Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0177(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0470/2007

Předložené texty :

A6-0470/2007

Rozpravy :

PV 11/12/2007 - 8
CRE 11/12/2007 - 8

Hlasování :

PV 11/12/2007 - 9.21
CRE 11/12/2007 - 9.21
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0598

Přijaté texty
PDF 439kWORD 136k
Úterý, 11. prosince 2007 - Štrasburk
SZP: Přímé podpory pro zemědělství a podpora pro zemědělce a rozvoj venkova *
P6_TA(2007)0598A6-0470/2007

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2007 o návrhu nařízení Rady o změně nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (KOM(2007)0484 – C6-0283/2007 – 2007/0177(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0484),

-   s ohledem na čl. 37 odst. 2 třetí pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0283/2007),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0470/2007),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění předložené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 1A (nový)
(1a)  Podmíněnost se v rámci společné zemědělské politiky již ukázala jako velmi důležitý nástroj, pokud jde o zdůvodnění výdajů. Podmíněnost neukládá zemědělcům nové povinnosti, ale neopravňuje je ani k novým platbám, pokud své povinnosti dodržují. Vytváří jednoduše spojení mezi přímými platbami pro zemědělce a veřejnými službami, které poskytují společnosti jako celku tím, že plní právní předpisy Společenství v oblasti životního prostředí, nezávadnosti potravin a dobrých životních podmínek zvířat. Požadavky právních předpisů Společenství jsou obecně velmi přísné ve srovnání s normami platnými v jiných částech světa.
Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 1B (nový)
(1b)  Vzhledem k významu, který EU těmto vysokým standardům přikládá, přeměnila reformovaná společná zemědělská politika efektivně první pilíř politiky na skutečnou politiku rozvoje venkova, protože jsou zemědělci odměňováni spíše za poskytování veřejných služeb, než aby dostávali nepodmíněné platby související s produkcí. Aby se splnily cíle systému podmíněnosti, je třeba úplného porozumění systému ze strany zemědělců i jejich spolupráce – tedy něčeho, co v současnosti chybí vzhledem k obavám, které režim vytvořil na úrovni zemědělských podniků. Pokud by bylo odvětví zemědělství lépe informováno, bylo by dodržování předpisů snadnější. Avšak porozumění podrobnostem 18 konkrétních směrnic a nařízení EU představuje velký problém nejen pro zemědělce, ale i pro příslušné orgány členských států.
Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 1C (nový)
(1c)  Podmíněnost spojila vyplácení podpory zemědělcům s plněním 18 různých směrnic a nařízení EU. Již s ohledem na charakter podmíněnosti je její monitorování komplexní záležitostí. Systém podmíněnosti vyžaduje, aby osoby provádějící kontroly zemědělství plně rozuměly a byly obeznámeny s jeho různými odvětvími. Pro tyto osoby provádějící kontrolu činnosti zemědělců je nezbytná odpovídající odborná příprava. Kromě toho by mělo být na rozhodnutí inspektorů, zda zohlední neobvyklé a neočekávané faktory, které ztížily úplné dodržení předpisů a nebyly zaviněny ze strany zemědělce.
Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 1D (nový)
(1d)  Systém podmíněnosti nebo společná zemědělská politika budou v budoucnosti pravděpodobně vyžadovat další úpravy, neboť se zdá, že výše plateb není v současné době vždy v rovnováze s úsilím dotčených zemědělců o dodržování předpisů, neboť platby ve velké míře stále závisejí na dřívějších výdajích. Zejména právní předpisy o dobrých životních podmínkách zvířat jsou pochopitelně největší zátěží pro chovatele zemědělských zvířat, což se neodráží ve výši jejich plateb. Pokud by ale stejné normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat musely splňovat i dovážené produkty, nebylo by nutné zemědělcům dodržování právních předpisů Společenství v této oblasti kompenzovat. Komise by tudíž měla usilovat o to, aby problémy neobchodní povahy byly při jednání v rámci Světové obchodní organizace uznány za dovozní kritéria.
Pozměňovací návrh 5
BOD ODŮVODNĚNÍ 1E (nový)
(1e)  Mělo by se neustále usilovat o zjednodušení, zlepšení a harmonizaci systému podmíněnosti. Komise by proto měla každé dva roky předložit zprávu o jeho uplatňování.
Pozměňovací návrh 6
BOD ODŮVODNĚNÍ 1F (nový)
(1f)  Prostřednictvím snížené administrativní zátěže, harmonizovaných kontrol, slučování kontrol, a to i v rámci evropských orgánů, a včasných plateb by mohlo dojít ke zvýšení celkové podpory systému podmíněnosti mezi zemědělci, což by vedlo k větší efektivitě politiky.
Pozměňovací návrh 7
BOD ODŮVODNĚNÍ 1G (nový)
(1g)  V zájmu podpory dodržování předpisů je nezbytné, aby byla kontrola oznámena předem. Je rovněž třeba pomáhat zemědělcům, z nichž mnozí tuto činnost vykonávají na částečný úvazek, aby se na kontroly připravili. Neoznámené kontroly nemají v systému skutečné místo, neboť přispívají k nepřiměřenému, ale oprávněnému pocitu strachu mezi zemědělci, pokud jde o celkový režim podmíněnosti. V těch případech, kde existuje podezření na "úmyslný a závažný podvod", by měly být využity jiné prostředky včetně vnitrostátních právních předpisů daného členského státu. Pokud jsou neoznámené kontroly prováděny, mělo by k nim docházet jedině tehdy, pokud má příslušný orgán dobré informace, že se v dotčeném zemědělském podniku vyskytuje závažný problém. Zároveň by však neměla být ohrožena efektivita kontrol na místě.
Pozměňovací návrh 8
BOD ODŮVODNĚNÍ 1H (nový)
(1h)  Aby byla snížena zátěž zemědělců, měly by být členské státy a evropské orgány vybízeny k tomu, aby udržovaly počet kontrol na místě i kontrolních agentur na co nejnižší úrovni, aniž jsou dotčena ustanovení nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/20031. Členské státy by tudíž měly dostat možnost provádět dané minimální procento kontrol na úrovni platební agentury. Členské státy a evropské orgány by kromě toho měly být vybízeny k přijímání doplňujících opatření k omezení počtu osob provádějících kontroly a k zajištění jejich řádné odborné přípravy, stejně jako ke zkrácení doby, během níž může být kontrola na místě v konkrétním zemědělském podniku prováděna, na maximálně jeden den. Komise by měla být členským státům nápomocna při dodržování požadavků na integrované výběry vzorků. Výběr vzorků pro kontroly na místě by se měl provádět nezávisle na daném minimálním procentu kontrol stanoveném konkrétními právními předpisy spadajícími do oblasti podmíněnosti.
_______________
1 Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 972/2007 (Úř. věst. L 216, 21.8.2007, s. 3).
Pozměňovací návrh 9
BOD ODŮVODNĚNÍ 1I (nový)
(1i)  Administrativní kontroly a kontroly na místě podle nařízení (ES) č. 796/2004 se provádějí takovým způsobem, aby se zajistilo efektivní ověření dodržení podmínek, za kterých se podpora uděluje, a požadavků a norem týkajících se podmíněnosti. Je třeba, aby byly tyto kontroly doplňkové v rámci stávajícího administrativního a kontrolního systému, čímž se předejde zdvojení a umožní se provedení všech kontrol během jediné návštěvy.
Pozměňovací návrh 10
BOD ODŮVODNĚNÍ 1J (nový)
(1j)  Členské státy by měly zajistit, aby zemědělci nebyli za tentýž případ nedodržení předpisů trestáni dvakrát (jak snížením plateb nebo vyloučením z plateb, tak i pokutou za nedodržení příslušných vnitrostátních právních předpisů).
Pozměňovací návrh 11
BOD ODŮVODNĚNÍ 1K (nový)
(1k)  Snížení plateb, které se uplatňuje v případech nedodržení pravidel, povinností a požadavků podmíněnosti, je odlišné podle toho, zda se toto nedodržení považuje za záměrné nebo zda k němu došlo v důsledku nedbalosti. Stejným způsobem by tato snížení měla být odstupňována podle významu oblasti činnosti, jíž se v zemědělském podniku nedodržení týká, zejména pokud se jedná o zemědělský podnik, který se současně zabývá pěstováním plodin i chovem zvířat.
Pozměňovací návrh 12
BOD ODŮVODNĚNÍ 2
(2)  Podle čl. 44 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 mají zemědělci po dobu alespoň deseti měsíců k dispozici pozemky odpovídající ploše, na kterou lze poskytnout podporu. Zkušenost ukazuje, že nebezpečí této podmínky spočívá v tom, že klade velká omezení na fungování trhu s pozemky a že vytváří značnou administrativní zátěž pro zemědělce a správní orgány. Zkrácení této doby by neohrozilo řízení povinností vyplývajících z podmíněnosti. Na druhé straně je rovněž nutné stanovit datum, k němuž by měl mít zemědělec pozemky k dispozici, aby se předešlo kumulaci žádostí o podporu na tentýž pozemek. Bylo by proto vhodné stanovit, aby zemědělci měli pozemky k dispozici ke dni 15. června roku, v němž byla žádost o podporu podána. Stejné pravidlo by se mělo vztáhnout i na členské státy, jež používají režim jednotných plateb na plochu. Bylo by rovněž vhodné zavést pravidla týkající se povinností v rámci podmíněnosti, dojde-li k převodu pozemku.
(2)  Podle čl. 44 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 mají zemědělci po dobu alespoň deseti měsíců k dispozici pozemky odpovídající ploše, na kterou lze poskytnout podporu. Zkušenost ukazuje, že nebezpečí této podmínky spočívá v tom, že klade velká omezení na fungování trhu s pozemky a že vytváří značnou administrativní zátěž pro zemědělce a správní orgány. Zkrácení této doby by neohrozilo řízení povinností vyplývajících z podmíněnosti. Na druhé straně je rovněž nutné stanovit datum, k němuž by měl mít zemědělec pozemky k dispozici, aby se předešlo kumulaci žádostí o podporu na tentýž pozemek. Bylo by proto vhodné stanovit, aby zemědělci měli pozemky k dispozici k poslednímu dni pro podání žádosti platnému v dotčeném členském státě v roce, v němž byla žádost o podporu podána. Stejné pravidlo by se mělo vztáhnout i na členské státy, jež používají režim jednotných plateb na plochu. Bylo by rovněž vhodné zavést pravidla týkající se povinností v rámci podmíněnosti, dojde-li k převodu pozemku.
Pozměňovací návrh 13
BOD ODŮVODNĚNÍ 7A (nový)
(7b)  Ve své jednotné žádosti zemědělec mimo jiné uvádí plochu, kterou používá pro zemědělské účely, dotčený režim nebo režimy a své nároky na platby a potvrzuje, že je seznámen s podmínkami spojenými s udělením dotčené podpory. Tyto podmínky by neměly odpovídat pouze kritériím pro poskytnutí podpory, ale rovněž kritériím v oblasti veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat a ochrany životního prostředí, jež jsou podmínkou pro vyplácení této podpory. Tímto potvrzením by se zemědělec zavázal ke splnění těchto podmínek a vzal by na sebe smluvní povinnost je dodržovat.
Pozměňovací návrh 14
Čl. 1 BOD –1 (nový)
Čl. 4 odst. 2 pododstavec 1a (nový) (nařízení (ES) č. 1782/2003)
–1)  V čl. 4 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
"V případě směrnic Komise zajistí, že požadavky podle předpisů v oblasti řízení týkající se oblastí uvedených v odstavci 1 budou ve všech členských státech provedeny harmonizovaným způsobem."
Pozměňovací návrh 15
ČL. 1 BOD 1 PÍSM. A)
Čl. 6 odst. 1 (nařízení (ES) č. 1782/2003)
a)  Odstavec 1 se nahrazuje tímto:
"1. Pokud nejsou požadavky podle předpisů v oblasti řízení ani dobrý zemědělský a ekologický stav v daném kalendářním roce (dále jen "příslušný kalendářní rok") dodrženy, je celková výše přímých plateb, jež mají být po uplatnění článků 10 a 11 poskytnuty zemědělci, který podal žádost v příslušném kalendářním roce, snížena nebo zrušena v souladu s prováděcími pravidly stanovenými článkem 7.
S výhradou odstavce 2 bude zemědělec, který podal žádost o podporu, učiněn odpovědným, nebude-li schopen prokázat, že příslušné nedodržení není důsledkem jednání či opomenutí, za něž přímo odpovídá:
a) on sám nebo
b) v případě, že zemědělská půda byla během příslušného kalendářního roku převedena,
– postupník, došlo-li k převodu v době mezi dnem uvedeným v čl. 44 odst. 3 a 1. lednem následujícího kalendářního roku;
– převodce, došlo-li k převodu v době mezi 1. lednem příslušného kalendářního roku a dnem uvedeným v čl. 44 odst. 3."
vypouští se
Pozměňovací návrh 31
ĆL. 1 BOD 1 PÍSM. B)
Čl. 6 odst. 3 podostavec 1 (nařízení (ES) č. 1782/2003)
3.  Aniž je dotčen odstavec 1 a podle podmínek stanovených prováděcími pravidly uvedenými v čl. 7 odst. 1, se mohou členské státy rozhodnout neuplatnit snížení ve výši 50 EUR a méně připadající na zemědělce a kalendářní rok.
3.  Aniž je dotčen odstavec 1 a podle podmínek stanovených prováděcími pravidly uvedenými v čl. 7 odst. 1 se mohou členské státy rozhodnout neuplatnit snížení ve výši 100 EUR a méně připadající na zemědělce a kalendářní rok.
Pozměňovací návrh 17
ČL. 1 BOD 1 PÍSM. B)
Čl. 6 odst. 3 pododstavec 2 (nařízení (ES) č. 1782/2003)
Každý zjištěný případ nedodržení však podléhá zvláštní následné kontrole příslušným orgánem. Všechna tato zjištění, následná opatření a nápravná opatření, jež budou podniknuta, se oznámí zemědělci.
Každý zjištěný případ nedodržení však podléhá zvláštní následné kontrole v rámci  analýzy rizik prováděné příslušným orgánem. Všechna tato zjištění, následná opatření a nápravná opatření, jež budou podniknuta, se oznámí zemědělci. Tento pododstavec se nepoužije, pokud zemědělec podnikl okamžitá nápravná opatření, aby zjištěný stav nedodržení odstranil.
Pozměňovací návrh 18
ČL. 1 BOD 2
Čl. 7 odst. 2 pododstavec 3 (nařízení (ES) č. 1782/2003)
Každý zjištěný případ méně závažného nedodržení však podléhá zvláštní následné kontrole příslušným orgánem. Všechna tato zjištění, následná opatření a nápravná opatření, jež budou podniknuta, se oznámí zemědělci. Tento pododstavec se nepoužije, pokud zemědělec podnikl okamžitá nápravná opatření, aby zjištěný stav nedodržení odstranil."
vypouští se
Pozměňovací návrh 19
ČL. 1 BOD 2A (nový)
Čl. 7 odst. 4 pododstavec 1a (nový) (nařízení (ES) č. 1782/2003)
2a)  V čl. 7 odst. 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
"V každém případě se v nových členských státech v procentu snížení, jež je uvedeno v čl. 6 odst. 1, zohlední příslušné procento plánu zvýšení, které se v daném roce uplatňuje podle článku 143a."
Pozměňovací návrh 20
ČL. 1 BOD 2B (nový)
Čl. 7 odst. 4a (nový) (nařízení (ES) č. 1782/2003)
2b)  V článku 7 se doplňuje nový odstavec, který zní:
"4a. Pokud se po nedodržení zaznamenaném při kontrole na místě podle článku 25 uplatní snížení plateb nebo vyloučení z plateb, neukládá se za tentýž případ nedodržení žádná pokuta podle odpovídajících vnitrostátních právních předpisů.
Pokud byla po nedodržení vnitrostátních právních předpisů uložena pokuta, neukládá se za tentýž případ nedodržení žádné snížení plateb nebo vyloučení z plateb."
Pozměňovací návrh 21
ČL. 1 BOD 2C (nový)
Článek 8 (nařízení (ES) č. 1782/2003)
2c)  Článek 8 se nahrazuje tímto:
"Článek 8
Přezkum
Nejpozději do 31. prosince 2007 a následně každé dva roky předloží Komise zprávu o používání systému podmíněnosti, k níž budou v případě potřeby přiloženy odpovídající návrhy, určené zejména:
– ke změně seznamu požadavků podle předpisů v oblasti řízení uvedených v příloze III;
– ke zjednodušení, deregulaci a zlepšení právních předpisů podle seznamu požadavků podle předpisů v oblasti řízení, přičemž se zvláštní pozornost věnuje právním předpisům týkajícím se dusičnanů;
– ke zjednodušení, zlepšení a harmonizaci uplatňovaných kontrolních systémů s přihlédnutím k příležitostem, které nabízí vývoj ukazatelů a úzkoprofilové kontroly, kontroly již provedené v rámci soukromých certifikačních programů, kontroly již uskutečněné podle vnitrostátních právních předpisů provádějících požadavky podle předpisů v oblasti řízení a informační a komunikační technologie.
Zpráva bude rovněž obsahovat odhad celkových nákladů na kontroly v rámci systému podmíněnosti v roce předcházejícím roku, kdy bude zpráva zveřejněna."
Pozměňovací návrh 22
ČL. 1 BOD 2D (nový)
Čl. 18 odst. 1 písm. e) (nařízení (ES) č. 1782/2003)
2d)  V čl. 18 odst. 1 se písmeno e) nahrazuje tímto:
"e) integrovaný kontrolní systém, který zahrnuje ověření podmínek způsobilosti a požadavků v oblasti podmíněnosti,"
Pozměňovací návrh 23
ČL. 1 BOD 2E (nový)
Článek 25 (nařízení (ES) č. 1782/2003)
2e)  Článek 25 se nahrazuje tímto:
"Článek 25
Kontroly podmíněnosti
1.  Členské státy provádějí kontroly na místě, aby prověřily, zda zemědělec dodržuje povinnosti podle kapitoly 1. Tyto kontroly netrvají v konkrétním zemědělském podniku déle než jeden den.
2.  Členské státy mohou využít svých stávajících administrativních a kontrolních systémů, aby ověřily dodržování požadavků podle předpisů v oblasti řízení a dobrého zemědělského a ekologického stavu podle kapitoly 1.
Členské státy však usilují o omezení počtu kontrolních agentur a počtu osob, které provádějí kontrolu na místě v konkrétním zemědělském podniku.
Tyto systémy, a zejména systém identifikace a evidence zvířat zavedený v souladu se směrnicí 92/102/EHS, s nařízením (ES) č. 1782/2003, s nařízením (ES) č. 1760/2000 a s nařízením (ES) č. 21/2004, musí být ve smyslu článku 26 tohoto nařízení slučitelné s integrovaným systémem.
3.  Členské státy usilují o plánování kontrol takovým způsobem, aby zemědělské podniky, které mohou být ze sezónních důvodů kontrolovány nejlépe v konkrétním období roku, byly opravdu kontrolovány v tomto konkrétním období. Pokud by však kontrolní agentura nemohla během kontroly na místě ze sezónních důvodů kontrolovat konkrétní požadavky v oblasti řízení (nebo jejich část) či dobrý zemědělský a ekologický stav, považují se tyto požadavky a podmínky za splněné."
Pozměňovací návrh 24
ČL. 1 BOD 3
Čl. 44 odst. 3 (nařízení (ES) č. 1782/2003)
"S výjimkou případů vyšší moci nebo mimořádných okolností bude mít zemědělec tyto pozemky k dispozici ke dni 15. června roku, v němž byla podána žádost o podporu."
"S výjimkou případů vyšší moci nebo mimořádných okolností bude mít zemědělec tyto pozemky k dispozici k poslednímu dni pro podání žádosti platnému v dotčeném členském státě v roce, v němž byla podána žádost o podporu."
Pozměňovací návrh 25
ČL. 1 BOD 5 PÍSM. A)
Čl. 143b odst. 5 pododstavec 1 nová věta (nařízení (ES) č. 1782/2003)
S výjimkou případů vyšší moci nebo mimořádných okolností bude mít zemědělec tyto pozemky k dispozici ke dni 15. června roku, v němž byla podána žádost o podporu.
S výjimkou případů vyšší moci nebo mimořádných okolností bude mít zemědělec tyto pozemky k dispozici k poslednímu dni pro podání žádosti platnému v dotčeném členském státě v roce, v němž byla podána žádost o podporu.
Pozměňovací návrh 26
ČL. 1 BOD 5 PÍSM. B)
Čl. 143b odst. 6 pododstavec 3 (nařízení (ES) č. 1782/2003)
Od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2008 bude použití článků 3, 4, 6, 7 a 9 pro nové členské státy nepovinné, pokud se tato ustanovení vztahují na požadavky podle předpisů v oblasti řízení. Od 1. ledna 2009 se bude zemědělec, který je příjemcem plateb v rámci režimu jednotných plateb na plochu, řídit požadavky podle předpisů v oblasti řízení uvedenými v příloze III podle následujícího harmonogramu:
Od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2008 bude použití článků 3, 4, 6, 7 a 9 pro nové členské státy nepovinné, pokud se tato ustanovení vztahují na požadavky podle předpisů v oblasti řízení. Od 1. ledna 2009 se bude zemědělec, který je příjemcem plateb v rámci režimu jednotných plateb na plochu, řídit požadavky podle předpisů v oblasti řízení uvedenými v příloze III podle následujícího harmonogramu:
a) požadavky uvedené v bodě A se použijí od 1. ledna 2009;
a) požadavky uvedené v bodě A se použijí od 1. ledna 2009;
b) požadavky uvedené v bodě B se použijí od 1. ledna 2010;
b) požadavky uvedené v bodě B se použijí od 1. ledna 2011;
c) požadavky uvedené v bodě C se použijí od 1. ledna 2011.
c) požadavky uvedené v bodě C se použijí od 1. ledna 2013.
Pro Bulharsko a Rumunsko však bude použití článků 3, 4, 6, 7 a 9 nepovinné až do 31. prosince 2011, pokud se tato ustanovení vztahují na požadavky podle předpisů v oblasti řízení. Od 1. ledna 2012 se bude zemědělec, který je příjemcem plateb v rámci režimu jednotných plateb na plochu, řídit požadavky podle předpisů v oblasti řízení uvedenými v příloze III podle následujícího harmonogramu:
Pro Bulharsko a Rumunsko však bude použití článků 3, 4, 6, 7 a 9 nepovinné až do 31. prosince 2011, pokud se tato ustanovení vztahují na požadavky podle předpisů v oblasti řízení. Od 1. ledna 2012 se bude zemědělec, který je příjemcem plateb v rámci režimu jednotných plateb na plochu, řídit požadavky podle předpisů v oblasti řízení uvedenými v příloze III podle následujícího harmonogramu:
a) požadavky uvedené v bodě A se použijí od 1. ledna 2012;
a) požadavky uvedené v bodě A se použijí od 1. ledna 2012;
b) požadavky uvedené v bodě B se použijí od 1. ledna 2013;
b) požadavky uvedené v bodě B se použijí od 1. ledna 2014;
c) požadavky uvedené v bodě C se použijí od 1. ledna 2014.
c) požadavky uvedené v bodě C se použijí od 1. ledna 2016.
Nové členské státy mohou této možnosti využít také v případě, že se rozhodnou přestat používat režim jednotných plateb na plochu dříve, než skončí doba použitelnosti stanovená odstavcem 9.
Nové členské státy mohou této možnosti využít také v případě, že se rozhodnou přestat používat režim jednotných plateb na plochu dříve, než skončí doba použitelnosti stanovená odstavcem 9.
Pozměňovací návrh 27
ČL. 1 BOD 5 PÍSM. C) (nové)
Čl. 143b odst. 9 úvodní věta (nařízení (ES) č. 1782/2003)
Každý nový členský stát bude moci režim jednotných plateb na plochu používat do konce roku 2010.
Každý nový členský stát bude moci režim jednotných plateb na plochu používat do konce roku 2013.
Pozměňovací návrh 28
ČL. 1 BOD 5A (nový)
Čl. 145 písm. m) (nařízení (ES) č. 1782/2003)
5a)  V článku 145 se písmeno m) nahrazuje tímto:
"m) pravidla pro administrativní kontroly, kontroly na místě a kontroly pomocí dálkového průzkumu. V případě kontrol podle hlavy II kapitoly 1 pravidla stanoví, že se kontroly na místě oznamují s pravidelným a dostatečným předstihem, pokud tento krok nevede k ohrožení skutečného cíle těchto kontrol. Pravidla rovněž stanoví pobídky pro členské státy, aby zavedly systém dobře fungujících a koherentních kontrol;"
Pozměňovací návrh 29
ČLÁNEK 2
Čl. 51 odst. 3 pododstavec 2 (nařízení (ES) č. 1698/2005)
Odchylka stanovená v prvním pododstavci se použije do 31. prosince 2008. Od 1. ledna 2009 se bude zemědělec, který je příjemcem plateb v rámci režimu jednotných plateb na plochu, řídit požadavky podle předpisů v oblasti řízení uvedenými v příloze III nařízení (ES) č. 1782/2003 podle následujícího harmonogramu:
Odchylka stanovená v prvním pododstavci se použije do 31. prosince 2008. Od 1. ledna 2009 se bude zemědělec, který je příjemcem plateb v rámci režimu jednotných plateb na plochu, řídit požadavky podle předpisů v oblasti řízení uvedenými v příloze III nařízení (ES) č. 1782/2003 podle následujícího harmonogramu:
a) požadavky uvedené v bodě A se použijí od 1. ledna 2009;
a) požadavky uvedené v bodě A se použijí od 1. ledna 2009;
b) požadavky uvedené v bodě B se použijí od 1. ledna 2010;
b) požadavky uvedené v bodě B se použijí od 1. ledna 2011;
c) požadavky uvedené v bodě C se použijí od 1. ledna 2011.
c) požadavky uvedené v bodě C se použijí od 1. ledna 2013.
Pro Bulharsko a Rumunsko však bude použití článků 3, 4, 6, 7 a 9 nařízení (ES) č. 1782/2003 nepovinné až do 31. prosince 2011, pokud se tato ustanovení vztahují na požadavky podle předpisů v oblasti řízení. Od 1. ledna 2012 se bude zemědělec, který je příjemcem plateb v rámci režimu jednotných plateb na plochu, řídit požadavky podle předpisů v oblasti řízení uvedenými v příloze III nařízení (ES) č. 1782/2003 podle následujícího harmonogramu:
Pro Bulharsko a Rumunsko však bude použití článků 3, 4, 6, 7 a 9 nařízení (ES) č. 1782/2003 nepovinné až do 31. prosince 2011, pokud se tato ustanovení vztahují na požadavky podle předpisů v oblasti řízení. Od 1. ledna 2012 se bude zemědělec, který je příjemcem plateb v rámci režimu jednotných plateb na plochu, řídit požadavky podle předpisů v oblasti řízení uvedenými v příloze III nařízení (ES) č. 1782/2003 podle následujícího harmonogramu:
a) požadavky uvedené v bodě A se použijí od 1. ledna 2012;
a) požadavky uvedené v bodě A se použijí od 1. ledna 2012;
b) požadavky uvedené v bodě B se použijí od 1. ledna 2013;
b) požadavky uvedené v bodě B se použijí od 1. ledna 2014;
c) požadavky uvedené v bodě C se použijí od 1. ledna 2014.
c) požadavky uvedené v bodě C se použijí od 1. ledna 2016.
Právní upozornění - Ochrana soukromí