna med de gemensamma teknikinitiativen, i form av nya mekanismer för att genomföra offentlig-privata partnerskap, och att tillsammans med privata intressenter verka för att finna en mer effektiv lösning beträffande ansvarsfrihet för gemenskapens budget.
Ändring 4
Skäl 19
(19)  Det gemensamma företaget Clean Skys driftskostnader bör till lika stora delar bäras av Europeiska gemenskapen och de övriga medlemmarna.
(19)  Det gemensamma företaget Clean Skys driftskostnader bör till lika stora delar bäras av Europeiska gemenskapen och de övriga medlemmarna. Driftskostnaderna bör inte överstiga 3 % av det gemensamma företagets Clean Skys sammanlagda budget.
Ändring 5
Skäl 23
(23)  Det gemensamma företaget Clean Sky bör ha en egen budgetförordning, där det krävs att samförstånd med kommissionen uppnås på förhand, som bygger på principerna i rambudgetförordningen1 och som tar hänsyn till särdragen i företagets verksamhet, i synnerhet nödvändigheten att kombinera gemenskapsfinansiering och privat finansiering för att stödja forsknings- och utvecklingsverksamhet på ett effektivt och aktuellt sätt.
(23)  Budgetbestämmelserna för det gemensamma företaget Clean Sky bör inte avvika från kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget1,såvida detta inte är nödvändigt på grund av dess särskilda driftsbehov, särskilt nödvändigheten att kombinera gemenskapsfinansiering och privat finansiering för att stödja forsknings- och utvecklingsverksamhet på ett effektivt och aktuellt sätt. Kommissionens förhandsgodkännande krävs för att anta bestämmelser som avviker från förordning (EG/Euratom) nr 2343/2002. Budgetmyndigheten bör underrättas om sådana avvikelser.
__________
1 Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 december 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. Rättelse i EGT L 2, 7.1.2003, s. 39).
_________
1 EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. Rättelse i EGT L 2, 7.1.2003, s. 39.
Ändring 6
Skäl 24
(24)  För att kunna säkerställa stabila anställningsförhållanden och likabehandling av personal, och för att kunna locka till sig specialiserad teknisk och vetenskaplig spetskompetens, är det nödvändigt att tillämpa tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna ("tjänsteföreskrifterna") på all personal som rekryteras till det gemensamma företaget Clean Sky.
(24)  För att kunna säkerställa stabila anställningsförhållanden och likabehandling av personal, och för att kunna locka till sig specialiserad teknisk och vetenskaplig spetskompetens, är det nödvändigt att kommissionen får utstationera så många tjänstemän som den anser behövs till det gemensamma företaget Clean Sky. Övrig personal bör rekryteras av det gemensamma företaget Clean Sky i enlighet med gällande arbetsrätt i värdlandet.
Ändring 7
Skäl 25
(25)  Med hänsyn till att det gemensamma företaget Clean Sky inte har kommit till för ekonomiska syften och har ansvar för att leda det gemensamma teknikinitiativet om miljövänlig teknik inom luftfarten, är det nödvändigt att protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 tillämpas på det gemensamma företaget Clean Sky och dess personal för att företaget ska kunna utföra sina uppgifter.
utgår
Ändring 8
Skäl 27
(27)  Det gemensamma företaget Clean Sky ska regelbundet rapportera om hur verksamheten fortskrider.
(27)  Det gemensamma företaget Clean Sky bör regelbundet rapportera till rådet och Europaparlamentet om hur verksamheten fortskrider.
Ändring 9
Skäl 32
(32)  Det gemensamma företaget Clean Sky bör ha sitt säte i Bryssel, Belgien. Ett värdskapsavtal bör ingås mellan det gemensamma företaget Clean Sky och Belgien i fråga om kontorslokaler, immunitet och privilegier och annat stöd som Belgien ska tillhandahålla det gemensamma företaget Clean Sky.
(32)  Det gemensamma företaget Clean Sky bör ha sitt säte i Bryssel, Belgien. Ett värdskapsavtal bör ingås mellan det gemensamma företaget Clean Sky och Belgien i fråga om hjälp med kontorslokaler, immunitet och privilegier och annat stöd som Belgien tillhandahåller det gemensamma företaget Clean Sky.
Ändring 10
Artikel 1, punkt 1
1.  För att genomföra det gemensamma teknikinitiativet för "Clean Sky" bildas härmed ett gemensamt företag enligt artikel 171 i fördraget, kallat "det gemensamma företaget Clean Sky", för perioden fram till och med den 31 december 2017 (nedan kallat "det gemensamma företaget Clean Sky"). Denna period kan förlängas genom en översyn av denna förordning.
1.  För att genomföra det gemensamma teknikinitiativet för "Clean Sky" bildas härmed ett gemensamt företag enligt artikel 171 i fördraget, kallat "det gemensamma företaget Clean Sky", för perioden fram till och med den 31 december 2017 (nedan kallat "det gemensamma företaget Clean Sky"). Det ska säkerställas att de projekt som fortfarande pågår efter den sista ansökningsomgången 2013 genomförs, övervakas och finansieras fram till 2017. Det gemensamma företaget Clean Sky är ett organ i den mening som avses i artikel 185 i budgetförordningen och punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.
Ändring 11
Artikel 3, punktsats -1 (ny)
• Att bidra till genomförandet av sjunde ramprogrammet och särskilt temaområdet Transport (inklusive flygteknik) inom det särskilda programmet Samarbete.
Ändring 12
Artikel 3, punktsats 2a (ny)
• Att säkerställa ett samstämmigt genomförande av Ellis forskningsinsatser i syfte att uppnå miljömässiga förbättringar på luftfartsområdet.
Ändring 13
Artikel 3, punktsats 2b (ny)
• Att främja små och medelstora företags deltagande i det gemensamma företagets verksamhet så att minst 15 % av den tillgängliga finansieringen beviljas små och medelstora företag.
Ändring 14
Artikel 6, punkt 2
2.  Driftskostnaderna för det gemensamma företaget Clean Sky ska delas lika i likvida medel mellan å ena sidan Europeiska gemenskapen, som kommer att bidra med 50 % av de sammanlagda kostnaderna, och å andra sidan de övriga medlemmarna, som kommer att bidra med resterande 50 %.
2.  Driftskostnaderna för det gemensamma företaget Clean Sky ska delas lika i likvida medel mellan å ena sidan Europeiska gemenskapen, som kommer att bidra med 50 % av de sammanlagda kostnaderna, och å andra sidan de övriga medlemmarna, som kommer att bidra med resterande 50 %. Driftskostnaderna ska inte överstiga 3 % av det gemensamma företagets Clean Skys sammanlagda budget
Ändring 15
Artikel 6, punkt 5
5.  ITD-ledare och associerade medlemmar ska bidra med medel som minst motsvarar gemenskapens bidrag exklusive de medel som anslagits genom ansökningsomgångar i syfte att genomföra forskningsinsatserna inom ramen för Clean Sky.
5.  ITD-ledare och associerade medlemmar ska bidra med medel som bedöms i enlighet med de metoder som fastställts i sjunde ramprogrammet och som minst motsvarar gemenskapens bidrag exklusive de medel som anslagits genom ansökningsomgångar i syfte att genomföra forskningsinsatserna inom ramen för Clean Sky.
Ändring 16
Artikel 7, stycke 2a (nytt)
Utvärderings- och urvalsförfarandet, som ska genomföras med bistånd av externa experter, ska säkerställa att tilldelningen av offentliga medel från det gemensamma företaget Clean Sky följer principerna om excellens och konkurrens.
Ändring 17
Artikel 8, rubriken och punkt 1
Budgetförordning
Budgetbestämmelser
1.  Det gemensamma företaget Clean Sky ska anta en egen budgetförordning som bygger på principerna i rambudgetförordningen. Denna budgetförordning får avvika från rambudgetförordningen om krävs på grund av det gemensamma företaget Clean Skys specifika verksamhetsbehov, under förutsättning att kommissionen ger sitt tillstånd på förhand.
1.  Budgetbestämmelserna för det gemensamma företaget Clean Sky får avvika från kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002, endast om det krävs på grund av dess särskilda driftsbehov, under förutsättning att kommissionen ger sitt tillstånd på förhand. Budgetmyndigheten ska underrättas om alla sådana avvikelser.
Ändring 18
Artikel 9, punkt 1
1.  Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna samt de regler som antagits gemensamt av Europeiska gemenskapens institutioner för tillämpningen av dessa tjänsteföreskrifter och anställningsvillkor ska gälla för det gemensamma företaget Clean Skys personal och direktör.
1.  Det gemensamma företaget Clean Sky ska rekrytera sin personal i enlighet med gällande arbetsrättsliga bestämmelser i värdlandet. Kommissionen får utstationera så många tjänstemän som den anser behövs till det gemensamma företaget Clean Sky.
Ändring 19
Artikel 9, punkt 2
2.  Det gemensamma företaget Clean Sky ska gentemot sin personal utöva de befogenheter som tillfaller tillsättningsmyndigheten enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, och den myndighet som har befogenhet att sluta avtal enligt anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.
utgår
Ändring 20
Artikel 9, punkt 3
3.  Det gemensamma företaget Clean Sky ska, i samförstånd med kommissionen, anta de nödvändiga tillämpningsbestämmelserna i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.
3.  Det gemensamma företaget Clean Sky ska, i samförstånd med kommissionen, anta de nödvändiga tillämpningsbestämmelserna för utstationering av tjänstemän från Europeiska gemenskaperna.
Ändring 21
Artikel 10
Artikel 10
utgår
Immunitet och privilegier
Protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier ska tillämpas på det gemensamma företaget Clean Sky och dess personal.
Ändring 22
Artikel 11, punkt 3a (ny)
3a.  Det gemensamma företaget Clean Sky är ensamt ansvarigt för fullgörandet av sina skyldigheter.
Ändring 23
Artikel 13, punkt 3
3.  Tre år efter bildandet av det gemensamma företaget, men senast den 31 december 2010, ska kommissionen göra en utvärdering på grundval av en arbetsbeskrivning som ska överenskommas med styrelsen. Syftet med denna utvärdering är att utifrån de framsteg som gjorts för att uppnå målen med det gemensamma företaget Clean Sky, avgöra om företagets verksamhet ska fortsätta efter den period som anges i artikel 1, och fastställa de ändamålsenliga ändringar av denna förordning och av stadgarna för det gemensamma företaget Clean Sky som ska antas.
3.  Senast den 31 december 2010 och den 31 december 2015, ska kommissionen med bistånd av oberoende experter göra preliminära utvärderingar av det gemensamma företaget Clean Sky. Utvärderingarna ska avse det gemensamma företaget Clean Skys kvalitet och effektivitet och de framsteg det uppnått med hänsyn till fastställda mål. Kommissionen ska delge Europaparlamentet och rådet resultaten av utvärderingarna, åtföljda av egna anmärkningar och i lämpliga fall förslag till ändring av denna förordning.
Ändring 24
Artikel 13, punkt 4
4.  I slutet av 2017 ska kommissionen med bistånd av oberoende experter göra en slututvärdering av det gemensamma företaget Clean Sky. Resultaten av slututvärderingen ska läggas fram för Europaparlamentet och rådet.
4.  Då det gemensamma företaget Clean Skys löptid har gått ut ska kommissionen med bistånd av oberoende experter göra en slututvärdering av det gemensamma företaget Clean Sky. Resultaten av slututvärderingen ska läggas fram för Europaparlamentet och rådet.
Ändring 25
Artikel 13, punkt 5
5.  Ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företaget Clean Skys budget ska ges av Europaparlamentet, rekommendation av rådet, enligt ett särskilt förfarande som fastställs i det gemensamma företagets budgetförordning.
5.  Ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företaget Clean Skys budget ska ges av Europaparlamentet, med beaktande av en rekommendation från rådet.
Ändring 26
Artikel 17
Det gemensamma företaget Clean Sky ska anta bestämmelser om spridning av forskningsresultat för att garantera att, när så är tillämpligt, immateriella tillgångar som genereras inom ramen för forskningsverksamhet enligt denna förordning skyddas, och att forskningsresultat utnyttjas och sprids.
Det gemensamma företaget Clean Sky ska på grundval av bestämmelserna för sjunde ramprogrammet anta bestämmelser om spridning av forskningsresultat för att garantera att, när så är tillämpligt, immateriella tillgångar som genereras inom ramen för forskningsverksamhet enligt denna förordning skyddas, och att forskningsresultat utnyttjas och sprids.
Ändring 27
Artikel 19
Ett värdskapsavtal ska ingås mellan det gemensamma företaget Clean Sky och Belgien i fråga om kontorslokaler, immunitet och privilegier och annat stöd som Belgien ska tillhandahålla det gemensamma företaget Clean Sky.
Ett värdskapsavtal ska ingås mellan det gemensamma företaget Clean Sky och Belgien i fråga om hjälp med kontorslokaler, immunitet och privilegier och annat stöd som Belgien ska tillhandahålla det gemensamma företaget Clean Sky.
Ändring 28
Artikel 20
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Förordningen upphör att gälla den 31 december 2017. Det ska säkerställas att de projekt som fortfarande pågår efter den sista ansökningsomgången 2013 genomförs, övervakas och finansieras fram till 2017.
Ändring 29
Bilagan, artikel 1, punkt 3, stycke 1
3.  Varaktighet: Det gemensamma företaget Clean Sky anses vara bildat den dag då dessa stadgar offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, för en inledande period fram till och med den 31 december 2017.
3.  Varaktighet: Det gemensamma företaget Clean Sky anses vara bildat den dag då dessa stadgar offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, för en period fram till och med den 31 december 2017. Det ska säkerställas att de projekt som pågår efter den sista ansökningsomgången 2013 genomförs, övervakas och finansieras fram till 2017.
Ändring 30
Bilaga, artikel 1, punkt 3, stycke 1a (nytt)
Det gemensamma företaget Clean Sky är ett organ i den mening som avses i artikel 185 i budgetförordningen och punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.
Ändring 31
Bilaga, artikel 1, punkt 3, stycke 2
Den inledande perioden kan förlängas genom ändring av dessa stadgar i enlighet med bestämmelserna i artikel 23, varvid hänsyn ska tas till i vilken utsträckning det gemensamma företaget Clean Skys mål har uppnåtts och under förutsättning att finansiell hållbarhet kan garanteras.
utgår
Ändring 32
Bilagan, artikel 2, punkt 3, stycke 1a (nytt)
Styrelsen ska fatta beslut om nya ansökningar om medlemskap med beaktande av den sökandes relevans och potentiella mervärde när det gäller att uppnå det gemensamma företaget Clean Skys mål. Vid varje ny ansökan om medlemskap ska kommissionen i god tid förse rådet med information om styrelsens bedömning och eventuella beslut.
Ändring 33
Bilagan, artikel 2, punkt 4, stycke 1a (nytt)
Alla medlemmar kan träda ur det gemensamma företaget Clean Sky. Utträdet ska träda i kraft och vara oåterkalleligt sex månader efter meddelande till övriga medlemmar, varefter den före detta medlemmen ska befrias från alla andra skyldigheter än de som redan uppkommit före utträdet genom beslut som det gemensamma företaget Clean Sky fattat i enlighet med dessa stadgar.
Ändring 34
Bilaga, artikel 3, punkt 1, punktsats 8a (ny)
• Att stimulera små och medelstora företags deltagande i det gemensamma företagets verksamhet, i linje med målet på 15 % i sjunde ramprogrammet för forskning.
Ändring 35
Bilaga, artikel 3, punkt 1, punktsats 9
Att genomföra de forsknings- och utvecklingsinsatser som är nödvändiga, i tillämpliga fall genom att bevilja stöd efter ansökningsomgångar.
Att genomföra de forsknings- och utvecklingsinsatser som är nödvändiga genom att bevilja stöd efter ansökningsomgångar.
Ändring 36
Bilagan, artikel 3, punkt 2, punktsats 7a (ny)
• Att främja små och medelstora företags deltagande i verksamheten.
Ändring 37
Bilagan, artikel 3, punkt 2, punktsats 7b (ny)
• Att offentliggöra information om projekten, inbegripet namnet på deltagarna och storleken på det gemensamma företaget Clean Skys ekonomiska bidrag per deltagare.
Ändring 38
Bilaga, artikel 4, punkt 3
3.  En rådgivande kommitté ska inrättas för att vid behov bistå det gemensamma företaget Clean Sky med råd och rekommendationer i förvaltningstekniska, finansiella och tekniska frågor. Den rådgivande kommittén ska utses av kommissionen.
utgår
Ändring 39
Bilagan, artikel 6, punkt 3, stycke 1
1.  Direktören ska utses av styrelsen för en mandatperiod på 3 år på grundval av en lista över kandidater som kommissionen ska föreslå. Efter utvärdering av direktörens arbete kan styrelsen förlänga uppdraget en gång för en ytterligare period på högst fyra år.
1.  Direktören ska utses av styrelsen för en mandatperiod på 3 år på grundval av en lista över kandidater som kommissionen ska föreslå efter en inbjudan att lämna intresseanmälningar, vilken ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och i andra tidskrifter eller på Internet. Efter utvärdering av direktörens arbete kan styrelsen förlänga uppdraget en gång för en ytterligare period på högst fyra år.
Ändring 40
Bilagan, artikel 7, punkt 4, punktsats 3
definiera ansökningsomgångarnas innehåll och välja ut de externa partnerna,
fastställa innehållet i, målen för och inledandet av ansökningsomgångar och välja ut de externa partnerna,
Ändring 41
Bilagan, artikel 7, punkt 5
5.  Röstningsförfarande: Varje ITD-styrkommitté ska fatta beslut med enkel majoritet där rösterna vägs enligt det finansiella bidraget till den integrerade teknikdemonstratorn för varje medlem av styrkommittén. ITD-ledarna kommer att ha vetorätt över varje beslut som fattas av styrkommittén för den integrerade teknikdemonstrator de leder.
5.  Röstningsförfarande: Varje ITD-styrkommitté ska fatta beslut med enkel majoritet där rösterna vägs enligt det finansiella bidraget till den integrerade teknikdemonstratorn för varje medlem av styrkommittén.
Ändring 42
Bilagan, artikel 11, punkt 2, punktsats 2
• Minst 200 miljoner euro ska tilldelas externa partners [projekt] som väljs ut genom konkurrensutsatta ansökningsomgångar. Gemenskapens ekonomiska bidrag ska begränsas till maximalt 50 % av de sammanlagda stödberättigande kostnaderna.
• Minst 200 miljoner euro ska tilldelas externa partners [projekt] som väljs ut genom konkurrensutsatta ansökningsomgångar. Särskild vikt ska läggas vid att små och medelstora företag deltar i rimlig omfattning motsvarande 15 % av gemenskapens sammanlagda finansiering. Gemenskapens ekonomiska bidrag ska vara förenligt med de övre gränserna för finansiering av de sammanlagda stödberättigande kostnaderna, i enlighet med sjunde ramprogrammets regler för deltagande.
Ändring 43
Bilagan, artikel 14
Budgetförordning
Budgetbestämmelser
1.  Budgetförordningen för det gemensamma företaget Clean Sky ska överenskommas och antas av Clean Skys styrelse.
1.  Budgetbestämmelserna för det gemensamma företaget Clean Sky ska antas av Clean Skys styrelse efter samråd med kommissionen.
2.  Budgetförordningen för det gemensamma företaget Clean Sky ska grundas på principerna i rambudgetförordningen1. Denna budgetförordning får avvika från rambudgetförordningen om krävs på grund av det gemensamma företaget Clean Skys specifika verksamhetsbehov, under förutsättning att kommissionen ger sitt samtycke på förhand.
2.  Budgetbestämmelserna för det gemensamma företaget Clean Sky får avvika från kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002, endast om det krävs på grund av företagets dess särskilda driftsbehov och under förutsättning att kommissionen ger sitt samtycke på förhand. Budgetmyndigheten ska underrättas om alla sådana avvikelser.
_______
1 EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. Rättelse i EGT L 2, 7.1.2003, s. 39.
Ändring 44
Bilagan, artikel 16, punkt 5
5.  Senast två månader efter varje budgetårs slut ska den preliminära årsredovisningen överlämnas till kommissionen och Europeiska gemenskapernas revisionsrätt (nedan kallad "revisionsrätten"). Revisionsrätten ska senast den 15 juni efter varje budgetårs slut meddela sina iakttagelser i fråga om det gemensamma företagets preliminära årsredovisning.
5.  Senast två månader efter varje budgetårs slut ska den preliminära årsredovisningen överlämnas till kommissionen, Europeiska gemenskapernas revisionsrätt (nedan kallad "revisionsrätten") och till budgetmyndigheten. Revisionsrätten ska senast den 15 juni efter varje budgetårs slut meddela sina iakttagelser i fråga om det gemensamma företagets preliminära årsredovisning.
Ändring 45
Bilagan, artikel 17, punkt 1
1.  Årsrapporten ska innehålla en redogörelse för den verksamhet som genomförts under det föregående året och de därmed förbundna kostnaderna.
1.  Årsrapporten ska beskriva de framsteg som gjorts av det gemensamma företaget Clean Sky varje kalenderår, särskilt i förhållande till den årliga genomförandeplanen för det aktuella året. Årsrapporten ska läggas fram av direktören tillsammans med årsräkenskaperna och årsbokslutet. Årsrapporten ska innehålla uppgifter om små och medelstora företags deltagande i det gemensamma företaget Clean Skys FoU-verksamhet.
Ändring 46
Bilagan, artikel 17, punkt 2
2.  Den årliga genomförandeplanen ska innehålla en redogörelse för den verksamhet som planeras för det kommande året och de därmed förbundna kostnaderna.
2.  Den årliga genomförandeplanen ska innehålla planen för hur all verksamhet inom ramen för det gemensamma företaget Clean Sky ska bedrivas ett visst år, inklusive planerade ansökningsomgångar och åtgärder som bör genomföras genom anbudsförfaranden. Direktören ska lägga fram den årliga genomförandeplanen för styrelsen tillsammans med årsbudgeten.
Ändring 47
Bilagan, artikel 17, punkt 2a (ny)
2a.  Det årliga arbetsprogrammet ska beskriva omfattningen av och budgeten för de ansökningsomgångar som krävs för att genomföra forskningsagendan ett visst år.
Ändring 48
Bilagan, artikel 18, punkt 1
1.  Personalstyrkan ska fastställas i den tjänsteförteckning för det gemensamma företaget Clean Sky som ska bifogas årsbudgeten.
1.  Personalstyrkan ska fastställas i den tjänsteförteckning för det gemensamma företaget Clean Sky som ska bifogas årsbudgeten och som kommissionen ska översända till Europaparlamentet och rådet tillsammans med det preliminära förslaget till Europeiska unionens budget.
Ändring 49
Bilagan, artikel 18, punkt 2
2.  Personalen vid det gemensamma företaget Clean Sky ska vara tillfälligt anställda och kontraktsanställda med tidsbegränsade kontrakt som kan förlängas en gång upp till en sammanlagd anställningsperiod på högst sju år.
utgår
Ändring 50
Bilagan, artikel 19, punkt 2
2.  Medlemmarna ska inte ha något ansvar för det gemensamma företagets skulder.
2.  Medlemmarna är inte ansvariga för några av det gemensamma företaget Clean Skys skyldigheter. Medlemmarnas finansiella ansvar är endast ett internt ansvar gentemot det gemensamma företaget Clean Sky och det begränsas till deras åtagande att bidra till resurserna enligt artikel 11.1 i denna bilaga.
Ändring 51
Bilagan, artikel 19, punkt 3a (ny)
3a.  Utan att det påverkar de ekonomiska bidragen till projektdeltagare i enlighet med artikel 11.2 i denna bilaga är det gemensamma företaget Clean Skys finansiella ansvar för sina skulder begränsat till medlemmarnas bidrag till de löpande kostnaderna enligt artikel 10.4 i denna bilaga.
Ändring 52
Bilagan, artikel 21, stycke 1
Det gemensamma företaget Clean Skys bestämmelser om immateriella rättigheter kommer att införas i de överenskommelser om bidrag som det gemensamma företaget Clean Sky ingår.
Det gemensamma företaget Clean Skys bestämmelser om immateriella rättigheter kommer att införas i de överenskommelser om bidrag som det gemensamma företaget Clean Sky ingår och ska vara förenliga med principerna i sjunde ramprogrammet.
Ändring 53
Bilagan, artikel 23, punkt 2
2.  Ändringar av stadgarna ska godkännas av styrelsen och beslutas av kommissionen. Om sådana ändringar påverkar stadgarnas allmänna principer och mål ska de förutsätta rådets godkännande. Ändringar av artikel 1.3 och artikel 9.3 förutsätter en översyn av förordningen om upprättandet av det gemensamma företaget Clean Sky.
2.  Ändringar av stadgarna ska godkännas av styrelsen och beslutas av kommissionen efter samråd med Europaparlamentet. Om sådana ändringar påverkar stadgarnas allmänna principer och mål ska de förutsätta rådets godkännande. Ändringar av artikel 1.3 och artikel 10.3 förutsätter en översyn av förordningen om upprättandet av det gemensamma företaget Clean Sky.
Ändring 54
Bilaga, artikel 24a (ny)
Artikel 24a
Värdskapsavtal
Ett värdskapsavtal ska ingås mellan det gemensamma företaget Clean Sky och Konungariket Belgien.

(1) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(2) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy