Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/2273(ACI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0499/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0499/2007

Debates :

Balsojumi :

PV 12/12/2007 - 3.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0603

Pieņemtie teksti
PDF 283kWORD 43k
Trešdiena, 2007. gada 12. decembris - Strasbūra
Elastības fonda mobilizēšana
P6_TA(2007)0603A6-0499/2007
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. decembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības fonda mobilizēšanu (COM(2007)0786 – C6-0450/2007 – 2007/2273(ACI))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0786 – C6-0450/2007),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 27. punktu,

–   ņemot vērā 2007. gada 20. jūnija rezolūciju par Eiropas satelītu radionavigācijas programmas (Galileo) finansēšanu atbilstoši 2006. gada 17. maijā noslēgtam Iestāžu nolīgumam un daudzgadu finanšu shēmai laika posmam no 2007. gada līdz 2013. gadam(2),

–   ņemot vērā 2008. finanšu gada vispārējā budžeta izskatīšanu pirmajā lasījumā,

–   ņemot vērā 2007. gada 23. novembra saskaņošanas sanāksmes rezultātus,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A6-0499/2007),

A.   tā kā budžeta lēmējinstitūcija uzskata, ka ir obligāti jānodrošina atbilstīgs finansējums Eiropas globālās satelītu navigācijas sistēmas (GNSS) programmām;

B.   tā kā, gatavojot Eiropas Savienības 2008. finanšu gada budžetu, nopietnas bažas radīja tas, ka aizvien vairāk līdzekļu ir vajadzīgs kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) jomā, jo īpaši ņemot vērā nepieciešamību mobilizēt ES misijai Kosovā vajadzīgos līdzekļus;

C.   tā kā abas budžeta lēmējiestādes 2007. gada 23. novembra saskaņošanas sanāksmē nolēma mobilizēt elastības fondu, lai 2008. finanšu gada budžetā nodrošinātu papildu finansējumu

   EUR 200 miljonu apmērā Eiropas GNSS programmām (EGNOS-GALILEO) un
   EUR 70 miljonu apmērā KĀDP īstenošanai;

1.   atzīmē, ka, ņemot vērā attiecīgos maksimālos apjomus, kas noteikti 1.a un 4. izdevumu kategorijā, nav iespējams nodrošināt visus Galileo un KĀDP 2008. gadā vajadzīgos līdzekļus;

2.   atgādina, ka, īstenojot iepriekšējo finanšu shēmu 2000.–2006. gadam, sešas reizes tika pieprasīta elastības fonda mobilizēšana;

3.   atzinīgi vērtē saskaņošanas sanāksmē panākto vienošanos par elastības fonda izmantošanu GNSS programmu un KĀDP vajadzībām;

4.   uzsver kopīgos centienus, kas ļāvuši nodrošināt pietiekamus resursus jaunām un esošām KĀDP/EDAP misijām, jo īpaši plānotajai ES misijai Kosovā;

5.   tomēr vēlreiz uzsver, ka, salīdzinot ar tagad apzinātajām vajadzībām, ārējām darbībām kopumā un jo īpaši KĀDP ilgtermiņā nav nodrošināts pietiekami daudz līdzekļu; ir pārliecināts, ka šī strukturālā problēma ir raksturīga KĀDP finansējumam un ka ir vajadzīgs daudzgadu risinājums turpmākajiem gadiem (par ko liecina tas, ka gan 2007., gan 2008. gadā vajadzības krietni pārsniedz gada prognozes, kas sagatavotas, pieņemot finanšu shēmu); tāpēc atzinīgi vērtētu Komisijas un Padomes priekšlikumus par iespējamiem turpmākiem risinājumiem;

6.   apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

7.   uzdod priekšsēdētājam nodrošināt šā lēmuma publicēšanu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī";

8.   uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0272.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 18. decembris)

par elastības fonda mobilizēšanu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 27. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā

abas budžeta lēmējiestādes 2007. gada 23. novembra saskaņošanas sanāksmē vienojās mobilizēt elastības fondu, lai 2008. finanšu gada budžetā nodrošinātu papildu finansējumu

   EUR 200 miljonu apmērā Eiropas GNSS programmām (EGNOS-GALILEO) un
   EUR 70 miljonu apmērā kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) īstenošanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžetā (turpmāk ‐ "2008. gada budžets") izmanto elastības fondu, lai nodrošinātu EUR 270 miljonus saistību apropriācijās.

Šo summu izmanto, lai nodrošinātu papildu finansējumu

   EUR 200 miljonu apmērā Eiropas GNSS programmām (EGNOS-GALILEO) 06 02 10. pantā "Programma Galileo" 1.a izdevumu kategorijā,
   EUR 70 miljonu apmērā KĀDP 19 03. nodaļā 4. izdevumu kategorijā.

2. pants

Lēmumu publicē "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" vienlaicīgi ar 2008. gada budžetu.

Briselē, 2007. gada 18. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā ‐ Padomes vārdā ‐

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika