Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0177(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0470/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0470/2007

Debates :

PV 11/12/2007 - 8
CRE 11/12/2007 - 8

Balsojumi :

PV 11/12/2007 - 9.21
CRE 11/12/2007 - 9.21
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0598

Pieņemtie teksti
PDF 413kWORD 134k
Otrdiena, 2007. gada 11. decembris - Strasbūra
Tiešais atbalsts lauksaimniekiem (KLP) un atbalsts lauku attīstībai (ELFLA) *
P6_TA(2007)0598A6-0470/2007

Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (COM(2007)0484 – C6-0283/2007 – 2007/0177(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2007)0484),

–   ņemot vērā EK līguma 37.  panta 2. punkta trešo apakšpunktu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6-0283/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A6-0470/2007),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
1. A APSVĒRUMS (jauns)
(1a)  Ir pierādījies, ka reformētajā kopējā lauksaimniecības politikā savstarpēja atbilstība ir ļoti svarīgs instruments izdevumu pamatošanai. Savstarpējā atbilstība neuzliek lauksaimniekiem jaunas saistības un nedod tiesības saņemt jaunus maksājumus prasību ievērošanas gadījumā. Tā vienkārši izveido saikni starp tiešajiem maksājumiem lauksaimniekiem un sabiedriskajiem pakalpojumiem, ko tie sniedz sabiedrībai kopumā, ievērojot Kopienas tiesību aktus vides, pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku labturības jomā. Kopienas tiesību aktu normas visumā ir ļoti stingras, salīdzinot ar standartiem citur pasaulē.
Grozījums Nr. 2
1. B APSVĒRUMS (jauns)
(1.b)  Ņemot vērā nozīmi, ko Eiropas Savienība piešķir šiem paaugstinātajiem standartiem, savstarpējas atbilstības sistēma aizvien vairāk pārveido politikas pirmo pīlāru par faktisku lauksaimniecības attīstības politiku, jo lauksaimniekiem tiek piešķirta atlīdzība par sabiedrisku pakalpojumu sniegšanu, nevis veikti ar ražošanu saistīti beznosacījumu maksājumi. Lai sasniegtu savstarpējās atbilstības sistēmas mērķus, ir pilnībā jāizprot šī sistēma, kā arī lauksaimniekiem ir jāsadarbojas ‐ pretēji tam, kā tas notiek pašlaik, jo šī sistēma ir izraisījusi bažas lauku saimniecībās. Ja saimniecības būtu labāk informētas, būtu vieglāk panākt prasību ievērošanu. Tomēr pašlaik 18 specifisku ES direktīvu un regulu precīza izpratne sagādā lielas problēmas ne vien lauksaimniekiem, bet arī dalībvalstu atbildīgajām iestādēm.
Grozījums Nr. 3
1. C APSVĒRUMS (jauns)
(1.c)  Atbilstīgi savstarpējās atbilstības sistēmai atbalsta maksājumi lauksaimniekiem ir atkarīgi no 18 dažādu ES direktīvu un regulu ievērošanas. Tai piemītošo īpatnību dēļ savstarpējās atbilstības uzraudzība ir sarežģīta. Atbilstīgi savstarpējās atbilstības sistēmai ir nepieciešams, lai pārbaužu veicēji pilnībā pārzinātu lauksaimniecību un būtu labi informēti par dažādām lauksaimniecības jomām. Ir ļoti svarīgi, lai personām, kas veic lauksaimnieku darbību pārbaudi, būtu atbilstoša sagatavotība. Turklāt šiem inspektoriem jāspēj ņemt vērā gadalaikam neraksturīgus un nejaušus apstākļus, kas neļauj pilnībā ievērot saistības, tajā nevainojot lauksaimnieku.
Grozījums Nr. 4
1. D APSVĒRUMS (jauns)
(1.d)  Iespējams, ka savstarpējās atbilstības sistēmai un/vai kopējai lauksaimniecības politikai nākotnē būs vajadzīgi turpmāki pielāgojumi, jo pašlaik maksājumu līmenis ne vienmēr šķiet līdzsvarā ar attiecīgo lauksaimnieku centieniem panākt atbilstību, jo maksājumi lielā mērā ir atkarīgi no izdevumiem iepriekšējā laika periodā. Jo īpaši tiesību akti par dzīvnieku labturību ir acīmredzami visapgrūtinošākie mājlopu audzētājiem, taču tas neatspoguļojas viņiem paredzēto maksājumu līmenī. Tomēr, ja importētie izstrādājumi atbilstu tādiem pašiem dzīvnieku labturības standartiem, tad nebūtu nepieciešamas kompensācijas lauksaimniekiem par Kopienas tiesību aktu ievērošanu šajā jomā. Tāpēc Komisijai sarunās ar Pasaules Tirdzniecības organizāciju jācenšas panākt ar tirdzniecību nesaistītu jautājumu atzīšanu par importa kritērijiem.
Grozījums Nr. 5
1. E APSVĒRUMS (jauns)
(1.e)  Ir nepārtraukti jācenšas vienkāršot, uzlabot un saskaņot savstarpējās atbilstības sistēmu. Tāpēc Komisijai reizi divos gados jāsagatavo ziņojums par savstarpējās atbilstības sistēmas piemērošanu.
Grozījums Nr. 6
1. F APSVĒRUMS (jauns)
(1.f)  Administratīvā sloga samazināšana, saskaņotas pārbaudes un to apvienošana, tostarp arī Eiropas iestādēs, kā arī savlaicīgi maksājumi palielinātu lauksaimnieku vispārējo atbalstu savstarpējās atbilstības sistēmai un tādējādi palielinātu politikas efektivitāti.
Grozījums Nr. 7
1. G APSVĒRUMS (jauns)
(1.g)  Lai veicinātu atbilstību, ļoti būtiska ir iepriekšēja brīdināšana. Tā nepieciešama arī, lai palīdzētu sagatavoties pārbaudei lauksaimniekiem, kuru vidū ir daudzi daļējas noslodzes lauksaimnieki. Pārbaudes bez brīdinājuma ir pretrunā ar šo sistēmu, jo tās izraisa lauksaimniekiem nesamērīgu, bet pamatotu baiļu sajūtu saistībā ar visu savstarpējās atbilstības sistēmu. Ja pastāv bažas par apzinātu un smagu krāpšanu, jāizmanto citi instrumenti, lai vērstos pret to, tostarp dalībvalstu tiesību akti. Pārbaudes bez brīdinājuma veic tikai tad, ja atbildīgā iestāde labi zina, ka attiecīgajā lauku saimniecībā pastāv nopietnas problēmas. Tomēr nedrīkst pazemināt uz vietas veikto pārbaužu efektivitāti.
Grozījums Nr. 8
1. H APSVĒRUMS (jauns)
(1.h)  Lai ierobežotu lauksaimniekiem uzlikto slogu, dalībvalstis un Eiropas iestādes jārosina veikt pēc iespējas mazāk pārbaudes uz vietas un samazināt kontroles aģentūru skaitu, neskarot noteikumus, kas minēti Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulā (EK) Nr. 796/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai ieviestu savstarpēju atbilstību, modulāciju un integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003.1 Tāpēc maksājumu aģentūras līmenī dalībvalstīm jāļauj veikt procentuāli minimālo pārbaužu skaitu. Turklāt dalībvalstis un Eiropas iestādes jāmudina veikt papildu pasākumus pārbaužu veicēju skaita ierobežošanai, lai nodrošinātu viņu atbilstīgu sagatavotību un lai maksimālo laika posmu, kurā var veikt pārbaudes uz vietas noteiktā saimniecībā, ierobežotu līdz vienai dienai. Komisijai jāpalīdz dalībvalstīm ievērot integrētās paraugu atlases prasības. Paraugu atlase uz vietas veicamajām pārbaudēm jāveic neatkarīgi no noteiktā minimālā pārbaužu skaita procentuālā apjoma, kāds paredzēts konkrētajos tiesību aktos savstarpējās atbilstības jomā.
--  -----------------------------------------
1 OV L 141, 30.4.2004, 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 972/2007 (OV L 216, 21.8.2007, 3. lpp.).
Grozījums Nr. 9
1. I APSVĒRUMS (jauns)
(1.l)  Kā norādīts Regulā (EK) Nr. 796/2004 administratīvās pārbaudes un pārbaudes uz vietas veic tā, lai efektīvi pārbaudītu, vai tiek ievēroti atbalsta piešķiršanas kritēriji un savstarpējās atbilstības prasības un normas. Ir nepieciešams panākt to komplementaritāti integrētās administrācijas un kontroles sistēmas ietvaros, lai novērstu atkārtošanos un varētu veikt visas pārbaudes viena apmeklējuma laikā.
Grozījums Nr. 10
1. J APSVĒRUMS (jauns)
(1.j)  Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai lauksaimniekus nesoda divreiz par vienu un to pašu neatbilstības gadījumu (maksājumu samazinājums vai anulēšana, kā arī sods par attiecīgo valsts tiesību aktu neievērošanu).
Grozījums Nr. 11
1. K APSVĒRUMS (jauns)
(1.k)  Maksājumu samazinājums par savstarpējās atbilstības noteikumu, saistību un prasību neievērošanu ir atšķirīgs atkarībā no tā, vai tie nav ievēroti tīši vai neuzmanības dēļ. Tieši tāpat šim samazinājumam jābūt proporcionālam attiecīgās darbības jomas, kurā konstatēta neatbilstība, nozīmei šajā lauku saimniecībā, jo īpaši jauktu laukaugu un lopkopības uzņēmumos.
Grozījums Nr. 12
2. APSVĒRUMS
(2)  Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 44. panta 3. punktā noteikts, ka zemes gabali, kas atbilst hektāram, par kuru ir tiesības pretendēt uz atbalstu, lauksaimnieka rīcībā ir vismaz 10 mēnešus. Pieredze liecina, ka šis nosacījums var pārlieku ierobežot zemes tirgus darbību un rada ievērojamu administratīvo darba slodzi lauksaimniekiem un administratīvajiem dienestiem. Minētā laika posma saīsināšana neradītu draudus savstarpējas atbilstības saistību pārvaldībai. No otras puses, lai izvairītos dubultiem pieprasījumiem attiecībā uz vienu un to pašu zemes gabalu, ir jānosaka arī datums, kad zemes gabaliem ir jābūt lauksaimnieka rīcībā. Tāpēc ir lietderīgi noteikt, ka atbalsta pieteikuma iesniegšanas gada 15. jūnijā zemes gabaliem ir jābūt lauksaimnieku rīcībā. Šo noteikumu dalībvalstīm jāpiemēro arī attiecībā uz vienotā platībmaksājuma shēmas piemērošanu. Turklāt būtu lietderīgi izveidot noteikumus par atbildību, kas savstarpējas atbilstības jomā jāuzņemas zemes gabala nodošanas gadījumā.
(2)  Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 44. panta 3. punktā noteikts, ka zemes gabali, kas atbilst hektāram, par kuru ir tiesības pretendēt uz atbalstu, lauksaimnieka rīcībā ir vismaz 10 mēnešus. Pieredze liecina, ka šis nosacījums var pārlieku ierobežot zemes tirgus darbību un rada ievērojamu administratīvo darba slodzi lauksaimniekiem un administratīvajiem dienestiem. Minētā laika posma saīsināšana neradītu draudus savstarpējas atbilstības saistību pārvaldībai. No otras puses, lai izvairītos no dubultiem pieprasījumiem attiecībā uz vienu un to pašu zemes gabalu, jānosaka arī datums, kad zemes gabaliem jābūt lauksaimnieka rīcībā. Tāpēc ir lietderīgi noteikt, ka zemes gabaliem jābūt lauksaimnieku rīcībā atbalsta pieteikuma iesniegšanas gada beidzamajā pieteikumu iesniegšanas dienā attiecīgajā dalībvalstī. Šis noteikums dalībvalstīm jāpiemēro arī attiecībā uz vienotā platībmaksājuma shēmas piemērošanu. Turklāt būtu lietderīgi izveidot noteikumus par atbildību, kas savstarpējas atbilstības jomā jāuzņemas zemes gabala nodošanas gadījumā.
Grozījums Nr. 13
7. A APSVĒRUMS (jauns)
(7.a)  Šajā vienotajā pieteikumā lauksaimnieks cita starpā deklarē platību, ko viņš izmanto lauksaimniecības mērķiem, attiecīgo shēmu vai shēmas un savas tiesības uz maksājumu, kā arī apliecina, ka viņš ir iepazinies ar minētā atbalsta piešķiršanas nosacījumiem. Šiem nosacījumiem jāatbilst ne vien kritērijiem, kas dod tiesības uz atbalstu, bet arī sabiedrības veselības, dzīvnieku un augu veselības, dzīvnieku labturības un draudzīguma pret vidi kritērijiem, kam ir pakārtota šā atbalsta izmaksa. Ar šo apliecinājumu lauksaimnieks apņemtos ievērot šos daudzveidīgos nosacījumus un tie kļūtu viņam saistoši.
Grozījums Nr. 14
1. PANTA -1. PUNKTS (jauns)
4. panta 2. punkta 1.a apakšpunkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 1782/2003)
(– 1.) Regulas 4. panta 2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:
"Direktīvu gadījumā Komisija nodrošina, lai normatīvās pārvaldības prasības tajās jomās, kas minētas 1. punktā, harmonizētā veidā tiktu transponētas katrā dalībvalstī.
Grozījums Nr. 15
1. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS
6. panta 1. punkts (Regula (EK) Nr. 1782/2003)
a)  Tā 1. punktu aizstāj ar šādu:
"1. Ja konkrētajā kalendārajā gadā (še turpmāk ‐ "attiecīgais kalendārais gads") nav izpildītas pārvaldības prasības vai nav nodrošināti labi lauksaimnieciskie un vides apstākļi, tiešo maksājumu kopējo summu, kas piešķirama pēc tam, kad 10. un 11. pants pieteikumu iesniegušajam lauksaimniekam piemērots attiecīgajā kalendārajā gadā, samazina vai atceļ atbilstīgi 7  pantā sīki izklāstītajiem noteikumiem.
Saskaņā ar 2. punktu atbalsta pieteikumu iesniegušo lauksaimnieku sauc pie atbildības, izņemot situāciju, kurā viņš var pierādīt, ka neatbilstība nav radusies darbības vai bezdarbības rezultātā, kas tieši attiecināma
a) uz pašu lauksaimnieku, vai,
b) ja lauksaimniecības zeme nodota attiecīgajā kalendārajā gadā,
– uz pārņēmēju, ja nodošana notikusi pēc 44. panta 3. punktā minētā datuma un pirms nākamā kalendārā gada 1. janvāra,
– uz nodevēju, ja nodošana notikusi pēc attiecīgā kalendārā gada 1. janvāra un pirms 44. panta 3. punktā minētā datuma."
svītrots
Grozījums Nr. 31
1. PANTA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS
6. panta 3. punkta pirmā daļa (Padomes Regula (EK) Nr. 1782/2003)
3.  Neatkarīgi no 1. punkta un atbilstīgi nosacījumiem, kas izklāstīti 7. panta 1. punktā minētajos sīki izstrādātajos noteikumos, dalībvalstis var pieņemt lēmumu vienam lauksaimniekam par vienu kalendāro gadu nepiemērot EUR 50 vai mazāku samazinājumu.
3.  Neatkarīgi no 1. punkta un saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti 7. panta 1. punktā minētajos sīki izstrādātajos noteikumos, dalībvalstis var pieņemt lēmumu vienam lauksaimniekam par vienu kalendāro gadu nepiemērot EUR 100 vai mazāku samazinājumu.
Grozījums Nr. 17
1. PANTA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS
6. panta 3. punkta 2. apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 1782/2003)
Tomēr, konstatējot neatbilstību, kompetentajai iestādei jāveic īpaša turpmāka kontrole. Lauksaimnieku informē par šādiem konstatējumiem, turpmākas kontroles pasākumiem un veicamo koriģējošo darbību.
Tomēr, konstatējot neatbilstību, kompetentajai iestādei jāveic īpaša turpmāka kontrole saistībā ar riska analīzi. Lauksaimnieku informē par šādiem konstatējumiem, turpmākas kontroles pasākumiem un veicamo koriģējošo darbību. Šo daļu nepiemēro, ja lauksaimnieks ir veicis tūlītēju koriģējošu darbību, ar ko konstatētā neatbilstība ir novērsta.
Grozījums Nr. 18
1. PANTA 2. PUNKTS
7. panta 2. punkta 3. apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 1782/2003)
Tomēr, konstatējot nenozīmīgu neatbilstību, kompetentajai iestādei jāveic īpaša turpmāka kontrole. Lauksaimnieku informē par šādu konstatējumu, turpmākas kontroles pasākumiem un veicamo koriģējošo darbību. Šo daļu nepiemēro, ja lauksaimnieks ir veicis tūlītēju koriģējošu darbību, ar ko konstatētā neatbilstība ir novērsta.
svītrots
Grozījums Nr. 19
1. PANTA 2. A PUNKTS (jauns)
7. panta 4. punkta 1.a apakšpunkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 1782/2003)
(2.a)  7. panta 4. punktam pievieno šādu apakšpunktu:
"Jebkurā gadījumā jaunajās dalībvalstīs attiecībā uz 6. panta 1. punktā minēto samazinājuma procentuālo apjomu ņem vērā procentuālo apjomu, kas jāpiemēro dotajā gadā atbilstīgi pieauguma shēmai saskaņā ar 143.a pantu."
Grozījums Nr. 20
1. PANTA 2. B PUNKTS (jauns)
7. panta 4.b punkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 1782/2003)
(2.b)  7. pantam pievienot šādu punktu:
"4.a Ja pēc neatbilstības, kas konstatēta uz vietas veiktā pārbaudē kā minēts 25. pantā, piemēro maksājumu samazinājumu vai anulēšanu, tad par šo pašu neatbilstības gadījumu nepiemēro soda naudu saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem.
Ja piemēro soda naudu par valsts tiesību aktu neievērošanu, par to pašu neatbilstības gadījumu nepiemēro maksājumu samazinājumu vai anulēšanu."
Grozījums Nr. 21
1. PANTA 2. C PUNKTS (jauns)
8. pants (Regula (EK) Nr. 1782/2003)
(2.c)  8. pantu aizstāj ar šādu tekstu:
"8. pants
Pārskatīšana
Vēlākais līdz 2007. gada 31. decembrim un pēc tam reizi divos gados Komisija iesniedz ziņojumu par savstarpējās atbilstības sistēmas piemērošanu, ko vajadzības gadījumā papildina atbilstīgi priekšlikumi, jo īpaši lai:
– grozītu normatīvo pārvaldības prasību sarakstu, kas izklāstīts III pielikumā;
– vienkāršotu, atceltu ierobežojumus un uzlabotu tiesību aktus, kas minēti normatīvo pārvaldības prasību sarakstā, īpašu uzmanību pievēršot tiesību aktiem attiecībā uz nitrātiem;
– vienkāršotu, uzlabotu un saskaņotu esošās kontroles sistēmas, ņemot vērā iespējas, ko piedāvā rādītāju attīstība un vājo vietu pārbaužu pasākumi, tādas pārbaudes, kas jau veiktas saskaņā ar privātām sertifikācijas shēmām, pārbaudes, kas jau veiktas saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ar kuriem īsteno normatīvās pārvaldības prasības, kā arī informācijas un sakaru tehnoloģijas;
Ziņojumos arī ietver to kontroles pasākumu kopējo izmaksu aplēsi, kas saskaņā ar savstarpējās atbilstības sistēmu veikti iepriekšējā gadā pirms ziņojuma publicēšanas gada."
Grozījums Nr. 22
1. PANTA 2. D PUNKTS (jauns)
18. panta 1. punkta (e) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 1782/2003)
(2.d)  18. panta 1. punkta (e) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:
"(e) integrēta kontroles sistēma, kas ietver piešķiršanas nosacījumu un savstarpējās atbilstības prasību pārbaudi,"
Grozījums Nr. 23
1. PANTA 2. E PUNKTS (jauns)
25. pants (Regula (EK) Nr. 1782/2003)
(2.e)  25. pantu aizstāj ar šādu tekstu:
"25. pants
Savstarpējās atbilstības pārbaudes
1.  Dalībvalstis veic pārbaudes uz vietas, lai pārbaudītu, vai lauksaimnieks ievēro 1. nodaļā noteiktās saistības. Šīs pārbaudes konkrētā saimniecībā notiek ne ilgāk kā vienu dienu.
2.  Dalībvalstis var izmantot esošās administrēšanas un kontroles sistēmas, lai pārbaudītu normatīvo pārvaldības prasību ievērošanu un to, vai ir nodrošināts labs lauksaimniecības un ekoloģiskais stāvoklis, kā norādīts 1. nodaļā.
Tomēr dalībvalstīm jācenšas ierobežot kontroles aģentūru skaits un to cilvēku skaits, kas veic pārbaudes uz vietas noteiktā saimniecībā.
Šīm sistēmām un jo īpaši dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas sistēmai, kas izveidotas saskaņā ar Direktīvu 92/102/EEK, Regulu (EK) Nr. 1782/2003, Regulu (EK) Nr. 1760/2000 un Regulu (EK) Nr. 21/2004, jābūt saderīgām ar integrēto sistēmu šīs regulas 26. panta nozīmē.
3.  Dalībvalstis cenšas plānot pārbaudes tā, lai tās saimniecības, kuras sezonālu iemeslu dēļ labāk ir kontrolēt kādā noteiktā gada posmā, patiešām tiktu kontrolētas šajā posmā. Tomēr, ja kontroles aģentūra, veicot pārbaudi uz vietas, sezonālu iemeslu dēļ nevar pārbaudīt kādu noteiktu normatīvo pārvaldības prasību (vai to daļu) ievērošanu vai pārliecināties par labu lauksaimniecības un ekoloģisko stāvokli, šīs prasības un nosacījumus uzskata par ievērotiem."
Grozījums Nr. 24
1. PANTA 3. PUNKTS
44. panta 3. punkts (Regula (EK) Nr. 1782/2003)
Izņemot force majeure gadījumu vai ārkārtas apstākļus, šie zemes gabali lauksaimnieka rīcībā ir atbalsta pieteikuma iesniegšanas gada 15. jūnijā.
Izņemot force majeure gadījumu vai ārkārtas apstākļus, šie zemes gabali ir lauksaimnieka rīcībā atbalsta pieteikuma iesniegšanas gada beidzamajā pieteikumu iesniegšanas dienā attiecīgajā dalībvalstī.
Grozījums Nr. 25
1. PANTA 5. PUNKTA (A) APAKŠPUNKTS
143.b panta 5. punkta 1. apakšpunktam jauns teikums (Regula (EK) Nr. 1782/2003)
Izņemot force majeure gadījumu vai ārkārtas apstākļus, šie zemes gabali lauksaimnieka rīcībā ir atbalsta pieteikuma iesniegšanas gada 15. jūnijā.
Izņemot force majeure gadījumu vai ārkārtas apstākļus, šie zemes gabali ir lauksaimnieka rīcībā atbalsta pieteikuma iesniegšanas gada beidzamajā pieteikumu iesniegšanas dienā attiecīgajā dalībvalstī.
Grozījums Nr. 26
1. PANTA 5. PUNKTA (B) APAKŠPUNKTS
143.b panta 6. punkta 3. apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 1782/2003)
Jaunajām dalībvalstīm no 2005. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim nav obligāti jāpiemēro 3., 4., 6., 7. un 9. pants, ciktāl šie noteikumi attiecas uz pārvaldības prasībām. Lauksaimnieki, kas saņem maksājumus saskaņā ar vienotā platībmaksājuma shēmu, III pielikumā minētās pārvaldības prasības no 2009. gada 1. janvāra ievēro atbilstīgi šādam grafikam:
Jaunajām dalībvalstīm no 2005. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim nav obligāti jāpiemēro 3., 4., 6., 7. un 9. pants, ciktāl šie noteikumi attiecas uz normatīvajām pārvaldības prasībām. Lauksaimnieki, kas saņem maksājumus saskaņā ar vienotā platībmaksājuma shēmu, ievēro III pielikumā minētās normatīvās pārvaldības prasības no 2009. gada 1. janvāra atbilstīgi šādam grafikam:
a)  A punktā minētās prasības piemēro no 2009. gada 1. janvāra;
a)  A punktā minētās prasības piemēro no 2009. gada 1. janvāra;
b)  B punktā minētās prasības piemēro no 2010. gada 1. janvāra;
b)  B punktā minētās prasības piemēro no 2011. gada 1. janvāra;
b)  C punktā minētās prasības piemēro no 2011. gada 1. janvāra.
c)  C punktā minētās prasības piemēro no 2013. gada 1. janvāra.
Tomēr Bulgārijai un Rumānijai līdz 2011. gada 31. decembrim nav obligāti jāpiemēro 3., 4., 6., 7. un 9. pants, ciktāl šie noteikumi attiecas uz pārvaldības prasībām. Lauksaimnieki, kas saņem maksājumus saskaņā ar vienotā platībmaksājuma shēmu, III pielikumā minētās pārvaldības prasības no 2012. gada 1. janvāra ievēro atbilstīgi šādam grafikam:
Tomēr Bulgārijai un Rumānijai līdz 2011. gada 31. decembrim nav obligāti jāpiemēro 3., 4., 6., 7. un 9. pants, ciktāl šie noteikumi attiecas uz normatīvajām pārvaldības prasībām. Lauksaimnieki, kas saņem maksājumus saskaņā ar vienotā platībmaksājuma shēmu, ievēro III pielikumā minētās normatīvās pārvaldības prasības no 2012. gada 1. janvāra atbilstīgi šādam grafikam:
a)  A punktā minētās prasības piemēro no 2012. gada 1. janvāra;
a)  A punktā minētās prasības piemēro no 2012. gada 1. janvāra;
b)  B punktā minētās prasības piemēro no 2013. gada 1. janvāra;
b)  B punktā minētās prasības piemēro no 2014. gada 1. janvāra;
b)  C punktā minētās prasības piemēro no 2014. gada 1. janvāra.
c)  C punktā minētās prasības piemēro no 2016. gada 1. janvāra.
Jaunās dalībvalstis šo iespēju var izmantot arī tad, ja tās nolemj pārtraukt vienotā platībmaksājuma shēmas piemērošanu pirms 9. punktā noteiktā piemērošanas perioda beigām."
Jaunās dalībvalstis šo iespēju var izmantot arī tad, ja tās nolemj pārtraukt vienotā platībmaksājuma shēmas piemērošanu pirms 9. punktā noteiktā piemērošanas perioda beigām."
Grozījums Nr. 27
1. PANTA 5. PUNKTA (C) APAKŠPUNKTS
143.b panta 9. punkta pirmais teikums (Regula (EK) Nr. 1782/2003)
Visām jaunajām dalībvalstīm jābūt pieejai vienotā platībmaksājuma shēmai tās piemērošanas periodā, kas ilgst līdz 2010. gada beigām.
Visām jaunajām dalībvalstīm vienotā platībmaksājuma shēma pieejama tās piemērošanas periodā, kas ilgst līdz 2013. gada beigām.
Grozījums Nr. 28
1. PANTA 5. A PUNKTS (jauns)
145. panta (m) punkts (Regula (EK) Nr. 1782/2003)
(5.a)  145. panta (m) punktu aizstāj ar šādu tekstu:
"(m) noteikumi par administratīvajām pārbaudēm un pārbaudēm uz vietas, kā arī par pārbaudēm, izmantojot attālo izpēti. II sadaļas 1. nodaļā minēto pārbaudes pasākumu gadījumā noteikumi paredz regulāru un pietiekami savlaicīgu iepriekšēju informēšanu par pārbaudi uz vietas, ja tas neapdraud pašas pārbaudes mērķi. Šie noteikumi arī paredz stimulus dalībvalstīm izveidot labi funkcionējošu un saskaņotu pārbaužu sistēmu.
Grozījums Nr. 29
2. PANTS
51. panta 3. punkta 2. apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 1698/2005)
Pirmajā daļā paredzēto atkāpi piemēro līdz 2008. gada 31. decembrim. Lauksaimnieki, kas saņem maksājumus saskaņā ar vienotā platībmaksājuma shēmu, Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III pielikumā minētās pārvaldības prasības no 2009. gada 1. janvāra ievēro atbilstīgi šādam grafikam:
Pirmajā daļā paredzēto atkāpi piemēro līdz 2008. gada 31. decembrim. Lauksaimnieki, kas saņem maksājumus saskaņā ar vienotā platībmaksājuma shēmu, ievēro Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III pielikumā minētās normatīvās pārvaldības prasības no 2009. gada 1. janvāra atbilstīgi šādam grafikam:
a)  A punktā minētās prasības piemēro no 2009. gada 1. janvāra;
a)  A punktā minētās prasības piemēro no 2009. gada 1. janvāra;
b)  B punktā minētās prasības piemēro no 2010. gada 1. janvāra;
b)  B punktā minētās prasības piemēro no 2011. gada 1. janvāra;
b)  C punktā minētās prasības piemēro no 2011. gada 1. janvāra.
c)  C punktā minētās prasības piemēro no 2013. gada 1. janvāra.
Tomēr Bulgārijai un Rumānijai līdz 2011. gada 31. decembrim nav obligāti jāpiemēro Regulas (EK) Nr. 1782/2003 3., 4., 6., 7. un 9. pants, ciktāl šie noteikumi attiecas uz pārvaldības prasībām. Lauksaimnieki, kas saņem maksājumus saskaņā ar vienotā platībmaksājuma shēmu, Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III pielikumā minētās pārvaldības prasības no 2012. gada 1. janvāra ievēro atbilstīgi šādam grafikam:
Tomēr Bulgārijai un Rumānijai līdz 2011. gada 31. decembrim nav obligāti jāpiemēro Regulas (EK) Nr. 1782/2003 3., 4., 6., 7. un 9. pants, ciktāl šie noteikumi attiecas uz normatīvajām pārvaldības prasībām. Lauksaimnieki, kas saņem maksājumus saskaņā ar vienotā platībmaksājuma shēmu, ievēro Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III pielikumā minētās normatīvās pārvaldības prasības no 2012. gada 1. janvāra atbilstīgi šādam grafikam:
a)  A punktā minētās prasības piemēro no 2012. gada 1. janvāra;
a)  A punktā minētās prasības piemēro no 2012. gada 1. janvāra;
b)  B punktā minētās prasības piemēro no 2013. gada 1. janvāra;
b)  B punktā minētās prasības piemēro no 2014. gada 1. janvāra;
b)  C punktā minētās prasības piemēro no 2014. gada 1. janvāra.
c)  C punktā minētās prasības piemēro no 2016. gada 1. janvāra.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika