Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/0183(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0398/2007

Pateikti tekstai :

A6-0398/2007

Debatai :

PV 10/12/2007 - 17
CRE 10/12/2007 - 17

Balsavimas :

PV 11/12/2007 - 9.19
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0596

Priimti tekstai
PDF 314kWORD 93k
Antradienis, 2007 m. gruodžio 11 d. - Strasbūras
Aplinkos oro kokybė ir švaresnis oras Europoje ***II
P6_TA(2007)0596A6-0398/2007
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (16477/1/2006 – C6-0260/2007 – 2005/0183(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (16477/1/2006 – C6-0260/2007),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą(1) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2005)0447),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į pridėtą Komisijos deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komiteto antrajam svarstymui pateiktas rekomendacijas (A6-0398/2007),

1.   pritaria bendrąjai pozicijai su pakeitimais;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 306 E, 2006 12 15, p. 102.


Europos Parlamento pozicija, priimta per antrąjį svarstymą 2007 m. gruodžio 11 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/.../EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje
P6_TC2-COD(2005)0183

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija antrajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2008/50/EB.)


KOMISIJOS PRANEŠIMAS LYDINTIS NAUJĄJĄ TARYBOS DIREKTYVĄ DĖL APLINKOS ORO KOKYBĖS IR ŠVARESNIO ORO EUROPOJE

Komisija atkreipia dėmesį į Tarybos ir Europos Parlamento priimtos direktyvos dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje tekstą, ypač į tai, kokiomis svarbiomis direktyvos 22 straipsnio 4 dalyje ir 16 konstatuojamoje dalyje Europos Parlamentas ir valstybės narės laiko Bendrijos priemones kovoti su oro taršos priežastimis.

Komisija pripažįsta, kad siekiant didelės pažangos įgyvendinant šeštojoje aplinkosaugos veiksmų programoje nustatytus tikslus, būtina mažinti žalingų išmetamųjų oro teršalų kiekį. Daug galimų Bendrijos priemonių nurodoma Komisijos komunikate dėl teminės oro taršos strategijos. Nuo strategijos priėmimo buvo daug pasiekta, siekiant įgyvendinti šias bei kitas priemones:

   Taryba ir Parlamentas priėmė naujus teisės aktus, kuriais ribojamas mažos keliamosios galios transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis;
   Komisija priėmė pasiūlymą dėl naujo teisės akto siekiant patobulinti pramoninius išmetamuosius teršalus reglamentuojančių Bendrijos teisės aktų, kurie taip pat taikomi intensyvios žemdirbystės įrenginiams ir priemonėms, skirtoms kovoti su mažesnio masto pramoniniais deginimo šaltiniais, efektyvumą;
   Komisija priėmė pasiūlymą dėl naujo teisės akto, kuriuo bus ribojamas didelės keliamosios galios transporto priemonėse įrengtų variklių išmetamųjų teršalų kiekis;
   2008 m. Komisija numato naujus teisės aktų pasiūlymus, kuriais būtų:
   toliau mažinamas valstybėse narėse leidžiamas nacionalinis pagrindinių išmetamųjų teršalų kiekis;
   mažinamas su benzininių automobilių degalų papildymu degalinėse susijusių išmetamųjų teršalų kiekis;
   reglamentuojamas sieros kiekis degaluose, taip pat ir skirtuose jūrų transportui;
   Taip pat vyksta paruošiamieji darbai, siekiant išsiaiškinti, ar įmanoma:
   tobulinti ekologinį projektavimą ir mažinti buitinių katilų ir vandens šildytuvų išmetamųjų teršalų kiekį;
   mažinti dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose naudojamų tirpiklių kiekį;
   mažinti mobilių, ne kelių eismui skirtų, mašinų išmetamų teršalų kiekį ir taip padidinti naudą, kurią teikia Komisijos pateiktas pasiūlymas sumažinti sieros kiekį ne kelių eismo mašinų degaluose;
   Komisija Tarptautinėje jūrų organizacijoje (toliau – TJO) ir toliau siekia labai sumažinti laivų keliamą taršą ir yra įsipareigojusi pasiūlyti Bendrijos priemonių, jeigu TJO 2008 m. nepateiktų numatytų pakankamai ambicingų pasiūlymų.

Tačiau Komisija yra įsipareigojusi savo geresnio reglamentavimo iniciatyvoje iškeltus tikslus ir pasiūlymų poreikį pagrįsti išsamiu poveikio ir naudos įvertinimu. Šiuo atžvilgiu, vadovaudamasi Europos bendrijos steigimo sutartimi, Komisija toliau vertins naujų teisės aktų pasiūlymų poreikį, tačiau pasilieka teisę spręsti, ar tokį pasiūlymą būtų tinkama pateikti ir jeigu taip, tai kada.

Teisinė informacija - Privatumo politika