Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0048(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0416/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0416/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2007 - 3.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0600

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 257kWORD 34k
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
Συμφωνία ΕΚ-Μαρόκου: Eυρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών *
P6_TA(2007)0600A6-0416/2007

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου για τη σύναψη ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου (COM(2006)0145 – C6-0333/2007 – 2006/0048(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2006)0145),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2006/959/ΕΚ του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2006 για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου(1),

–   έχοντας υπόψη την ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 80, παράγραφος 2, και το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, πρώτη περίοδος, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0333/2007),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0416/2007),

1.   εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου του Μαρόκου.

(1) ΕΕ L 386, 29.12.2006, σ. 55.
(2) ΕΕ L 386, 29.12.2006, σ. 57.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου