Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0177(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0470/2007

Teksty złożone :

A6-0470/2007

Debaty :

PV 11/12/2007 - 8
CRE 11/12/2007 - 8

Głosowanie :

PV 11/12/2007 - 9.21
CRE 11/12/2007 - 9.21
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0598

Teksty przyjęte
PDF 425kWORD 134k
Wtorek, 11 grudnia 2007 r. - Strasburg
Wspólna polityka rolna: wspólne zasady wsparcia bezpośredniego i określone systemy wsparcia dla rolników oraz wsparcie rozwoju obszarów wiejskich *
P6_TA(2007)0598A6-0470/2007

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (COM(2007)0484 – C6-0283/2007 – 2007/0177(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0484),

–   uwzględniając art. 37 ust. 2 akapit trzeci traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0283/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0470/2007),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawki Parlamentu
Poprawka 1
PUNKT 1 A PREAMBUŁY (nowy)
(1a)  W odniesieniu do uzasadniania wydatków zasada współzależności okazała się już być bardzo ważnym instrumentem zreformowanej wspólnej polityki rolnej. Zasada współzależności nie nakłada na rolników nowych obowiązków, ani nie upoważnia ich do nowych płatności związanych z dostosowaniem się do przepisów. Łączy ona po prostu kwestie płatności bezpośrednich dla rolników z ich ogólnie pojętą działalnością na rzecz społeczeństwa poprzez stosowanie się do przepisów prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności oraz dobrostanu zwierząt. Wymogi stawiane w ramach prawodawstwa wspólnotowego są ogólnie rzecz biorąc bardzo restrykcyjne w porównaniu ze standardami obowiązującymi gdziekolwiek indziej na świecie.
Poprawka 2
PUNKT 1 B PREAMBUŁY (nowy)
(1b)  Biorąc pod uwagę znaczenie, jakie UE nadaje tym wysokim standardom, zreformowana wspólna polityka rolna skutecznie przeobraża pierwszy filar polityki w de facto politykę rozwoju obszarów wiejskich, jako że rolnicy wynagradzani są raczej za usługi świadczone na rzecz społeczeństwa, zamiast otrzymywania bezwarunkowych płatności związanych z produkcją. Aby sprostać celom systemu współzależności, konieczne jest pełne jego zrozumienie oraz współpraca pomiędzy rolnikami - czego obecnie brakuje ze względu na obawy, jakie wywołuje funkcjonowanie systemu na poziomie gospodarstw rolnych. Zasada współzależności zostałaby uznana przez rolników za mniej skomplikowaną, jeśli byliby oni lepiej informowani. Tymczasem zrozumienie szczegółów 18 dyrektyw oraz rozporządzeń UE stanowi ogromny problem nie tylko dla rolników, ale również dla odpowiednich organów państw członkowskich.
Poprawka 3
PUNKT 1 C PREAMBUŁY (nowy)
(1c)  Zasada współzależności stworzyła powiązanie pomiędzy dopłatami dla rolników a przestrzeganiem postanowień 18 różnych dyrektyw oraz rozporządzeń UE. Ze względu na jej naturę, monitorowanie zasady współzależności stanowi złożoną kwestię. System współzależności wymaga tego, by przeprowadzający kontrole posiadali pełną orientację w dziedzinie rolnictwa oraz byli zaznajomieni z różnymi jego sektorami. Kluczową kwestią jest odpowiednie przeszkolenie osób kontrolujących działalność rolników. Ponadto inspektorzy powinni mieć swobodę decydowania o tym, czy brać pod uwagę nietypowe dla danego sezonu lub pojawiające się niespodziewanie czynniki, które skutkują niepełnym dostosowaniem się do przepisów, w przypadkach, gdy winy za to nie ponosi rolnik.
Poprawka 4
PUNKT 1 D PREAMBUŁY (nowy)
(1d)  System współzależności i/lub wspólna polityka rolna będą prawdopodobnie wymagały w przyszłości dalszych dostosowań, jako że obecnie poziom płatności nie zawsze wydaje się zrównoważony w stosunku do starań, jakich rolnicy dokładają w celu dostosowania się do przepisów, ponieważ płatności w dalszym ciągu zależą w dużej mierze od uprzednich wydatków. W szczególności przepisy z zakresu dobrostanu zwierząt w sposób oczywisty najbardziej obciążają hodowców zwierząt, czego nie odzwierciedla poziom płatności, jakie otrzymują. Jeżeli jednak importowane produkty odpowiadałyby takim samym standardom związanym z dobrostanem zwierząt, nie istniałaby potrzeba udzielania rolnikom rekompensaty za przestrzeganie przepisów prawa wspólnotowego w tym zakresie. Komisja winna zatem działać na rzecz uznania kwestii takich, jak kryteria importowe w trakcie negocjacji prowadzonych ze Światową Organizacja Handlu.
Poprawka 5
PUNKT 1 E PREAMBUŁY (nowy)
(1e)  Należy prowadzić nieustanne działania zmierzające do uproszczenia, usprawnienia oraz harmonizacji systemu współzależności. Komisja winna zatem sporządzać co dwa lata sprawozdanie dotyczące stosowania zasady współzależności.
Poprawka 6
PUNKT 1 F PREAMBUŁY (nowy)
(1f)  Zmniejszone obciążenia administracyjne, zharmonizowane kontrole, połączone kontrole, w tym w instytucjach europejskich, a także terminowe płatności zwiększyłyby ogólne wsparcie rolników dla systemu współzależności i tym samym podniosłyby skuteczność omawianej polityki.
Poprawka 7
PUNKT 1 G PREAMBUŁY (nowy)
(1g)  W związku z chęcią promowania zasady współzależności kluczowe jest uprzedzanie o kontroli. Niezbędne jest to również dla wsparcia rolników, z których wielu prowadzi działalność rolniczą w niepełnym wymiarze godzin, tak, aby mogli przygotować się do inspekcji. System nie obejmuje w rzeczywistości niezapowiedzianych kontroli, jako że przyczyniają się one do powstawania wśród rolników nieproporcjonalnych, a jednak uzasadnionych obaw dotyczących systemu współzależności jako całości. W przypadkach, gdy podejrzewane jest "umyślne i poważne oszustwo" powinny być stosowane inne środki zapobiegawcze, w tym prawo krajowe państw członkowskich. Jeśli dochodzi do niezapowiedzianych kontroli, to winny one być przeprowadzane na podstawie solidnych informacji uzyskanych przez odpowiednie organy, dotyczących istnienia poważnego problemu w danym gospodarstwie rolnym. Jednocześnie nie powinna doznać uszczerbku skuteczność kontroli na miejscu.
Poprawka 8
PUNKT 1 H PREAMBUŁY (nowy)
(1h)  Celem zmniejszenia obciążeń nakładanych na rolników państwa członkowskie oraz instytucje europejskie powinny być zachęcane zarówno do przeprowadzania minimalnej liczby kontroli na miejscu, jak i do utrzymywania minimalnej liczby agencji płatniczych, bez uszczerbku dla postanowień rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. określającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/20031. Państwa członkowskie winny zatem być uprawnione do przeprowadzenia minimalnej ilości kontroli na poziomie agencji płatniczych. Ponadto państwa członkowskie oraz instytucje europejskie powinny być zachęcane do podejmowania dodatkowych środków w celu zmniejszenia liczby osób przeprowadzających kontrole, do zapewniania odpowiedniego ich przeszkolenia oraz do ograniczenia czasu, w jakim mogą być przeprowadzane kontrole na miejscu w danym gospodarstwie rolnym maksymalnie do jednego dnia. Komisja powinna udzielać wsparcia państwom członkowskim tak, aby mogły sprostać wymaganiom dotyczącym zintegrowanego wyboru próbek. Wybór próbek do kontroli na miejscu powinien następować niezależnie od określonych minimalnych ilości przeprowadzanych kontroli, zgodnie z określonymi przepisami w ramach systemu współzależności.
--  -----------------------------------------
1 Dz.U. L 141 z 30.4.2004, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) Nr 972/2007 (Dz.U. L 216 z 21.8.2007, str. 3).
Poprawka 9
PUNKT 1 I PREAMBUŁY (nowy)
(1i)  Kontrole administracyjne i kontrole na miejscu przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 796/2004 przeprowadza się tak, aby skutecznie zweryfikować zgodność z warunkami, na jakich przyznawana jest pomoc oraz przestrzeganie wymogów i norm istotnych dla zasady współzależności. Niezbędne jest, aby uczynić je komplementarnymi w ramach istniejącego zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w celu zlikwidowania powtórnych inspekcji oraz umożliwienia przeprowadzania wszystkich kontroli podczas jednej inspekcji.
Poprawka 10
PUNKT 1 J PREAMBUŁY (nowy)
(1j)  Państwa członkowskie winny zagwarantować, aby na rolników nie były nakładane podwójne kary (obniżenie bądź odstąpienie od płatności oraz kara pieniężna za nieprzestrzeganie odpowiednich przepisów prawa krajowego) za ten sam przypadek niezastosowania się do obowiązujących przepisów.
Poprawka 11
PUNKT 1 K PREAMBUŁY (nowy)
(1k)  Zmniejszenia płatności stosowane w przypadku niezastosowania się do norm, zobowiązań oraz wymogów związanych z zasadą współzależności różnią się w zależności od tego, czy niezastosowanie się do przepisów uznano za działanie umyślne, czy też wynikające z zaniedbania. Podobnie, zmniejszenia takie winny być proporcjonalne do znaczenia dziedziny, w której nastąpiło niezastosowanie się do przepisów w działalności danego gospodarstwa rolnego, szczególnie jeżeli zajmuje się ono uprawami współrzędnymi i hodowlą.
Poprawka 12
PUNKT 2 PREAMBUŁY
(2)  Artykuł 44 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 nakłada na rolników obowiązek utrzymania działek odpowiadających kwalifikującemu się hektarowi w swojej dyspozycji przez co najmniej 10 miesięcy. Z doświadczenia wynika, że z wymogiem tym wiąże się ryzyko nałożenia znacznych ograniczeń na funkcjonowanie rynku obrotu ziemią. Nakłada on również znaczne obciążenie administracyjne na rolników i służby administracji. Skrócenie wymienionego okresu nie miałoby negatywnego wpływu na zarządzanie wymogami w zakresie zasady współzależności. Z drugiej strony niezbędne jest także ustalenie daty, kiedy działki powinny znajdować się w dyspozycji rolnika, tak aby uniknąć podwójnych roszczeń w odniesieniu do tego samego gruntu. Dlatego należy ustalić, że rolnicy są zobowiązani do utrzymywania działek w swojej dyspozycji w dniu 15 czerwca roku złożenia wniosku o pomoc. Te same zasady należy przyjąć wobec państw członkowskich stosujących system jednolitej płatności obszarowej. Należy również ustanowić zasady dotyczące odpowiedzialności za przestrzeganie zasady współzależności w przypadku, gdy ziemia została przekazana.
(2)  Artykuł 44 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 nakłada na rolników obowiązek utrzymania działek odpowiadających kwalifikującemu się hektarowi w swojej dyspozycji przez co najmniej 10 miesięcy. Z doświadczenia wynika, że z wymogiem tym wiąże się ryzyko nałożenia znacznych ograniczeń na funkcjonowanie rynku obrotu ziemią. Nakłada on również znaczne obciążenie administracyjne na rolników i służby administracji. Skrócenie wymienionego okresu nie miałoby negatywnego wpływu na zarządzanie wymogami w zakresie zasady współzależności. Z drugiej strony niezbędne jest także ustalenie daty, kiedy działki powinny znajdować się w dyspozycji rolnika, tak aby uniknąć podwójnych roszczeń w odniesieniu do tego samego gruntu. Dlatego należy ustalić, że rolnicy są zobowiązani do utrzymywania działek w swojej dyspozycji w ostatecznym terminie składania wniosków obowiązującym w państwie członkowskim, którego dotyczy sprawa, w roku złożenia wniosku o pomoc. Te same zasady należy przyjąć wobec państw członkowskich stosujących system jednolitej płatności obszarowej. Należy również ustanowić zasady dotyczące odpowiedzialności za przestrzeganie zasady współzależności w przypadku, gdy ziemia została przekazana.
Poprawka 13
PUNKT 7 A PREAMBUŁY (nowy)
(7a)  W pojedynczym wniosku rolnik deklaruje powierzchnię wykorzystywaną do celów rolnych, wykorzystywany system bądź systemy i swoje prawa do płatności, a także poświadcza, że zapoznał się z warunkami przyznawania odnośnej pomocy. Warunki te powinny odpowiadać kryteriom kwalifikującym do otrzymywania pomocy, jak również kryteriom w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i roślin, dobrostanu zwierząt oraz poszanowania wymogów ochrony środowiska, od których uzależnione jest wypłacanie środków w ramach wspomnianej pomocy. Poprzez takie poświadczenie rolnik podejmuje się sprostania różnym wymienionym powyżej warunkom oraz przestrzegania umów.
Poprawka 14
ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 (nowy)
Artykuł 4 ustęp 2 akapit 1 a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)
(- 1) W art. 4 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:
"W przypadku dyrektyw, Komisja czuwa nad przeniesieniem w sposób zharmonizowany na grunt krajowy każdego państwa członkowskiego wymogów podstawowych dotyczących zarządzania w dziedzinach, o których mowa w ust. 1."
Poprawka 15
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 LITERA (A)
Artykuł 6 ustęp 1 (rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)
(a)  Ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
"1. W przypadku niezastosowania się do wymogów podstawowych w zakresie zarządzania lub zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska w przeciągu danego roku kalendarzowego (zwanego dalej "danym rokiem kalendarzowym"), zmniejsza się lub anuluje, zgodnie z przepisami szczegółowymi ustanowionymi na mocy art. 7, całkowitą kwotę płatności bezpośrednich, które mają zostać przyznane rolnikowi, który złożył wniosek w danym roku kalendarzowym, w którym doszło do wystąpienia niezgodności, po zastosowaniu art. 10 i 11.
Z zastrzeżeniem ust. 2 odpowiedzialność spoczywa na rolniku, który złożył wniosek o pomoc, o ile nie wykaże on, że przedmiotowa niezgodność nie jest skutkiem działania bądź zaniechania, które mogłyby być bezpośrednio przypisane:
(a) jemu samemu lub
(b) w przypadku, gdy grunty rolne przekazane zostały w trakcie danego roku kalendarzowego,
- przejmującemu, jeśli przekazanie nastąpiło między datą, o której mowa w art. 44 ust. 3 a dniem 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego lub
- przekazującemu, w przypadku, gdy przekazanie nastąpiło między dniem 1 stycznia danego roku kalendarzowego a datą, o której mowa w art. 44 ust. 3."
skreślony
Poprawka 31
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 LITERA (B)
Artykuł 6 ustęp 3 akapit pierwszy (rozporządzenie (WE) Nr 1782/2003)
3.  Niezależnie od przepisów ust. 1 i zgodnie z warunkami ustanowionymi w szczegółowych zasadach, o których mowa w art. 7 ust. 1, państwa członkowskie mogą postanowić o niestosowaniu zmniejszenia wynoszącego 50 EUR lub mniej na pojedynczego rolnika w danym roku kalendarzowym.
3.  Niezależnie od przepisów ust. 1 i zgodnie z warunkami ustanowionymi w szczegółowych zasadach, o których mowa w art. 7 ust. 1, państwa członkowskie mogą postanowić o niestosowaniu zmniejszenia wynoszącego 100 EUR lub mniej na pojedynczego rolnika w danym roku kalendarzowym.
Poprawka 17
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1, LITERA (B)
Artykuł 6 ustęp 3 akapit drugi (rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)
Każda stwierdzona niezgodność powinna jednak być poddana ścisłej kontroli właściwych organów. Rolnik powinien zostać poinformowany o wszelkich ustaleniach, środkach kontroli oraz działaniach naprawczych, jakie powinien powziąć.
Każda stwierdzona niezgodność powinna jednak być poddana ścisłej kontroli z oceną ryzyka właściwych organów. Rolnik powinien zostać poinformowany o wszelkich ustaleniach, środkach kontroli oraz działaniach naprawczych, jakie powinien powziąć. Niniejszy akapit nie ma zastosowania, gdy rolnik podjął natychmiastowe działania naprawcze prowadzące do usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości.
Poprawka 18
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2
Artykuł 7 ustęp 2 akapit trzeci (rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)
Każda stwierdzona niezgodność powinna jednak być poddana ścisłej kontroli właściwych organów. Rolnik powinien zostać poinformowany o wszelkich ustaleniach, środkach kontroli oraz działaniach naprawczych, jakie powinien powziąć. Niniejszy akapit nie ma zastosowania, gdy rolnik podjął natychmiastowe działania naprawcze prowadzące do usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości."
skreślony
Poprawka 19
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 A (nowy)
Artykuł 7 ustęp 4 akapit pierwszy a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)
(2a) W art.  7 ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:
"W każdym przypadku, w nowych państwach członkowskich, przy obliczaniu procentu, o którym mowa w art. 6 ust. 1, o jaki zmniejszane są płatności, pod uwagę brany jest odpowiedni procent harmonogramu przyrostów obowiązujących w danym roku zgodnie z art. 143a".
Poprawka 20
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 B (nowy)
Artykuł 7 ustęp 4 a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)
(2b) W art.  7 dodaje się akapit w brzmieniu:
"4a. Jeżeli, zgodnie z art. 25 w następstwie zaistniałych nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli na miejscu zastosowane zostanie obniżenie bądź zaprzestanie płatności, to w tym samym przypadku niezgodności nie może już zostać nałożona żadna kara pieniężna na mocy odpowiednich przepisów prawa krajowego.
Jeżeli w danym przypadku wystąpienia niezgodności z prawem krajowym nałożona została kara, to nie może już nastąpić zmniejszenie bądź zaprzestanie płatności w tym samym przypadku niezgodności."
Poprawka 21
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 C (nowy)
Artykuł 8 (rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)
(2c) Art.  8 otrzymuje brzmienie:
"Artykuł 8
Przegląd
Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2007 r. i od tego momentu co dwa lata, Komisja przedstawi sprawozdanie dotyczące stosowania zasady współzależności, w razie konieczności razem z odpowiednimi wnioskami, szczególnie mającymi na celu:
– zmianę listy wymogów podstawowych w zakresie zarządzania wymienionych w załączniku III,
– uproszczenie, deregulację i usprawnienie przepisów wynikających z listy wymogów podstawowych w zakresie zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa dotyczącego azotanów,
– uproszczenie, usprawnienie oraz zharmonizowanie systemów kontroli na miejscu, przy uwzględnieniu możliwości, jakie niesie ze sobą rozwijanie wskaźników oraz systemu kontroli wykorzystującego metodę "wąskiego gardła"(ang. bottleneck), kontroli przeprowadzanych obecnie przy zastosowaniu prywatnych systemów certyfikacji, kontroli przeprowadzanych obecnie na mocy prawa krajowego przy jednoczesnym wprowadzaniu wymogów podstawowych w zakresie zarządzania oraz technologii informacji i komunikacji.
Sprawozdania będą także zawierać ocenę całkowitych kosztów kontroli przeprowadzonych przy zastosowaniu zasady współzależności w roku poprzedzającym rok publikacji sprawozdania."
Poprawka 22
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 D (nowy)
Artykuł 18 ustęp 1 litera e) (rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)
(2d) W art.  18 ust. 1 lit. e) otrzymuje brzmienie:
"(e) zintegrowany system kontroli, w którego skład wchodzi weryfikacja warunków kwalifikujących oraz wymogów odnoszących się do zasady współzależności,"
Poprawka 23
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 E (nowy)
Artykuł 25 (rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)
(2e)  Artykuł 25 otrzymuje następujące brzmienie:
"Artykuł 25
Kontrole systemu współzależności
1.  Państwa członkowskie przeprowadzają kontrole na miejscu w celu zweryfikowania, czy rolnik wywiązuje się z obowiązków, o których mowa w rozdziale 1. Kontrole te trwają nie dłużej niż jeden dzień w danym gospodarstwie rolnym.
2.  Państwa członkowskie mogą wykorzystywać już istniejące systemy zarządzania i kontroli w celu sprawdzania zgodności z podstawowymi wymogami z zakresu zarządzania oraz warunkami dotyczącymi dobrej kultury rolnej i ochrony środowiska, o których mowa w rozdziale 1.
Państwa członkowskie podejmują jednak starania zmierzające do ograniczania liczby agencji kontrolnych oraz osób przeprowadzających kontrole na miejscu w danym gospodarstwie rolnym.
Wspomniane systemy, a w szczególności system identyfikacji oraz rejestracji zwierząt utworzony na mocy dyrektywy 92/102/EWG, rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 oraz rozporządzenia (WE) nr 21/2004, muszą być kompatybilne, w rozumieniu art. 26 tego rozporządzenia, z systemem zintegrowanym.
3.  Państwa członkowskie podejmują starania zmierzające do planowania kontroli w taki sposób, aby w gospodarstwach, które mogą zostać poddane najlepszej kontroli w określonym czasie w roku z powodów sezonowych, inspekcje były przeprowadzane rzeczywiście w takim okresie. Jeżeli jednak agencja kontrolna nie mogłaby skontrolować przestrzegania konkretnego wymogu podstawowego w zakresie zarządzania lub jego części, lub zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska w trakcie przeprowadzania kontroli na miejscu na skutek działania czynników o charakterze sezonowym, uznaje się, że wspomniane wymogi oraz zasady są przestrzegane."
Poprawka 24
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3
Artykuł 44 ustęp 3 (rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)
Za wyjątkiem przypadku działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych, działki takie powinny pozostawać w dyspozycji rolnika w dniu 15 czerwca roku, w którym składany jest wniosek o pomoc.
Za wyjątkiem przypadku działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych, działki takie powinny pozostawać w dyspozycji rolnika w dniu będącym ostatecznym terminem składania wniosków obowiązującym w danym państwie członkowskim w roku, w którym składany jest wniosek o pomoc.
Poprawka 25
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5, POINT (A)
Artykuł 143 b ustęp 5 akapit pierwszy nowe zdanie (rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)
Za wyjątkiem przypadku działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych, działki takie powinny pozostawać w dyspozycji rolnika w dniu 15 czerwca roku, w którym składany jest wniosek o pomoc.
Za wyjątkiem przypadku działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych, działki takie powinny pozostawać w dyspozycji rolnika w dniu będącym ostatecznym terminem składania wniosków obowiązującym w danym państwie członkowskim w roku, w którym składany jest wniosek o pomoc.
Poprawka 26
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5 LITERA (B)
Artykuł 143 ustęp 6 akapit trzeci (rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)
W okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. stosowanie art. 3, 4, 6, 7 i 9 jest nieobowiązkowe w nowych państwach członkowskich w zakresie, w jakim odnoszą się one do podstawowych wymogów w zakresie zarządzania. Od dnia 1 stycznia 2009 r. rolnik otrzymujący dopłaty w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej ma obowiązek przestrzegać wymogów podstawowych w zakresie zarządzania wymienionych w załączniku III, zgodnie z poniższym harmonogramem:
W okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. stosowanie art. 3, 4, 6, 7 i 9 jest nieobowiązkowe w nowych państwach członkowskich w zakresie, w jakim odnoszą się one do podstawowych wymogów w zakresie zarządzania. Od dnia 1 stycznia 2009 r. rolnik otrzymujący dopłaty w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej ma obowiązek przestrzegać wymogów podstawowych w zakresie zarządzania wymienionych w załączniku III, zgodnie z poniższym harmonogramem:
(a) wymogi wymienione w pkt. A stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.;
(a) wymogi wymienione w pkt. A stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.;
(a) wymogi wymienione w pkt. B stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.;
(a) wymogi wymienione w pkt. B stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.;
(a) wymogi wymienione w pkt. C stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.;
(a) wymogi wymienione w pkt. C stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.;
W odniesieniu do Bułgarii i Rumunii stosowanie art. 3, 4, 6, 7 i art. 9 jest nieobowiązkowe do dnia 31 grudnia 2011 r. w zakresie, w jakim odnoszą się one do podstawowych wymogów w zakresie zarządzania. Od dnia 1 stycznia 2012 r. rolnik otrzymujący dopłaty w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej ma obowiązek przestrzegać wymogów podstawowych w zakresie zarządzania wymienionych w załączniku III, zgodnie z poniższym harmonogramem:
W odniesieniu do Bułgarii i Rumunii stosowanie art. 3, 4, 6, 7 i art. 9 jest nieobowiązkowe do dnia 31 grudnia 2011 r. w zakresie, w jakim odnoszą się one do podstawowych wymogów w zakresie zarządzania. Od dnia 1 stycznia 2012 r. rolnik otrzymujący dopłaty w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej ma obowiązek przestrzegać wymogów podstawowych w zakresie zarządzania wymienionych w załączniku III, zgodnie z poniższym harmonogramem:
(a) wymogi wymienione w pkt. A stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.;
(a) wymogi wymienione w pkt. A stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.;
(a) wymogi wymienione w pkt. B stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.;
(a) wymogi wymienione w pkt. B stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.;
(a) wymogi wymienione w pkt. C stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.
(a) wymogi wymienione w pkt. C stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.
Nowe państwa członkowskie mogą przyjąć tę opcję również w przypadku, gdy zdecydują się one zakończyć stosowanie systemu jednolitej płatności obszarowej przed upływem terminu stosowania przewidzianego w ust. 9.
Nowe państwa członkowskie mogą przyjąć tę opcję również w przypadku, gdy zdecydują się one zakończyć stosowanie systemu jednolitej płatności obszarowej przed upływem terminu stosowania przewidzianego w ust. 9.
Poprawka 27
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5 LITERA (C)
Artykuł 143 b ustęp 9 zdanie pierwsze (rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)
Dla każdego z nowych państw członkowskich system jednolitej płatności obszarowej jest dostępny w okresie stosowania do końca 2010 r.
Dla każdego z nowych państw członkowskich system jednolitej płatności obszarowej jest dostępny w okresie stosowania do końca 2013 r.
Poprawka 28
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5 A (nowy)
Artykuł 145 litera m) (rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)
(5a) W art.  145 litera m) otrzymuje następujące brzmienie:
"(m) przepisy dotyczące kontroli administracyjnych oraz kontroli na miejscu jak również kontroli przeprowadzanych metodą teledetekcji. W przypadku kontroli przeprowadzanych zgodnie z tytułem II rozdziału 1, ustanowione zasady zapewnią udzielanie w sposób regularny i z wystarczającym wyprzedzeniem informacji o planowanych kontrolach na miejscu, o ile nie będzie to miało negatywnego wpływu na rzeczywisty cel kontroli. Zasady te powinny również zachęcić państwa członkowskie do wprowadzenia systemu sprawnie funkcjonujących i spójnych kontroli,"
Poprawka 29
ARTYKUŁ 2
Artykuł 51 ustęp 3 akapit 2 (rozporządzenie (WE) nr 1698/2005)
Odstępstwo przewidziane w akapicie pierwszym stosuje się do dnia 31 grudnia 2008 r. Od dnia 1 stycznia 2009 r. rolnik otrzymujący dopłaty w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej ma obowiązek przestrzegać wymogów podstawowych w zakresie zarządzania wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, zgodnie z poniższym harmonogramem:
Odstępstwo przewidziane w akapicie pierwszym stosuje się do dnia 31 grudnia 2008 r. Od dnia 1 stycznia 2009 r. rolnik otrzymujący dopłaty w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej ma obowiązek przestrzegać wymogów podstawowych w zakresie zarządzania wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, zgodnie z poniższym harmonogramem:
(a) wymogi wymienione w pkt. A stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.;
(a) wymogi wymienione w pkt. A stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.;
(a) wymogi wymienione w pkt. B stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.;
(a) wymogi wymienione w pkt. B stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.;
(a) wymogi wymienione w pkt. C stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.
(a) wymogi wymienione w pkt. C stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.
W odniesieniu do Bułgarii i Rumunii stosowanie art. 3, 4, 6, 7 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 jest nieobowiązkowe do dnia 31 grudnia 2011 r. w zakresie, w jakim odnoszą się one do podstawowych wymogów w zakresie zarządzania. Od dnia 1 stycznia 2012 r. rolnik otrzymujący dopłaty w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej ma obowiązek przestrzegać wymogów podstawowych w zakresie zarządzania wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, zgodnie z poniższym harmonogramem:
W odniesieniu do Bułgarii i Rumunii stosowanie art. 3, 4, 6, 7 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 jest nieobowiązkowe do dnia 31 grudnia 2011 r. w zakresie, w jakim odnoszą się one do podstawowych wymogów w zakresie zarządzania. Od dnia 1 stycznia 2012 r. rolnik otrzymujący dopłaty w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej ma obowiązek przestrzegać wymogów podstawowych w zakresie zarządzania wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, zgodnie z poniższym harmonogramem:
(a) wymogi wymienione w pkt. A stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.;
(a) wymogi wymienione w pkt. A stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.;
(a) wymogi wymienione w pkt. B stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.;
(a) wymogi wymienione w pkt. B stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.;
(a) wymogi wymienione w pkt. C stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.
(a) wymogi wymienione w pkt. C stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności