Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2237(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0493/2007

Předložené texty :

A6-0493/2007

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/12/2007 - 9.16
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0593

Přijaté texty
PDF 201kWORD 41k
Úterý, 11. prosince 2007 - Štrasburk
Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 7/2007
P6_TA(2007)0593A6-0493/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2007 o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 7/2007 na rozpočtový rok 2007, Oddíl III - Komise (15715/2007 – C6-0434/2007 – 2007/2237(BUD))

Evropský parlament,

-   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a na článek 177 Smlouvy o Euratomu,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1), a zejména články 37 a 38,

-   s ohledem na souhrnný rozpočet na rozpočtový rok 2007, schválený s konečnou platností dne 14. prosince 2006(2),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3),

-   s ohledem na předběžný návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 7/2007 na rozpočtový rok 2007, který předložila Komise dne 7. listopadu 2007 (KOM(2007)0687) a pozměnila dopisem ze dne 12. listopadu 2007,

-   s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 7/2007 sestavený Radou dne 26. listopadu 2007 (15715/2007 – C6-0434/2007),

-   s ohledem na článek 69 a přílohu IV jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0493/2007),

A.   vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 7/2007 k souhrnnému rozpočtu na rok 2007 zahrnuje následující položky:

   - podstatné zvýšení v odhadu příjmů, především u přezkumu odhadů zůstatků DPH a HND (3 830 000 000 EUR);
   - další snížení položek plateb v rozpočtových položkách v okruzích 1a, 1b, 2 a 3a (1 651 4 000 000 EUR) po provedení přesunů navrhovaných v globálním převodu DEC36/2007 (425 000 000 EUR),

B.   vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 7/2007 je formálně zapsat tyto rozpočtové prostředky a technické úpravy do rozpočtu na rok 2007,

1.   bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 7/2007;

2.   uznává, že současná nízká míra čerpání prostředků v některých položkách by mohla být důsledkem pozdního přijetí právních základů v prvním roce víceletého finančního rámce; trvá na tom, aby se plnění rozpočtu na rok 2008 důkladně sledovalo pomocí různých nástrojů, jako jsou pravidelné zprávy ze systému výstrahy pro rozpočtové prognózy (Budgetary Forecast Alert) a monitorovací skupiny; vyzývá své specializované výbory, aby co nejdříve upozorňovaly na to, kde jsou zapotřebí finanční prostředky a kde mohou vzniknout problémy s čerpáním prostředků, pokud jde o víceleté programy;

3.   zdůrazňuje, že v rozpočtu na rok 2008 bude určitě zapotřebí větší množství prostředků na platby;

4.   schvaluje návrh opravného rozpočtu č. 7/2007 beze změn;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).
(2) Úř. věst. L 77, 16.3.2007, s. 1.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí