Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0183(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0398/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0398/2007

Keskustelut :

PV 10/12/2007 - 17
CRE 10/12/2007 - 17

Äänestykset :

PV 11/12/2007 - 9.19
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0596

Hyväksytyt tekstit
PDF 196kWORD 49k
Tiistai 11. joulukuuta 2007 - Strasbourg
Ilmanlaatu ja sen parantaminen ***II
P6_TA(2007)0596A6-0398/2007
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. joulukuuta 2007 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi ilmanlaadusta ja sen parantamisesta Euroopassa (16477/1/2006 – C6-0260/2007 – 2005/0183(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (16477/1/2006 – C6-0260/2007),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan(1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0447),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon liitteenä olevan komission lausuman,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0398/2007),

1.   hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 306 E, 15.12.2006, s. 102.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 11. joulukuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/.../EY antamiseksi ilmanlaadusta ja sen parantamisesta
P6_TC2-COD(2005)0183

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin toisessa käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2008/50/EY.)


KOMISSION LAUSUNTOANNETTAESSA UUTTA DIREKTIIVIÄ ILMANLAADUSTA JA SEN PARANTAMISESTA EUROOPASSA

Komissio ottaa huomioon ilmanlaatua ja sen parantamista Euroopassa koskevan direktiivin tekstin, jonka neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat hyväksyneet. Erityisesti komissio ottaa huomioon sen merkityksen, jonka Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot antavat direktiivin 22 artiklan 4 kohdassa ja johdanto-osan 16 kappaleessa niille yhteisön toimenpiteille, joilla vähennetään ilman epäpuhtauksien päästöjä niiden lähteellä.

Komissio myöntää, että on tarpeen vähentää haitallisten ilman epäpuhtauksien päästöjä, jotta kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa asetettuja tavoitteita lähennyttäisiin merkittävästi. Komission tiedonannossa ilman pilaantumista koskevasta teemakohtaisesta strategiasta esitellään suuri joukko mahdollisia yhteisön toimenpiteitä. Näissä ja muissa toimenpiteissä on edistytty huomattavasti strategian hyväksymisen jälkeen.

   Neuvosto ja parlamentti ovat jo hyväksyneet uuden lainsäädännön kevyiden hyötyajoneuvojen pakokaasupäästöjen rajoittamisesta.
   Komissio on hyväksynyt ehdotuksen uudesta lainsäädännöstä, jolla tehostetaan yhteisön teollisuuden päästöjä koskevaa lainsäädäntöä. Tämä koskee muun muassa voimaperäistä maataloutta harjoittavia laitoksia ja toimenpiteitä, jotka kohdistuvat pienemmän mittakaavan teollisiin polttolähteisiin.
   Komissio on hyväksynyt ehdotuksen uudesta lainsäädännöstä raskaissa hyötyajoneuvoissa käytettävien moottoreiden pakokaasupäästöjen rajoittamiseksi.
   Vuodeksi 2008 komissiolla on suunnitteilla neljä lainsäädäntöehdotusta, joilla
   lasketaan edelleen keskeisten epäpuhtauksien kansallisia päästörajoja;
   vähennetään päästöjä, jotka liittyvät bensiinikäyttöisten autojen tankkaamiseen huoltoasemilla;
   puututaan polttoaineiden, myös meriliikenteessä käytettävien, rikkipitoisuuteen.
   Lisäksi tehdään valmistelevia töitä seuraavien toimien toteutettavuuden selvittämiseksi:
   kotitalouksien lämmityskattiloiden ja lämminvesivaraajien ekosuunnittelun parantaminen ja päästöjen vähentäminen;
   maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa käytettävien liuottimien määrän vähentäminen;
   liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden päästöjen vähentäminen, millä maksimoidaan komission jo ehdottamasta työkoneiden polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä saatavat hyödyt.
   Komissio pyrkii edelleen myös laivojen päästöjen merkittävään vähentämiseen kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) ja on sitoutunut tekemään ehdotuksia yhteisön toimenpiteistä, jolleivät IMO:n vuodeksi 2008 kaavaillut ehdotukset ole riittävän kunnianhimoisia.

Komissio on kuitenkin sitoutunut parempaa sääntelyä koskevan aloitteensa tavoitteisiin ja siihen, että ehdotuksiin on liitettävä kattava arvio vaikutuksista ja hyödyistä. Tältä osin komissio arvioi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti edelleen, onko tarpeen tehdä uusia lainsäädäntöehdotuksia, ja varaa itselleen oikeuden päättää ehdotusten tarpeellisuudesta ja esitysajankohdasta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö