Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0183(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0398/2007

Indgivne tekster :

A6-0398/2007

Forhandlinger :

PV 10/12/2007 - 17
CRE 10/12/2007 - 17

Afstemninger :

PV 11/12/2007 - 9.19
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0596

Vedtagne tekster
PDF 116kWORD 77k
Tirsdag den 11. december 2007 - Strasbourg
Luftkvalitet og renere luft i Europa ***II
P6_TA(2007)0596A6-0398/2007
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2007 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om luftkvaliteten og renere luft i Europa (16477/1/2006 - C6-0260/2007 - 2005/0183(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets fælles holdning (16477/1/2006 - C6-0260/2007),

-   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0447),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-   der henviser til vedføjede erklæring fra Kommissionen,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 62,

-   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6-0398/2007),

1.   godkender den fælles holdning som ændret;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 306 E af 15.12.2006, s. 102.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 11. december 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/.../EF om luftkvaliteten og renere luft i Europa
P6_TC2-COD(2005)0183

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved andenbehandlingen til den endelige retsakt, direktiv 2008/50/EF).


KOMMISSIONENS ERKLÆRING SOM LEDSAGER VEDTAGELSEN AF DET NYE DIREKTIV OM LUFTKVALITET OG RENERE LUFT I EUROPA

Kommissionen noterer sig teksten til direktivet om luftkvalitet og renere luft for Europa, som Rådet og Europa-Parlamentet har vedtaget. Kommissionen konstaterer navnlig, at Europa-Parlamentet og medlemsstaterne i direktivets artikel 22, stk. 4, og betragtning 15 tillægger fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af luftforurenende emissioner ved kilden stor betydning.

Kommissionen er klar over, at emissionerne af skadelige luftforurenede stoffer skal mindskes, hvis der skal gøres væsentlige fremskridt hen imod de mål, der er opstillet i det sjette miljøhandlingsprogram. Kommissionens meddelelse om en temastrategi for luftforurening opstiller et stort antal mulige fællesskabsforanstaltninger. Der er siden vedtagelsen af strategien gjort betydelige fremskridt med gennemførelsen af disse og andre foranstaltninger:

   Rådet og Parlamentet har allerede vedtaget ny lovgivning, der begrænser udstødningen fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer
   Kommissionen har vedtaget et forslag til ny lovgivning med sigte på at effektivisere Fællesskabets lovgivning om industriemissioner, herunder fra intensive landbrugsanlæg, og foranstaltninger med specielt sigte på mindre industrielle forbrændingskilder
   Kommissionen har vedtaget et forslag til ny lovgivning med sigte på at begrænse udstødningen fra motorer på tunge erhvervskøretøjer.
   For 2008 har Kommissionen planer om nye lovgivningsforslag, som:
   yderligere vil mindske medlemsstaternes tilladte nationale emissioner af vigtige forureningsstoffer
   vil mindske emissionerne fra benzinpåfyldning ved tankstationer
   vil skærpe reglerne om svovlindholdet i brændstoffer, herunder skibsbrændstoffer
   Der gøres også forberedelser til at undersøge muligheden for:
   at forbedre miljødesign og mindske emissionerne fra varmtvandskedler og vandvarmere til husholdningsbrug
   at mindske indholdet af opløsningsmidler i malinger, lakker og produkter til autoreparationslakering
   at mindske udstødningen fra mobile ikke-vejgående maskiner og derved maksimere fordelen ved lavere svovlindhold i brændstoffer til sådanne maskiner, som allerede foreslået af Kommissionen.
   Kommissionen vil endvidere inden for rammerne af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) fortsat slå til lyd for mærkbare reduktioner i emissionerne fra skibe og har forpligtet sig til at fremsætte forslag til fællesskabsforanstaltninger, hvis IMO ikke som forudset fremsætter tilstrækkeligt ambitiøse forslag i 2008.

Kommissionen holder imidlertid fast på sit initiativ om bedre lovgivning og kravet om, at nye forslag underbygges af en omfattende vurdering af virkninger og fordele. I overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab vil Kommissionen derfor fortsat vurdere, om det er nødvendigt at fremsætte nye lovgivningsforslag, idet den forbeholder sig ret til at afgøre, hvorvidt og hvornår det vil være hensigtsmæssigt at forelægge sådanne forslag.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik