Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0177(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0470/2007

Pateikti tekstai :

A6-0470/2007

Debatai :

PV 11/12/2007 - 8
CRE 11/12/2007 - 8

Balsavimas :

PV 11/12/2007 - 9.21
CRE 11/12/2007 - 9.21
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0598

Priimti tekstai
PDF 508kWORD 134k
Antradienis, 2007 m. gruodžio 11 d. - Strasbūras
Tiesioginė parama ūkininkams (BŽŪP) ir parama kaimo plėtrai *
P6_TA(2007)0598A6-0470/2007

2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, ir Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (COM(2007)0484 – C6-0283/2007 – 2007/0177(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0484),

–   atsižvelgdamas į EB steigimo sutarties 37 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0283/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A6-0470/2007),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB steigimo sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą kreiptis į Parlamentą dėl konsultacijos, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 1
1 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(1a)  Atsižvelgiant į išlaidų pagrindimą, kompleksinis paramos susiejimas jau pasirodė esanti labai svarbi reformuotos Bendrosios žemės ūkio politikos priemonė. Vykdant kompleksinį paramos susiejimą nenustatomi nauji įpareigojimai ūkininkams ir dėl šių įpareigojimų vykdymo jiems nenumatomos naujos išmokos. Pagal ją tik nustatomas ryšys tarp ūkininkams mokamų tiesioginių išmokų ir viešųjų paslaugų, kurias jie, laikydamiesi Bendrijos teisės aktų aplinkos, maisto saugos ir gyvūnų gerovės srityse, teikia visai visuomenei. Bendrijos teisės aktuose nustatyti reikalavimai paprastai yra labai griežti, palyginti su standartais, taikomais kitose pasaulio šalyse.
Pakeitimas 2
1 B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(1e)  Atsižvelgiant į reikšmę, kurią ES teikia šiems aukštiems standartams, pagal reformuotą Bendrąją žemės ūkio politiką pirmasis politikos ramstis buvo sėkmingai paverstas de facto kaimo plėtros politika, nes ūkininkams atlyginama už teikiamas viešąsias paslaugas, o ne jiems besąlygiškai mokamos su gamyba susijusios išmokos. Siekiant kompleksinio paramos susiejimo sistemos tikslų, reikia turėti išsamių žinių apie sistemą ir būtinas ūkininkų bendradarbiavimas – to dabar trūksta, nes ūkio lygmeniu esama nuogąstavimų dėl tvarkos. Geriau informuojant ūkio sektoriaus subjektus pastariesiems būtų lengviau laikytis reikalavimų. Tačiau dėl 18 specialių ES direktyvų ir reglamentų supratimo kyla didelių problemų ne tik ūkininkams, bet ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms.
Pakeitimas 3
1 C KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(1b)  Dėl kompleksinio paramos susiejimo skiriant tiesioginę paramą ūkininkams reikia laikytis 18 skirtingų ES direktyvų ir reglamentų. Dėl savo pobūdžio kompleksinio paramos susiejimo stebėsena yra sudėtinga. Pagal kompleksinio paramos susiejimo sistemą reikalaujama, kad asmenys, atliekantys patikrinimus, labai gerai išmanytų žemės ūkį ir būtų susipažinę su skirtingais žemės ūkio sektoriais. Labai svarbu, kad asmenys, atliekantys ūkininkų veiklos patikrinimus, būtų atitinkamai parengti. Be to, tikrintojai turėtų turėti teisę atsižvelgti į sezonui nebūdingus ir netikėtus veiksnius, dėl kurių, o ne dėl ūkininko kaltės, sudėtinga visiškai laikytis reikalavimų.
Pakeitimas 4
1 D konstatuojamoji dalis (nauja)
1d) kompleksinio paramos susiejimo sistema ir (arba) bendroji žemės ūkio politika ateityje dar turėtų būti pertvarkoma, kadangi dabartinis išmokų lygis ne visada atitinka ūkininkų pastangas įgyvendinant paramos susiejimą, kadangi daug išmokų vis dar priklauso nuo istorinių išlaidų. Ypač gyvūnų gerovės srities teisės aktai akivaizdžiai sudaro didžiausius sunkumus gyvulių ūkių savininkams, ir to neatspindi jų išmokų dydis. Vis dėlto, jei importuojami gaminiai atitiktų tuos pačius gyvūnų gerovės standartus, nebūtų poreikio atlyginti ūkininkams už tai, kad jie laikosi šios srities Bendrijos teisės aktų. Taigi Komisija Pasaulio prekybos organizacijos derybų metu turėtų siekti, kad būtų pripažinti tokie su prekyba nesusiję dalykai kaip importo kriterijai.
Pakeitimas 5
1 E KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
1e) toliau turi būti siekiama, kad kompleksinio paramos susiejimo sistema būtų paprastesnė, geresnė ir labiau suderinta. Todėl Komisija kas dvejus metus turėtų pateikti ataskaitą apie kompleksinio paramos susiejimo sistemos taikymą.
Pakeitimas 6
1 F KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(1f)  Sumažinus administracinę naštą, suderinus ir sujungus patikrinimus, įskaitant patikrinimus Europos institucijose, ir laiku mokant išmokas ūkininkai imtų labiau remti kompleksinio paramos susiejimo sistemą ir dėl to padidėtų šios politikos veiksmingumas.
Pakeitimas 7
1 G KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(1g)  Siekiant skatinti laikytis reikalavimų, būtina iš anksto pranešti apie patikrinimus. Taip pat reikia padėti ūkininkams, kurių daugelis dirba ne visą darbo dieną, pasirengti patikrinimams. Pagal šią sistemą neturėtų būti vykdomi patikrinimai neįspėjus, nes dėl jų ūkininkai neproporcingai, tačiau pagrįstai nuogąstauja dėl visos kompleksinio paramos susiejimo tvarkos. Kai galima tikėtis sąmoningo ir didelio masto sukčiavimo, turėtų būti naudojamos kitos priemonės, įskaitant valstybių narių įstatymus. Patikrinimai neįspėjus turėtų būti atliekami remiantis patikimais kompetentingos institucijos pranešimais, kad tam tikrame ūkyje yra rimtų problemų. Taip pat neturėtų kilti pavojaus patikrinimų vietoje veiksmingumui.
Pakeitimas 8
1 H KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(1h)  Siekiant sumažinti ūkininkams tenkančią naštą, valstybės narės ir Europos institucijos turėtų būti skatinamos atlikti kuo mažiau patikrinimų vietoje ir kuo labiau sumažinti kontrolės agentūrų skaičių, nepažeidžiant 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 796/2004 nuostatų, kuriose nustatomos išsamios Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/20031 numatyto kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir kompleksinės administravimo ir kontrolės sistemos įgyvendinimo taisyklės. Taigi valstybėms narėms turėtų būti leista atlikti minimalų patikrinimų skaičių mokėjimo agentūros lygmeniu. Taip pat valstybės narės ir Europos institucijos turėtų būti skatinamos imtis papildomų priemonių tam, kad būtų apribotas kontrolę vykdančių asmenų skaičius, siekiant laikotarpį, per kurį tam tikrame ūkyje gali būti atliktas patikrinimas vietoje, apriboti daugiausia iki 1 dienos. Komisija turėtų padėti valstybėms narėms atitikti kompleksinės pavyzdžių atrankos reikalavimus. Patikrinimų vietoje pavyzdžių atranka turėtų būti vykdoma neatsižvelgiant į minimalų skaičių patikrinimų, kaip nustatyta specialiuose teisės aktuose dėl kompleksinio paramos susiejimo.
--  -----------------------------------------
1 OL L 141, 2004 4 30, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 972/2007 (OL L 216, 2007 8 21, p. 3).
Pakeitimas 9
1 I KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(1i)  Administraciniai patikrinimai ir patikrinimai vietoje, kaip nustatyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 796/2004, atliekami taip, kad būtų užtikrintas veiksmingas patikrinimas, ar atitinkamos sąlygos, pagal kurias teikiama parama, ir ar atitinkami tam tikro kompleksinio paramos susiejimo reikalavimai ir standartai. Siekiant išvengti dubliavimosi ir sudaryti sąlygas, kad visi patikrinimai būtų atlikti vieno vizito metu, pagal kompleksinę administravimo ir kontrolės sistemą šie patikrinimai turėtų papildyti vienas kitą.
Pakeitimas 10
1 J KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(1j)  Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad už tą patį reikalavimų nesilaikymą ūkininkai nebūtų baudžiami du kartus (sumažinant ar panaikinant išmokas ir skiriant baudas už susijusių nacionalinių teisės aktų pažeidimą).
Pakeitimas 11
1K KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(1k)  Dėl kompleksinio paramos susiejimo taisyklių, prievolių ir reikalavimų nesilaikymo taikomas skirtingas išmokų sumažinimas priklausomai nuo to, ar pažeidimas yra tyčinis ar padarytas dėl neapdairumo. Taip pat šis sumažinimas turėtų atitikti veiklos srities, kurios pažeidimas buvo padarytas tame ūkyje, svarbą, ypač jei tai mišrus pasėlių ir gyvulininkystės ūkis.
Pakeitimas 12
2 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(2)  Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 44 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad ūkininkai, nurodydami reikalavimus atitinkančius hektarus, sklypais gali naudotis ne trumpesnį nei 10 mėnesių laikotarpį. Patirtis rodo, kad šia sąlyga gali būti stipriai apribotas žemės rinkos funkcionavimas ir sukurtas didelis administracinio darbo krūvis ūkininkams ir administravimo tarnyboms. Šio laikotarpio sutrumpinimas nepažeistų kompleksinio paramos susiejimo įsipareigojimų valdymo. Kita vertus, kad paraiškos nebūtų pateikiamos du kartus už tą pačią žemę, būtina nustatyti datą, kuria ūkininkai galėtų naudotis sklypais. Todėl būtų tikslinga nustatyti, kad ūkininkai jau gali naudotis sklypais pagalbos paraiškos pateikimo metų birželio 15 d. Tą pačią taisyklę reikėtų taikyti valstybėms narėms, taikančioms vienkartinės išmokos už plotus schemą. Taip pat būtų tikslinga nustatyti pagal kompleksinį paramos susiejimą prisiimamų įsipareigojimų taisykles žemės perdavimo atveju.
(2)  Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 44 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad ūkininkai, nurodydami reikalavimus atitinkančius hektarus, sklypais gali naudotis ne trumpesnį nei 10 mėnesių laikotarpį. Patirtis rodo, kad šia sąlyga gali būti stipriai apribotas žemės rinkos funkcionavimas ir sukurtas didelis administracinio darbo krūvis ūkininkams ir administravimo tarnyboms. Šio laikotarpio sutrumpinimas nepažeistų kompleksinio paramos susiejimo įsipareigojimų valdymo. Kita vertus, kad paraiškos nebūtų pateikiamos du kartus už tą pačią žemę, būtina nustatyti datą, kuria ūkininkai galėtų naudotis sklypais. Todėl būtų tikslinga nustatyti, kad ūkininkai jau gali naudotis sklypais pagalbos paraiškos pateikimo metų paskutinę atitinkamoje valstybėje narėje nustatytą paraiškos pateikimo dieną. Tą pačią taisyklę reikėtų taikyti valstybėms narėms, taikančioms vienkartinės išmokos už plotus schemą. Taip pat būtų tikslinga nustatyti pagal kompleksinį paramos susiejimą prisiimamų įsipareigojimų taisykles žemės perdavimo atveju.
Pakeitimas 13
7 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(7a)  Savo bendroje paraiškoje ūkininkas, inter alia, deklaruoja plotą, kurį jis naudoja žemės ūkio reikmėms, atitinkamą schemą ar schemas ir gautinas išmokas bei patvirtina, kad jis susipažino su sąlygomis, pagal kurias teikiama ši parama. Šios sąlygos turėtų ne tik atitikti paramos teikimo kriterijus, bet ir visuomenės sveikatos, gyvulių ir augalų sveikatos, gyvulių gerovės ir aplinkos apsaugos kriterijus, nuo kurių priklauso šios paramos mokėjimas. Šiuo patvirtinimu ūkininkas pasižada r įsipareigoja laikytis minėtųjų įvairių sąlygų.
Pakeitimas 14
1 straipsniO -1 DALIS (nauja)
4 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003)
-1)  4 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:
"Direktyvų atveju Europos Komisija užtikrina, kad teisės aktuose nustatyti 1 dalyje nurodytų sričių valdymo reikalavimai suderintai perkelti visose valstybėse narėse."
Pakeitimas 15
1 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTAS
6 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003)
a)  1 dalis pakeičiama taip:
"1. Jei konkrečiais kalendoriniais metais (toliau – tie patys kalendoriniai metai) ūkininkas nesilaikė teisės aktais nustatytų valdymo ar geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų, visa jau numatyta išmokėti tiesioginių išmokų suma, pritaikius 10 ir 11 straipsnio nuostatas, sumažinama arba panaikinama pagal 7 straipsnyje nustatytas išsamias taisykles, jei jis paraišką pateikė ir pažeidimą padarė tais pačiais kalendoriniais metais.
Atsižvelgiant į 2 dalies nuostatas, ūkininkas, pateikęs pagalbos paraišką, atsako pagal 2 dalies nuostatas, nebent jis gali įrodyti, kad konkretų pažeidimą nulėmė ne veiksmas ar neatliktas veiksmas, už kurį būtų tiesiogiai atsakingas:
a) jis pats,
b) jei žemės ūkio paskirties žemė perduota taip pačiais kalendoriniais metais
– žemę perimantis asmuo, jei žemė perduota nuo 44 straipsnio 3 dalyje nurodytos datos iki kitų kalendorinių metų sausio 1 d.;
– žemę perduodantis asmuo, jei žemė perduota nuo tų pačių kalendorinių metų sausio 1 d. iki 44 straipsnio 3 dalyje nurodytos datos."
Išbraukta.
Pakeitimas 31
1 STRAIPSNIO 1 DALIES B PUNKTAS
6 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003)
3.  Nepaisant 1 dalies nuostatų ir vadovaujantis 7 straipsnio 1 dalyje nurodytose išsamiose taisyklėse išdėstytomis sąlygomis, valstybės narės gali nuspręsti netaikyti sumažinimo, jei jis sudaro iki 50 EUR imtinai vienam ūkininkui per vienerius kalendorinius metus.
3.  Nepaisant 1 dalies nuostatų ir vadovaujantis 7 straipsnio 1 dalyje nurodytose išsamiose taisyklėse išdėstytomis sąlygomis, valstybės narės gali nuspręsti netaikyti sumažinimo, jei jis sudaro iki 100 EUR imtinai vienam ūkininkui per vienerius kalendorinius metus.
Pakeitimas 17
1 STRAIPSNIO 1 DALIES B PUNKTAS
6 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003)
Tačiau reaguodama į nustatytą pažeidimą atitinkama kompetentinga institucija turi imtis konkrečių tolesnių veiksmų. Apie tokius nustatytus pažeidimus, tolesnes priemonės ir taisomuosius veiksmus, kurių būtina imtis, pranešama ūkininkui.
Tačiau reaguodama į nustatytą pažeidimą atitinkama kompetentinga institucija, atlikdama rizikos tyrimą, turi imtis konkrečių tolesnių veiksmų. Apie tokius nustatytus pažeidimus, tolesnes priemonės ir taisomuosius veiksmus, kurių būtina imtis, pranešama ūkininkui. Ši pastraipa netaikoma, jei ūkininkas nedelsiant imasi taisomųjų veiksmų ir panaikina nustatytą pažeidimą.
Pakeitimas 18
1 STRAIPSNIO 2 DALIS
7 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003)
Tačiau reaguodama į nustatytą smulkų pažeidimą atitinkama kompetentinga institucija turi imtis konkrečių tolesnių veiksmų. Apie tokius nustatytus pažeidimus, tolesnes priemonės ir taisomuosius veiksmus, kurių būtina imtis, pranešama ūkininkui. Ši pastraipa netaikoma, jei ūkininkas nedelsiant imasi taisomųjų veiksmų ir panaikina nustatytą pažeidimą".
Išbraukta.
Pakeitimas 19
1 STRAIPSNIO 2 A DALIS (nauja)
7 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003)
2a)  7 straipsnio 4 dalis papildoma šia pastraipa:
"Bet kuriuo atveju naujosiose valstybėse narėse nustatant mažinimo procentą, nurodytą 6 straipsnio 1 dalyje, vadovaujantis 143a straipsniu, atsižvelgiama į atitinkamą tam tikrais metais taikomą didinimo grafiką".
Pakeitimas 20
1 straipsniO 2 B DALIS (nauja)
7 straipsnio 4 a dalis (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003)
2b)  7 straipsnis papildomas šia pastraipa:
"4a. Jeigu per 25 straipsnyje nurodytą patikrinimą vietoje nustačius pažeidimą sumažinamos arba panaikinamos išmokos, už tą patį pažeidimą pagal nacionalinius teisės aktus numatyta bauda neskiriama.
Jei bauda skirta dėl nacionalinių teisės aktų pažeidimo, išmokų sumažinimas arba jų panaikinimas už tą patį pažeidimą netaikomas."
Pakeitimas 21
1 straipsniO 2 C DALIs (nauja)
8 straipsnis (Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003)
2c)  8 straipsnis keičiamas taip:
"8 straipsnis
"Persvarstymas
Vėliausiai iki 2007 m. gruodžio 31 d. ir vėliau kas dvejus metus Komisija pateikia kompleksinio paramos susiejimo ataskaitą, jei reikia, kartu su atitinkamais pasiūlymais ypač atsižvelgdama į:
– teisės aktuose nustatytų valdymo reikalavimų, nurodytų III priede, taisomąjį sąrašą,
– teisės aktų nustatytų valdymo reikalavimų sąrašo teisės aktų supaprastinimo, panaikinimo ir pagerinimo, ypatingą dėmesį skiriant teisės aktams dėl nitratų,
– esamų kontrolės sistemų supaprastinimo, pagerinimo ir suderinimo atsižvelgiant į rodiklių bei silpnų vietų kontrolės plėtros, pagal privataus sertifikavimo schemas vykdomos kontrolės, pagal nacionalinius teisės aktus, įgyvendinančius teisės aktų nustatytus valdymo reikalavimus, vykdomos kontrolės ir informacijos bei ryšių technologijų suteikiamas galimybes,
Ataskaitose pateikiama visų kompleksinio paramos susiejimo kontrolės išlaidų, kurios patirtos prieš ataskaitos paskelbimo metus buvusiais metais, sąmata."
Pakeitimas 22
1 straipsniO 2 D DALIs (nauja)
18 straipsnio 1 dalies e punktas (Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003)
2d)  18 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:
"e) kompleksinė kontrolės sistema, kuri apima paramos skyrimo kriterijų ir kompleksinio paramos susiejimo reikalavimų patikrinimą,"
Pakeitimas 23
1 STRAIPSNIO 2 E DALIS (nauja)
25 straipsnis (Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003)
2e)  25 straipsnis keičiamas taip:
"25 straipsnis
Kompleksinio paramos susiejimo kontrolė
1.  Valstybės narės atlieka kontrolę vietoje siekdamos patikrinti, ar ūkininkas laikosi 1 skyriuje nustatytų įsipareigojimų. Šie patikrinimai konkrečiame ūkyje trunka daugiausia vieną dieną.
2.  Valstybės narės gali pasinaudoti egzistuojančiomis administravimo ir kontrolės sistemomis, siekdamos patvirtinti 1 skyriuje nurodytų ir teisės aktuose nustatytų valdymo ir geros žemės ūkio bei aplinkosauginės būklės reikalavimų vykdymą.
Tačiau valstybės narės siekia apriboti kontrolės agentūrų ir asmenų, vykdančių konkretaus ūkio kontrolę vietoje, skaičių.
Šios sistemos, ypač gyvūnų identifikavimo ir registravimo sistema, nustatyta pagal Direktyvą 92/102/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, Reglamentą (EB) Nr. 1760/2000 ir Reglamentą (EB) Nr. 21/2004, ir integruota sistema dera tarpusavyje, kaip apibrėžta šio reglamento 26 straipsnyje.
3.  Valstybės narės siekia suplanuoti kontrolę taip, kad ūkiai, kurie dėl sezoninių priežasčių geriausiai gali būti patikrinti tam tikru metų laikotarpiu, iš tiesų būtų kontroliuojami šiuo konkrečiu laikotarpiu. Vis dėlto, jeigu kontrolės agentūra, atlikdama kontrolę vietoje, negali patikrinti, kaip laikomasi tam tikrų teisės aktuose nustatytų valdymo reikalavimų (ar jų dalies) arba geros žemės ūkio bei aplinkosauginės būklės reikalavimų, manoma, kad šių reikalavimų ir sąlygų yra laikomasi."
Pakeitimas 24
1 STRAIPSNIO 3 DALIS
44 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003)
Išskyrus force majeure ar išimtines aplinkybes, šiais sklypais ūkininkas jau gali naudotis pagalbos paraiškos pateikimo metų birželio15 d.
Išskyrus force majeure atvejus ar išimtines aplinkybes, šiais sklypais ūkininkas jau gali naudotis pagalbos paraiškos pateikimo metų paskutinę atitinkamoje valstybėje narėje nustatytą paraiškos pateikimo dieną.
Pakeitimas 25
1 STRAIPSNIO 5 DALIES A PUNKTAS
143b straipsnio 5 dalies 1 pastraipa, naujas sakinys (Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003)
Išskyrus force majeure ar išimtines aplinkybes, šiais sklypais ūkininkas jau gali naudotis pagalbos paraiškos pateikimo metų birželio15 d.
Išskyrus force majeure atvejus ar išimtines aplinkybes, šiais sklypais ūkininkas jau gali naudotis pagalbos paraiškos pateikimo metų paskutinę atitinkamoje valstybėje narėje nustatytą paraiškos pateikimo dieną.
Pakeitimas 26
1 STRAIPSNIO 5 DALIES B PUNKTAS
143 b straipsnio 6 dalies 3 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003)
Nuo 2005 m. sausio 1 d. ir iki 2008 m. gruodžio 31 d. naujosios valstybės narės gali pasirinktinai taikyti 3, 4, 6, 7 ir 9 straipsnius, jeigu tie straipsniai susiję su teisės aktuose nustatytais valdymo reikalavimais. Nuo 2009 m. sausio 1 d. ūkininkas, gaunantis išmokas pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą, laikosi teisės aktais nustatytų valdymo reikalavimų, išvardytų III priede, pagal tokį tvarkaraštį:
Nuo 2005 m. sausio 1 d. ir iki 2008 m. gruodžio 31 d. naujosios valstybės narės gali pasirinktinai taikyti 3, 4, 6, 7 ir 9 straipsnius, jeigu tie straipsniai susiję su teisės aktuose nustatytais valdymo reikalavimais. Nuo 2009 m. sausio 1 d. ūkininkas, gaunantis išmokas pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą, laikosi teisės aktais nustatytų valdymo reikalavimų, išvardytų III priede, pagal tokį tvarkaraštį:
a)  A punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2009 m. sausio 1 d.;
a)  A punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2009 m. sausio 1 d.;
b)  B punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2010 m. sausio 1 d.;
b)  B punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2011 m. sausio 1 d.;
c)  C punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2011 m. sausio 1 d.
c)  C punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2013 m. sausio 1 d.
Tačiau Bulgarija ir Rumunija gali pasirinktinai taikyti 3, 4, 6, 7 ir 9 straipsnius iki 2011 m. gruodžio 31 d., jeigu tie straipsniai susiję su teisės aktuose nustatytais valdymo reikalavimais. Nuo 2012 m. sausio 1 d. ūkininkas, gaunantis išmokas pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą, laikosi teisės aktais nustatytų valdymo reikalavimų, išvardytų III priede, pagal tokį tvarkaraštį:
Tačiau Bulgarija ir Rumunija gali pasirinktinai taikyti 3, 4, 6, 7 ir 9 straipsnius iki 2011 m. gruodžio 31 d., jeigu tie straipsniai susiję su teisės aktuose nustatytais valdymo reikalavimais. Nuo 2012 m. sausio 1 d. ūkininkas, gaunantis išmokas pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą, laikosi teisės aktais nustatytų valdymo reikalavimų, išvardytų III priede, pagal tokį tvarkaraštį:
a)  A punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2012 m. sausio 1 d.;
a)  A punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2012 m. sausio 1 d.;
b)  B punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2013 m. sausio 1 d.;
b)  B punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2014 m. sausio 1 d.;
c)  C punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2014 m. sausio 1 d.
c)  C punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2016 m. sausio 1 d.
Naujosios valstybės narės tokį pasirinkimą gali taikyti ir tuo atveju, jei jos nusprendžia nebetaikyti vienkartinės išmokos už plotus schemos dar nepasibaigus šios schemos taikymo laikotarpiui, kaip tai nurodyta 9 dalyje.
Naujosios valstybės narės tokį pasirinkimą gali taikyti ir tuo atveju, jei jos nusprendžia nebetaikyti vienkartinės išmokos už plotus schemos dar nepasibaigus šios schemos taikymo laikotarpiui, kaip tai nurodyta 9 dalyje.
Pakeitimas 27
1 STRAIPSNIO 5 DALIES C PUNKTAS
143 b straipsnio 9 dalies pirmas sakinys (Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003)
Bet kuri naujoji valstybė narė gali taikyti vienkartinės išmokos už plotus schemą jos taikymo laikotarpiu iki 2010 m. pabaigos.
Bet kuri naujoji valstybė narė gali taikyti vienkartinės išmokos už plotus schemą jos taikymo laikotarpiu iki 2013 m. pabaigos.
Pakeitimas 28
1 STRAIPSNIO 5 A DALIS (nauja)
145 straipsnio m punktas (Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003)
5a)  145 straipsnio 1 dalies m punktas keičiamas taip:
"m) administracinių ir vietoje atliekamų patikrinimų bei patikrinimų, atliekamų taikant nuotolinį stebėjimą, taisyklės. Vykdant kontrolę pagal II antraštinės dalies 1 skyrių, nustatytose taisyklėse numatomas reguliarus ir pakankamas išankstinis pranešimas apie patikrinimus vietoje, jei toks pranešimas nekelia grėsmės pačios kontrolės tikslams. Taisyklėse taip pat turi būti numatytos paskatos valstybėms narėms, kad jos nustatytų gerai veikiančią ir nuoseklią kontrolės sistemą."
Pakeitimas 29
2 STRAIPSNIS
51 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005)
Pirmoje pastraipoje numatyta leidžianti nukrypti nuostata taikoma iki 2008 m. gruodžio 31 d. Nuo 2009 m. sausio 1 d. ūkininkas, gaunantis išmokas pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą, laikosi teisės aktais nustatytų valdymo reikalavimų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III priede, pagal tokį tvarkaraštį:
Pirmoje pastraipoje numatyta leidžianti nukrypti nuostata taikoma iki 2008 m. gruodžio 31 d. Nuo 2009 m. sausio 1 d. ūkininkas, gaunantis išmokas pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą, laikosi teisės aktais nustatytų valdymo reikalavimų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III priede, pagal tokį tvarkaraštį:
a)  A punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2009 m. sausio 1 d.;
a)  A punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2009 m. sausio 1 d.;
b)  B punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2010 m. sausio 1 d.;
b)  B punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2011 m. sausio 1 d.;
c)  C punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2011 m. sausio 1 d.
c)  C punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2013 m. sausio 1 d.
Tačiau Bulgarija ir Rumunija gali pasirinktinai taikyti Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 3, 4, 6, 7 ir 9 straipsnius iki 2011 m. gruodžio 31 d., jeigu tie straipsniai susiję su teisės aktuose nustatytais valdymo reikalavimais. Nuo 2012 m. sausio 1 d. ūkininkas, gaunantis išmokas pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą, laikosi teisės aktais nustatytų valdymo reikalavimų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III priede, pagal tokį tvarkaraštį:
Tačiau Bulgarija ir Rumunija gali pasirinktinai taikyti Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 3, 4, 6, 7 ir 9 straipsnius iki 2011 m. gruodžio 31 d., jeigu tie straipsniai susiję su teisės aktuose nustatytais valdymo reikalavimais. Nuo 2012 m. sausio 1 d. ūkininkas, gaunantis išmokas pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą, laikosi teisės aktais nustatytų valdymo reikalavimų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III priede, pagal tokį tvarkaraštį:
a)  A punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2012 m. sausio 1 d.;
a)  A punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2012 m. sausio 1 d.;
b)  B punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2013 m. sausio 1 d.;
b)  B punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2014 m. sausio 1 d.;
c)  C punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2014 m. sausio 1 d.
c)  C punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2016 m. sausio 1 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika