Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/0183(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0398/2007

Esitatud tekstid :

A6-0398/2007

Arutelud :

PV 10/12/2007 - 17
CRE 10/12/2007 - 17

Hääletused :

PV 11/12/2007 - 9.19
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0596

Vastuvõetud tekstid
PDF 230kWORD 78k
Teisipäev, 11. detsember 2007 - Strasbourg
Välisõhu kvaliteet ja Euroopa õhu puhtamaks muutmine ***II
P6_TA(2007)0596A6-0398/2007
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 11. detsembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta (16477/1/2006 – C6-0260/2007 – 2005/0183(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (16477/1/2006 – C6-0260/2007);

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2005)0447) kohta;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

–   võttes arvesse lisatud komisjoni avaldust;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele lugemisele (A6-0398/2007),

1.   kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 306 E, 15.12.2006, lk 102.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 11. detsembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/…/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta
P6_TC2-COD(2005)0183

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi teise lugemise seisukoht õigusakti (direktiiv 2008/50/EÜ) lõplikule kujule.)


Komisjoni deklaratsioon, mis kaasneb uue direktiivi (välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta) vastuvõtmisega

Komisjon võtab arvesse nõukogu ja Euroopa Parlamendi vastuvõetud direktiivi (välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta) teksti. Eelkõige peab komisjon silmas tähtsust, mida Euroopa Parlament ja liikmesriigid omistasid direktiivi artikli 22 lõikes 4 ja põhjenduses 16 ühenduse tõrjemeetmetele seoses õhusaasteainete heitkogustega nende tekkekohas.

Komisjon tunnistab, et ainult kahjulike õhusaasteainete heitkoguste vähendamisega on võimalik teha suuri edusamme kuuendas keskkonnaalases tegevusprogrammis seatud eesmärkide saavutamiseks. Komisjoni teatises õhusaaste temaatilise strateegia kohta on määratud kindlaks komisjoni mitmed võimalikud meetmed. Alates selle strateegia vastuvõtmisest on tehtud märkimisväärseid edusamme kõnealuste ja muude meetmetega.

   Nõukogu ja parlament on juba vastu võtnud uusi õigusakte, millega piiratakse kergeveokite heitgaase.
   Komisjon on vastu võtnud ettepaneku uue õigusakti kohta, et parandada tööstusheiteid käsitlevate ühenduse õigusaktide tõhusust, sealhulgas intensiivsete põllumajandusettevõtete kohta ja seoses meetmetega väikesemahuliste tööstuslike põletusseadmete käsitlemiseks.
   Komisjon on vastu võtnud ettepaneku uue õigusakti kohta, millega piiratakse raskeveokitele paigaldatud mootorite heitgaase.
   Komisjon näeb 2008. aastal ette uute õigusaktide ettepanekud, milles käsitletakse:
   peamiste saasteainete liikmesriikide lubatud siseriiklike heitkoguste vähendamist;
   heitkoguste vähendamist bensiinimootoriga autode tankimisel teenindusjaamades;
   kütuste väävlisisaldust, sealhulgas laevakütused;
   Ettevalmistustöö on käimas ka selleks, et uurida teostatavust seoses:
   ökodisaini parandamise ning koduses majapidamises kasutatavate kuumaveekatelde ja kuumaveeboilerite heitkoguste vähendamisega;
   värvide, lakkide ja sõidukite taasviimistlustoodete lahustisisalduse vähendamisega;
   liikurmasinate heitgaaside vähendamisega, millega saaks võimalikult suurt kasu komisjoni poolt juba kavandatud väiksema väävlisisaldusega liikurmasinate kütustest.
   Komisjon jätkab ka tööd Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni juures laevade heitkoguste märkimisväärseks vähendamiseks ja ta on võtnud endale kohustuse esitada ettepanek ühenduse meetmete kohta juhul, kui IMO ei esita 2008. aastal piisavalt ambitsioonikaid ettepanekuid.

Komisjon on siiski pühendunud oma parema õigusloome algatuse eesmärkidele ja sellele, et ettepanekuid toetaks põhjalik hinnang mõju ja kasu kohta. Sellega seoses ja vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingule hindab komisjon vajadust esitada uute õigusaktide ettepanekuid, kuid jätab endale õiguse otsustada, kas ja millal oleks asjakohane selliseid ettepanekuid esitada.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika