Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0183(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0398/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0398/2007

Συζήτηση :

PV 10/12/2007 - 17
CRE 10/12/2007 - 17

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2007 - 9.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0596

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 279kWORD 85k
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερος αέρας για την Ευρώπη ***II
P6_TA(2007)0596A6-0398/2007
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (16477/1/2006 – C6-0260/2007 – 2005/0183(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (16477/1/2006 – C6-0260/2007),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0447),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τη συνημμένη δήλωση της Επιτροπής,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0398/2007),

1.   εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 306 E, 15.12.2006, σ. 102.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 11 Δεκεμβρίου 2007 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2008/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη
P6_TC2-COD(2005)0183

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2008/50/ΕΚ.)


ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΟ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η Επιτροπή λαμβάνει υπό σημείωση το κείμενο που ενέκρινε το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη. Ειδικότερα, η Επιτροπή σημειώνει τη σημασία που αποδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη στο άρθρο 22 παράγραφος 4 και στην αιτιολογική σκέψη 16 της οδηγίας για τα κοινοτικά μέτρα μείωσης, στην πηγή, των εκπομπών που ρυπαίνουν τον ατμοσφαιρικό αέρα.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη περιορισμού των εκπομπών επιβλαβών ατμοσφαιρικών ρύπων, προκειμένου να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος για την υλοποίηση των στόχων που καθορίστηκαν στο 6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον. Η ανακοίνωση της Επιτροπής για μία θεματική στρατηγική σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση προβλέπει σημαντικό αριθμό δυνατών κοινοτικών μέτρων. Αφότου εγκρίθηκε η στρατηγική, έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε αυτά και σε άλλα μέτρα :

   το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ήδη θεσπίσει νέα νομοθετικά μέτρα που περιορίζουν τις εκπομπές καυσαερίων των ελαφρών εμπορικών οχημάτων·
   η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για νέα νομοθετικά μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει τις βιομηχανικές εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων εντατικής καλλιέργειας, καθώς και μέτρα αντιμετώπισης βιομηχανικών πηγών καύσης μικρότερης κλίμακας ·
   η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για νέα νομοθετικά μέτρα που θα περιορίζουν τις εκπομπές καυσαερίων των κινητήρων των βαρέων εμπορικών οχημάτων·
   για το 2008, η Επιτροπή προβλέπει την υποβολή νέων νομοθετικών προτάσεων, οι οποίες αναμένεται:
   να μειώσουν περαιτέρω τις επιτρεπόμενες εθνικές εκπομπές βασικών ρύπων των κρατών μελών·
   να περιορίσουν τις εκπομπές που συνδέονται με τον εφοδιασμό των βενζινοκίνητων οχημάτων στα πρατήρια καυσίμων·
   να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις θαλάσσιες μεταφορές·
   έχουν εξάλλου δρομολογηθεί προκαταρκτικές εργασίες προκειμένου να διερευνηθεί η εφικτότητα :
   της βελτίωσης του οικολογικού σχεδιασμού και περιορισμού των εκπομπών των οικιακών λεβήτων και θερμοσιφώνων·
   του περιορισμού της περιεκτικότητας των χρωμάτων, βερνικιών και προϊόντων φανοποιίας αυτοκινήτων σε διαλύτες·
   του περιορισμού των εκπομπών καυσαερίων των μη οδικών κινητών μηχανημάτων και, ως εκ τούτου, της μεγιστοποίησης του οφέλους από τη χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων των μη οδικών μηχανημάτων, που έχει ήδη προταθεί από την Επιτροπή·
   η Επιτροπή εξακολουθεί, επίσης, να προωθεί ,στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ), σημαντικούς περιορισμούς των εκπομπών από τα πλοία και έχει δεσμευθεί να υποβάλει προτάσεις για τη λήψη κοινοτικών μέτρων, εάν ο ΔΝΟ δεν υποβάλει, όπως προβλέπεται, ικανοποιητικής εμβέλειας προτάσεις μέχρι το 2008.

Η Επιτροπή εξακολουθεί, πάντως, να είναι προσηλωμένη στους στόχους της πρωτοβουλίας της για τη βελτίωση των κανονιστικών ρυθμίσεων και συνειδητοποιεί την ανάγκη θεμελίωσης των προτάσεών της σε μια συνολική αξιολόγηση του αντίκτυπου και των πλεονεκτημάτων τους. Προς τον σκοπό αυτό και σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Επιτροπή θα συνεχίσει να αξιολογεί την ανάγκη υποβολής νέων νομοθετικών προτάσεων, αλλά επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αποφασίζει κατά περίπτωση για τη σκοπιμότητα και τον χρόνο υποβολής τέτοιων προτάσεων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου