Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2226(ACI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0485/2007

Ingivna texter :

A6-0485/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/12/2007 - 3.3
CRE 12/12/2007 - 3.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0602

Antagna texter
PDF 206kWORD 97k
Onsdagen den 12 december 2007 - Strasbourg
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
P6_TA(2007)0602A6-0485/2007
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 12 december 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (KOM(2007)0600 – C6-0343/2007 – 2007/2226(ACI))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0600 – C6-0343/2007,

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1), särskilt punkt 28,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(2),

–   med beaktande av resultaten av trepartsöverläggningarna av den 6 juli 2007 och budgetförlikningen av den 13 juli 2007,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0485/2007).

A.  Europeiska unionen har inrättat lämpliga lagstiftningsinstrument och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av effekterna av större strukturella förändringar i världshandelsmönstren, för att underlätta deras återanpassning på arbetsmarknaden.

B.  Europeiska unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som blivit övertaliga bör vara dynamiskt och ställas till förfogande så snabbt och effektivt som möjligt.

C.  Tyskland och Finland har begärt stöd i samband med två fall av övertalighet inom mobiltelefonsektorn, närmare bestämt BenQ i Tyskland och Perlos Oyj i Finland, enligt skrivelser av den 27 juni och 17 juli 2007(3).

1.  Europaparlamentet uppmanar de berörda institutionerna att vidta de åtgärder som krävs för att fonden snarast ska kunna tas i anspråk.

2.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

3.  Europaparlamentet uppmanar talmannen att se till att beslutet offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända denna resolution, inklusive bilagan, till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) Ansökningarna EGF/2007/003/DE/BenQ och EGF/2007/004/FI/Perlos.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

av den 18 december 2007

om utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1), särskilt punkt 28,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliserings-effekter(2),

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av budgetförlikningen den 13 juli 2007, och

av följande skäl:

(1)  Europeiska unionen har inrättat Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ("fonden") för att erbjuda kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av effekterna av större strukturella förändringar i världshandelsmönstren, för att underlätta deras återanpassning på arbetsmarknaden.

(2)  Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 gör det möjligt att utnyttja medel från fonden inom det årliga taket på 500 miljoner EUR.

(3)  Förordning (EG) nr 1927/2006 innehåller bestämmelserna för att utnyttja fonden.

(4)  Tyskland och Finland har lämnat in ansökningar om att få utnyttja fonden för två fall som gäller uppsägningar inom mobiltelefonsektorn: BenQ i Tyskland och Perlos Oyj i Finland.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I Europeiska unionens allmänna budget för 2007 ska Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter tas i anspråk med ett totalt belopp på 14 794 688 EUR.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 2007

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Talman Ordförande

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy