Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2237(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0493/2007

Esitatud tekstid :

A6-0493/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/12/2007 - 9.16
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0593

Vastuvõetud tekstid
PDF 193kWORD 36k
Teisipäev, 11. detsember 2007 - Strasbourg
Paranduseelarve nr 7/2007 projekt
P6_TA(2007)0593A6-0493/2007

Euroopa Parlamendi 11. detsembri 2007. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2007. eelarveaasta paranduseelarve nr 7/2007 projekti kohta, III jagu – komisjon (15715/2007 – C6-0434/2007 – 2007/2237(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 272 ja Euratomi asutamislepingu artiklit 177;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(1) eriti selle artikleid 37 ja 38;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2007. eelarveaasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 14. detsembril 2006;(2)

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve paranduseelarve nr 7/2007 esialgset projekti, mille komisjon esitas 7. novembril 2007 (KOM(2007)0687) ja mida muudeti 12. novembri 2007. aasta kirjaliku muutmisettepanekuga;

–   võttes arvesse nõukogu 26. novembril 2007. aastal koostatud paranduseelarve nr 7/2007 projekti (15715/2007 – C6-0434/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 69 ja IV lisa;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A6-0493/2007),

A.   arvestades, et 2007. aasta üldeelarve paranduseelarve nr 7/2007 projekt hõlmab järgmisi punkte:

   prognoositud tulude märkimisväärne kasv, eelkõige käibemaksu- ja rahvamajanduse kogutulu saldode prognoosi läbivaatamiseks (3 830 000 000 eurot);
   maksete assigneeringute täiendav vähendamine rubriikide 1a, 1b, 2 ja 3a eelarveridadel (1 651 400 000 miljonit eurot) pärast assigneeringute koondümberpaigutamise DEC 36/2007 ettepanekust tulenevaid ümberpaigutusi (425 000 000 eurot);

B.   arvestades, et paranduseelarve nr 7/2007 projekti eesmärk on kirjendada need eelarvevahendid ja tehnilised kohandused ametlikult 2007. aasta eelarvesse,

1.   võtab teadmiseks paranduseelarve nr 7/2007 projekti;

2.   tunnistab, et teatavate eelarveridade praegune alarakendamine võib tuleneda õiguslike aluste hilisest vastuvõtmisest mitmeaastase finantsraamistiku esimesel aastal; nõuab kindlalt 2008. aasta eelarve täitmise hoolikat jälgimist selliste erinevate vahendite abil nagu korrapäraste eelarveprognoosi puudutavate hoiatuste süsteem ja järelevalverühmad; palub oma erikomisjonidel anda varakult teada vajalikest rahalistest vahenditest ja võimalikest probleemidest mitmeaastaste programmide rakendamisel;

3.   rõhutab, et 2008. aasta eelarves on kindlasti vaja maksete jaoks suuremat summat;

4.   kiidab paranduseelarve nr 7/2007 projekti muutmata kujul heaks;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (ELT L 390, 30.12.2006, lk 1).
(2) ELT L 77, 16.3.2007, lk 1.
(3) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika