Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2226(ACI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0485/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0485/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2007 - 3.3
CRE 12/12/2007 - 3.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0602

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 354kWORD 43k
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
P6_TA(2007)0602A6-0485/2007
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (COM(2007)0600 - C6-0343/2007 - 2007/2226(ACI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0600 - C6-0343/2007),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), και ιδιαίτερα το σημείο 28 αυτής,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2),

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου της 6ης Ιουλίου 2007 και της δημοσιονομικής συνεννόησης της 13ης Ιουλίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0485/2007),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει τα κατάλληλα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που απολύονται και οι οποίοι πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους εργαζόμενους που απολύονται πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γερμανία και η Φινλανδία έχουν ζητήσει βοήθεια σε δύο υποθέσεις που αφορούν απολύσεις στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας, συγκεκριμένα στις εταιρείες BenQ στην Γερμανία και Perlos Oyj στην Φινλανδία, με επιστολές της 27ης Ιουνίου και της 17ης Ιουλίου 2007(3),

1.   ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις απαραίτητες προσπάθειες για να επιταχυνθεί η κινητοποίηση του Ταμείου·

2.   εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να μεριμνήσει για τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
(3) Αιτήσεις EGF/2007/003/DE/BenQ και EGF/2007/004/FI/Perlos.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 18ης Δεκεμβρίου 2007

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), και ιδιαίτερα το σημείο 28 αυτής,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2),

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη δημοσιονομική συνεννόηση της 13ης Ιουλίου 2007,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (εφεξής "το Ταμείο") για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

(2)  Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου εντός του ετήσιου ανωτάτου ορίου 500 εκατομμυρίων EUR.

(3)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 περιλαμβάνει τις διατάξεις που διέπουν την κινητοποίηση του Ταμείου.

(4)  Η Γερμανία και η Φινλανδία υπέβαλαν αιτήσεις για την κινητοποίηση του Ταμείου σχετικά με δύο υποθέσεις που αφορούν απολύσεις στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας: BenQ στην Γερμανία και Perlos Oyj στην Φινλανδία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για να παράσχει το συνολικό ποσό των 14 794 688 EUR.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2007

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου