Показалец 
Приети текстове
Сряда, 20 юни 2007 г. - Страсбург
Единен формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни *
 Забраната за износ и безопасното складиране на метален живак ***I
 Програма на Общността за подобряване на функционирането на системите за данъчно облагане във вътрешния пазар (Фискалис 2013) ***I
 Преносимост на допълнителните пенсионни права ***I
 Приемане от страна на Кипър на единната валута на 1 януари 2008 г. *
 Приемане от страна на Малта на единната валута на 1 януари 2008 г. *
 Галилео
 Специфични проблеми при транспонирането и прилагането на законодателството в областта на обществените поръчки и неговата връзка с Лисабонския дневен ред
 Целите на Хилядолетието за развитие – междинна равносметка
 Работа на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС (2006)
 Разширяване на евро зоната

Единен формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни *
PDF 413kWORD 76k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 юни 2007 г. относно промененото предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1030/2002 относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (COM(2006)0110 – C6-0157/2006 – 2003/0218(CNS))
P6_TA(2007)0266A6-0211/2007

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид промененото предложение на Комисията (COM(2006)0110)(1),

–   като взе предвид член 63, параграф 3, точка а) от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 67 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0157/2006),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0211/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Приканва Комисията да внесе съответните промени в предложението си, съгласно член 250, параграф 2, от Договора за ЕО;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се разграничи от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава за откриване на процедурата по съгласуване, предвидена в общата декларация от 4 март 1975 г., в случай че Съветът възнамерява да се разграничи от текста, одобрен от Парламента;

5.  Приканва Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

6.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията(2)   Изменения, внесени от Парламента
Изменение 1
СЪОБРАЖЕНИЕ 3
(3)  The integration of biometric identifiers is an important step towards the use of new elements, which establish a more reliable link between the holder and the residence permit as an important contribution to ensuring that it is protected against fraudulent use. The specifications set out in the ICAO document No 9303 on machine readable visas should be taken into account.
(3)  Включването на биометрични идентификатори е важна крачка към използването на нови елементи за установяване на по-надеждна връзка между притежателя и разрешението за пребиваване, като това съществено допринася за защитата на разрешението за пребиваване срещу неправомерно използване. Строги изисквания по отношение на сигурността, равностойни на тези, приложими към националните документи за самоличност, следва да се прилагат и към разрешението за пребиваване.
Изменение 2
СЪОБРАЖЕНИЕ 3А (ново)
(3а) Биометричните идентификатори, включени в единните разрешения за пребиваване, следва да се използват единствено за проверка на автентичността на документа и самоличността на неговия притежател посредством пряко налични сравними елементи, когато законът изисква представянето на разрешението за пребиваване.
Изменение 3
СЪОБРАЖЕНИЕ 5
(5)  This Regulation only lays down such specifications as are not secret; these specifications need to be supplemented by further specifications which may remain secret in order to prevent counterfeiting and falsifications and which may not include personal data or references to such data. Powers to adopt such supplementary specifications should be conferred to the Commission, who shall be assisted by the Committee established by Article 6 of Council Regulation (EC) n°1683/95 of 29 May 1995 laying down a uniform format for visas.
(5)  Настоящият регламент установява единствено спецификациите, които нямат секретен характер. Тези спецификации трябва да бъдат допълнени с други, които могат да останат секретни, така че да се предотврати подправянето и фалшифицирането, и които не трябва да съдържат лични данни или препращане към такива данни. На Комисията следва да се предоставят правомощия за приемане на такива допълнителни спецификации, като тя се подпомага от Комитета по член 6 от Регламент (ЕО) № 1683/95 на Съвета от 29 май 1995 г. за определяне на единен формат за визи.
Изменение 4
ЧЛЕН 1, ТОЧКА2
Член 2, параграф 1, буква г) (Регламент (ЕО) № 1030/2002)
d) technical specifications for the storage medium of the biometric features and the security thereof, including prevention of unauthorised access;
г) технически спецификации за материалния носител за съхранение на биометрични идентификатори и тяхната защита, по-специално с оглед запазване на неприкосновеността, автентичността и поверителността на тези данни, както и за тяхното използване съобразно целите, определени в настоящия регламент, включително предотвратяване на неразрешен достъп;
Изменение 5
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2
Член 2, параграф 1, буква д) (Регламент (ЕО) № 1030/2002)
e) requirements for the quality of and common standards for the facial image and the fingerprint images.
д) изисквания относно качеството и общи стандарти по отношение на лицевия образ и пръстовите отпечатъци, общи задължения или изисквания относно особеностите на тези образи, обща методика и най-добри практики за тяхното прилагане, помощни процедури за лица, които нямат пръстови отпечатъци, поддаващи се на обработка, или които биха могли да бъдат идентифицирани погрешно."
Изменение 6
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2
Член 2, параграф 1, буква д а) (нова) (Регламент (ЕО) № 1030/2002)
д а) съответни процедури и специфични правила за закрилата на деца, от които се събират биометрични идентификатори, по-специално когато са били снети пръстови отпечатъци от тях;
Изменение 7
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2А (нова)
Член 2, параграф 2а (нов) (Регламент (ЕО) № 1030/2002)
(2а) Към член 2 се добавя следният параграф 2а:
"2a. Приетите мерки за прилагане редовно се съобщават на Европейския парламент".
Изменение 8
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3А (нова)
Член 3, параграф 2а (нов) (Регламент (ЕО) № 1030/2002)
(3а) Към член 3 се добавя следният параграф:
"Всяка държава-членка изпраща на Комисията списък на компетентните органи, които имат право на достъп до данните относно биометричните идентификатори, съдържащи се в разрешенията за пребиваване съгласно настоящия регламент, както и всякакви промени в него. В този списък се посочва, за всеки орган, какви данни може да търси и с каква цел. Комисията осигурява ежегодното публикуване на списъка в Официален вестник на Европейския съюз и поддържа актуален списък на компетентните органи на своята интернет страница".
Изменение 9
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 4
Член 4, параграф 2 (Регламент (ЕО) № 1030/2002)
No information in machine-readable form shall be included on the storage medium of the residence permit referred to in Article 4a, unless provided for in this Regulation or its Annex or unless it is mentioned in the related travel document by the issuing State in accordance with its national legislation. Member States may include in the residence permit an additional contact chip as set out in Part 16 of the annex to this Regulation for e-services such as e-government and e-business.
В материалния носител на разрешението за пребиваване по член 4а не се включва машинно-читаема информация, с изключение на случаите, посочени в настоящия регламент или приложението към него, или когато тези данни са вписани в съответния документ за пътуване от издаващата държава в съответствие с националното й право.
Изменение 10
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5
Член 4а (Регламент (ЕО) № 1030/2002)
The uniform format for residence permits shall include a storage medium containing facial image. Member States shall also include fingerprints in interoperable formats. The data shall be secured and the storage medium shall be of sufficient capacity and capability to guarantee the integrity, the authenticity and the confidentiality of the data.
Единният формат на разрешителните за пребиваване включва носител за съхранение, който съдържа лицевия образ и две изображения на пръстовите отпечатъци на притежателя, всичките в оперативно съвместими формати. Сигурността на данните е гарантирана и материалният носител с високо ниво на сигурност следва да има достатъчен капацитет и способност да гарантира неприкосновеността, автентичността и поверителността на данните.
Изменение 11
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5А (нова)
Член 4б, параграф 1 (нов) (Регламент (ЕО) № 1030/2002)
5а. Добавя се следният член 4б:
"Член 4б
1.  Материалният носител се използва единствено от тези органи в държавите-членки, както са изброени съгласно член 3, параграф 2а, които са оправомощени да четат и съхраняват биометрични данни".
Изменение 12
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5А (нова)
Член 4б, параграф 2 (нов) (Регламент (ЕО) № 1030/2002)
2.  Биометричните данни, записани върху материалния носител не могат да бъдат променяни или заличавани от нито един орган. При възникване на такава необходимост се издава ново разрешение за престой.
Изменение 13
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5А (нова)
Член 4б, параграфи 3 и 4 (нови) (Регламент (ЕО) № 1030/2002)
3.  Решения с важни последици по отношение на защитата на данните, като решения за регистрирането на данни и достъпа до тях, за качеството на данните, за техническото съответствие на носителя за съхранение на данните и мерки за сигурност за защита на биометричните идентификатори се вземат чрез регламент с пълното участие на Европейския парламент.
4.  Европейският надзорен орган по защита на данните има консултативна роля при всички случаи, свързани със защита на данните.
Изменение 14
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 6А (нова)
Член 9, параграф 4а (нов) (Регламент (ЕО) № 1030/2002)
6а. Към член 9, се добавя следният параграф 4а:
"Държавите-членки редовно съобщават на Комисията оценки относно прилагането на настоящия регламент, на основата на приети по общо съгласие стандарти, по-специално по отношение правилата за ограничаване на целите, за които могат да бъдат използвани данните, както и на органите, които имат право на достъп до тях. Те също така съобщават на Комисията за всички проблеми, възникнали при прилагането на настоящия регламент и обменят информация за най-добрите практики с Комисията и помежду си.

(1) Все още непубликувано в ОВ.
(2) Този текст не е на разположение на български език и се публикува на английски език с цел информация.


Забраната за износ и безопасното складиране на метален живак ***I
PDF 556kWORD 87k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 юни 2007 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно забраната за износ и безопасното складиране на метален живак (COM(2006)0636 – C6-0363/2006 – 2006/0206(COD))
P6_TA(2007)0267A6-0227/2007

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2006)0636)(1),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 133 и 175, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0363/2006),

–   като взе предвид становището на Комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–   като взе предвид членове 51 и 35 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на Комисията по международна търговия (A6-0227/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 20 юни 2007 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно забраната за износ и безопасното складиране на метален живак, живачен сулфид, каломел, живачни съединения и някои съдържащи живак продукти

P6_TC1-COD(2006)0206


(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(3),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора(4),

като имат предвид, че:

(1)  Живачните емисии са признати за световна заплаха, което дава основание за действие на местно, национално, регионално и световно равнище.

(2)  В съответствие със съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета "Общностна стратегия относно живака"(5) и с резолюцията на Европейския парламент от 14 март 2006 г.(6) относно тази стратегия, е необходимо намаляване на риска от излагане на живак за хората и околната среда.

(3)  Взетите на общностно равнище мерки трябва да бъдат разглеждани като част от глобалното усилие за намаляване на риска от излагане на живак, по-специално в рамките на Програмата относно живака към ЮНЕП (Програмата на ООН по околната среда).

(4)  Живакът все още не е обект на задължителни ограничения по многостранните споразумения в областта на околната среда, с изключение на Протокола за тежките метали от 1998 г. към Конвенцията на Икономическата комисия за Европа към ООН относно трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния.

(5)  Европейският парламент и Съветът признават екологичните и социалните проблеми, които произлизат от затварянето на мините за живак в областта Almadén (Испания), и считат за целесъобразно да приемат адекватни компенсационни мерки, с цел да се позволи на засегнатата област да намери приложими решения за местната околна среда, заетост и икономическа дейност. Освен това, в своята гореспомената резолюция Европейският парламент изрази становището, че мините в Almadén са подходящо място за безопасното складиране на метален живак.

(6)  Износът на метален живак, живачен сулфид, каломел и живачни съединения от Общността се забранява, така че да се намали значително световното предлагане на живак. Държавите-членки следва да имат правото да налагат по-широки и по-строги забрани в съответствие с член 176 от Договора.

(7)  Поради същата причина износът на съдържащи живак продукти, които са били или предстои да бъдат забранени за пускане на пазара в Европейския съюз, също се забранява. Комисията изготвя консолидиран списък на включените продукти, който се осъвременява ежегодно въз основа на развитието на общностното право.

(8)  Вносът на метален живак, живачен сулфид, каломел и живачни съединения се забранява, за да се осигури по-добра защита на човешкото здраве и опазване на околната среда в Европейския съюз.

(9)  Забраната за износ ще доведе до значителни излишъци от живак в Общността, като тяхното повторно пускане на пазара следва да се предотврати. Поради тази причина следва да се гарантира складирането на този живак в Общността да се извършва при добри условия за безопасност.

(10)  Държавите-членки периодично предоставят информация на Комисията относно металния живак, живачния сулфид и живачните съединения, влизащи, излизащи, или предмет на презгранична търговия на тяхна територия, така че да се позволи навременната оценка на ефективността на инструмента. Подобна информация се прави лесно достъпна за широката общественост.

(11)  Решение 90/3 на PARCOM (Парижка конвенция за предотвратяване на замърсяването на морската среда от сухоземни източници) постановява пълното изваждане от употреба на инсталациите за живачна хлор-алкална електролиза до 2010 г. С оглед предоставянето на възможности за безопасно временно складиране на живак, който вече не се използва в хлор-алкалната промишленост, е целесъобразно да се направи дерогация по член 5, параграф 3, буква а) на Директива 1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци(7) за някои видове депониране и да се определят критериите в раздел 2.4 на Приложението към Решение 2003/33/EО на Съвета от 19 декември 2002 г., с което се определят критериите и процедурите за депониране на отпадъци в депа съгласно член 16 и Приложение II към Директива 1999/31/EC(8), които не са в приложение за надземно депониране с възможност за възстановяване.

(12)  С оглед гарантиране на временно складиране, което е безопасно за здравето на човека и околната среда, оценката за безопасност съобразно Решение 2003/33/EО относно подземното складиране следва да бъде допълнена от специфични изисквания и да бъде приложима за надземното складиране с възможност за възстановяване.

(13)  Хлор-алкалната промишленост следва да изпрати всички необходими данни, свързани с преустановяването на употребата на живачни катоди в своите инсталации, на Комисията и на компетентните органи в съответните държави-членки, за да улесни прилагането на настоящия регламент. Промишлените отрасли, които добиват живак при пречистването на природен газ или като страничен продукт при дейностите на добив и топене на цветни метали, също следва да предоставят необходимите данни на Комисията и компетентните органи на съответните държави-членки. Комисията прави тази информация обществено достояние.

(14)  Целесъобразно е да се организира обмен на информация с всички заинтересовани страни, за да се прецени евентуалната нужда от допълнителни мерки, свързани с вноса, износа, временното складиране и безопасното окончателно обезвреждане на живак, живачни съединения и съдържащи живак продукти, без да се накърняват правилата относно конкуренцията, посочени в Договора, и по-специално член 81.

(15)  Държавите-членки предоставят информация относно издадените разрешения за съоръженията за временно складиране, както и за прилагането и пазарните последици от настоящия Регламент, така че да се позволи навременната му оценка.

(16)  Комисията отчита тази информация, когато представя доклад за оценка с оглед определяне на евентуалната необходимост от изменение на настоящия Регламент.

(17)  Комисията и държавите-членки насърчават и улесняват информираността и осигуряват публичната наличност на информация относно забраната за износ на метален живак, живачен сулфид и живачни съединения, както и за безопасното складиране на метален живак.

(18)  Комисията следи също така международните събития във връзка с доставката и търсенето на живак, по-специално многостранните преговори, и докладва за тях, така че да се позволи съгласуваността на глобалната стратегия да бъде оценена.

(19)  Държавите-членки следва да установят правила за налагане на санкции при нарушение на разпоредбите на настоящия регламент и гарантират, че тези санкции се прилагат. Предвидените санкции следва да са ефективни, пропорционални и възпиращи.

(20)  Комисията и държавите-членки предоставят пряка техническа помощ на развиващите се страни и на страните с икономики в преход, или непряка помощ чрез подкрепа за проекти на неправителствени организации (НПО), и по-специално помощ, която улеснява прехода към алтернативни технологии, които не използват живак, и окончателното прекратяване на използването и изхвърлянето на живак и живачни съединения.

(21)  Настоящият регламент е обоснован от необходимостта от опазване на човешкото здраве и околната среда.

(22)  Доколкото целта на настоящия регламент, а именно намаляване на излагането на живак чрез забраната на износа и задължението за складиране не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и поради въздействието върху движението на стоки и функционирането на вътрешния пазар, както и презграничното естество на замърсяването с живак,║може да бъде по-добре постигната ║на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Износът на метален живак (Hg, CAS 7439-97-6), живачен сулфид и живачни съединения със съдържание на живак, по-високо от 5 % от тегловната маса (w/w) от Общността се забранява, считано от 1 декември 2010 г.

Износът на съдържащи живак продукти, забранени за продажба и разпространение в Европейския съюз, се забранява, считано от 1 декември 2010 г.

Член 2

Вносът в Общността на метален живак (Hg, CAS N° 7439-97-6), живачен сулфид и живачни съединения със съдържание на живак, по-високо от 5% от тегловната маса (w/w) се забранява, считано от 1 юли 2010 г.

Държавите-членки задоволяват потребностите си от живак чрез възстановяване от отпадъци и суровини.

Член 3

Считано от 1 декември 2010 г., държавите-членки правят необходимото, щото металният живак, който вече не се използва в хлор-алкалната промишленост, или е извлечен от живачен сулфид, живакът, възстановен при пречистването на природен газ, и живакът, възстановен като страничен продукт при дейностите на добиване и топене на цветни метали, се транспортират и складират, и впоследствие обезвреждат в рамките на Общността, по начин, безопасен за човешкото здраве и околната среда, в подходящи за целта съоръжения, съпътствани от оценка за безопасността и съответното разрешително съгласно настоящия Регламент.

Преди всяка друга алтернатива се разглежда възможността да се използва Almadén за безопасното складиране на съществуващите запаси от метален живак или металния живак, произведен като страничен продукт от промишлеността в цяла Европа, но не и съдържащите живак продукти, които са се превърнали в отпадъци, като по този начин се използва съществуващата там инфраструктура, местна работна ръка и технологични познания.

Член 4

1.  Чрез дерогация от член 5, параграф 3, буква а) от Директива 1999/31/ЕО метален живак, който се счита за отпадък, се складира временно при подходящи условия за изолиране в:

   а) подземна солна мина, пригодена за временно складиране на метален живак преди безопасното му окончателно обезвреждане;
   б) надземно съоръжение, изключително предназначено и оборудвано за временното складиране на метален живак преди окончателното му безопасно обезвреждане; или
   в) инсталация, разрешена съгласно Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването(9) (IPPC) за производството на хлор (раздел 4.2, буква а) от Приложение I към въпросната директива) и оборудвана, като част от разрешената инсталация, за временно складиране на метален живак до окончателното му безопасно обезвреждане.

В случая по буква б) от алинея първа критериите, изложени в Раздел 2.4 на Приложението към Решение 2003/33/ЕО, не се прилагат.

2.  Чрез дерогация от член 11, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци(10), компетентните органи по местоназначение и изпращане не могат да повдигат възражения срещу превози на метален живак, който се счита за отпадък и който е предназначен за временно складиране, на основание, че планираният превоз или обезвреждане няма да съответстват на мерките, приети за прилагане на принципите на близост, приоритет за оползотворяването и самодостатъчност.

Член 5

1.  Оценката на безопасността, която се извършва съгласно Решение 2003/33/ЕО, с оглед складирането в подземна солна мина, пригодена за складиране на отпадъци, обхваща в частност допълнителните рискове, които възникват поради естеството и поведението в дългосрочен план на металния живак и неговото съхраняване.

2.  Оценка на безопасността, гарантираща ниво на защита на околната среда, което отговаря на нивото, гарантирано от Решение 2003/33/ЕО, се провежда и предоставя на компетентния орган за временното складиране в съоръжение, предназначено и оборудвано изключително за складирането на метален живак.

3.  Разрешителното по членове 8 и 9 на Директива 1999/31/ЕО за подземната солна мина или съоръжението, предназначено изключително за временното складиране на метален живак и оборудвано за тази цел, включва изискванията за редовни визуални инспекции на контейнерите и инсталирането на подходящи детектори за изпарения, така че да се разкрие всякакво изтичане.

Член 6

Комисията преразглежда оценката на безопасността, посочена в Решение 2003/33/ЕО, с оглед гарантиране на включването на специфичните рискове на временното складиране на метален живак, които възникват поради естеството и поведението в дългосрочен план на металния живак и неговото съхраняване. Преразглеждането следва да бъде завършено не по-късно от 1 юни 2010 г.

Член 7

Собственикът на съоръжението за складиране носи отговорност за безопасното складиране по време на временното складиране. Държавите-членки създават фонд с оглед гарантиране на наличността на финансови средства за временното складиране и безопасното окончателно обезвреждане на живака. Фондът се създава въз основа на таксите от хлор-алкалната промишленост и промишлените отрасли, които добиват живак в производствените си процеси, като, но не единствено промишлеността за добив на природен газ и цветни метали, съобразно количеството живак, изпратено за временно складиране.

Член 8

1.  Засегнатите предприятия от хлор-алкалната промишленост изпращат на Комисията и компетентните органи в съответните държави-членки следните данни относно извеждането от употреба на живак за дадена година:

   прогноза за общото количество живак, което все още се намира в употреба,
   количество живак, възстановено при закриването или преобразуването на хлор-алкални инсталации,
   количества, изпратени за отделно съхранение в съоръжения за временно складиране,
   местоположение и данни за връзка на всички съоръжения за складиране,
   прехвърляне към други хлор-алкални инсталации в Европейския съюз за експлоатацията на живачните катоди, които все още са в употреба,
   количества, които се складират временно, като първоначалният собственик носи отговорност за експлоатацията на живачните катоди, които все още са в употреба.

2.  Засегнатите предприятия в промишлените отрасли, които добиват живак при пречистването на природен газ или като страничен продукт при дейностите на добив и топене на цветни метали, предоставят на Комисията и компетентните органи на съответните държави-членки следните данни относно добития живак за дадена година:

   количество добит живак,
   количества, изпратени за отделно съхранение в съоръжения за временно складиране,
   местоположение и данни за връзка на всички съоръжения за складиране.

3.  Засегнатите предприятия изпращат за пръв път данните, посочени в параграфи 1 и 2, не по-късно от 31 май ...(11), и не по-късно от 31 май за всяка следваща година.

4.  Комисията оповестява публично посочената в параграф 3 информация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността(12).

Член 9

Комисията организира първоначален обмен на информация между държавите-членки и съответните заинтересовани страни не по-късно от 30 юни 2010 г.

Обменът се основава на събраната до тогава информация и също така има за цел разглеждането на необходимостта от разширяване на забраната за износ на живачни съединения със съдържание на живак под 5 % от тегловната маса (w/w), разширяване на задължението за складиране на метален живак, произхождащ от други източници, и определянето на срокове във връзка със складирането в подземни солни мини или надземни съоръжения, специално предназначени и оборудвани за временното складиране на метален живак.

При обмена на информация се анализират, наред с другото, резултатите от проучването на Almadén като място за безопасно складиране на съществуващите запаси метален живак или на металния живак, получен като страничен продукт в резултат на дейността на европейската промишленост, в съответствие с член 3.

Член 10

1.  Държавите-членки представят на Комисията екземпляр от всяко разрешително, издадено за съоръжение за складиране на живак.

2.  Държавите-членки изготвят регистър на купувачите, продавачите и търговците на живак, живачен сулфид и живачни съединения и събират необходимата информация. Те информират Комисията относно прилагането на Регламента и пазарния му ефект за съответните им територии на всеки две години и не по-късно от 6 месеца след края на съответния период. Комисията публикува информацията под формата на кратък доклад в рамките на една година след предоставянето й от държавите-членки. Първата информация покрива 2007 и 2008 г. и се предоставя на Комисията не по-късно от 30 юни 2009 г. Публичното оповестяване се извършва не по-късно от 30 юни 2010 г. Информацията се предоставя във вида, установен от Комисията, не по-късно от ...(13).

3.  Информацията по параграф 2 съдържа най-малко следното:

   а) обеми, цени, страна на произход и страна по местоназначение, както и предвидена употреба на влизащия или излизащия от Общността метален живак, живачен сулфид, каломел и живачни съединения;
   б) обеми, цени, страна на произход и страна по местоназначение, както и предвидена употреба на презгранично търгувания метален живак, живачен сулфид, каломел и живачни съединения в рамките на Общността.

Член 11

Държавите-членки установяват правила за налагане на санкции, приложими по отношение на нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за гарантиране на прилагането им. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите-членки нотифицират Комисията за тези разпоредби не по-късно от ... * и също така я уведомяват незабавно за всяко последващо изменение, касаещо тези разпоредби.

Член 12

Комисията и държавите-членки насърчават и улесняват информираността и осигуряват публичната наличност на информация относно забраната за износ на метален живак, живачен сулфид и живачни съединения, както и за безопасното складиране на метален живак.

Член 13

1.  Комисията прави оценка на прилагането на настоящия регламент в Общността и на пазарните му ефекти върху общностния пазар, като се съобразява с информацията по членове 9 и 10.

2.  Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета не по-късно от 30 юни 2012 г. Докладът се придружава, по целесъобразност, от предложения за преразглеждане на настоящия регламент.

3.  До 1 юни 2010 г. Комисията извършва оценка на ефективността и въздействието на компенсационните мерки, предприети с цел осигуряване на възможност за постигане на приложими икономически и социални алтернативи за засегнатия от затварянето на мините за живак район.

Член 14

Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета не по-късно от 31 декември 2009 г. за напредъка по многостранните дейности и преговори относно живака, като прави оценка по-специално на съгласуваността на мерките, определени в настоящия регламент, с развитието на ситуацията в международен план.

Член 15

Комисията и държавите-членки, като вземат предвид най-вече нуждите на засегнатите развиващи се страни и на страните с икономики в преход, си сътрудничат при насърчаването на техническата помощ, включително обучение, развитие на инфраструктурите, необходимия капацитет и експертни познания с оглед постигане на напредък при прехода към алтернативни технологии, които не използват живак, и окончателното прекратяване на употребата и изхвърлянето на живак и живачни съединения.

Комисията и държавите-членки преценяват също възможността за предоставяне на помощ на НПО, които са показали особената си ефективност при предоставянето на този вид услуги.

Член 16

Настоящият регламент влиза в сила на двайсетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) Все още непубликувано в ОВ.
(2) OВ ...
(3) OВ ...
(4) Позиция на Европейския парламент от 20 юни 2007 г.
(5) COM(2005)0020 final от 28.1.2005 г.
(6) OВ C 291 E, 30.11.2006 г., стр. 128.
(7) ОВ L 182, 16.7.1999, стр. 1. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).
(8) ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 27.
(9) OВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26. Директива, последно изменена с Регламент(ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 33, 4.2.2006 г., стр. 1).
(10) OВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1.
(11)* Годината след влизането в сила на настоящия регламент.
(12) OВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13.
(13)* Една година след влизането в сила на настоящия регламент.


Програма на Общността за подобряване на функционирането на системите за данъчно облагане във вътрешния пазар (Фискалис 2013) ***I
PDF 278kWORD 35k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 юни 2007 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма на Общността за подобряване на функционирането на системите за данъчно облагане на вътрешния пазар (Фискалис 2013) (COM(2006)0202 – C6-0159/2006 – 2006/0076(COD))
P6_TA(2007)0268A6-0117/2007

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2006)0202),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението в парламента (C6-0159/2006),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси и становищата на Комисията по бюджетите и на Комисията по бюджетен контрол (A6-0117/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Счита, че финансовият пакет, посочен в законодателното предложение, трябва да бъде в съответствие с горната граница на функция 1 А в новата многогодишна финансова рамка и изтъква, че за годишната сума ще се вземе решение в рамките на годишната бюджетна процедура съгласно разпоредбите на точка 37 от междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1);

3.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 20 юни 2007 г. с оглед приемането на Решение …/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма на Общността за подобряване на работата на системите за данъчно облагане на вътрешния пазар (Фискалис 2013) и за отмяна на Решение № 2235/2002/ЕО

P6_TC1-COD(2006)0076


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Решение …/2007/ЕО.)

(1) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


Преносимост на допълнителните пенсионни права ***I
PDF 517kWORD 123k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент oт 20 юни 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на преносимостта на допълнителните пенсионни права (COM(2005)0507 – C6-0331/2005 – 2005/0214(COD))
P6_TA(2007)0269A6-0080/2007

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2005)0507)(1),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 42 и 94 от Договора за ЕО, съгласно които предложението беше внесено от Комисията в Парламента (C6-0331/2005),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по заетост и социални въпроси и становищата на Комисията по икономически и парични въпроси и на Комисията по правата на жените и равенството между половете (A6-0080/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 20 юни 2007 г. с оглед приемането на Директива 2007/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно подобряване на преносимостта на допълнителни пенсионни права

P6_TC1-COD(2005)0214


(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 42 и 94 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

след като се консултираха с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора(3),

като има предвид, че:

(1)  Свободното движение на хора е една от основните свободи на Общността; в член 42 Договорът предвижда, че ║ в съответствие с процедурата, посочена в член 251, се приемат такива мерки в областта на социалната сигурност, доколкото са необходими за гарантиране на свободно движение на работниците.

(2)  Социалната закрила на работниците във връзка с пенсиите е гарантирана посредством схеми за задължително социално осигуряване и схеми за допълнително социално осигуряване, свързани с трудовия договор, които стават все по-разпространени в държавите-членки.

(3)  Законодателят има широки правомощия за вземане на решение по отношение на избора на мерки, които са най-подходящи за постигане на целта на член 42 от Договора; системата за координация, предвидена в Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността(4) и Регламент (ЕИО) № 574/72(5) на Съвета от 21 март 1972 г. за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 и по-специално разпоредбите, приложими за акумулиране, не са свързани със схемите за допълнително пенсионно осигуряване, с изключение на схемите обхванати от термина "законодателство" според определението в първия параграф на член 1, буква й) от Регламент (ЕИО) № 1408/71 или, които са били предмет на декларация на държава-членка със същите последици, съгласно тази разпоредба. Схемите за допълнително пенсионно осигуряване следователно трябва да бъдат предмет на специфични мерки с цел да се вземат под внимание техните специфични характеристики и поради разнообразното естество на тези схеми в рамките на държавите-членки и между тях, и по-специално ролята на социалните партньори при тяхното прилагане.

(4)  Директива 98/49/EО на Съвета от 29 юни 1998 г. за запазване на правото на допълнителна пенсия на заети лица и самостоятелно заети лица, движещи се в границите на Общността(6) представлява специфична мярка, насочена към подобряване упражняване на правото на наетите и самонаетите лица на свободно движение по отношение на схемите за допълнително пенсионно осигуряване.

(5)  Следва да се има възможност и за ползване на член 94 от Договора, предвид различията между националните законодателства относно схемите за допълнително пенсионно осигуряване са в състояние да накърнят едновременно упражняването на правото на работниците на свободно движение и функционирането на вътрешния пазар. Следователно, за да се подобрят правата на работници, които се движат в рамките на Общността и в рамките на една и съща държава-членка, следва да се предвидят определени минимални изисквания във връзка с установяването и запазването на придобитите пенсионни права на напускащи работници в обвързана с трудово правоотношение схема за допълнително пенсионно осигуряване.

(6)  Освен това следва да се отчетат особеностите и особеният характер на схемите за допълнително пенсионно осигуряване и различията между тях в рамките на и между отделните държави-членки. Въвеждането на нови схеми, устойчивостта на действащите схеми и очакванията и правата на настоящи членове на схема следва да бъдат защитени в достатъчна степен. По-специално, настоящата директива следва да вземе предвид ролята на социалните партньори при организирането и прилагането на схемите за допълнително социално осигуряване.

(7)  Настоящата директива не следва да задължава държавите-членки, които нямат схеми за допълнително пенсионно осигуряване, да приемат правни разпоредби за въвеждане на такива схеми.

(8)  Настоящата директива следва да се прилага само спрямо допълнителни пенсии, които съгласно разпоредбите на съответната пенсионна схема или националното право, се основават на достигането на пенсионна възраст или изпълнението на други условия. Тя не се прилага нито по отношение на индивидуални планове за осигуряване без участие на работодателя, нито по отношение на осигуряването на инвалиди и преживели лица.

(9)  Настоящата директива следва да се прилага по отношение на всички създадени съгласно национални правни разпоредби и практики схеми за допълнително пенсионно осигуряване, които предлагат допълнителни пенсии за работници - например договори за колективно осигуряване или схеми по разходно-покривен модел, договорени от бранш или отрасъл, финансирани схеми или перспективи за пенсия, гарантирани със счетоводни резерви на предприятията или всякакви колективни трудови договори или други подобни споразумения.

(10)  Настоящата директива не следва да се прилага по отношение на схеми за допълнително пенсионно осигуряване, които са закрити и не приемат нови членове, тъй като въвеждането на нови правила би създало неоправдана тежест за тези схеми.

(11)  Настоящата директива няма за цел да хармонизира или въздейства върху националните законодателства по отношение на реорганизационните мерки и на процедурите по ликвидация; следователно, без значение е дали процедурите са започнати вследствие на неплатежоспособност или не, или дали са открити доброволно или принудително. Аналогично, директивата не засяга национални законодателни или реорганизационни мерки съобразно Директива 2001/17/ЕО(7). Противно на това, включените в член 16, параграф 2 на Директива 2003/41/ЕО(8) мерки не се разглеждат като реорганизационни мерки.

(12)  Настоящата директива не следва да засяга охранителни мерки при несъстоятелност и компенсаторни мерки, които не са част от обвързани с трудовото правоотношение схеми за допълнително пенсионно осигуряване, и чиято цел е да защитят пенсионните права на работниците при несъстоятелност на предприятието или на пенсионната схема. Аналогично, настоящата директива не следва да засяга националните пенсионни резервни фондове.

(13)  Тъй като допълнителното пенсионно осигуряване придобива все по-голямо значение за осигуряването на жизнен стандарт на възрастните във всички държави-членки, следва да се подобрят условията за придобиване, запазване и прехвърляне на придобити пенсионни права.

(14)  Ако пенсионната схема или работодателят носят инвестиционния риск (особено при схеми с дефинирани доходи), схемата следва да изплати размера на вноските на напускащия работник, независимо от текущата инвестиционна стойност на тези вноски. Ако напускащият работник носи инвестиционния риск (особено при схеми с дефинирани вноски), пенсионната схема следва да изплати произлизащата от тези вноски инвестиционна стойност. Инвестиционната стойност може да бъде по-висока или по-ниска от направените от напускащия работник вноски. Ако инвестиционната стойност е отрицателна, плащане не се извършва.

(15)  Напускащите работници следва да има правото да запазят придобитите вече пенсионни права като пасивни права в схемата за допълнително пенсионно осигуряване, в която са установени.

(16)  В съответствие с националните правни разпоредби и практики следва да бъдат предприети стъпки за осигуряване на справедливо третиране на стойността на пасивните права. Стойността на правата към момента на напускане на пенсионната схема от заетото лице може да се изчислява съобразно всеобщо признати актюерски принципи. При изчисляването на стойността следва да се отчетат особеностите на схемата, интересите на напускащия работник и оставащите в схемата за пенсионно осигуряване членове.

(17)  Ако стойността на придобитите от напускащ работник пенсионни права не надвишава установен от съответната държава-членка праг и с цел да се избегнат прекомерни разходи, произтичащи от управлението на голям брой нискостойностни пасивни права, на схемите за допълнително пенсионно осигуряване трябва да бъде предоставена възможност да не пазят придобитите пенсионни права, а да изплащат капиталова сума, пропорционална на придобитите права. Размерът на капиталовото плащане следва винаги да се изчислява въз основа на признати актюерски принципи и да съответства на актуализираната стойност на придобитите пенсионни права към момента на плащането.

(18)  Настоящата директива няма за цел да се ограничат възможностите за прехвърляне на придобити пенсионни права на напускащи работници. За насърчаване на свободата на движение на работниците държавите-членки следва да се стремят, в рамките на възможното и в частност при въвеждането на нови схеми за допълнително пенсионно осигуряване, постепенно да подобрят прехвърлимостта на придобитите пенсионни права.

(19)  Без да се засяга Директива 2003/41/EО, работници, които упражняват или възнамеряват да упражнят своето право на свободно движение следва да бъдат подходящо информирани от лица, участващи в управлението на схемите за допълнително пенсионно осигуряване, и по-специално относно влиянието на прекратяването на трудовото им правоотношение върху техните допълнителни пенсионни права.

(20)  С оглед на разнообразното естество на схемите за допълнително социално осигуряване, Общността трябва да се придържа към създаването цели, които да бъдат постигнати като цяло, което означава, че директивата е подходящият правен инструмент.

(21)  Ако целта на настоящата директива, а именно намаляване на пречките за упражняване на правото на работниците на свободно движение, от една страна и функционирането на вътрешния пазар, от друга, не могат да бъдат осъществени в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, обхвата на мерките, могат да бъдат по-добре осъществени на общностно равнище, Общността може да предприеме действия в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора. В съотвествие с принципа на пропорционалност, както е установен в същия член, настоящата директива, въз основа на оценка на въздействието, изготвена с помощта на комитета, работещ в областта на допълнителните пенсии, не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(22)  Настоящата директива установява минимални изисквания, като предоставя възможност на държавите-членки да приемат или запазят по-благоприятни разпоредби. Приложението на настоящата директива не може да бъде използвано като оправдание за влошаване на съществуващото положение в държавите-членки.

(23)  С оглед на необходимостта да се вземат предвид последиците от настоящата директива, и по-специално тези, свързани с финансовата устойчивост на схемите за допълнително пенсионно осигуряване, на държавите-членки може да се предостави повече време, през което постепенно да приложат разпоредбите, които могат да предизвикат такива последици.

(24)  В съответствие с националните разпоредби относно организацията на схеми за допълнително пенсионно осигуряване, държавите-членки могат да предоставят на социалните партньори, по тяхно съвместно искане, правомощия за прилагане на настоящата директива по отношение на разпоредбите, които се отнасят до колективните трудови договори, при условие че те предприемат всички необходими стъпки, за да гарантират, че по всяко време могат да гарантират постигането на резултатите, предвидени в настоящата директива,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Цел

Целта на настоящата директива е да улесни упражняването на правото на лицата на свобода на движение, правото на професионална мобилност, както и ранното и всеобхватно развитие на допълнително пенсионно осигуряване, чрез отстраняване на пречките, създадени от някои разпоредби относно схемите за допълнително пенсионно осигуряване.

Член 2

Приложно поле

1.  Настоящата директива се прилага за схеми за допълнително пенсионно осигуряване различни от схемите, обхванати от Регламент (ЕИО) № 1408/71 за координиране на схемите за социално осигуряване.

2.  Настоящата директива не се прилага за:

   а) схеми за допълнително пенсионно осигуряване, които към ...(9), са преустановили приема на нови активни членове и са закрити за такива;
   б) схеми за допълнително пенсионно осигуряване, които са обект на мерки, предвиждащи намесата на орган или съд на държава-членка, с цел да се гарантира или възстанови тяхното финансово състояние, включително процедури по ликвидация; или
   в) охранителни мерки срещу несъстоятелност, компенсаторни мерки и национални пенсионни резервни фондове.

Член 3

Определения

За целите на настоящата директива:

   а) "допълнителна пенсия" означава пенсия за прослужено време, предвидена от правилата на схема за допълнително пенсионно осигуряване, създадена в съответствие с националното законодатеслтво и практики;
   б) "схема за допълнително пенсионно осигуряване" означава пенсионна схема, създадена в съответствие с националното законодателство и практики и обвързана с трудово правоотношение, която има за цел да предостави допълнителна пенсия на наети лица;
   в) "активни членове на схема" означава тези работници, чието настоящо трудово правоотношение им дава право или би им дало право, след изпълнение на изискванията на членството, на допълнителна пенсия в съответствие с условията на схема за допълнително пенсионно осигуряване;
   г) "придобити пенсионни права" означава всички права на допълнителна пенсия, придобити след изпълнение на условията за членство, съгласно правилата на дадена схема на допълнително пенсионно осигуряване и където е приложимо, съгласно националното законодателство;
   д) "придобивен период" означава периодът на активно членство в схема, който е необходим съобразно националното право или правилата на дадена схема за допълнително пенсионно осигуряване, за придобиване на право на допълнителна пенсия;
   е) "напускащ работник" означава активен член на схема, чието настоящо трудово правоотношение, приключва преди придобиването на право на допълнителна пенсия;
   ж) "неактивен член на схема" означава всеки бивш член на схема, за допълнително пенсионно осигуряване, който е придобил права в рамките на тази схема, но вече не е активен член на схемата и все още не получава никаква допълнителна пенсия от тази схема;
   з) "пасивни пенсионни права" означава придобити пенсионни права, които се запазват в схемата, в която са придобити от неактивен член;
   и) "стойност на пасивното право" означава изчислената, в съответствие с националната практика и съобразно признати актюерски принципи, капиталова стойност на пенсионното право.

Член 4

Условия за придобиване

Държавите-членки предприемат всички необходими стъпки, за да гарантират, че:

   а) когато при прекратяване на трудовото правоотношение напускащият работник още няма придобити пенсионни права, допълнителната пенсионна схема възстановява вноските, изплатени от напускащия работник или изплатени от работодателя за сметка на работника в съответствие с приложимите законовите разпоредби или колективните трудови договори или споразумения, или - когато напускащият работник поема инвестиционния риск, стойността на инвестициите, произтичащи от тези вноски;
   б) когато схемата за допълнително пенсионно осигуряване предвижда придобивен период, той не бива да превишава пет години. Във никакъв случай не се прилага условие за придобивен период по отношение на член на схема за допълнително пенсионно осигуряване, след като е достигнал възраст 25 години;
   в) работник може да се включи в схема за допълнително пенсионно осигуряване след максимален период на заетост от една година или според случая, не по-късно от навършване на изискуемата минимална възраст;
   г) в надлежно обосновани случаи държавите-членки може да дадат възможност на социалните партньори да приемат отклоняващи се от букви а) и б), недискриминационни разпоредби в колективните трудови договори, доколкото тези разпоредби предоставят на заинтересованите най-малко равностойна закрила.

Член 5

Запазване на пасивно пенсионно право

1.  Държавите-членки приемат мерките, които считат за необходими, за гарантиране, че напускащи работници могат да запазят пенсионните си права в схемата за допълнително пенсионно осигуряване, в която те са придобити, в съответствие с параграфи 2 и 3.

2.  Държавите-членки приемат мерките, които считат за необходими за гарантиране , с оглед вида на пенсионната схема, на справедливото третиране на стойността на пасивните пенсионни права на напускащи работници и за защита на тези пенсионни права от риска от несъстоятелност на предприятието. Справедливо третиране означава, по-специално, че

   а) стойността на пасивните прави се развива по принцип в съответствие със стойността на правата на активните членове на схема, или
   б) пенсионните права в схемата за допълнително пенсионно осигуряване са определени като номинална сума, или
   в) неактивният член на схемата продължава да печели от лихвен процент, установен в схемата за допълнително пенсионно осигуряване, или
   г) стойността на пасивното право се коригира в съответствие с процента на инфлацията, равнището на заплатите, актуалните пенсии или на възвръщаемостта на инвестициите, към която се стреми осигурителят на допълнителна пенсия.

3.  Държавите-членки могат да позволят схемите за допълнително пенсионно осигуряване да не пазят придобитите права, а да плащат на напускащия работник капиталова сума, равна на стойността на придобитите пенсионни права, когато тя не надхвърля установен от държавата-членка праг. Държавата-членка информира Комисията за всеки прилаган праг.

4.  Държавите-членки могат да дадат възможност на социалните партньори да приемат отклоняващи се от параграфи 2 и 3 разпоредби в колективни трудови договори, доколкото тези разпоредби предоставят най-малко равностойна закрила на заинтересованите лица.

Член 6

Информация

1.  Без да се засягат задълженията на институциите за професионално пенсионно осигуряване, които произтичат от член 11 от Директива 2003/41/ЕО, за предоставяне на информация на членовете и бенефициерите, държавите-членки, като приемат мерките, които считат за необходими, за да гарантират, че активните членове на схема по параграф 2 могат да получават информация относно последиците от прекратяването на трудовото им правоотношение за техните допълнителни пенсионни права.

2.  На активните членове на схемата при поискване се предоставя писмено и в рамките на разумен срок достатъчно информация, по-специално във връзка със:

   а) условията, определящи установяването на допълнителни пенсионни права и резултатите от тяхното прилагане при прекратяване на трудовото правоотношение;
   б) предвидените пенсионни обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение; и
   в) размерът и запазването на пасивни пенсионни права.

3.  На неактивен член на схемата при поискване се предоставя информация от лице, участващо в управлението на схемата за допълнително пенсионно осигуряване относно пасивното право на пенсия и относно промените в правилата, регулиращи схемите за допълнително пенсионно осигуряване, които ги засягат.

Член 7

Минимални изисквания - забрана за влошаване на съществуващото положение

1.  Държавите-членки могат да приемат или запазят разпоредби относно установяването и запазването на права на допълнителна пенсия на напускащ работник, които са по-благоприятни от разпоредбите на настоящата директива.

2.  Прилагането на настоящата директива в никакъв случай не бива да служи като повод за ограничаване на действащи в държавите-членки разпоредби за установяването и запазването на допълнителни пенсионни права на напускащи работници.

Член 8

Прилагане

1.  Държавите-членки приемат необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 1 юли 2008 г. или осигуряват въвеждането до тази дата на необходимите мерки от страна на социалните партньори чрез споразумение. Държавите-членки вземат необходимите мерки, позволяващи им по всяко време да гарантират постигането на резултатите, наложени от настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.

2.  Независимо от параграф 1, държавите-членки могат при необходимост да получат отсрочка от 60 месеца, започваща от 1 юли 2008 г., с оглед постигането на целта, посочена в членове 4 и 5. Всяка държава-членка, която иска да получи отсрочка информира Комисията за това, като указва съответните разпоредби и схеми, както и специфичните причини за отсрочката.

3.  Когато държавите-членки приемат тези мерки в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Начините за извършване на въпросното позоваване се определят от държавите-членки.

4.  Държавите-членки информират Комисията за предприетите мерки с цел да бъдат приложени разпоредбите на член 5.

Член 9

Доклад

1.  На всеки пет години след 1 юли 2008 г. Комисията изготвя и представя доклад на Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, въз основа на информацията, предоставена от държавите-членки. Докладът съдържа оценка на готовността на работодателите да предложат схема за допълнително пенсионно осигуряване от момента на влизане в сила на настоящата директива.

2.  Докладът съдържа предложение относно това как при прехвърляне на придобити пенсионни права може да се изключи отговорността на предприятието по отношение на тези права.

3.  Не по-късно от ...(10), Комисията изготвя доклад, по-специално относно условията на прехвърляне на капитала, съответстващ на допълнителните пенсионни права на работниците. Въз основа на този доклад Комисията представя предложение с изменения на настоящата директива или с други инструменти, които се налагат с оглед премахване на допълнителни пречки за мобилността на работниците, създавани от някои разпоредби относно допълнителното пенсионно осигуряване.

Член 10

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването й в Официален вестник на Европейския Съюз.

Член 11

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в ...,

за Парламента за Съвета

Председател Председател

(1) ОВ C ... / Все още непубликувано в ОВ.
(2) OВ C 185, 8.8.2006 г., стр. 37.
(3) Позиция на Европейския парламент от 20 юни 2007 г.
(4) ОВ L 149, 5.7.1971 г., стр. 2. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1992/2006 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 392, 30.12.2006 г., стр. 1).
(5) ОВ L 74, 27.3.1972 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EO) № 311/2007 на Комисията (ОВ L 82, 23.3.2007 г., стр. 6).
(6) ОВ L 209, 25.7.1998 г., стр. 46.
(7) Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 г. относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователните дружества (ОВ L 110, 20.4.2001 г., стр. 28).
(8) Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ОВ L 235, 23.9.2003 г., стр. 10).
(9)* Датата на влизане в сила на настоящата директива.
(10)* Пет години след влизането в сила на настоящата директива.


Приемане от страна на Кипър на единната валута на 1 януари 2008 г. *
PDF 267kWORD 35k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 юни 2007 г. относно предложението за решение на Съвета в съответствие с член 122, параграф 2 от Договора относно приемане от страна на Кипър на единната валута на 1 януари 2008 г. (COM(2007)0256 – C6-0151/2007 – 2007/0090(CNS))
P6_TA(2007)0270A6-0244/2007

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0256),

–   като взе предвид Доклада на Комисията за конвергенцията за 2007 г. за Кипър (COM(2007)0255) и Доклада на Европейската централна банка (ЕЦБ) за конвергенцията от май 2007 г.,

–   като взе предвид Работния документ на службите на Комисията, придружаващ Доклада на Комисията – Доклад за конвергенцията за 2007 г. за Кипър (SEC(2007)0623),

–   като взе предвид резолюцията си от 1 юни 2006 г. относно разширяването на еврозоната(1),

–   като взе предвид член 122, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът е консултирал Парламента (C6-0151/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A6-0244/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Подкрепя приемането на еврото от Кипър на 1 януари 2008 г.;

3.  Призовава държавите-членки да позволят на Комисията да направи оценка на съответствието с критериите от Маастрихт въз основа на точни, текущи, надеждни и висококачествени данни;

4.  Приканва Съвета да информира Парламента, в случай че възнамерява да се разграничи от одобрения от Парламента текст;

5.  Призовава Съвета да се консултира отново с Парламента, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

6.  Възлага на своя председател да предаде на Съвета, на Комисията и на правителствата на държавите-членки позицията на Парламента.

(1) ОВ С 298 Е, 08.12.2006 г., стр. 249.


Приемане от страна на Малта на единната валута на 1 януари 2008 г. *
PDF 266kWORD 35k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 юни 2007 г. относно предложението за решение на Съвета в съответствие с член 122, параграф 2 от Договора относно приемане от страна на Малта на единната валута на 1 януари 2008 г. (COM(2007)0259 – C6-0150/2007 – 2007/0092(CNS))
P6_TA(2007)0271A6-0243/2007

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0259),

–   като взе предвид Доклада на Комисията за конвергенцията за 2007 г. за Малта (COM(2007)0258) и Доклада на Европейската централна банка (ЕЦБ) за конвергенцията от май 2007 г.,

–   като взе предвид Работния документ на службите на Комисията, придружаващ Доклада на Комисията – Доклад за конвергенцията за 2007 г. за Малта (SEC(2007)0622),

–   като взе предвид резолюцията си от 1 юни 2006 г. относно разширяването на еврозоната(1),

–   като взе предвид член 122, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът е консултирал Парламента (C6-0150/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A6-0243/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Подкрепя приемането на еврото от Малта на 1 януари 2008 г.;

3.  Призовава държавите-членки да позволят на Комисията да направи оценка на съответствието с критериите от Маастрихт въз основа на точни, текущи, надеждни и висококачествени данни;

4.  Приканва Съвета да информира Парламента, в случай че възнамерява да се разграничи от одобрения от Парламента текст;

5.  Призовава Съвета да се консултира отново с Парламента, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

6.  Възлага на своя председател да предаде на Съвета, на Комисията и на правителствата на държавите-членки позицията на Парламента.

(1) ОВ С 298 Е, 08.12.2006 г., стр. 249.


Галилео
PDF 266kWORD 37k
Резолюция на Европейския парламент от 20 юни 2007 г. относно финансирането на европейската програма за спътникова радионавигация ("Галилео") съгласно междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. и многогодишната финансова рамка за периода 2007-2013 г.
P6_TA(2007)0272B6-0238/2007

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно осъществяването на етапите на разполагане и търговска експлоатация на европейската програма за спътникова радионавигация (COM (2004)0477),

–   като взе предвид позицията си от 6 септември 2005 г. относно посоченото предложение(1),

–   като взе предвид резолюцията си от 26 април 2007 г. относно преговорите във връзка с договора за концесия на "Галилео"(2),

–   като взе предвид съобщението на Комисията (COM (2007)0261) "Галилео на кръстопът: изпълнение на европейските програми за глобална навигационна спътникова система (ГНСС)",

–   като взе предвид междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (МИС)(3),

–   като взе предвид член 54 от своя правилник,

1.  Напомня на Съвета и Комисията, че многогодишната финансова рамка съдържа приблизително 1 милиард евро за оперативните разходи на "Галилео" за периода 2007-2013 г., и че финансовата референтна сума съгласно измененото предложение за регламент относно осъществяването на етапите на разполагане и търговска експлоатация на европейската програма за спътникова радионавигация е 1,005 милиарда евро по сегашни цени;

2.  Изразява загриженост относно възможността допълнителното финансиране, необходимо за запълване на празнината след неуспеха на публично-частното партньорство (ПЧП) да бъде договаряно на междуправителствена основа;

3.  Ще се противопостави на всяко решение, което съчетава общностно финансиране с допълнително междуправителствено финансиране;

4.  Изтъква, че Комисията трябва да представи преразгледано предложение за регламент относно финансирането на програмата "Галилео", което трябва да бъде договорено от Парламента и Съвета в процедурата за съвместно вземане на решение;

5.  Отново заявява своята подкрепа по отношение на програмата "Галилео", която има огромна добавена стойност за Европа, и изразява силната си подкрепа за продължаване на програмата под отговорността на ЕС;

6.  Счита, че при тези обстоятелства програмата "Галилео" следва да бъде напълно финансирана от бюджета на Съюза;

7.  Счита, че ако публичният сектор поеме цялостното финансиране на проекта, както и някои или всички рискове и отговорности, този фактор следва да се вземе под внимание в преразгледания бъдещ концесионен договор, особено по отношение на механизма за възстановяване на разходите за публичните финансови вноски и цените на услугите;

8.  Следователно приканва Комисията да предприеме инициативата да предложи преразглеждане на финансовата рамка, предвидена в точка 22 от МИС или чрез други средства, предвидени от МИС;

9.  Приканва Съвета да започне преговори с Парламента веднага след като Комисията представи предложението;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията.

(1) ОВ С 193 Е, 17.8.2006 г., стр. 61.
(2) Приети текстове, Р6_ТА(2007)0164.
(3) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


Специфични проблеми при транспонирането и прилагането на законодателството в областта на обществените поръчки и неговата връзка с Лисабонския дневен ред
PDF 364kWORD 80k
Резолюция на Европейския парламент от 20 юни 2007 г. относно специфични проблеми при транспонирането и прилагането на законодателството в областта на обществените поръчки и неговата връзка с Лисабонската програма (2006/2084(INI))
P6_TA(2007)0273A6-0226/2007

Европейският парламент,

–   като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

–   като взе предвид Директива 92/50/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги(1),

–   като взе предвид Директива 93/36/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. за съгласуване на процедурите за възлагане на обществени поръчки за доставки(2),

–   като взе предвид Директива 93/37/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. за съгласуване на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство(3),

–   като взе предвид Директива 93/38/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно за съгласуване на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите водоснабдяване, енергетика, транспорт и телекомуникации(4),

–   като взе предвид Директива на Европейския парламент и на Съвета 97/52/ЕО от 13 октомври 1997 г. за изменение на Директиви 92/50/ЕИО, 93/36/ЕИО и 93/37/ЕИО, отнасящи се до координирането на процедурите за възлагане съответно на обществени поръчки за услуги, на обществени поръчки за доставка и на обществени поръчки за строителство(5),

–   като взе предвид Директива 98/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. за изменение на Директива 93/38/ЕИО за съгласуване на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и телекомуникационния сектор(6),

–   като взе предвид предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и Съвета, която да координира процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката и транспорта (COM(2000)0276),

–   като взе предвид предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и Съвета относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за доставки, обществени поръчки за услуги и обществени поръчки за строителство (COM(2000)0275),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество(7)

–   като взе предвид Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги(8),

–   като взе предвид Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г., относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки(9),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на Комисията по правни въпроси (A6-0226/2007),

A.   като има предвид, че общностното право в областта на обществените поръчки има за цел да отвори публичните пазари в държавите-членки за трансгранична конкуренция, като по този начин създавава равни условия за доставчиците и подкрепя развитието на вътрешния пазар;

Б.   като има предвид, че своевременното и правилно транспониране и прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки значително допринася за постигането на целите на програмата на ЕС за по-добро регулиране;

В.   като има предвид, че Директива 2004/18/EО (Директивата за публичния сектор ) обединява три предходни директиви, а именно за строителство, услуги и доставки, като по този начин се поясняват и осъвременяват предишните разпоредби;

Г.   като има предвид, че Директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/EО (Директивите за обществените поръчки) въвеждат нови разпоредби и незадължителни правила, които осигуряват по-голяма гъвкавост на възлагащите органи, и като има предвид, че общо повишение на ефективността в областта на обществените поръчки може да се постигне чрез въвеждане на незадължителните елементи на Директивата за публичния сектор, тъй като те намаляват разходите по транзакциите;

Д.   като има предвид, че Директива 2004/17/ЕО въвежда механизъм за освобождаване по отношение на дейностите, които са напълно отворени за конкуренцията в ЕС;

Е.   като има предвид, че крайният срок за транспониране на Директивите за обществените поръчки в националното законодателство е 31 януари 2006 г., а към момента само двайсет от двайсет и седем държави-членки са ги транспонирали; като има предвид, че забавянето на транспонирането създава условия за правна неравнопоставеност в ЕС;

Ж.   като има предвид, че пред търговията могат да изникнат препятствия, ако няма съгласувано приложение на всички незадължителни елементи на Директивата за публичния сектор от всички държави-членки;

З.   като има предвид, че в процеса на транспониране Комисията предлага на държавите-членки единствено своята доброволна подкрепа, която, следователно, не винаги е напълно гарантирана;

И.   като има предвид, че най-често цитираните препятствия за успешното транспониране са липсата на правна експертиза на национално ниво или на човешки ресурси, както и липсата на политическа воля в държавите-членки;

Й.   като има предвид, че резултатите относно вътрешния пазар към декември 2006 г. показват значително подобрение на степента на транспониране на директивите;

К.   като има предвид, че по-голямата част от обществените поръчки, предмет на Директивите за обществените поръчки, е в съответствие с правилата и, следователно, твърденията, че вътрешният пазар в тази област е неуспешен и застрашава постигането на целите на Лисабонската програма, са неоснователни;

Л.   като има предвид, че независимо от това продължават да съществуват проблеми при събирането на данни относно обществените поръчки, свързани по-специално с големия брой на договарящите органи и непълното документиране относно неправилното прилагане на правилата;

М.   като има предвид, че Комисията е загрижена за броя на неправомерно възложените директни поръчки;

Н.   като има предвид, че незаконно възложените директни поръчки се дължат на няколко фактора, сред които: неправилно разбиране на правилата на обществените поръчки, както са изложени в Директивите за обществените поръчки, на принципите на Договора и на съответните решения на Съда на Европейските общности; грешки, допуснати при сложните обществени поръчки; разширяване на обхвата или продължителността на първоначалното приложно поле; предполагаеми корупционни практики; заобикаляне на прекалено дълги срокове, свързани с огласяването в ЕС; както и ненужно усложнени национални изисквания към офертите като например комплексни договорености за покупки в електронен вид;

О.   като има предвид загрижеността, че съществува възможност за неправилно прилагане на критериите за околната среда или социалните критерии, заложени в Директивата за публичния сектор;

П.   като има предвид, че възможността на Комисията да предприема своевременни правни действия в случаите на неправилно приложение на разпоредбите е ограничена от липсата на достатъчни човешки ресурси;

Р.   като има предвид, че степента на транспониране и прилагане може да бъде повишена чрез насърчаване на професионализма и най-добрите практики в политиките за обществените поръчки на ниво държави-членки;

С.   като има предвид, че в някои държави-членки най-добрите практики са кодифицирани в ефективни системи за разглеждане на обществените поръчки;

Т.   като има предвид, че възлагането на поръчки в предпазарен стадий се определя като неизползвана възможност да се използват обществените потребности като двигател за иновации в Европа; като има предвид, че възлагането на поръчки в предпазарен стадий може да се организира в рамките на действащите нормативни уредби, изложени в Споразумението за обществените поръчки на Световната търговска организация, в Директивите относно обществените поръчки, в Договора за създаването на Европейската общност, в правото в областта на конкуренцията, включително в законодателството в областта на държавните помощи и практиката на Съда на Европейските общности;

1.  Приветства неотдавнашното осъвременяване и опростяване на правилата за обществените поръчки в ЕС, което значително повиши ефективността на процедурите на обществените поръчки в ЕС;

Транспониране на общностното законодателство в областта на обществените поръчки

2.  Счита, че държавите-членки следва да използват в пълна степен подкрепата на Комисията в процеса на транспониране;

3.  Счита, че Комисията следва да получи необходимите човешки ресурси, за да може по-ефективно да контролира закъснялото и неправилно транспониране;

4.  Подчертава, че държавите-членки трябва активно да обменят знания и най-добри практики помежду си по отношение на транспонирането на законодателството в областта на обществените поръчки и да подобряват сътрудничеството си с Комисията в тази насока;

5.  Счита, че непоследователното транспониране на незадължителните елементи от Директивата за публичния сектор би могло да има неблагоприятен ефект върху вътрешния пазар и с оглед на това насърчава държавите-членки да обмислят приемането на всички възможности за гъвкавост; подчертава, по-специално, че тези възможности могат да намалят риска от незаконни практики;

6.  Призовава, следователно, Комисията да извърши оценка на въздействието на нехармонизираното транспониране на незадължителните елементи от Директивата за публичния сектор върху трансграничните процедури за възлагане на обществени поръчки в ЕС;

7.  Призовава държавите-членки, които все още не са го направили, да предоставят на своите обществени органи необходимите правни инструменти за сътрудничество, по небюрократичен начин, в рамките на партньорството между обществени органи, като по този начин се създаде необходимата правна сигурност за обществените органи да действат съгласно законодателството на ЕС, и по-специално съгласно директивите относно обществените поръчки и съдебната практика на Съда на Европейските общности;

Прилагане на общностното законодателство в областта на обществените поръчки

8.  Изразява твърда увереност, че нарушаването на правилата би могло да бъде намалено, ако държавите-членки и Комисията въведат практики, насочени към по-голямо сътрудничество; насърчава, следователно, държавите-членки и Комисията активно да поощряват неофициалния обмен на такива практики в ранен етап;

9.  Счита, че предвид броя на нарушенията, на Комисията следва да се предоставят човешките ресурси, необходими за по-ефективен контрол на прилагането на законодателството в областта на обществените поръчки;

10.  Призовава държавите-членки да предоставят на Комисията достатъчно данни за транспонирането на директивите относно обществените поръчки; настоява също така държавите-членки и Комисията да работят заедно за по-доброто събиране на данни и по-ефективния контрол върху проблемите, свързани с транспонирането и прилагането;

11.  Призовава за създаването на национални консултативни агенции в областта на обществените поръчки, които да подпомагат както възлагащите органи при правилното прилагане на правилата за тези поръчки, така и кандидатите, и по-специално малките и средни предприятия, при подаването на оферти в процедурите за обществени поръчки;

12.  Призовава държавите-членки да съсредоточат усилията на национално равнище върху откриването и санкционирането на незаконните практики, а също и да гарантират спазването на съответните решения на националните съдилища и на Съда на Европейските общности;

13.  Подчертава, че неформалните механизми за разрешаване на спорове могат да допълват законоустановените средства за правна защита в областта на обществените поръчки и следва да бъдат по-широко популяризирани;

14.  Насърчава силно държавите-членки да съгласуват и опростят техниките за електронни покупки с цел да се улесни достъпът до такива поръчки;

15.  Приветства наръчника на Комисията относно прилагането на критериите за околна среда;

16.  Приветства настоящото проучване на Комисията във връзка с прилагането на социалните критерии с цел да се гарантира тяхното правилно и ефикасно прилагане; призовава за публикуване на насоки за прилагане на социалните критерии след приключването на проучването;

Подобряване на най-добрите практики в областта на обществените поръчки

17.  Счита, че държавите-членки трябва да положат повече усилия за повишаване на нивото на професионализма в областта на обществените поръчки и да обменят най-добри практики на национално ниво с цел гарантиране на последователното и еднакво прилагане на правилата за обществените поръчки от всички възлагащи органи, също и в онези части от правилата, където има по-малко яснота, особено при обществените поръчки извън приложното поле на Директивите относно обществените поръчки;

18.  Посочва, че систематичното обучение на професионалисти в областта на обществените поръчки в страните от ЕС ще повиши прозрачността при прилагането на националните правила и процедури по отношение на обществените поръчки в ЕС;

19.  Подчертава, че е необходима промяна, за да се премине от подход, основан на бюджета, към подход, насочен към резултатите, в областта на обществените поръчки, като се вземат предвид разходите по целия проект и като се изискват солидни умения в областта на икономиката и мениджмънта от професионалистите, отговорни за покупките;

20.  Насърчава Комисията, в партньорство на държавите-членки, да подобрява разпространението на знания на равнище ЕС в областта на обществените поръчки;

21.  Насърчава провеждането на национални "демонстрационни конференции" на тема обществени поръчки, показващи най-добрите проекти за обществени поръчки, както и развитието и координирането на европейски мрежи за обмяна на най-добри практики в тази област;

22.  Насърчава използването от държавите-членки на поръчки в предпазарен стадий, основаващо се на поделяне на ползите и рисковете между купувачите и доставчиците за разработването на новаторски решения на специфични проблеми от обществен интерес, като ефективно средство за насърчаване на иновациите в ЕС;

Заключение

23.  Препоръчва Комисията да предложи план за действие с цел насърчаване на държавите-членки при изпълнението на техните задължения за справяне с съществуващите и възникващите проблеми при транспонирането и прилагането на актовете в областта на обществените поръчки, който план да е съсредоточен върху незаконното директно възлагане на поръчки, както и към късното или неправилно транспониране;

o
o   o

24.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Съда , Европейския омбудсман, както и на парламентите на държавите-членки.

(1) OВ L 209, 24.7.1992 г, стр. 1.
(2) OВ L 199, 9.8.1993 г., стр. 1.
(3) OВ L 199, 9.8.1993 г., стр. 54.
(4) OВ L 199, 9.8.1993 г., стр. 84.
(5) OВ L 328, 28.11.1997 г., стр. 1.
(6) OВ L 101, 1.4.1998 г., стр. 1.
(7) OВ C 321, 31.12.2003, стр. 1.
(8) OВ L 134, 30.4.2004, стр. 1.
(9) OВ L 134, 30.4.2004, стр. 114.


Целите на Хилядолетието за развитие – междинна равносметка
PDF 452kWORD 187k
Резолюция на Европейския парламент от 20 юни 2007 г. относно целите на Хилядолетието за развитие – междинна равносметка (2007/2103(INI))
P6_TA(2007)0274A6-0220/2007

Европейският парламент,

–   като взе предвид Декларацията на Хилядолетието от 8 септември 2000 г., която поставя целите на Хилядолетието за развитие (ЦХР) като критерии, съвместно определени от международната общност за премахване на бедността,

–   като взе предвид последващите доклади за човешкото развитие, изготвени в рамките на Програмата за развитие на ООН (ПРООН),

–   като взе предвид своята резолюция от 12 април 2005 г. относно ролята на Европейския съюз за постигането на Целите на Хилядолетието за развитие (ЦХР)(1),

–   като взе предвид Римската декларация за хармонизация, приета на 25 февруари 2003 г. след Форума на високо равнище за хармонизиране и Парижката декларация за ефективността на помощите, приета на 2 март 2005 г. след Форума на високо равнище за прилагане, съгласуване и резултати ("Парижката декларация"),

–   като взе предвид Съвместната декларация на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, на Европейския парламент и Комисията относно политиката за развитие на Европейския съюз: "Европейският консенсус" ("Европейският консенсус за развитие"), подписана на 20 декември 2005 г.(2)

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Стратегия на ЕС за Африка: към евро-африкански пакт за ускоряване на развитието на Африка" (COM(2005)0489),

–   като взе предвид своята резолюция от 17 ноември 2005 г. относно стратегията за развитие на Африка(3),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно създаването на финансов инструмент за сътрудничество за развитие(4) ("Инструмент за сътрудничество за развитие" (ИСР)),

–   като взе предвид годишните доклади на генералния секретар на Организацията на обединените нации (ООН) за изпълнението на Декларацията на Хилядолетието, последният от които е от юли 2006 г.,

–   като взе предвид доклада на работната група по Проекта на Хилядолетието на ООН, оглавявана от професор Jeffrey Sachs, озаглавен "Инвестиране в развитието: практически план за постигане на целите на Хилядолетието за развитие",

–   като взе предвид доклада от Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД), озаглавен "Най-слабо развитите страни – доклад за 2002 г. – избягване капана на бедността",

–   като взе предвид годишните доклади на УНИЦЕФ относно състоянието на децата по света и Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г.,

–   като взе предвид работен документ на Комисията, озаглавен "Доклад на ЕО за целите на Хилядолетието за развитие 2000-2004 г." (SEC(2004)1379),

–   като взе предвид годишния доклад за глобален мониторинг на ЦХР на Световната банка и Международния валутен фонд (МВФ), последният от които бе публикуван през април 2007 г.,

–   като взе предвид доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за сътрудничеството за развитие за 2006 г., чиято последна версия бе публикувана през март 2007 г.,

–   като взе предвид окончателните декларации и заключения от международни конференции, по-специално Международната конференция за финансиране на развитието (Монтерей, 2002 г.), Срещата на високо равнище 2005 (Ню Йорк, 2005 г.), Световната среща на върха по въпросите на устойчивото развитие (Йоханесбург, 2002 г.), третата Конференция на ООН за най-слабо развитите страни (Брюксел, 2001 г.), Четвъртата конференция на министрите в рамките на Световната търговска организация (СТО) (Доха, 2001 г.), Международната конференция за населението и развитието (МКНР) (Кайро, 1994 г.), специалната сесия на Общото събрание на ООН през 1999 г. за преглед на напредъка към постигане на целите от МКНР ("Кайро + 5"), и Световния форум за образованието (Дакар, 2000 г.),

–   като взе предвид резервите, изразени от някои държави-членки на ЕС в окончателните декларации и заключения на гореспоменатите конференции,

–   като взе предвид ангажиментите, поети от Европейския съвет в Барселона през март 2002 г., преди Конференцията в Монтерей,

–   като взе предвид ангажиментите, поети от Г-8 на срещата на високо равнище в Гленийгълс през 2005 г., относно обема на помощта, помощта за Африка на юг от Сахара, както и относно качеството на помощта,

–   като взе предвид Четвъртия доклад за оценка на Работна група II към Междуправителствената група по промяната на климата, озаглавен "Промяна на климата 2007: въздействия, приспособяване и уязвимост" ("Четвърти доклад за оценка на промяната на климата),

   като взе предвид окончателния доклад на Stern относно Икономиката на промяната на климата,

–   като взе предвид заключенията на ПРООН, Проекта на ООН за Хилядолетието и Световната банка в техния доклад за 2006 г. относно енергетиката и ЦХР,

–   като взе предвид членове 177-181 от Договора за създаване на Европейската общност ,

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Помощта на ЕС: Повече, по-добри и по-бързи резултати" (COM(2006)0087),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Увеличаване на въздействието от помощта на ЕС: обща рамка за изготвяне на стратегически документи за страните и съвместна многогодишна програма" (COM(2006)0088),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Ускоряване на напредъка за постигане на целите на Хилядолетието за развитие – финансиране за развитие и ефективност на помощите" (COM(2005)0133),

–   като взе предвид заключенията от заседанието на Съвета по общи въпроси и външни отношения (GAERC), проведено на 10 и 11 април 2006 г., относно финансирането за развитие и ефективността на европейската помощ,

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Кодекс за поведение на ЕС относно разпределението на усилията в политиката за развитие"(COM(2007)0072),

–   като взе предвид своята резолюция от 6 април 2006 г. относно ефективността на помощите и корупцията в развиващите се страни(5),

–   като взе предвид своята резолюция от 15 февруари 2007 г. относно бюджетната помощ за развиващите се страни(6),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по развитие (A6-0220/2007),

A.   като има предвид, че 2007 година отбелязва средата на периода, определен за осъществяването на ЦХР до 2015 г., което предлага изключителната възможност да се направи равносметка на това, което остава да бъде свършено;

Б.   като има предвид, че много от страните в Африка на юг от Сахара не се доближават към постигане на която и да било от ЦХР, както и че в много страни със средни доходи има райони и етнически групи, състоящи се от милиони хора, които не отбелязват достатъчен напредък;

В.   като има предвид, че Европейският съвет, с оглед дневния ред на срещата на високо равнище на Г-8 в Гленийгълс през юли 2005 г., постигна споразумение през май 2005 г. 0,7 % от брутния национален доход (БНД) да бъде даряван като официална помощ за развитие (ОПР) до 2015 г. и че това увеличение на помощта е основната предпоставка за постигане на ЦХР;

Г.   като има предвид, че Комитетът за подпомагане на развитието (КПР) към ОИСР позволява облекчаването на дълговете да се признава за вноски по ОПР на страните-донори, въпреки че то не представлява прехвърляне на нови средства от страните-донори към страните-получатели;

Д.   като има предвид, че облекчаването на дълговете е една от целите в рамките на ЦХР 8, насочена по-конкретно към "комплексно решаване на проблемите на развиващите се страни по отношение на задлъжнялостта чрез мерки на национално и международно равнище за постигане на устойчив размер на дълга в дългосрочен план";

Е.   като има предвид, че 24 страни, сред които 18 африкански, вече се ползват от анулиране на дългове, но въпреки това е необходимо допълнително голямо анулиране на дълговете;

Ж.   като има предвид, че годишно са необходими 6,9 млрд. евро от ОПР за постигането на ЦХР по отношение на основното образование, и като има предвид, че понастоящем ОПР, предназначена за основно образование, е около 1,6 млрд. евро, от които 0,8 млрд. се предоставят от ЕС;

З.   като има предвид, че според разчетите необходимите финансови средства за изпълнение на ЦХР по отношение на здравеопазването възлизат на 21 млрд. евро годишно, а настоящото финансиране удовлетворява само 36 % от тези нужди, и като има предвид, че въпреки очакваното увеличение на ОПР, отпускана от ЕС до 2010 г., наличните средства ще покрият едва 41 % от необходимите 21 млрд. евро, което означава недостиг от 11,9 млрд. евро годишно;

И.   като има предвид, че 77 милиона деца в начална училищна възраст не посещават училище и целта за решаването на въпроса с липсата на пропорционалност между половете в началните училища до 2005 г. не е реализирана, макар и през последните няколко години да бе постигнат значителен напредък в посока всеобщо начално образование;

Й.   като има предвид, че детският труд лишава децата от правото на образование, което е жизненоважно средство за преодоляване на бедността от бъдещите поколения;

К.   като има предвид, че трите ЦХР в сферата на здравеопазването (детската и майчината смъртност и борбата срещу ХИВ/СПИН, туберкулозата и маларията) са тези, които е най-малко вероятно да бъдат постигнати до 2015 г.;

Л.   като има предвид, че според Доклада на ООН за 2006 г. относно ЦХР, въпреки успеха в някои страни, темпът на заразяване с ХИВ/СПИН продължава да нараства, като броят на заразените се е увеличил от 36,2 милиона през 2003 г. до 38,6 милиона през 2005 г. (половината от които са жени), и като има предвид, че броят на смъртните случаи, които могат да се дължат на СПИН, също е нараснал през 2005 г., въпреки повишения достъп до антиретровирусно лечение;

М.   като има предвид, че понастоящем над 90 % от финансирането за изследвания в сферата на здравеопазването са насочени към болести, засягащи едва 10 % от световното население, и като има предвид, че патентните системи са можели да стимулират научноизследователската и развойна дейност в развитите страни, но това не се е случило по отношение на някои пренебрегвани заболявания, засягащи бедните;

Н.   като има предвид, че според някои оценки в развиващите се страни има недостиг на около два милиона учители и на над четири милиона здравни работници, като в повечето случаи не са разработени никакви стратегии за обучаване и набиране на специалисти;

О.   като има предвид, че правото на храна е от ключово значение, за да могат да се упражнят всички останали права на човека и реализирането му е предпоставка за постигане на целия комплекс от ЦХР; и според Доклада на ООН за 2006 г. относно ЦХР напредъкът по пътя към намаляване на глада е твърде бавен и през последните няколко години цифрите се повишават, като в резултат на това 854 милиона души (17% от населението в света) гладуват ежедневно и почти 16 000 деца умират всеки ден по свързани с глада причини,

П.   като има предвид, че напредъкът в преодоляването на недохранването е алармиращо бавен и че 27 % от децата са недохранени и 53 % от смъртните случаи сред децата на възраст под пет години са свързани с недохранване;

Р.   като има предвид, че според ПРООН най-малко 19 държави са извършили оценки на потребностите по отношение на ЦХР, а други 55 са в процес на съставянето им, но към настоящия момент нито една бедна африканска държава не прилага тези стратегии;

С.   като има предвид, че предприетото през 2006 г. проучване за събиране на начална информация относно изпълнението на Парижката декларация установи незадоволителни резултати в изпълнението на ангажиментите по отношение на хармонизация, съгласуване и принадлежност;

Т.   като има предвид, че ЕС, Обединеното кралство, Нидерландия, Швеция, Ирландия, Дания и Германия увеличават дела на помощта, разпределяна чрез Общата бюджетна подкрепа;

У.   като има предвид, че качеството на помощта за развитие е не по-малко важно от нейния размер, вземайки под внимание капацитета за усвояване на страните;

Ф.   като има предвид, че напредъкът към постигане на ЦХР изисква предприемането на радикални действия за преодоляване на структурните фактори за бедността, включително и на необходимостта от справедливи и равноправни търговски системи, основани на правила, които са насочени към насърчаване на търговията и коригиране на неравновесията в световната търговия, особено що се отнася до Африка;

Х.   като има предвид, че в своята резолюция от 6 юли 2006 г. относно Справедлива търговия и развитие(7) Европейският парламент признава ролята на справедливата търговия за подобряване на благосъстоянието на дребните селски стопани и производители в развиващите се страни, като обезпечава устойчива производствена схема с гарантирана възвръщаемост за производителите;

Ц.   като има предвид, че увеличената подкрепа за частния сектор, и по-специално за малките и средни предприятия, е основен фактор за развитието и откриването на нови пазари, както и за създаването на нови работни места;

Ч.   като има предвид, че постигането на ЦХР е приоритет на ЕС и като има предвид, че ключовата роля на местните власти за изпълнението на тези цели е призната от ООН;

Ш.   като има предвид, че два милиарда души по света, според оценки, нямат достъп до модерни енергоносители и като има предвид, че нито една страна не е успяла да намали значително равнището на бедност, без да увеличи силно своето енергопотребление;

Z.  Щ. като има предвид, че посоченият по-горе доклад на Stern относно Икономиката на промяната на климата и Четвъртият доклад за оценка на промяната на климата доказват недвусмислено, че промяната на климата оказва най-голямо влияние върху развиващите се страни, а за много от най-уязвимите общности в света промяната на климата е вече факт;

Ю.   като има предвид, че предварителните прогнози на Световната банка сочат, че 10–40 милиарда щатски долара ще са необходими годишно за обезпечаване на развитието на най-бедните страни, което да не води до промяна в климата; и вземайки под внимание, че вноските във фондове за приспособяване по рамковата конвенция на ООН за промяна в климата не надвишават 150–300 милиона щатски долара годишно;

Я.   като има предвид, че засегнатите от конфликти нестабилни държави съставляват 9 % от населението на развиващите се страни, но на тях се падат 27 % от крайно бедните, близо една трета от всички случаи на детска смъртност и 29 % от 12-годишните деца, които не са завършили начално училище през 2005 г., се намират в нестабилни държави;

АА.   като има предвид, че доброто управление и подобреният институционален капацитет са от ключово значение за осигуряването на основни социални услуги, на инфраструктура и на сигурност за гражданите;

АБ.   като има предвид, че постигането на ЦХР не само ще представлява огромен напредък в намаляването на бедността и страданието в световен мащаб, но също така би послужило и като доказателство за способността на международната общност да поставя и реализира практически цели за глобално партньорство;

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПОМОЩТА

1.  Подчертава, че водещата цел на сътрудничеството в областта на развитието е и трябва да бъде борбата срещу бедността; въпреки това, изтъква, че тази борба не се ограничава до материалния растеж, поради което централните теми на подобно сътрудничество трябва да бъдат изграждането на демокрацията, утвърждаването на основните права на човека, правовата държава, принципите на законност, справедливост, прозрачност и отчетност;

2.  Припомня поетия от страните от Г-8 ангажимент в Гленийгълс през 2005 г. да се удвои помощта за страните от Африка на юг от Сахара до 2010 г. и с разочарование отбелязва, че според ОИСР, ако се изключи облекчаването от дълговете, ОПР за страните от Африка на юг от Сахара "е останала непроменена през 2006 г.";

3.  Подчертава, че за да изпълнят финансовите си ангажименти по отношение на Африка, е необходимо до 2010 г. всеки един от донорите от Г-8 да осигури за Африка допълнително по 15 млрд. евро повече, в сравнение с нивата от 2004 г., но че понастоящем те са далеч от тази цел;

4.  Изразява съжаление, че на последната среща на върха на Г-8 в Хайлигендам лидерите не успяха да направят достатъчно, за да гарантират обещанията си към Африка и изразява тревога, че макар че Г-8 повтори обещанието си от 2005 г. да увеличи ОПР за Африка с 18,6 милиарда евро годишно до 2010 г., Г-8 не се ангажира с ясен график за изпълнение на тези обещания за помощ;

5.  Подчертава, че обявената от Г-8 сума от 44,7 милиарда евро за ХИВ, здравеопазване, туберкулоза и малария включва значителна част съществуващи разходи и не е достатъчна, за да успее Г-8 да навакса по пътя в изпълнение на общите задължения за ОПР; следователно, призовава Г-8 да следи това обещание сега да бъде придружено от други задължения в други сектори на здравеопазването, както и в областта на образованието, търговията, държавното управление и мира и сигурността, за да се гарантира действително, че Г-8 ще изпълни обещанията си към Африка;

6.  Приветства предприетите от много от страните на ЕС действия за отписване на дълговете на развиващите се страни; въпреки това, изразява загриженост, че подобно отписване на дългове изкуствено е повишило стойността на помощите от ЕС с почти 30 % през 2006 г., което означава, че миналата година държавите-членки действително са отделили 0,31 % от БНД за помощи, с което не са изпълнили общата междинна цел от 0,33 %;

7.  Призовава ЕС и държавите от Г-8 да изключат анулирането на дълговете и разходите по облекчаване на дълговете от отчетите за помощите, в съответствие с Консенсуса от Монтерей от 2002 г. и заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения (GAERC) от април 2006 г.;

8.  Изразява съжаление, че по средата на периода на осъществяване на ЦХР официалната помощ за развитие (ОПР) от ЕС-15 намалява като дял от БНД - от 0,44 % ОПР/БНД през 2005 г. на 0,43 % ОПР/ БНД през 2006 г.;

9.  Приветства факта, че предоставената от Комисията помощ е нараснала с 5,7 % до 7,5 милиарда евро през 2006 г., което е отражение на повишения капацитет за отпускане на средства при увеличено ниво на задълженията, поети през последните години;

10.  Поздравява онези държави-членки, които са достигнали или надвишили целта от 0,7 % ОПР/БНД и които повишават нивото на действителните си помощи, но изразява съжаление, че някои държави от ЕС-15 остават далеч от междинната цел от 0,33 % през 2006 г.;

11.  Отбелязва, че Португалия, която е на ред да бъде домакин на срещата на високо равнище ЕС-Африка по време на своето председателство, е достигнала едва 0,21 % ОПР/БНД през 2006 г.;

12.  Отбелязва, че страните, които най-силно са завишили изкуствено размера на своите помощи, са Австрия (57 %), Франция (52 %), Италия (44 %), Германия (53 %) и Великобритания (28 %), след което отбелязва, че Германия, която в момента председателства както ЕС, така и Г-8, не би достигнала целта от 0,33 % ОПР/БНД, без изкуствено да завиши помощта си;

13.  Призовава всички неизрядни държави-членки да спазят поетите в Барселона, Гленийгълс и Монтерей обещания, както и спешно да се ангажират с постепенното увеличаване на действителните помощи през 2007 г. и призовава Комисията да окаже подкрепа на тези държави-членки за внимателното планиране на финансовите и организационни аспекти на предстоящото увеличение на помощите, за да постигнат междинната цел на ЕС за 2010 г. - 0,56 % от брутния национален доход;

14.  Защитава позицията, че преразглеждането на бюджета, което започва в началото на 2008 г., следва да отчете все по-важната роля на ЕС в света и да даде възможност за увеличаване на разходите за развитие, в този контекст ЕС може да реши да въведе нови форми на финансиране на ЦХР, например чрез Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и призовава ЕИБ да осигури същата политическа отчетност, за Европейския парламент по финансирането на такива проекти, както по други дейности на ЕИБ;

15.  Призовава Комисията да предвиди очертаващата се възможност 10-ят Европейски фонд за развитие (ЕФР) да не бъде ратифициран от всички 27 държави-членки преди 2010 г., поради което ще трябва спешно да осигури необходимите средства по време на преходния период (2008–2010 г.);

16.  Настоятелно призовава Комисията да продължи да разкрива иновационни източници на финансиране като алтернативни начини за осигуряване на финансиране на програми за развитие;

17.  Настоятелно призовава държавите-членки на ЕС да извършват редовна оценка на напредъка по отношение на целите на Официалната помощ за развитие и приветства предложението на Комисията държавите-членки на ЕС да разработят национални графици, за да успеят да постигнат договорените цели относно Официалната помощ за развитие по страни до 2010/2015 г., както и да усъвършенстват дългосрочната прогнозируемост на отпусканите от тях помощи;

18.  Настоятелно призовава ЕС и Г-8 да отчетат нарастващото значение на нови донори, и в частност на Китай, и да привлекат тези нови донори за диалог по отношение на подходите и стандартите за външна помощ, включително на значението за прилагането на международните правила и стандарти за осъществяване на помощта;

19.  Призовава страните от Г-8 да не обвързват помощите с националните си икономически интереси, отбелязвайки, че като обединение понастоящем Г-8 насочва 29 % от своите помощи за развиващите се страни, спрямо общ среден дял на финансово донорство в размер на 24 %;

ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ДЪЛГОВЕТЕ

20.  Подчертава, че вероятно трябва да бъдат анулирани дълговете на цели 60 страни, за да имат някаква възможност да постигнат ЦХР, както и, че има и други страни, които се нуждаят от допълнително облекчаване на дълговете, включително и определен брой страни с "огромна задлъжнялост", като например дълговете, договорени по време на бившия режим на апартейд в Южна Африка;

21.  Приветства заключението на Световната банка, че в периода 1999-2005 г. държавите, чиито дългове са били облекчени по силата на Инициативата за бедните държави с висока задлъжнялост (HIPC), са увеличили над два пъти своите разходи за реализиране на плановете за намаляване на бедността;

22.  Призовава страните да спазят задълженията си да използват по прозрачен и отговорен начин средствата, освободени от облекчаването и анулирането на дългове, и в допълнение към това заявява, че облекчаване на дълговете трябва да се отказва единствено при наличието на общо съгласие сред членовете на парламентите и организациите на гражданското общество, че стандартите за прозрачност и отчетност не се спазват;

23.  Подчертава, че устойчивите равнища на дълговете в дългосрочен план ще зависят от отговорните кредитни политики, осигуряването на подходящо финансиране, поддържането на разумни икономически политики, стабилизираното управление на дълговете и стабилната публична и парламентарна отчетност при договарянето на заеми, както и от износа и особено от неговата диверсификация;

24.  Призовава държавите-членки, да следят за това, всички условия за преструктуриране на икономиката, свързани с облекчаването на дълговете, да се ограничат до постигане на връщане към устойчиво равнище на дълга, както и за това, такива условия да не съставляват контрапродуктивни ограничения на публичното финансиране на мерките за борба с бедността;

25.  Призовава всички донори и кредитори да осигурят безпрепятствен достъп до всякаква информация относно заеми и отписани дългове в страните партньори, както и да настояват за такава прозрачност от страна на търговските кредитори;

26.  Призовава държавите-членки да играят активна роля по отношение на борбата с корупцията, като разследват, дават под съд и включват в "черни списъци" даващите подкупи, както и да защитават бедните страни от т.нар. "хищнически фондове";

27.  Призовава Световната банка да разшири осигуряването на привилегировано финансиране на страните, които се стремят да постигнат ЦХР;

ФИНАНСИРАНЕ НА ЧОВЕШКОТО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ

28.  Настоятелно призовава ЕС да увеличи помощта, отпускана за образование в рамките на своята Официална помощ за развитие, за да попълни недостига от 5,3 млрд. евро, и предвид това, че най-голямото предизвикателство пред инициативата за ускорена реализация "Образование за всички", е липсата на външно финансиране, изразява своето задоволство от факта, че Комисията е започнала да полага усилия за увеличаване на донорските заявки, но изразява съжаление, че макар поетите ангажименти по време на Конференцията на донорите, състояла се в Брюксел на 2 май 2007 г., би следвало да дадат възможност на още 1 милион деца да ходят на училище, все още 76 милиона деца остават без образование;

29.  Призовава ЕС да увеличи дела си в глобалната здравна Официална помощ за развитие от настоящите 6,6 %, с цел да попълни недостига от 11,9 млрд. евро годишно от общо очакваните 21 млрд. евро годишно, необходими за покриване на глобалните здравни разходи и призовава за непрекъсната и по-голяма, прогнозируема подкрепа на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария;

30.  Призовава Африканския съюз да продължава да подкрепя Декларацията от Абуджа от 2001 г., която потвърждава, че страните следва да заделят поне 15 % от националния си бюджет за здравеопазване, но изразява съжаление, че само две африкански държави са изпълнили това обещание;

31.  Подчертава, че правителствата на развиващите се страни през последното десетилетие са отбелязали значителен напредък по отношение на увеличаването на инвестициите за здравеопазване и образование, но в някои случаи обещанията не са били спазени и призовава тези правителства да приемат график за постигане на целеви минимум 20 % от държавните бюджети да бъдат инвестирани в образование и 15 % от тях – в здравеопазване;

32.  Призовава Сметната палата през 2008 г. да извърши одит на задължението, поето по ИСР, според което до 2009 г. 20 % от всички ОПР на ЕС трябва да са разпределени за първично здравеопазване и за основно и средно образование;

ПРИОРИТЕТИ В ЧОВЕШКОТО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ

33.  Подчертава, че е от приоритетно значение "трудно достъпните" деца – тези от засегнати от конфликти нестабилни държави, с увреждания, от отдалечени региони, от хронично бедни семейства или тези, които са били изключени по етнически причини – да се възползват от полагащото им се право на основно образование;

34.  Призовава ЕС спешно да обърне внимание на проблемите на образованието в засегнатите от конфликти нестабилни държави, които понастоящем получават по-малко от една пета от глобалната помощ за образование, въпреки че в тях живеят повече от половината деца по света без образование, и по-специално призовава Отдела по хуманитарните помощи към Комисията (ECHO) да разработи ясни насоки за оказване от негова страна на подкрепа за решаване на спешните проблеми на образованието;

35.  Призовава ЕС да окаже съдействие на страните в изграждането на национален капацитет за проследяване на резултатите от образователните програми с цел да се гарантира, че разширеният достъп до образование води също така и до повишаване на качеството на образованието;

36.  Изразява неодобрението си от факта, че на практика нито една африканска страна не е на път да постигне ЦХР по отношение на майчиното и детското здравеопазване;

37.  Отбелязва, че изпълнението на мерките по отношение на детската смъртност изостава спрямо другите ЦХР въпреки наличието на недотам сложни и скъпи средства за предотвратяване на смъртта на милиони деца всяка година и подчертава, че терапията с перорална рехидратация, използването на мрежи срещу насекоми над леглата, кърменето и традиционните антибиотици за респираторни заболявания могат да предотвратят около 63 % от случаите на детска смъртност;

38.  Счита, че инфраструктурата в здравеопазването заслужава стабилна и дългосрочна финансова подкрепа от страна на националните бюджети, както и международна подкрепа за постигане на ЦХР в сферата на здравеопазването, като например намаляване на детската смъртност чрез увеличаване на броя на имунизираните, намаляване на майчината смъртност чрез увеличаване на достъпа до услугите на квалифицирани специалисти, оказване на подкрепа на изследванията, разработките и достъпността на нови диагностични методи и терапии, осигуряване на чиста питейна вода и санитарен контрол и значително активизиране за постигане на целта за всеобщ достъп до превенция, лечение, грижа и подкрепа при ХИВ/СПИН, малария, туберкулоза и други заболявания до 2010 г., ; включително и за маргинализирани групи от населението и за най-податливите на инфекциозни заболявания;

39.  Призовава международната общност на донорите да подпомогне развиващите се страни в разработването и прилагането на обширни програми за действие в сферата на здравеопазването, решавайки въпроси като необходимостта от осигуряване на устойчиво финансиране за здравна инфраструктура и заплати, увеличаване на инвестициите за обучение и предотвратяване на прекомерното "изтичане на мозъци" посредством миграцията на висококвалифицирани медицински служители;

40.  Приветства Декларацията от Йоханесбург на Третата редовна сесия на Конференцията на министрите на здравеопазването на страните от Африканския съюз от 9-13 април 2007 г. относно укрепването на здравните системи за справедливост и развитие като важна инициатива за постигане на ЦХР в областта на здравеопазването; призовава ЕС да подкрепя държавите-членки на Африканския съюз в изпълнението на програмите, базирани на тази декларация;

41.  Настоятелно призовава ЕС да запази водещата си роля в усилията за подкрепа на правото на полово и репродуктивно здраве, като запази равнищата на финансиране, за изпълнението на Оперативната програма на Международната конференция за населението и развитието (МКНР) и изразява съжаление, че докато в Африка на юг от Сахара се наблюдава най-висок коефициент на майчина смъртност, там се регистрира и най-ниският коефициент на използване на противозачатъчни средства в света (19 %) и 30 % от всички случаи на майчина смъртност на континента се дължат на извършването на рисковани аборти;

42.  Подчертава, че ООН планира да приеме нова цел към ЦХР 5 за Всеобщ достъп до полово и репродуктивно здравеопазване, поради което отбелязва Оперативния план Мапуто за привеждане в действие на континенталната политическа рамка за полово и репродуктивно здраве и права 2007–2010 г., приет на специалното заседание на Конференцията на министрите на здравеопазването на страните от Африканския съюз от 18-22.09.2006 г.;

43.  Подчертава спешната необходимост от преодоляване на насилието, основаващо се на пола във всичките му форми, защото то се отразява на достъпа на момичетата до образование и здравеопазване и е един от основните фактори за пандемията ХИВ и поради това е ключова пречка за постигане на по-голямо равенство на половете в развиващите се страни;

44.  Призовава Комисията да засили своята ангажираност в борбата срещу разпространението на ХИВ/СПИН в развиващите се страни, както и да осигури на най-засегнатите все по-широк достъп, на разумни цени, до превантивни средства и мерки, до антиретровирусни медикаменти и здравни услуги (инфраструктура, персонал и медикаменти), които да могат да задоволят нарастващото търсене;

45.  Отбелязва, че всички ЦХР са до голяма степен зависими от прекратяването на разпространението на СПИН и се обръща към Комисията с искане да постави възможно най-висок приоритет на преодоляването на тази глобална пандемия, подкрепяйки засилени и всеобхватни мерки; подчертава, че действията трябва да осигурят всеобщ достъп до съществуващите методи за превенция и лечение, както и достатъчни инвестиции за разработването и осигуряването на всеобщ достъп до широк кръг от методи за превенция, включително микробициди и ваксини; и призовава ЕС да насърчава разширеното участие на индустрията, по-тясно съгласуваните научни инициативи, политики и програми за ускоряване на тестванията на нови ваксини и микробициди;

46.  Призовава ЕС да увеличи финансирането, за да се гарантира, че напредъкът в общите науки и биомедицината ще доведе до нови и достъпни лекарства, ваксини и методи за диагностика на някои пренебрегвани заболявания; да се подкрепят етапите на развитие на научноизследователската и развойна дейност; да се осигури достъпът до нови продукти от пренебрегваните общности, при спазване на разпоредбите относно търговските аспекти на правата върху интелектуалната собственост (TRIPS);

47.  Призовава ЕС да подкрепи цялостното прилагане на Декларацията от Доха за Споразумението за търговските аспекти на правата върху интелектуалната собственост (TRIPS) и общественото здраве на Конференцията на министрите на Световната търговска организация от 9-14 ноември 2001 г., както и да гарантира, че лекарствата ще бъдат достъпни за онези развиващи се страни, които действително прилагат мерки в съответствие с Декларацията от Доха, и в допълнение към това призовава ЕС да осигури техническа подкрепа на развиващите се страни при въвеждането на благоприятни за общественото здравеопазване мерки в патентното право;

48.  Подчертава необходимостта от обстоен преглед на онези системи, които не успяват да решат проблема с достъпа до лекарства, което включва изпращане на препоръки до СТО за изменение на нейните правила за износа на лекарства със задължителен лиценз, известни като Решението на СТО от 30 август;

49.  Подчертава, че според някои оценки два милиона учители и над четири милиона здравни служители трябва да бъдат наети, за да може всеки да има достъп до образование и здравни услуги, както и 10 милиарда евро трябва да бъдат инвестирани ежегодно за обучение и за заплати на квалифицирани учители и медици;

50.  Призовава правителствата на бедните страни да въведат достойно заплащане на наличните здравни служители и учители в сътрудничество с техните професионални съюзи;

51.  Призовава правителствата на бедните страни да осигурят парламентарно и гражданско представителство и надзорни права по отношение на контрола върху обществените услуги, както и да улеснят участието на гражданското общество и местните власти в местното и национално планиране и бюджетирането, включително за сключването на договори и споразумения с донори;

52.  Подчертава, че в някои страни равнището на недохранване се увеличава и за Африка като цяло около 3,7 милиона повече деца ще бъдат недохранени през 2015 г. в сравнение с настоящия момент и призовава ЕС да анализира и прецени дали неговите непреки инвестиции се справят успешно с проблема с недохранването;

53.  Призовава международната общност на донорите да удвои усилията си и да координира специфични политики за справяне с хроничния глад и гарантиране на сигурност на храните посредством приемане на цялостен подход, който е насочен към многобройните първопричини за проблема; настоятелно приканва правителствата да изпълнят обещанията си за зачитане, защита и реализиране на правото на храна, по-специално чрез насърчаване на достъпа до храна за всички;

54.  Призовава донорите от ЕС незабавно да започнат да използват международно приети показатели за изхранване, за да докладват по напредъка в сферата на безопасността на храните, схемите за сигурност в изхранването и за социалната защита, управлението, водите, санитарния контрол и здравеопазването;

СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ С АКЦЕНТ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ПОМОЩТА И БЕДНОСТТА

55.  Настоява Комисията и държавите-членки да използват посочения по-горе Кодекс за поведение относно разпределението на усилията в политиката за развитие на ЕС с цел да осигурят гаранции за по-добра координация на изразходването на средствата и на здравните и образователни програми, както и да обезпечат насочването на по-голямо внимание към страните, които са били пренебрегнати при разпределянето на помощите, включително и страните в криза или нестабилните държави;

56.  Настоятелно приканва всички държави-членки изцяло да приложат посочената по-горе Парижка декларация за ефективността на помощта и подчертава, че ЕС трябва да положи повече усилия по отношение на взаимната отчетност, отговорността на страните партньори и реформирането на техническата подкрепа, тъй като държавите-членки на Комитета за подпомагане на развитието са постигнали незадоволителни резултати в тези три насоки според наскоро проведеното проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за събиране на начална информация относно изпълнението на Парижката декларация;

57.  Призовава ЕС да подкрепи партньорите в изграждането на национален капацитет за провеждане на съгласувана политика за управление на развитието, тъй като това е от ключово значение за обезпечаване на закономерното право на страните да ръководят и отговарят за своите собствени процеси на развитие;

58.  Изразява убеденост, че микрофинансирането е един от ключовите инструменти в борбата срещу бедността, тъй като то дава възможност на самите бедни активно да участват в тази борба;

59.  Подчертава, че един от основните начини да се премахне бедността и да се даде възможност на жените и мъжете да вземат съдбите си в собствени ръце, е да се гарантира съзидателна висококачествена работа с подобаващи доходи;

60.  Счита, че някои специфични приоритети на половете и правата на детето следва отново да бъдат формулирани в политиката за развитие на ЕС като основни права и като част от управленските критерии, прилагани съгласно Споразумението от Котону(8) и други текстове;

61.  Приветства наскоро започналото Партньорство ЕО/ООН за равнопоставеност на половете за развитие и мир, чиято цел е проблемите, свързани с половете, да не бъдат изолирани от изпълнението и прегледа на Парижката декларация;

62.  Счита, че документите за Стратегията за намаляване на бедността и документите за национална стратегия могат да се превърнат във важни инструменти за постигане на ЦХР, но те трябва да бъдат разработени, реализирани, контролирани и оценени в консултация с парламентите в страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и държавите-членки, Парламента, гражданското общество и местните власти и да се съсредоточат върху изпълнението на ЦХР;

63.  Изразява загриженост относно липсата на гъвкавост в програмите на ЕС, които залагат ограничен кръг от приоритети в началото на цикъла на разработване на програмите, след което не позволяват разглеждането на други въпроси, дори и при изрична молба за това от правителствата партньори;

64.  Подчертава, че дългосрочната цел на сътрудничеството за развитие е създаването на условия за устойчиво развитие в сферата на икономиката, социалните въпроси и опазването на околната среда; и в този контекст подчертава необходимостта от насърчаване на публично-частните партньорства за инициативи за растеж, включително и от оказването на подкрепа на малките и средни предприятия за повишаване на производителността и заетостта;

65.  Подчертава високия потенциал на чуждестранните преки инвестиции за подпомагане на развитието, устойчивия икономически растеж, трансфера на ноу-хау, предприемачеството, технологиите и създаването на нови работни места; в този контекст подчертава ключовата необходимост от изграждането на прозрачен, прогнозируем и благоприятен инвестиционен климат, от намаляването на бюрокрацията в бизнес сектора, от зачитането на правата на собственост, насърчаването на конкуренцията и стремежа към установяване на стабилна макроикономическа политика;

66.  Призовава донорите и получателите да поддържат по-пълни данни по отношение на изпълнението и мониторинга на ЦХР;

67.  Призовава Комисията да осигури гаранции, че при финансирането на инфраструктурни проекти намаляването на бедността остава ключов приоритет за всички проекти;

68.  Признава, че фондовете и инструментите на ЕС, като например инструмента "Инфраструктура", инструмента "Води" и инструмента "Енергия", са насочени към ключови проблеми,

69.  Призовава ЕС да засили своите партньорства с развиващите се страни по начин, който да насърчава взаимната отчетност и задължения, чрез установяване на предвидими критерии и срокове за увеличаване на ОПР, с цел страните получателки да бъдат улеснени в планирането на увеличаване на публичните инвестиции;

70.  Подчертава, че трябва да се използват всички възможни средства за постигане на ЦХР, както и че това изисква възможно най-широко партньорство на участниците в проекта, особено от страна на националните парламенти на развиващите се страни, гражданското общество, местните власти и частните партньори;

71.  Изразява доверие, че по време на разработването на Общата стратегия на Африка и ЕС ще бъде постигнато споразумение относно ключовото значение на постигането на ЦХР до 2015 г.;

ОБЩА БЮДЖЕТНА ПОДКРЕПА

72.  Настоява ЕС и правителствата партньори да осигурят гаранции, че бюджетната подкрепа винаги се осъществява под формата на специфична за дадения сектор бюджетна помощ, която насочва средства в даден сектор, в който трябва да бъде изразходвано финансирането, да използват цели, свързани с проблемите на бедността, които пряко да измерват постигнатите резултати от прилагането на политиката, вместо да се отчитат бюджетните приходи и разходи, да разработят механизми и инструменти за контрол, за да се гарантира, че достатъчна част от Общата бюджетна подкрепа покрива основните потребности, особено що се отнася до здравеопазването и образованието; подчертава, че тези мерки трябва да се придружават от подкрепа за изграждане на капацитет и подчертава, че 0,5 % от предоставената бюджетна подкрепа трябва да бъде предназначена изключително за контролни органи на гражданското общество;

73.  Призовава ЕС да подкрепя съгласуваното управление на ЦХР по отношение на Общата бюджетна подкрепа от различни звена на изпълнителната и законодателната власт, както и да осигури подкрепа на парламентите, гражданското общество и местните власти при контрола им върху бюджетната подкрепа, за да се осигури здравата и видима връзка между бюджетната подкрепа и постигането на ЦХР;

74.  Призовава националните парламенти и гражданското общество да участват в ефективен бюджетен контрол под формата на изследвания относно проследяването на държавните разходи (PETS), които представят подробно сравнение между "приходи" и "резултати" на базата на критериите на КПР;

75.  Призовава ЕС да увеличи дела на помощта, предоставена по линия на пряката бюджетна подкрепа, в полза на онези страни, които демонстрират добри управленски практики и зачитане на правата на човека и демократичните принципи;

76.  Подчертава, че бюджетната подкрепа в своята стандартна форма е по същество едно друго краткосрочно споразумение между донорите и правителствата, като малък брой от споразуменията са със срок, по-голям от три години, и призовава донорите да увеличат сроковете на поеманите от тях ангажименти, по възможност съгласно схемите, предложени от Комисията за "Договорите за ЦХР", предвиждащи шестгодишни ангажименти и ясни споразумения и условия за сроковете и начините за прекратяване на такава подкрепа;

77.  Призовава страните да насочат вниманието си върху последиците от Общата бюджетна подкрепа за равнопоставеността на жените и отношенията между половете, тъй като общото увеличаване на финансирането не води задължително до преодоляване на неравния достъп и статут на маргинализираните групи, включително на жените и на хората с увреждания;

УПРАВЛЕНИЕ

78.  Припомня, че Споразумението от Котону очертава рамка за диалог между ЕС и страните от АКТБ относно въпроси, свързани с управлението, и призовава ЕС да затвърди тази рамка, вместо да предприема други инициативи, стратегии и политики;

79.  Изразява съжаление, че съобщението на Комисията относно Управление на европейския консенсус за развитие (COM(2006)0421), което предлага насърчителна квота за бюджетна подкрепа, свежда ЦХР единствено до един от двадесет и три показателя, при наличието на други показатели, например търговската либерализация, противодействието срещу тероризма и миграцията, които нямат отношение към постигането на ЦХР, и изразява своята убеденост, че инструментът за управление трябва да бъде насочен към ангажирането на страната партньор с реализацията на ЦХР;

80.  Настоятелно приканва Комисията да се възползва от възможността, предоставена от прегледа на управленския подход през 2008 г., за да вземе под внимание становищата на парламентите на европейските и на африканските държави и на организациите на гражданското общество, както и на държавите-членки и африканските правителства, и да приспособи своя управленски подход съобразно тях;

81.  Припомня на правителствата на развиващите се страни, че напредъкът в изпълнение на ЦХР често е възпрепятстван от ендемична корупция, слабо управление и съмнителни стратегии в областта на здравеопазването и подчертава, че бедността никога няма да бъде премахната, освен ако системните пропуски, които са причина за нея, не бъдат също така признати, разгледани и премахнати;

82.  Призовава развиващите се страни да повишат своя собствен потенциал за благосъстояние, като въвеждат програми за икономическа либерализация, особено в областта на правата на собственост, което веднага би освободило значителен капитал за незабавно инвестиране – а това от своя страна би спомогнало за по-ранното постигане на ЦХР;

83.  Призовава всички двустранни и многостранни донори и експортно-кредитни агенции да разработят комплекс от условия на базата на задълженията на правителствата към техните граждани и система на партньорство, при която нехуманитарните помощи зависят от изпълнението на определен брой специфични критерии и, по-специално - обществена прозрачност на приходните потоци;

МИР И СИГУРНОСТ

84.  Припомня, че мирът и сигурността са ключови фактори за постигането на ЦХР, поради което настоява ЕС да осигури гаранции, че неговата политика за развитие оказва положително влияние върху укрепването на мира;

85.  Припомня ангажимента за отчитането на конфликтните фактори във всички политики и инструменти на ЕС, както се препоръчва от Програма 2001 от Гьотеборг за предотвратяване на насилствените конфликти, и призовава ЕС да използва последно приетите инструменти за предотвратяване на конфликти, като Стратегията на ЕС за малки оръжия и леко въоръжение, Политическата рамка на ЕС за реформи в сектора на сигурността и Съвместната концепция на ЕС за разоръжаването, демобилизацията и реинтеграцията (DDR);

86.  Приветства факта, че предложението за Договор за търговията с оръжие вече има подкрепата на 80 % от правителствата на всички страни по света и настоятелно приканва ЕС да изиграе своята роля за осигуряването на гаранции за приемането на международен правнообвързващ договор;

ТЪРГОВИЯ

87.  Приканва ЕС да постигне съгласуваност между своите политики в областта на търговията, рибното стопанство, сътрудничеството за развитие и общата селскостопанска политика, за да се избегнат преките или косвените отрицателни ефекти върху икономиките на развиващите се страни;

88.  Подчертава, че отварянето на пазара може да е едно от най-ефективните средства за насърчаване на икономическия растеж, но то трябва да бъде допълнено от национални политики на преразпределяне и от социални мерки за намаляване на бедността;

89.  Подчертава обещанието, дадено от Кръга от Доха за развитие и необходимостта от честни и справедливи системи за международна търговия, основани на правила и предназначени да коригират дисбалансите в световната търговия, особено по отношение на Африка, и призовава ЕС да положи максимални усилия за преодоляване на безизходицата в преговорите в рамките на Световната търговска организация;

90.  Отбелязва, че според председателя на попадналия в безизходица Кръг от преговори от Доха, за да се подпомогне постигането на споразумение в полза на развитието, ЕС трябва да предвиди намаляване с около 70 % на своите субсидии за износ на селскостопанска продукция, които предизвикват нарушения на търговията, както и че трябва да бъде постигнато споразумение за намаление на субсидиите и тарифите, за да бъдат приключени преговорите до края на 2007 г.;

91.  Изразява убеденост, че "Справедлива търговия" е важен инструмент за изграждане на стабилни търговски отношения, при които производителите от развиващия се свят да получават справедливи възнаграждения; призовава Комисията да отговори на посочената по-горе резолюцията на Парламента относно справедливата търговия и развитие с препоръка за оказване на подкрепа на справедливата търговия, както е посочено в параграфи 1 и 2 от резолюцията;

92.  Приканва Комисията да гарантира, че нейните търговски споразумения допринасят, а не възпрепятстват постигането на ЦХР; по-специално тя трябва да гарантира, че Споразуменията за икономическо партньорство представляват инструменти за развитие на страните от АКТБ и за премахване на бедността;

93.  Изразява убеденост, че свързаните с фармацевтиката търговски аспекти на правата върху интелектуалната собственост (TRIPS), които засягат общественото здраве и достъпа до лекарства, които са извън обхвата на Споразумението за TRIPS трябва да бъдат изключени от преговорите за Споразуменията за икономическо партньорство и от други бъдещи двустранни или регионални споразумения със страни с ниски доходи;

94.  Изразява убеденост, че всички страни от АКТБ трябва да се ползват с изрично право на избор дали да разширят преговорите извън търговията със стоки; призовава Комисията да гарантира, че правата върху интелектуална собственост и темите от Сингапур (политика в областта на конкуренцията, обществени поръчки и инвестиции) няма да бъдат поставени на масата за преговори, ако страните от АКТБ не желаят да преговарят по тези въпроси;

95.  Призовава Комисията да предотврати смущенията в търговските отношения с нашите партньори от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн; по тази причина настоява Комисията да гарантира, че ако преговорите за Споразумения за икономическо партньорство не могат да бъдат завършени преди края на 2007 г., ще се предприемат мерки за предотвратяване на рисковете за нашите партньори от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн; подчертава, че за целта се изискват гаранции, че независимо от състоянието на преговорите за Споразумения за икономическо партньорство към дадения момент, условията за достъп на страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн до пазарите на ЕС ще останат същите като сегашните, договорени чрез Споразумението от Котону, призовава Комисията да изясни как могат да бъдат сключени подобни споразумения за избягване на рискове за износители и вносител;

96.  Отбелязва проведените наскоро изследвания от Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) и други, които показват, че прекомерната търговска либерализация в най-слабо развитите страни (LDCs) е оказала минимално въздействие върху мерките за трайно и значително намаляване на бедността и е допринесла за влошаването на външнотърговския баланс на развиващите се страни, особено на африканските страни, и призовава ЕС да започне последователна и открита кампания за действително увеличаване на експортния потенциал на тези най-слабо развити страни, насърчавайки техническата подкрепа за допълнителни фитосанитарни стандарти, имуществено право, развиване на бизнес умения и програми за добавена стойност;

97.  Призовава Комисията да приспособи своите политики по отношение на сътрудничеството и търговията, доколкото е възможно, за да подпомогне правителствата на развиващите се страни да поддържат и развиват комплекс от обществени услуги, особени такива, които гарантират достъп на населението като цяло до питейна вода, здравни услуги, образование и транспорт;

98.  Настоятелно приканва да бъде отчетен в неговата цялост фактът, че страните от АКТБ често са силно зависими от основни суровини, които са особено податливи на ценови колебания и повишение на тарифите, и подчертава ключовото значение на диверсификацията, развитието на преработвателните отрасли и на сектора на малките и средни предприятия в тези държави;

99.  Подчертава ключовото значение на изграждането на търговски капацитет и на необходимостта от допълнителни ресурси от страна на ЕС за увеличаване на възможността на страните от АКТБ да идентифицират своите потребности и стратегии и да преговарят и да подкрепят регионалната интеграция, за диверсификация и подготовка за либерализация чрез засилване на производството, снабдяването и търговския капацитет и за компенсиране на разходите за икономическо развитие, както и за увеличаване на тяхната способност за привличане на инвестиции;

100.  Призовава Комисията да увеличи своята подкрепа за търговията, за да подпомогне изграждането на капацитет, което е от ключово значение за възможността най-бедните страни да се справят с нарасналата конкуренция в резултат на пазарната либерализация;

ПРОМЯНА НА КЛИМАТА

101.  Настоятелно приканва ЕС да продължи да играе водеща роля в насърчаването на по-безвредни за околната среда и по-ефективни методи за устойчиво и нисковъглеродно технологично развитие;

102.  Подчертава, че бедните общности в развиващите се страни са допринесли най-малко за климатичните промени, но за сметка на това ще понесат последиците най-тежко и призовава ЕС да предостави значителни финансови средства, за да даде възможност на развиващите се страни да се приспособят към покачването на морското равнище и увеличените мащаби и честота на крайни метеорологични явления като сушата, опустошителните бури, наводненията и т.н., както и към възникващите в резултат на това здравословни проблеми и проблеми с обезпечаването на храна и вода, което би възпрепятствало развитието и може да доведе до масова миграция и заплахи за сигурността;

103.  Призовава ЕС да осигури значително финансиране, което да помогне на бедните държави да се приспособят към промяната на климата и подчертава, че тези средства не могат просто да бъдат отпуснати от съществуващите бюджети за разпределяне на помощи и изразява своята убеденост, че значителна част от приходите, реализирани от търговете за разпределяне на квоти в рамките на Европейската схема за търговия с емисии и от данъчното облагане на въглерода, трябва да бъде използвана за финансиране на екологично чисто развитие на развиващите се страни;

104.  Подчертава, че на процеса на приспособяване не трябва да се гледа само като на хуманитарен въпрос или като на приоритет единствено в контекста на конвенцията за климата; изтъква, че мерките за намаляване на риска и за "устойчивост на климата" трябва да се интегрират във водещия план за развитие, включително и в документите за Стратегията за намаляване на бедността и документите за национална стратегия;

105.  Признава, че лицензионните такси за права върху интелектуална собственост в областта на чистите технологии могат да представляват бариера пред трансфера на такива технологии в развиващите се страни; подчертава, че за борба с недостига на енергия и за да се осигури устойчив път за развитие, между индустриализираните и развиващите се страни трябва да бъдат създадени партньорства в областта на правата на интелектуална собственост с цел да се гарантира зачитане на правата на собственост, като в същото време се улеснява технологичният обмен;

106.  Подчертава, че макар проблемите на енергетиката да не са изрично включени в Декларацията на Хилядолетието, предоставянето на модерни енергийни услуги на бедните е ключова предпоставка за постигането на ЦХР; посочва, че в повечето развиващи се страни съществуват отлични условия за разработване на технологии за възобновяема енергия, което осигурява ефективни начини за преодоляване на нарастващите цени на петрола и задоволяване на енергийните потребности, без да се оказва допълнително вредно влияние върху климата; изразява съжаление, че ЕС не е отделил достатъчно финансови ресурси за решаване на проблемите с енергийния недостиг; за тази цел изтъква необходимостта от увеличаване на отпусканите помощи, както и от повишено насърчаване на частните инвестиции в технологии за производство на възобновяема енергия;

ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА СЛЕД ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ХИЛЯДОЛЕТИЕТО ЗА РАЗВИТИЕ

107.  Подчертава, че ако ЦХР бъдат постигнати, делът на бедните хора ще намалее наполовина за десет години, но даже и при едно такова положение, стотици милиони сред най-бедните и най-уязвимите хора ще останат в капана на хроничната бедност;

108.  Призовава ЕС да насрочи дата за постигане на споразумение относно Стратегия за премахване на бедността след 2015 г.;

o
o   o

109.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки и страните кандидатки, Междупарламентарния съюз, ООН и Комитета за подпомагане на развитието към ОИСР;

(1) ОВ C 33 E, 9.2.2006 г., стр. 311.
(2) ОВ C 46, 24.2.2006 г., стр. 1.
(3) ОВ С 280 Е, 18.11.2006, стр. 475.
(4) ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41.
(5) ОВ С 293 Е, 2.12.2006, стр. 316.
(6) Приети текстове, P6_TA(2007)0043.
(7) Приети текстове, P6_TA(2006)0320.
(8) Споразумение за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3). Споразумение, последно изменено с Решение № 1/2006 на Съвета на министрите АКТБ-ЕС (ОВ L 247, 9.9.2006 г., стр. 22).


Работа на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС (2006)
PDF 309kWORD 77k
Резолюция на Европейския парламент от 20 юни 2007 г. относно работата на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС през 2006 г. (2007/2021(INI))
P6_TA(2007)0275A6-0208/2007

Европейският парламент,

‐   като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (Споразумение от Котону)(1),

‐   като взе предвид Правилника за дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-EС (СПА), приет на 3 април 2003 г.(2), последно изменен в Бриджтаун (Барбейдос) на 23 ноември 2006 г.,

‐   като взе предвид Регламент (EО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно създаване на финансов инструмент за сътрудничество в развитието(3),

‐   като взе предвид приетите от СПА резолюции през 2006 г. относно:

   "Енергийни проблеми в страните от АКТБ" (4),
   "Роля на регионалната интеграция за укрепване на мира и сигурността"(5),
   "Риболов и неговите социални и екологични аспекти в развиващите се страни"(6),
   "Птичи грип"(7),
   "Положението в Судан"(8),
   "Малки оръжия, леко въоръжение и устойчиво развитие"(9),
   "Туризъм и развитие"(10),
   "Водата в развиващите се страни"(11),
   "Състоянието на преговорите по споразуменията за икономическо партньорство"(12),

‐   като взе предвид член 45 от своя правилник,

‐   като взе предвид доклада на Комисията по развитие (A6-0208/2007),

A.   като има предвид състоялите се във Виена и Бриджтаун разисквания (през юни и ноември 2006 г., по време на единадесетата и дванадесетата сесии, съответно) относно напредъка на преговорите по Споразуменията за икономическо партньорство с участието на Peter Mandelson, член на Комисията, отговарящ за търговията, и Billie Miller, министър на външните работи и външната търговия на Барбейдос;

Б.   като има предвид приетия от Парламента и Съвета регламент, посочен по-горе, относно създаване на финансов инструмент за сътрудничество в развитието, с който се предвиждат тематични програми, приложими в страните от АКТБ, както и програма от съпътстващи мерки за страните от АКТБ, подписали протокола за захарта;

Г.   като има предвид нарастващото значение на въпросите на миграцията и трафика на хора като проблеми от общ интерес в рамките на споразумението от Котону;

Д.   като има решенията, приети от Бюрото на СПА, за изпращане на следните информационни и проучвателни мисии на през 2006 г:

   в Мавритания през февруари – политически преход и подготовка на изборите,
   в Свазиленд и остров Мавриций през април – реформа на режима на захарта,
   в Кения през май – хуманитарни последици от сушата,
   в Того през май – политическото положение, по-специално прилагане на член 96 от Споразумението за партньорство,
   в Етиопия през октомври - политическото положение след изборите,
   в Малта и Испания (Тенерифе) през ноември – положението на емигрантите от страните от АКТБ,
   в Демократична република Конго (ДРК) през ноември – наблюдение на изборите,

Е.   като има предвид, че преразглеждането на Споразумението от Котону, което срещна одобрението на европейските институции, положи основите на засилено и по-ефективно сътрудничество между ЕС и страните от АКТБ;

Ж.   като има предвид изключителния отзвук от информационната и проучвателна мисия в Малта и в Испания относно положението на емигрантите от страните от АКТБ, първа по рода си, при която се обединяват парламентаристи от страните на произхода и европейските страни;

З.   като има предвид продължаващия конфликт в Дарфур (Судан) и сериозните и повтарящи се нарушения на правата на човека, които се извършват там, и като припомня задължението да се оказва ефективна хуманитарна помощ;

И.   като има предвид, че ДРК, обхваната от кръвопролития в продължение на десетилетия страна, благодарение на конгоанските институции и международната общност, пое в крайна сметка по път, който обещава да бъде конструктивен;

Й.   като има предвид, че властите в Еритрея отказаха да разрешат на Бюрото на СПА да изпрати информационна мисия в Еритрея;

К.   като има предвид отхвърлянето на резолюция по неотложни въпроси относно положението в Източна Африка след гласуване с отделни избирателни колегии;

Л.   като има предвид работата на Панафриканския парламент и придаването на официална форма на отношенията между Европейския парламент и Панафриканския парламент;

М.   като има предвид значителното влошаване на положението в Зимбабве;

Н.   като има предвид решението на секретариата на АКТБ да проведе проучване относно вътрешната си организация;

О.   като има предвид големия принос на австрийското председателство на ЕС и на правителството на Барбейдос по време на единадесетата и дванадесетата сесии;

П.   като има предвид нарастващото участие на недържавни субекти в сесиите на СПА;

1.  Изразява удовлетворение от факта, че през 2006 г. СПА предостави рамките на един открит, демократичен и задълбочен диалог за преговорите по споразуменията за икономическо партньорство между ЕС и подрегионите на страните от АКТБ; изразява също така удовлетворение от приетата в Бриджтаун резолюция по неотложни въпроси относно напредъка на преговорите по споразуменията за икономическо партньорство, в която се изразява загрижеността на представителите на ЕС и АКТБ относно потенциалното им отрицателно въздействие по отношение на всеобщата цел за постигане на устойчиво развитие на страните от АКТБ;

2.  Насърчава СПА да продължи да изразява независими позиции и да представя конкретни предложения за преговорите относно СИП и процеса на прилагане, така че те да могат да бъдат средство за насърчаване на цялостното участие на гражданското общество и националните парламенти;

3.  Изразява удовлетворение от факта, че по време на сесията в Бриджтаун членът на Комисията, отговарящ за развитието и хуманитарната помощ, пое ангажимент да подложи националните и регионалните стратегически документи за страните от АКТБ (за периода 2008 - 2013 г.) на демократичен парламентарен контрол, но изразява съжаление относно невъзможността това да бъде осъществено;

4.  Приканва Комисията да конкретизира във възможно най-кратък срок този ангажимент на основание процедурата, прилагана съгласно регламента, посочен по-горе, относно създаването на финансов инструмент за сътрудничество в развитието;

5.  Приканва националните парламенти на страните от АКТБ да настояват, както пред правителствата си, така и пред Комисията, съвместно с гражданските организации, да бъдат редовно въвличани в планирането, прилагането, контрола и оценката на националните стратегически документи, отнасящи се до сътрудничеството между ЕС и техните страни (за периода 2008 - 2013 г.);

6.  Приканва националните парламенти на страните от ЕС да упражняват строг парламентарен контрол върху представителите на изпълнителната власт по въпросите на планирането на Европейския фонд за развитие (ЕФР);

7.  Изразява удовлетворение от засилването на парламентарния характер на СПА, от нарасналия ангажимент на неговите членове и от прегледа на ЕФР, както и по повод въпроси, отнасящи се до обмена между страните от АКТБ и ЕС, така и от прилагането на Споразумението от Котону;

8.  Отбелязва със задоволство факта, че СПА взе решение да се самосезира по въпросите на миграцията, които са без съмнение въпроси от най-голям общ интерес, по-специално чрез:

   организиране на работна група по време на сесията във Виена,
   изпращане на информационна и проучвателна мисия в Малта и Испания, в качеството им на приемащи страни, през 2006 г. и изпращане на подобна мисия в Сенегал през април 2007 г.,
   решение комисията по социални въпроси и околна среда да изработи доклад за миграцията на квалифицирани работници и последиците й за развитието на страните,
   решение заместник-председателите, отговарящи за правата на човека в рамките на Бюрото, да изработят доклад по въпросите на миграцията;

9.  Насърчава СПА да продължи да работи и да формулира конкретни предложения по въпросите на миграцията и по своя принос за намиране на решения за развитието на страните на произход и на борбата срещу трафика на хора;

10.  Приветства приемането, по време на сесията във Виена, на резолюция за положението в Судан, в която ясно е изразена позиция относно отговорността за конфликта в района на Дарфур; призовава международната общност да предприеме спешни и по-енергични действия, съгласувани с Африканския съюз (АС), за да се прекрати конфликтът, да се сложи край на страданията на цивилното население и на хуманитарната катастрофа; приканва международната общност да осигури ефективното изпращане на многонационални сили съгласно мандата на Съвета за сигурност (по-специално Резолюция 1706 от 31 август 2006 г.); отбелязва, че Суданското правителство прие разполагането на многонационалните мироопазващи сили съгласно мандата на Съвета за сигурност, и се надява, че това ще представлява първа стъпка в постигането на реален напредък в мирния процес в района на Дарфур.

11.  Изразява съжаление относно прилагането на процедурата за гласуване с отделни избирателни колегии, довела до отхвърляне на резолюцията за Източна Африка по време на сесията в Бриджтаун, въпреки наличието на мнозинство от членове на СПА в подкрепа на въпросната резолюция;

12.  Препоръчва на всички страни да избягват гласуването с отделни избирателни колегии, за да се насърчи чувството на солидарност и единство в СПА;

13.  Настоятелно призовава властите в Еритрея да предоставят улеснения за информационната мисия, за която Бюрото на СПА взе решение и потвърди неколкократно;

14.  Приканва СПА да продължи и да задълбочи диалога с Панафриканския парламент, по-специално по въпросите на мира и сигурността;

15.  Настоятелно призовава СПА да приеме силна обща позиция във връзка с неуспеха по отношение на демокрацията, правовата държава, правата на човека и икономическата система в Зимбабве да настоява за пълно спазване на забраните за международни пътувания, наложени на ключови фигури от режима в Зимбабве.

16.  Насърчава СПА да се съсредоточи върху бъдещето на сътрудничеството между страните от АКТБ и ЕС, като отчита новия контекст вследствие създаването на Африканския съюз и на Панафриканския парламент и укрепването на подрегионите в страните от АКТБ, както и на техните институции;

17.  Приканва парламентарните асамблеи на подрегионите в групата на страните от АКТБ, които желаят да установят диалог с Европейския парламент, да предприемат съответните стъпки съобразно разпоредбите, предвидени в член 19 от Споразумението от Котону;

18.  Приветства решението на Бюрото на СПА да се самосезира по въпроса за отношенията между Китай и Африка и да ги превърне в тема на политически диалог в самата Асамблея;

19.  Насърчава СПА да укрепи ролята на комисията по политически въпроси, така че тя да се превърне в истински форум за предотвратяване и уреждане на конфликти в рамките на партньорството между АКТБ и ЕС, като за тази цел разшири дискусиите по неотложни проблеми, съществуващи в отделните страни; изразява удовлетворението си от постигнатото в борбата срещу малките оръжия и лекото въоръжение и насърчава СПА да положи усилия, така че резолюцията от 23 ноември 2006 г. да има конкретни последици;

20.  Със задоволство отбелязва изразеното от комисията по икономическо развитие, финанси и търговия намерение да се самосезира по въпросите, отнасящи се до енергийните източници и до развитието на туризма като фактор за развитие;

21.  Подчертава ролята на комисията по социални въпроси и околна среда за насърчаването на по-отговорен риболов, благоприятстващ устойчиво развитие, и за осъществяването на Цел на хилядолетието за развитие 7: "достъп до вода за всички";

22.  Приветства австрийското председателство на Съвета на ЕС, Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), Виена и участвалите сдружения за приноса им в състоялата се във Виена единадесета сесия, и по-конкретно на работните групи по следните теми:

   Миграция и интеграция,
   Неразпространение на оръжията за масово унищожение,
   Обществен транспорт във Виена;

23.  Приветства правителството и парламента на Барбейдос, както и икономическите и социалните субекти за приноса им към работата на състоялата се в Бриджтаун дванадесета сесия, и в частност на работните групи по следните теми:

   Системи за управление на околната среда и способи за опазване на водните басейни и крайбрежните екосистеми,
   Приносът на ЕС за увеличаване на конкурентоспособността на основните продукти, произвеждани от страните от АКТБ: ром и други продукти от страните от АКТБ,
   Лечението на ХИВ/СПИН: определяне, изчисляване и поемане на разходите;

24.  Подчертава, че организирането на срещи на регионално и подрегионално равнище съгласно член 17, параграф 3 от Споразумението от Котону трябва да навлезе в активната си фаза на прилагане; приканва СПА да състави програма за такива срещи, която да се съобрази със съществуващите парламентарни структури в групата на страните от АКТБ, като въпросните срещи имат конкретната задача да анализират регионалното сътрудничество в контекста на предотвратяването и уреждането на конфликтите и сключването и прилагането на споразуменията за икономическо партньорство;

25.  Със задоволство отбелязва все по-голямото участие на недържавни субекти в сесиите на СПА, както и факта, че събитията, които съпътстват провеждането на тези сесии, се превръщат в положителна и желана част от СПА;

26.  Потвърждава подкрепата си за искането на СПА, изразено по време на деветата сесия през април 2005 г., известен процент от средствата на ЕФР да бъде отпуснат за образование и за политическо обучение на парламентаристи и ръководители в областта на политиката, икономиката и социалните дейности в интерес на устойчивото укрепване на доброто управление, правовата държава, демократичните структури и взаимодействието между правителството и опозицията в плуралистични демокрации, основаващи се на свободни избори; оценява, че тези средства би трябвало да бъдат използвани за създаване на институти по публична администрация и за политическото обучение на парламентаристите, на местни администратори и лица, заемащи отговорни постове в партийни структури и политически сдружения;

27.   Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, на Съвета на страните от АКТБ, на правителствата и парламентите на Австрия и Барбейдос.

(1) ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3. Споразумение, последно изменено с Решение № 1/2006 на Съвета на министрите АКТБ-ЕС (OВ L 247, 9.9.2006 г., стр. 22).
(2) OВ C 231, 26.9.2003 г., стр. 68.
(3) OВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41.
(4) OВ C 307, 15.12.2006 г., стр. 22.
(5) OВ C 307, 15.12.2006 г., стр. 17.
(6) OВ C 307, 15.12.2006 г., стр. 27.
(7) OВ C 307, 15.12.2006 г., стр. 37.
(8) OВ C 307, 15.12.2006 г., стр. 35.
(9) ОВ С 330, 30.12.2006 г., стр. 22.
(10) ОВ С 330, 30.12.2006 г., стр. 15.
(11) ОВ С 330, 30.12.2006 г., стр. 31.
(12) ОВ С 330, 30.12.2006 г., стр. 36.


Разширяване на евро зоната
PDF 261kWORD 36k
Резолюция на Европейския парламент от 20 юни 2007 г. относно подобряване на метода за консултиране с Парламента при процедури, свързани с разширяването на евро-зоната
P6_TA(2007)0276B6-0264/2007

Европейският парламент,

−   като взе предвид своята резолюция от 1 юни 2006 г. относно разширяването на евро зоната(1),

−   като взе предвид член 122, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се консултира с Парламента относно приемане от страна на Кипър и Малта на единната валута от 1 януари 2008 г. (С6-0151/2007 и С6-0150/2007),

−   като взе предвид писмата от 6 юни 2007 г. на своя председател до председателя на Съвета и на Комисията,

−   като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

1.  По отношение на бъдещото разширяване на евро зоната призовава Съвета и Комисията да:

  а) постигнат междуинституционално споразумение за график и подход на сътрудничество с държавите-членки, които желаят да се присъединят към евро-зоната, включително:
   i) установяването на диалог с Парламента на ранен етап за да се предоставят най-малко два месеца за консултация с Парламента, като по този начин се зачита правото на Парламента да разглежда надлежно предложенията, внесени от Комисията и Европейската Централна Банка;
   ii) поемане на ангажимент от държавите-членки, кандидатстващи за присъединяване към евро-зоната да съобщят намерението си за подаване на официално заявление до есента на годината предхождаща внасянето на тяхното официално заявление, и за търсене на ранен контакт с комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент, с цел да се улесни целия процес на въвеждане на общата валута;
   iii) изготвянето на междинен доклад за сближаване, който да се изготвя от Европейската комисия в началото на годината след като държавата-членка е съобщила намерението си за подаване на официално заявление;
   б) осигурят бъдещите Европейски консултативен съвет за статистическо управление и Европейски комитет за статистическа информация да следят отблизо подготовката за разширяването на евро-зоната относно присъединяващата се държава-членка; осигурят на Комисията да бъдат възложени допълнителни правомощия да проверява данните тъй като Парламентът е убеден, че качеството на данните, с които разполага Комисията, все още не е достатъчно добро; гарантират, че Комисията да сверява данните, изпратени от националните централни банки с данните, получени в рамките на тримесечните общи сметки на публичната администрация, с цел да се подобри доверието в статистиката чрез извършване на кръстосани проверки;
   в) възприемат позицията, че всяка процедура на дефицит на държава-членка трябва да бъде приключена преди извършване на оценката за съответствие с критериите от Маастрихт;

2.  Възлага на своя председател да изпрати настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската Централна Банка и правителствата на държавите-членки.

(1) ОВ С 298 Е, 8.12.2006 г., стр. 249.

Правна информация - Политика за поверителност