Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2196(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0454/2007

Předložené texty :

A6-0454/2007

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/12/2007 - 9.15
CRE 11/12/2007 - 9.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0592

Přijaté texty
PDF 216kWORD 63k
Úterý, 11. prosince 2007 - Štrasburk
Diplomatická a konzulární ochrana občanů Unie ve třetích zemích
P6_TA(2007)0592A6-0454/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2007 o zelené knize o diplomatické a konzulární ochraně občanů Unie ve třetích zemích (2007/2196(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na zelenou knihu Evropské komise ze dne 28. listopadu 2006 o diplomatické a konzulární ochraně občanů Unie ve třetích zemích (KOM(2006)0712),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0454/2007),

A.   vzhledem k tomu, že zastoupení členských států ve třetích zemích je velmi nerovnoměrné,

B.   zejména vzhledem k tomu, že diplomatické a konzulární zastoupení všech členských států EU existuje pouze ve 3 státech světa (v Číně, Rusku a USA), že ve 107 zemích má zastoupení maximálně 10 členských států EU a že v některých hojně navštěvovaných oblastech – např. na Maledivách – toto zastoupení neexistuje,

C.   vzhledem k tomu, že počet občanů Unie, kteří cestují (v roce 2006 bylo prodáno 180 milionů jízdenek a letenek) nebo žijí mimo EU, prudce roste, mohlo by být evropské zastoupení prostřednictvím delegací Evropské komise zohledněno ve společném úsilí o sdílení zdrojů za účelem kompenzace omezeného rozsahu konzulárních a diplomatických sítí členských států,

D.   vzhledem k tomu, že acquis communautaire je v této oblasti nedostatečné a sestává pouze z rozhodnutí 95/553/ES zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 19. prosince 1995 o ochraně občanů Evropské unie prostřednictvím diplomatických a konzulárních zastoupení(1) a z výměny informací mezi členskými státy v rámci COCON (pracovní skupiny Rady pro konzulární spolupráci vytvořené za účelem výměny informací o osvědčených vnitrostátních postupech),

E.   vzhledem k iniciativě Komise, která chce prostřednictvím zelené knihy přispět ke konkretizaci (do značné míry opomíjeného) článku 20 Smlouvy o ES, v němž je stanoveno, že pokud členský stát nemá na území třetí země své velvyslanectví nebo konzulární úřad, má každý občan Unie na základě zásady nediskriminace právo na diplomatickou nebo konzulární ochranu poskytovanou jiným členským státem zastoupeným v této třetí zemi za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu,

F.   vzhledem k tomu, že Komise tímto:

   - zohledňuje článek 46 Listiny základních práv Evropské unie, který považuje právo na diplomatickou a konzulární ochranu za základní právo občanů Unie,
   - plní povinnost přezkoumat rozhodnutí 95/553/ES, což má být učiněno po 5 letech od května 2002, kdy toto rozhodnutí vstoupilo v platnost,
   - předjímá zveřejnění své páté zprávy o občanství EU, která je mimořádnou příležitostí pro oznámení iniciativ, které mohou dále podpořit diplomatickou a konzulární ochranu,

G.   avšak vzhledem k tomu, že stávající právní rámec byl dosud vykládán restriktivně, neboť diplomatickou a konzulární ochranu odkazoval do úzké oblasti mezivládních vztahů, kterou spíše než článek 20 Smlouvy upravuje Vídeňská úmluva z roku 1963,

H.   vzhledem k tomu, že diplomatická a konzulární ochrana nesmí být zaměňována zejména s úkoly matrikáře či notáře, které jsou na konzulární zastoupení často přenášeny,

I.   vzhledem k tomu, že mezi diplomatickou a konzulární ochranou existují rozdíly (v jejich charakteru, struktuře a zahájení příslušných postupů), neboť ačkoli konzulární ochrana může být alespoň v určitých případech povinná, ochrana diplomatická spadá vždy do diskreční pravomoci, a proto by se konzulární a diplomatická ochrana měla v příslušných právních nástrojích jasně rozlišovat,

J.   na druhou stranu vzhledem k tomu, že Maastrichtská smlouva vytvořila občanství Unie odvozené od občanství jednotlivých členských států a že by pro upřesnění tohoto pojetí bylo žádoucí dosáhnout srovnatelné ochrany všech občanů Unie bez ohledu na jejich státní příslušnost,

K.   vzhledem k tomu, že za tímto účelem je naprosto nutné vytvořit bezodkladně podmínky pro přezkum rozhodnutí 95/553/ES za účelem jeho rozšíření a do jeho působnosti jednoznačně začlenit diplomatickou ochranu,

L.   vzhledem k tomu, že členské státy již podnikají určité kroky, např. koncepci tzv. vedoucího státu nebo společné nácviky situací, které umožní lepší reakci v případě krize nebo za výjimečných okolností a k nimž by Komise mohla přispět provedením hodnocení,

M.   vzhledem k existenci sítí, které zatím nejsou plně využívány (např. síť honorárních konzulů), ale které přesto představují cenný zdroj, jemuž by měla být poskytnuta nezbytná podpora,

N.   vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva zakládá Evropský útvar pro vnější činnost s vlastní působností a úkoly,

1.   schvaluje bez výhrad iniciativu Komise, která odmítá redukovaný výklad článku 20 Smlouvy o ES a jejímž cílem je položit základy skutečného harmonizovaného základního práva všech evropských občanů na diplomatickou a konzulární ochranu;

2.   vyzývá Komisi, aby své právní službě postoupila otázku, zda je ve Smlouvě o ES nebo Smlouvě o EU obsažen právní základ pro harmonizaci úprav členských států v oblasti diplomatické a konzulární ochrany;

3.   podporuje Komisi v jejím úsilí o vypracování dlouhodobé ambiciózní strategie, jejímiž klíčovými prvky budou informace a komunikace;

4.   navrhuje Komisi, aby (nad rámec své povinnosti vypracovat každé tři roky zprávu o občanství Unie podle článku 22 Smlouvy o ES) urychleně předložila Radě návrh vypracovat společnou koncepci a závazné hlavní zásady, které umožní přijmout společné standardy v oblasti konzulární ochrany;

5.   vyzývá Komisi, aby okamžitě začala pracovat na racionalizaci struktury, která umožní okamžité sdílení prostředků a na intenzivnější výměně osvědčených postupů, a to okamžitým zjištěním stavu všech dostupných veřejných a soukromých finančních prostředků, které mohou být v této oblasti uvolněny, a realizací různých druhů spolupráce mezi četnými aktéry, kteří v reakci na konzultaci Komise projevili zájem se na projektu podílet (členské státy, ale i honorární konzulové, místní samosprávy a nevládní organizace);

6.   vyzývá Komisi, aby zvýšila své úsilí v oblasti komunikace a poskytování informací, zejména:

   - zavedením jednotného evropského telefonního čísla nouzového volání, které bude společně s článkem 20 Smlouvy o ES uvedeno v cestovním pasu občanů Unie a které všem občanům Unie umožní spojení s informačním střediskem, kde v případě kritické situace, jež vyžaduje konzulární ochranu, získají všechny užitečné informace a zejména aktuální seznam kontaktů na velvyslanectví a konzuláty členských států, na něž mají právo se obrátit; pro toto číslo by mohla být ústředna v Bruselu;
   - zvyšováním povědomí osob profesně zainteresovaných v případě (krátkodobého nebo dlouhodobého) pobytu občanů Unie ve třetích zemích, a to distribucí brožur odpovídajících jejich oboru;
   - vypracováním doporučení pro osvědčené postupy k vytvoření cestovních pokynů s cílem jasně a jednoznačně tyto pokyny formulovat;
   - prostřednictvím harmonizovaných informačních internetových stránek vytvořených pod vedením Komise, na nichž budou uvedena souborné nebo vybrané cestovní pokyny členských států;
   - zvyšováním povědomí občanů Unie cestujících mimo hranice EU, zejména na letištích a v přístavech a také prostřednictvím cestovních kanceláří a provozovatelů, jakož i prostřednictvím informací na jízdenkách a v národních kancelářích, které se zabývají cestováním a cestovním ruchem;
   - vytvořením pracovní skupiny složené ze zástupců evropských orgánů a vysoce kvalifikovaných diplomatů z každého členského státu, aby byla možná výměna informací o tom, za jak rizikové považují jednotlivé členské státy cesty do třetích zemí, a vytvoření společné koncepce pro cestovní pokyny;

7.   žádá Komisi, aby vypracovala doporučení členským státům, v němž je vyzve, aby uváděly článek 20 Smlouvy o ES v cestovních pasech svých státních příslušníků;

8.   žádá Komisi, aby mu v okamžiku, kdy bude Lisabonská smlouva ratifikována, předložila návrh na změnu rozhodnutí 95/553/ES tak, aby rozhodnutí výslovně obsahovalo:

   - diplomatickou ochranu,
   - identifikaci a repatriaci tělesných ostatků,
   - zjednodušení postupů týkajících se finančních záloh;

9.   vyzývá Komisi, aby rozšířila konzulární ochranu na rodinné příslušníky občanů Unie, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, a také na osoby, kterým byl přiznán statut běžence či statut osoby bez státní příslušnosti, jakož i na ostatní osoby, které jsou bez státní příslušnosti, zdržují se však v některém členském státě a jsou majiteli cestovního dokladu, který byl v tomto členském státě vydán;

10.   vyzývá Komisi, aby přijala vhodná opatření k zajištění a zvýšení účinnosti právní ochrany občanů Unie při zatčení nebo vazbě v některé třetí zemi;

11.   jednoznačně podporuje iniciativu, která již byla oznámena v Barnierově zprávě o zřízení "společných kanceláří" ve čtyřech "zkušebních" oblastech, kterými jsou Karibik, Balkán, Indický oceán a západní Afrika, a vyzývá Komisi, aby souběžně se zřizováním těchto "společných kanceláří" zahájila informační kampaň zaměřenou na občany Unie, kteří žijí v těchto oblastech, aby provedli kroky nezbytné k registraci;

12.   domnívá se, že Komise by do doby, než budou společné kanceláře schopny plně zajišťovat nejzákladnější konzulární funkce (vydávání víz, ověřování dokladů atd.), měla pomáhat členským státům zlepšovat jejich spolupráci, zejména:

   - při hodnocení a analýze nácviků a simulovaných cvičení prováděných pod záštitou vedoucího státu, aby se dále zlepšily jejich schopnosti koordinace a reakce v případě výjimečných okolností, přičemž by se mělo zároveň usilovat o upřesnění postupů používaných v rámci uplatňování koncepce vedoucího státu a také o rozsáhlejší konzultace s příslušnými třetími osobami, zejména v oblasti dopravy a cestovního ruchu;
   - při koordinaci a poskytování logistických prostředků a zdrojů civilní ochrany;

13.   vyzývá Komisi, aby v co největší možné míře využívala školení a technologie za účelem nápravy určitých nedostatků nebo lepšího využití některých prozatím nedostatečně využívaných zdrojů; v této souvislosti by Komise měla zejména zmobilizovat zdroje pro financování specifických školení vedených zkušenými diplomaty a konzulárními úředníky jednotlivých členských států a určených honorárním konzulům, kteří již pobývají ve třetích zemích; jakmile budou "společné kanceláře" a poté delegace EU skutečně pověřeny konzulárními funkcemi, které v současnosti vykonávají výhradně jednotlivá zastoupení členských států, budou následně tato školení absolvovat rovněž zaměstnanci EU;

14.   konstatuje, že postupy pro zajištění finanční pomoci jsou v mnoha případech zpomalovány množstvím konzultací, které je nutno vykonat, což je v okamžiku, kdy se občané Unie ocitnou ve třetí zemi v nouzové situaci, další překážkou pomoci, která by jim měla být poskytnuta bez komplikací; žádá Komisi, aby prověřila možnosti pro usnadnění a sjednocení postupů pro zajištění pomoci;

15.   vyzývá Komisi, aby provedla analýzu eventualit a dopadů, které se mohou vyskytnout v oblasti konzulární a diplomatické ochrany vytvořením Evropského útvaru pro vnější činnost, jak je stanoveno v Lisabonské smlouvě;

16.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 314, 28.12.1995, s. 73.

Právní upozornění - Ochrana soukromí