Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0177(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0470/2007

Ingivna texter :

A6-0470/2007

Debatter :

PV 11/12/2007 - 8
CRE 11/12/2007 - 8

Omröstningar :

PV 11/12/2007 - 9.21
CRE 11/12/2007 - 9.21
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0598

Antagna texter
PDF 423kWORD 161k
Tisdagen den 11 december 2007 - Strasbourg
System för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) *
P6_TA(2007)0598A6-0470/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2007 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, samt om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (KOM(2007)0484 – C6-0283/2007 – 2007/0177(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0484),

–   med beaktande av artikel 37.2 tredje stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0283/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-0470/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
SKÄL 1A (nytt)
(1a)  Tvärvillkoren har redan visat sig vara ett mycket viktigt instrument för utgiftsredovisningen inom den reformerade gemensamma jordbrukspolitiken. Tvärvillkoren innebär varken nya skyldigheter för jordbrukarna eller rätt till nya stöd om villkoren uppfylls, utan fastställer endast ett samband mellan direktstödet till jordbrukarna och de allmänna tjänster jordbrukarna tillhandahåller samhället som helhet genom att uppfylla gemenskapslagstiftningen på området för miljö, livsmedelssäkerhet och djurskydd. Kraven i gemenskapslagstiftningen är i allmänhet mycket stränga i jämförelse med de bestämmelser som tillämpas i övriga världen.
Ändring 2
SKÄL 1B (nytt)
(1b)  Med hänsyn till den stora vikt som EU fäster vid dessa stränga bestämmelser har den reformerade gemensamma jordbrukspolitiken effektivt omvandlat den gemensamma jordbrukspolitikens första pelare till en äkta landsbygdsutvecklingspolitik, eftersom jordbrukarna belönas för att tillhandahålla allmänna tjänster i stället för att utan att behöva uppfylla några krav tilldelas stöd som är kopplat till produktionen. För att målen i systemet med tvärvillkor ska kunna uppnås måste jordbrukarna till fullo känna till systemet och samarbeta – något som för närvarande inte är fallet, på grund av de farhågor som systemet väckt på jordbruksföretagen. Om jordbrukssektorn var mer informerad skulle den uppfatta det lättare att uppfylla de fastställda villkoren. Att förstå innehållet i 18 särskilda EU-direktiv och EU-förordningar är emellertid ytterst problematiskt, inte bara för jordbrukarna utan även för medlemsstaternas behöriga myndigheter.
Ändring 3
SKÄL 1C (nytt)
(1c)  Tvärvillkoren har inneburit att utbetalningen av stöd till jordbrukarna villkorats av en skyldighet att uppfylla bestämmelserna i 18 olika EU-direktiv och EU-förordningar. Tvärvillkorens specifika karaktär gör att övervakningen blir komplex. Systemet med tvärvillkor kräver att de som utför kontrollerna har fullgoda kunskaper om jordbruket och känner till de olika jordbrukssektorerna. Det är mycket viktigt att lämplig utbildning ges till dem som kontrollerar jordbrukarnas verksamhet. Dessutom bör inspektörerna vara fria att beakta förhållanden som är ovanliga för årstiden och situationer som plötsligt inträffar och som gör att jordbrukaren, utan att själv bära någon skuld för det, har sämre möjligheter att till fullo uppfylla villkoren.
Ändring 4
SKÄL 1D (nytt)
(1d)  Systemet med tvärvillkor och/eller den gemensamma jordbrukspolitiken måste troligtvis ytterligare anpassas i framtiden, eftersom stödnivån för närvarande inte alltid förefaller ligga i linje med de berörda jordbrukarnas insatser för att uppfylla villkoren, vilket är en följd av att stödet fortfarande i hög grad grundas på historiska utgifter. Särskilt när det gäller djurskyddslagstiftningen är det uppenbart att bestämmelserna innebär en tung börda för djuruppfödarna, något som inte återspeglas i deras stödnivå. Om importerade produkter emellertid uppfyllde samma djurskyddsstandarder skulle det inte finnas något behov av att kompensera jordbrukarna för deras efterlevnad av gemenskapslagstiftningen på detta område. Kommissionen bör därför inom ramen för WTO-förhandlingarna arbeta för att icke-handelsrelaterade frågor ska erkännas som importkriterier.
Ändring 5
SKÄL 1E (nytt)
(1e)  Fortsatta insatser bör göras för att förenkla, förbättra och harmonisera systemet med tvärvillkor. Kommissionen bör därför vartannat år lägga fram en rapport om tillämpningen av systemet med tvärvillkor.
Ändring 6
SKÄL 1F (nytt)
(1f)  Minskade administrativa bördor, harmoniserade kontroller, en sammanslagning av kontrollerna även inom de europeiska institutionerna och utbetalningar i tid skulle öka det allmänna stödet bland jordbrukarna för systemet med tvärvillkor och därmed göra strategin mer effektiv.
Ändring 7
SKÄL 1G (nytt)
(1g)  I ljuset av strävan efter att främja efterlevnad av villkoren är det viktigt att kontroller anmäls på förhand. Jordbrukarna, av vilka många driver sitt jordbruk på deltid, måste även få hjälp med att förbereda kontrollbesöken. Oanmälda kontroller är inte motiverade i systemet, eftersom de bidrar till en oproportionerligt stor men inte obefogad rädsla bland jordbrukarna avseende det övergripande systemet med tvärvillkor. När "avsiktliga och allvarliga bedrägerier" misstänks bör andra åtgärder, inbegripet medlemsstaternas nationella lagstiftning, utnyttjas. Om oanmälda kontroller utförs bör de utföras på basis av god kännedom hos den behöriga myndigheten om att ett allvarligt problem förekommer på ett bestämt jordbruksföretag. Samtidigt bör inte effektiviteten hos kontrollerna på plats äventyras.
Ändring 8
SKÄL 1H (nytt)
(1h)  I syfte att minska bördan för jordbrukarna bör medlemsstaterna och de europeiska institutionerna uppmuntras att hålla både antalet kontroller på plats och antalet kontrollorgan så lågt som möjligt, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/20031. Medlemsstaterna bör därför tillåtas att tillämpa den lägsta kontrollprocentsatsen på utbetalningsorgansnivå. Medlemsstaterna och de europeiska institutionerna bör dessutom uppmuntras att vidta ytterligare åtgärder för att begränsa antalet personer som genomför kontroller, garantera att dessa har lämplig utbildning och begränsa den period under vilken kontroller på plats kan genomföras på ett visst jordbruksföretag till högst en dag. Kommissionen bör bistå medlemsstaterna att uppfylla kraven på integrerade stickprovsurval. Stickprovsurval för kontroller på plats bör göras oberoende av de specifika minimiprocentsatser för kontroller som fastställs i den särskilda lagstiftning som omfattas av tvärvillkoren.
__________
1 EUT L 141, 30.4.2004, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 972/2007 (EUT L 216, 21.8.2007, s. 3).
Ändring 9
SKÄL 1I (nytt)
(1i)  De administrativa kontroller och kontroller på plats som fastställs i förordning (EG) nr 796/2004 ska genomföras så att en effektiv prövning säkerställs av att stödvillkoren samt de krav och normer som omfattas av tvärvillkoren är uppfyllda. Det är nödvändigt att ge dessa kontroller en kompletterande funktion inom ramen för det befintliga integrerade systemet för administration och kontroll i syfte att undvika dubbla kontroller och för att se till att samtliga kontroller genomförs under ett och samma besök.
Ändring 10
SKÄL 1J (nytt)
(1j)  Medlemsstaterna bör se till att jordbrukare inte bestraffas dubbelt (minskat eller indraget stöd samt påföljder vid överträdelse av berörd nationell lagstiftning) för samma fall av överträdelse.
Ändring 11
SKÄL 1K (nytt)
(1k)  De minskningar av stöd som tillämpas vid överträdelser av de bestämmelser, skyldigheter och krav som ingår i systemet med tvärvillkor varierar beroende på om det handlar om en avsiktlig handling eller en försummelse. På samma sätt bör dessa minskningar stå i proportion till hur viktigt det område är som berörs av överträdelsen på jordbruksföretaget, i synnerhet om det handlar om jordbruk som odlar blandade grödor och idkar djuruppfödning.
Ändring 12
SKÄL 2
(2)  Enligt artikel 44.3 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 skall jordbrukaren kunna förfoga över skiften motsvarande de stödberättigande hektaren under minst tio månader. Erfarenheten visar att detta villkor riskerar att leda till stora hinder på marknaden för jordbruksmark och att det skapar en betydande administrativ börda för jordbrukare och förvaltningar. En förkortning av tidsperioden skulle inte äventyra förvaltningen av tvärvillkoren. Samtidigt bör det, för att motverka dubbla ansökningar för samma mark, fastställas från vilket datum jordbrukarna skall förfoga över skiftena. Det bör därför fastställas att jordbrukarna skall förfoga över skiftena den 15 juni under det år då stödansökan lämnas in. Samma bestämmelse bör också tillämpas för medlemsstater som tillämpar systemet för enhetlig arealersättning. Det bör också fastställas bestämmelser avseende ansvar inom ramen för tvärvillkoren vid överlåtelse av mark.
(2)  Enligt artikel 44.3 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 ska jordbrukaren kunna förfoga över skiften motsvarande de stödberättigande hektaren under minst tio månader. Erfarenheten visar att detta villkor riskerar att leda till stora hinder på marknaden för jordbruksmark och att det skapar en betydande administrativ börda för jordbrukare och förvaltningar. En förkortning av tidsperioden skulle inte äventyra förvaltningen av tvärvillkoren. Samtidigt bör det, för att motverka dubbla ansökningar för samma mark, fastställas från vilket datum jordbrukarna ska förfoga över skiftena. Det bör därför fastställas att jordbrukarna ska förfoga över skiftena den senaste dagen som gäller för inlämnande i den berörda medlemsstaten under det år då stödansökan lämnas in. Samma bestämmelse bör också tillämpas för medlemsstater som tillämpar systemet för enhetlig arealersättning. Det bör också fastställas bestämmelser avseende ansvar inom ramen för tvärvillkoren vid överlåtelse av mark.
Ändring 13
SKÄL 7A (nytt)
(7a)  Jordbrukaren deklarerar i en enda ansökan framför allt den areal som han utnyttjar för jordbruksändamål, det eller de system som berörs, sina stödrätter och intygar att han tagit del av de berörda stödvillkoren. Dessa villkor bör grundas på kriterierna för stödberättigande, men även på de kriterier för folkhälsa, djurhälsa, växtskydd, djurskydd och miljöhänsyn som måste uppfyllas för att stöd ska kunna beviljas. Genom detta intygande åtar sig jordbrukaren att uppfylla dessa olika villkor och förbinder sig att följa dem.
Ändring 14
ARTIKEL 1, LED -1 (nytt)
Artikel 4, punkt 2, stycke 1a (nytt) (förordning (EG) nr 1782/2003)
(- 1) I artikel 4.2 ska följande stycke läggas till:
"I fråga om direktiv ska kommissionen se till att de föreskrivna verksamhetskraven på det område som avses i punkt 1 på ett harmoniserat sätt införlivas i varje medlemsstats nationella lagstiftning."
Ändring 15
ARTIKEL 1, LED 1, LED A
Artikel 6, punkt 1 (förordning (EG) nr 1782/2003)
a)  Punkt 1 skall ersättas med följande:
utgår
"1. I de fall då det förekommer överträdelser av de föreskrivna verksamhetskraven eller villkoren för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden under ett visst kalenderår (nedan kallat det aktuella kalenderåret) skall det sammanlagda direktstöd som, med tillämpning av artiklarna 10 och 11, skall betalas ut till en jordbrukare, som har lämnat in en ansökan under det kalenderår då överträdelsen förekommer, minskas eller dras in i enlighet med närmare bestämmelser som anges i artikel 7.
Den jordbrukare som lämnade in stödansökan skall anses ansvarig enligt punkt 2, utom om denne kan bevisa att överträdelsen i fråga varken beror på en åtgärd eller försummelse som direkt kan tillskrivas
a) jordbrukaren själv, eller,
b) i de fall då jordbruksmarken har överlåtits under det aktuella kalenderåret,
– den övertagande parten, om överlåtelsen har ägt rum mellan det datum som avses i artikel 44.3 och den 1 januari under det efterföljande kalenderåret, eller
– den överlåtande parten, om överlåtelsen har ägt rum mellan den 1 januari under det aktuella kalenderåret och det datum som avses i artikel 44.3."
Ändring 31
ARTIKEL 1, LED 1, LED B
Artikel 6, punkt 3, stycke 1 (förordning (EG) nr 1782/2003)
"3. Utan hinder av punkt 1 och i enlighet med de villkor som anges i de närmare bestämmelserna i artikel 7.1 får medlemsstaterna besluta att inte göra minskningar som avser högst 50 euro per jordbrukare och per kalenderår.
"3. Utan hinder av punkt 1 och i enlighet med de villkor som anges i de närmare bestämmelserna i artikel 7.1 får medlemsstaterna besluta att inte göra minskningar som avser högst 100 EUR per jordbrukare och per kalenderår.
Ändring 17
ARTIKEL 1, LED 1, LED B
Artikel 6, punkt 3, stycke 2 (förordning (EG) nr 1782/2003)
Varje fall av överträdelse skall emellertid följas upp särskilt av den behöriga myndigheten. Jordbrukaren skall informeras om de överträdelser som konstateras, uppföljningen och de åtgärder som skall vidtas."
Varje fall av överträdelse ska emellertid följas upp särskilt i riskanalysen av den behöriga myndigheten. Jordbrukaren ska informeras om de överträdelser som konstateras, uppföljningen och de åtgärder som ska vidtas. Detta stycke ska inte tillämpas i de fall då jordbrukaren har vidtagit omedelbara åtgärder som gör slut på den konstaterade överträdelsen."
Ändring 18
ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 7, punkt 2, stycke 3 (förordning (EG) nr 1782/2003)
Varje fall av mindre överträdelser skall emellertid följas upp särskilt av den behöriga myndigheten. Jordbrukaren skall informeras om de överträdelser som konstateras, uppföljningen och de åtgärder som skall vidtas. Detta stycke skall inte tillämpas i de fall då jordbrukaren har vidtagit omedelbara åtgärder som gör slut på den konstaterade överträdelsen."
utgår
Ändring 19
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)
Artikel 7, punkt 4, stycke 1a (nytt) (förordning (EG) nr 1782/2003)
(2a)  I artikel 7.4 ska följande stycke läggas till:
"I de nya medlemsstaterna ska den relevanta procentsatsen i den tabell för höjningar som tillämpas ett bestämt år enligt artikel 143a i vilket fall som helst beaktas i den procentsats för minskning som avses i artikel 6.1."
Ändring 20
ARTIKEL 1, LED 2B (nytt)
Artikel 7, punkt 4a (ny) (förordning (EG) nr 1782/2003)
(2b)  I artikel 7 ska följande punkt läggas till:
"4a. Om en minskning av eller uteslutning från stöd tillämpas till följd av överträdelse som konstaterats under kontroller på plats i enlighet med artikel 25, ska inga påföljder fastställas enligt motsvarande nationell lagstiftning för samma fall av överträdelse.
Om en påföljd fastställts till följd av överträdelse av nationell lagstiftning, ska ingen minskning eller uteslutning tillämpas för samma fall av överträdelse."
Ändring 21
ARTIKEL 1, LED 2C (nytt)
Artikel 8 (förordning (EG) nr 1782/2003)
(2c)  Artikel 8 ska ersättas av följande:
"Artikel 8
Översyn
Senast den 31 december 2007, och därefter vartannat år, ska kommissionen lägga fram en rapport om tillämpningen av systemet med tvärvillkor, vid behov tillsammans med lämpliga förslag särskilt med hänsyn till följande frågor:
  Ändring av förteckningen över föreskrivna verksamhetskrav i bilaga III.
  Förenkling, avreglering och förbättring av lagstiftningen inom ramen för förteckningen över föreskrivna verksamhetskrav, med särskild tonvikt på lagstiftning om nitrater.
  Förenkling, förbättring och harmonisering av befintliga kontrollsystem, så att hänsyn tas till de möjligheter som erbjuds tack vare utveckling av indikatorer och flaskhalskontroller, redan utförda kontroller enligt privata certifieringssystem, redan utförda kontroller enligt nationell lagstiftning för tillämpning av de föreskrivna verksamhetskraven samt informations- och kommunikationsteknik.
Rapporterna ska även inbegripa en uppskattning av de totala kontrollkostnaderna enligt systemet med tvärvillkor för det år som föregår året då rapporten ska offentliggöras."
Ändring 22
Artikel 1, led 2D (nytt)
Artikel 18, punkt 1, led e (förordning (EG) nr 1782/2003)
(2d)  Artikel 18.1 e ska ersättas med följande:
"e) ett integrerat kontrollsystem som särskilt inbegriper kontroll av villkoren för stödberättigande och kraven relaterade till tvärvillkor,"
Ändring 23
ARTIKEL 1, LED 2E (nytt)
Artikel 25 (förordning (EG) nr 1782/2003)
(2e)  Artikel 25 ska ersättas med följande:
"Artikel 25
Kontroller av tvärvillkor
1.  Medlemsstaterna ska utföra kontroller på plats för att kontrollera om jordbrukare uppfyller de skyldigheter som anges i kapitel 1. Dessa kontroller ska utföras under en period på högst en dag för ett bestämt jordbruksföretag.
2.  Medlemsstaterna får använda sina befintliga administrations- och kontrollsystem för att kontrollera att föreskrivna verksamhetskrav iakttas liksom krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden i enlighet med kapitel I.
Medlemsstaterna ska emellertid sträva efter att begränsa antalet kontrollorgan och antalet personer som utför kontroller på plats på ett visst jordbruksföretag.
Dessa system, särskilt det system för identifiering och registrering av djur som inrättats i enlighet med direktiv 92/102/EEG, förordning (EG) nr 1782/2003, förordning (EG) nr 1760/2000 och förordning (EG) nr 21/2004, ska vara förenliga, i enlighet med artikel 26 i den här förordningen, med det integrerade systemet.
3.  Medlemsstaterna ska sträva efter att planera kontrollerna så att jordbruksföretag som av säsongbetingade orsaker bäst kontrolleras under en bestämd period av året verkligen kontrolleras under denna period. Om kontrollorganet emellertid av säsongbetingade orsaker inte kunnat kontrollera ett särskilt föreskrivet verksamhetskrav, eller en del av detta, eller god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden under en kontroll på plats, ska dessa krav och villkor anses vara uppfyllda."
Ändring 24
ARTIKEL 1, LED 3
Artikel 44, punkt 3, andra meningen (förordning (EG) nr 1782/2003)
"Utom vid force majeure eller exceptionella omständigheter skall jordbrukaren förfoga över dessa skiften den 15 juni det år då ansökan lämnas in."
Utom vid force majeure eller exceptionella omständigheter ska jordbrukaren förfoga över dessa skiften den senaste dagen som gäller för inlämnande i den berörda medlemsstaten det år då ansökan lämnas in.
Ändring 25
ARTIKEL 1, LED 5, LED A
Artikel 143b, punkt 5, stycke 1, ny mening (förordning (EG) nr 1782/2003)
"Utom vid force majeure eller exceptionella omständigheter skall jordbrukaren förfoga över dessa skiften den 15 juni det år då ansökan lämnas in."
Utom vid force majeure eller exceptionella omständigheter ska jordbrukaren förfoga över dessa skiften den senaste dagen som gäller för inlämnande i den berörda medlemsstaten det år då ansökan lämnas in.
Ändring 26
ARTIKEL 1, LED 5, LED B
Artikel 143b, punkt 6, stycke 3 (förordning (EG) nr 1782/2003)
"Från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2008 skall tillämpningen av artiklarna 3, 4, 6, 7 och 9 vara frivillig för de nya medlemsstaterna, i den mån dessa bestämmelser avser föreskrivna verksamhetskrav. Från och med den 1 januari 2009 skall en jordbrukare som får stöd enligt systemet för enhetlig arealersättning iaktta de föreskrivna verksamhetskrav som avses i bilaga III, i enlighet med följande tidsplan:
Från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2008 ska tillämpningen av artiklarna 3, 4, 6, 7 och 9 vara frivillig för de nya medlemsstaterna, i den mån dessa bestämmelser avser föreskrivna verksamhetskrav. Från och med den 1 januari 2009 ska en jordbrukare som får stöd enligt systemet för enhetlig arealersättning iaktta de föreskrivna verksamhetskrav som avses i bilaga III, i enlighet med följande tidsplan:
a)  Krav som avses i A skall gälla från och med den 1 januari 2009.
a)  Krav som avses i A ska gälla från och med den 1 januari 2009.
b)  Krav som avses i B skall gälla från och med den 1 januari 2010.
b)  Krav som avses i B ska gälla från och med den 1 januari 2011.
c)  Krav som avses i C skall gälla från och med den 1 januari 2011.
c)  Krav som avses i C ska gälla från och med den 1 januari 2013.
För Bulgarien och Rumänien skall tillämpningen av artiklarna 3, 4, 6, 7 och 9 vara frivillig till och med den 31 december 2011, i den mån dessa bestämmelser avser föreskrivna verksamhetskrav. Från och med 1 januari 2012 skall en jordbrukare som får stöd enligt systemet för enhetlig arealersättning iaktta de föreskrivna verksamhetskrav som avses i bilaga III, i enlighet med följande tidsplan:
För Bulgarien och Rumänien ska tillämpningen av artiklarna 3, 4, 6, 7 och 9 vara frivillig till och med den 31 december 2011, i den mån dessa bestämmelser avser föreskrivna verksamhetskrav. Från och med 1 januari 2012 ska en jordbrukare som får stöd enligt systemet för enhetlig arealersättning iaktta de föreskrivna verksamhetskrav som avses i bilaga III, i enlighet med följande tidsplan:
a)  Krav som avses i A skall gälla från och med 1 januari 2012.
a)  Krav som avses i A ska gälla från och med 1 januari 2012
b)  Krav som avses i B skall gälla från och med 1 januari 2013.
b)  Krav som avses i B ska gälla från och med 1 januari 2014.
c)  Krav som avses i C skall gälla från och med 1 januari 2014.
c)  Krav som avses i C ska gälla från och med 1 januari 2016.
Nya medlemsstater får tillämpa detta alternativ även om de beslutar att upphöra med tillämpningen av systemet för enhetlig arealersättning innan den tillämpningsperiod som föreskrivs i punkt 9 har löpt ut."
Nya medlemsstater får tillämpa detta alternativ även om de beslutar att upphöra med tillämpningen av systemet för enhetlig arealersättning innan den tillämpningsperiod som föreskrivs i punkt 9 har löpt ut.
Ändring 27
ARTIKEL 1, LED 5, LED C
Artikel 143b, punkt 9, första meningen (förordning (EG) nr 1782/2003)
"Systemet för enhetlig arealersättning skall vara tillgängligt för samtliga nya medlemsstater under en tillämpningsperiod som löper fram till slutet av 2010."
Systemet för enhetlig arealersättning ska vara tillgängligt för samtliga nya medlemsstater under en tillämpningsperiod som löper fram till slutet av 2013.
Ändring 28
ARTIKEL 1, LED 5A (nytt)
Artikel 145, led m (förordning (EG) nr 1782/2003)
(5a)  Artikel 145 m ska ersättas med följande:
"m) bestämmelser om administrativa kontroller, kontroller på plats och kontroller genom fjärranalys. När det gäller kontroller som utförs i enlighet med avdelning II kapitel 1 ska de fastställda bestämmelserna garantera att kontroller på plats anmäls i tillräckligt god tid, såvida detta inte äventyrar själva syftet med kontrollerna. Bestämmelserna ska även innehålla incitament för medlemsstaterna att ta i bruk ett system för välfungerande och enhetliga kontroller. "
Ändring 29
ARTIKEL 2
Artikel 51, punkt 3, stycke 2 (förordning (EG) nr 1698/2005)
"Undantaget enligt första stycket skall gälla till och med den 31 december 2008. Från och med den 1 januari 2009 skall en jordbrukare som får stöd enligt systemet för enhetlig arealersättning iaktta de föreskrivna verksamhetskrav som avses i bilaga III till förordning (EG) nr 1782/2003, i enlighet med följande tidsplan:
"Undantaget enligt första stycket ska gälla till och med den 31 december 2008. Från och med den 1 januari 2009 ska en jordbrukare som får stöd enligt systemet för enhetlig arealersättning iaktta de föreskrivna verksamhetskrav som avses i bilaga III till förordning (EG) nr 1782/2003, i enlighet med följande tidsplan:
a)  Krav som avses i A skall gälla från och med den 1 januari 2009.
a)  Krav som avses i A ska gälla från och med den 1 januari 2009.
b)  Krav som avses i B skall gälla från och med den 1 januari 2010.
b)  Krav som avses i B ska gälla från och med den 1 januari 2011.
c)  Krav som avses i C skall gälla från och med den 1 januari 2011.
c)  Krav som avses i C ska gälla från och med den 1 januari 2013.
För Bulgarien och Rumänien skall tillämpningen av artiklarna 3, 4, 6, 7 och 9 i förordning (EG) nr 1782/2003 emellertid vara frivillig till och med den 31 december 2011, i den mån dessa bestämmelser avser föreskrivna verksamhetskrav. Från och med den 1 januari 2012 skall en jordbrukare som får stöd enligt systemet för enhetlig arealersättning iaktta de föreskrivna verksamhetskrav som avses i bilaga III till förordning (EG) nr 1782/2003, i enlighet med följande tidsplan:
För Bulgarien och Rumänien ska tillämpningen av artiklarna 3, 4, 6, 7 och 9 i förordning (EG) nr 1782/2003 emellertid vara frivillig till och med den 31 december 2011, i den mån dessa bestämmelser avser föreskrivna verksamhetskrav. Från och med den 1 januari 2012 ska en jordbrukare som får stöd enligt systemet för enhetlig arealersättning iaktta de föreskrivna verksamhetskrav som avses i bilaga III till förordning (EG) nr 1782/2003, i enlighet med följande tidsplan:
a)  Krav som avses i A skall gälla från och med 1 januari 2012.
a)  Krav som avses i A ska gälla från och med 1 januari 2012.
b)  Krav som avses i B skall gälla från och med 1 januari 2013.
b)  Krav som avses i B ska gälla från och med 1 januari 2014.
c)  Krav som avses i C skall gälla från och med den 1 januari 2014."
c)  Krav som avses i C ska gälla från och med den 1 januari 2016."
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy