Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0183(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0398/2007

Ingivna texter :

A6-0398/2007

Debatter :

PV 10/12/2007 - 17
CRE 10/12/2007 - 17

Omröstningar :

PV 11/12/2007 - 9.19
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0596

Antagna texter
PDF 234kWORD 84k
Tisdagen den 11 december 2007 - Strasbourg
Luftkvalitet och renare luft i Europa ***II
P6_TA(2007)0596A6-0398/2007
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2007 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa (16477/1/2006 – C6-0260/2007 – 2005/0183(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (16477/1/2006 – C6-0260/2007),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0447),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av kommissionens bifogade förklaring,

–   med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0398/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EUT C 306 E, 15.12.2006, s. 102.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 11 december 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/.../EG om luftkvalitet och renare luft i Europa
P6_TC2-COD(2005)0183

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen den slutliga rättsakten, direktiv 2008/50/EG.)


Kommissionens förklaring som medföljer antagandet av det nya direktivet om luftkvalitet och renare luft i europa

Kommissionen uppmärksammar texten som har antagits av rådet och Europaparlamentet till direktivet om luftkvalitet och renare luft i Europa. Kommissionen uppmärksammar särskilt den vikt som Europaparlamentet och medlemsstaterna i artikel 22.4 och skäl 16 i direktivet fäster vid gemenskapsåtgärder för att minska utsläpp av luftföroreningar vid källan.

Kommissionen inser behovet av att minska utsläppen av skadliga luftföroreningar om betydande framsteg ska kunna göras för att uppnå målsättningarna i det sjätte handlingsprogrammet för miljön. Kommissionens meddelande om en tematisk strategi för luftföroreningar innehåller ett stort antal möjliga gemenskapsåtgärder. Sedan strategin antogs har dessa och andra åtgärder utvecklats och förbättrats.

   Rådet och parlamentet har redan antagit ny lagstiftning som minskar avgasutsläppen från lättare motorfordon.
   Kommissionen har antagit ett förslag till ny lagstiftning för att öka effekten av gemenskapens lagstiftning för industriutsläpp, inklusive anläggningar inom det intensiva jordbruket, samt åtgärder för att hantera småskaliga industriella förbränningsanläggningar.
   Kommissionen har antagit ett förslag till ny lagstiftning som begränsar avgasutsläpp från motorer i tunga fordon.
   2008 planerar kommissionen att lägga fram nya lagförslag i syfte att
   ytterligare sänka medlemsstaternas tillåtna nationella utsläppsnivåer av de föroreningar som har störst påverkan,
   minska utsläpp som uppkommer då bensindrivna bilar tankas på bensinstationer,
   ta itu med frågan om svavelhalten i bränslen, även marina bränslen.
   Genom ett pågående förberedande arbete undersöks också möjligheterna att
   förbättra ekodesignen och minska utsläppen från hushållens värmepannor och varmvattenberedare,
   minska halten av lösningsmedel i målarfärg, lack och produkter för fordonsreparationslackering,
   minska avgasutsläppen från mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg och därigenom ytterligare öka miljövinsterna av bränslen med lägre svavelhalter för denna typ av maskiner, såsom redan har föreslagits av kommissionen.
   Kommissionen fortsätter också att i den Internationella sjöfartsorganisationen arbeta för kraftiga minskningar av utsläpp från fartyg, och den förbinder sig att lägga fram förslag till gemenskapsåtgärder om IMO skulle misslyckas med att lägga fram tillräckligt ambitiösa förslag under 2008.

Kommissionen är dock angelägen om att målsättningarna för initiativet för bättre lagstiftning uppnås och att förslag ska bygga på en omfattande utvärdering av påverkan och vinster. Med tanke på detta och i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, kommer kommissionen även fortsättningsvis att utvärdera behovet av att lägga fram nya lagförslag, men förbehåller sig rätten att avgöra om och när det är lämpligt att lägga fram sådana förslag.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy