Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2005/0183(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0398/2007

Внесени текстове :

A6-0398/2007

Разисквания :

PV 10/12/2007 - 17
CRE 10/12/2007 - 17

Гласувания :

PV 11/12/2007 - 9.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0596

Приети текстове
PDF 296kWORD 85k
Вторник, 11 декември 2007 г. - Страсбург
Качество на атмосферния въздух ***II
P6_TA(2007)0596A6-0398/2007
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2007 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа (16477/1/2006 – C6-0260/2007 – 2005/0183(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (16477/1/2006 – C6-0260/2007),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(1) по предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2005)0447),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид декларацията на Комисията, приложена към настоящия документ,

–   като взе предвид член 62 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6-0398/2007),

1.  Одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 306 E, 15.12.2006 г., стр. 102.


Позиция на Европейския парламент приета на второ четене на 11 декември 2007 г. с оглед приемането Директива 2008/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа
P6_TC2-COD(2005)0183

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на второ четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2008/50/ЕО.)


ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА ПРИДРУЖАВАЩА ПРИЕМАНЕТО НА НОВА ДИРЕКТИВА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ ЗА ЕВРОПА

Комисията взема предвид текста, приет от Съвета и Европейския парламент, за директива за качеството на атмосферния въздух и по-чист въздух за Европа. По-специално, Комисията отбелязва значението, което Европейският парламент и държавите-членки придават на мерките на Общността за намаляване на емисиите на замърсители на въздуха при източника, изразено в член 22, параграф 4 и съображение 16 от директивата.

Комисията признава нуждата от намаляване на емисиите от вредни замърсители на въздуха с оглед постигане на значителен напредък по целите, определени в Шестата програма за действие в областта на околната среда. Съобщението на Комисията за Тематичната стратегия относно замърсяването на въздуха определя значителен брой възможни мерки на Общността. Cлед приемане на стратегията e постигнат е значителен напредък по тези и други мерки,:

   Съветът и Парламентът вече приеха ново законодателство, което ограничава емисиите на отработени газове от лекотоварни превозни средства;
   Комисията прие предложение за ново законодателство за подобряване ефективността на законодателството на Общността относно емисии от промишлеността, включително инсталации за интензивнo селско стопанство и мерки, ориентирани към по-малки промишлени горивни източници.
   Комисията прие предложение за ново законодателство за ограничаване на емисиите на отработени газове от мотори на тежкотоварни превозни средства;
   През 2008 г. Комисията предвижда нови законодателни предложения, насочени към:
   допълнително намаляване на разрешените национални емисии на ключови замърсители в държавите-членки;
   намаляване на емисиите, свързани с презареждане на автомобилите с гориво на бензиностанции;
   съдържанието на сяра в горивата, включително корабните горива;
   В ход е подготвителна работа за изследване на възможностите за:
   подобряване на екодизайна и намаляване емисиите на домашни бойлери и водонагреватели;
   намаляване съдържанието на разтворители в боите, лаковете и продуктите за пребоядисване на превозни средства;
   намаляване на емисиите на отработени газове на извънпътните машини  и увеличаване по такъв начин на ползата от предложените от Комисията горива с ниско съдържание на сяра за тези машини;
   Комисията продължава да настоява пред Международната морска организация за съществено намаляване на емисиите от кораби и възнамерява да представи предложения за мерки на Общността, ако Международната морска организация не представи, както е предвидено през 2008 г., достатъчно амбициозни предложения.

Комисията обаче остава в служба на целите на инициативата за по-добро законодателно регулиране и на нуждата от добра обосновка на предложенията чрез задълбочена оценка на въздействието и ползите. В тази връзка и в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност, Комисията ще продължи да прави оценка на нуждата от нови законодателни предложения и си запазва правото да решава дали и кога е подходящо да бъдат представяни такива предложения.

Правна информация - Политика за поверителност