Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2237(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0493/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0493/2007

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/12/2007 - 9.16
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0593

Hyväksytyt tekstit
PDF 191kWORD 36k
Tiistai 11. joulukuuta 2007 - Strasbourg
Lisätalousarvio nro 7/2007
P6_TA(2007)0593A6-0493/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. joulukuuta 2007 esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2007 varainhoitovuodeksi 2007, Pääluokka III – Komissio (15715/2007 – C6-0434/2007 – 2007/2237(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 177 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

–   ottaa huomioon 14. joulukuuta 2006 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2007(2),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

–   ottaa huomioon komission 7. marraskuuta 2007 esittelemän alustavan esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2007 varainhoitovuodeksi 2007 (KOM(2007)0687), sellaisena kuin se on muutettuna 12. marraskuuta 2007 päivätyllä kirjeellä,

–   ottaa huomioon neuvoston 26. marraskuuta 2007 laatiman esityksen lisätalousarvioksi nro 7/2007 (15715/2007 – C6-0434/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 69 artiklan ja liitteen IV,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A6-0493/2007),

A.   ottaa huomioon, että vuoden 2007 talousarviota koskeva lisätalousarvioesitys nro 7/2007 kattaa seuraavat toimenpiteet:

   talousarvioon otettuja tuloennusteita, etenkin alv- ja BKTL-saldoja koskevia ennakkoarvioita, tarkistetaan huomattavasti ylöspäin (3 830 000 000 euroa)
   otsakkeisiin 1 a, 1 b, 2 ja 3 a kuuluvien budjettikohtien maksumäärärahoja vähennetään edelleen (1 651 400 000 euroa), kun otetaan huomioon kokonaismäärärahasiirrossa DEC36/2007 uudelleen kohdennettaviksi ehdotetut määrärahat (425 000 000 euroa),

B.   ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 7/2007 tarkoituksena on ottaa nämä määrärahat ja tekniset mukautukset virallisesti vuoden 2007 talousarvioon,

1.   panee merkille lisätalousarvioesityksen nro 7/2007;

2.   toteaa, että tiettyjen budjettikohtien vajaakäyttö vuonna 2007 voi johtua oikeusperustojen hyväksymisen viivästymisestä monivuotisen rahoituskehyksen ensimmäisenä vuonna; edellyttää, että vuoden 2008 talousarvion toteutusta on seurattava tiiviisti käyttäen eri välineitä, kuten säännöllistä talousarvioennustevaroitusta ja seurantaryhmiä; pyytää erityisvaliokuntia ilmoittamaan ajoissa tarvittavista määrärahoista ja mahdollisista ongelmista monivuotisten ohjelmien täytäntöönpanossa;

3.   korostaa, että vuoden 2008 talousarviossa tarvitaan varmasti enemmän maksumäärärahoja;

4.   hyväksyy lisätalousarvioesityksen nro 7/2007 sellaisenaan;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).
(2) EUVL L 77, 16.3.2007, s. 1.
(3) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö