Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0095(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0461/2007

Внесени текстове :

A6-0461/2007

Разисквания :

PV 11/12/2007 - 20
CRE 11/12/2007 - 20

Гласувания :

PV 12/12/2007 - 3.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0605

Приети текстове
PDF 411kWORD 89k
Сряда, 12 декември 2007 г. - Страсбург
Мерки за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни *
P6_TA(2007)0605A6-0461/2007

Законодателна резолюция на Европейския парламент 12 декември 2007 г. относно предложението за регламент на Съвета относно мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (COM(2007)0268 – C6-0203/2007 – 2007/0095(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0268),

–   като взе предвид членове 36 и 37 от Договора за ЕО, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0203/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6-0461/2007),

1.   одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.   приканва Комисията да внесе съответните промени в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.   приканва Съвета, в случай че възнамерява да се разграничи от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.   призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

5.   възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменения, внесени от Парламента
Изменение 1
Съображение 2
(2)  С оглед на натрупания опит, перспективите за развитие на пазара, както в рамките на Общността, така и извън нея, и в новия контекст на международната търговия, е необходимо да се изработи цялостна и последователна политика за информиране и насърчаване, свързана със селскостопанските продукти и с метода им на производство, както и на хранителни продукти, произведени на базата на селскостопански продукти, на вътрешния пазар и на пазарите на трети страни, без обаче да се поощрява потреблението на който и да е продукт поради специфичния му произход. С цел по-голяма яснота следва регламенти (ЕО) № 2702/1999 и (ЕО) № 2826/2000 да бъдат отменени и заменени от един регламент, като се запазят специфичните особености на действията в зависимост от мястото на провеждане.
(2)  С оглед на натрупания опит, перспективите за развитие на пазара, както в рамките на Общността, така и извън нея, и в новия контекст на международната търговия, е необходимо да се изработи цялостна и последователна политика за информиране и насърчаване, свързана със селскостопанските продукти и с метода им на производство, както и на хранителни продукти, произведени на базата на селскостопански продукти, на вътрешния пазар и на пазарите на трети страни, без обаче да се поощрява потреблението на който и да е продукт поради специфичния му произход. С цел по-голяма яснота следва регламенти (ЕО) № 2702/1999 и (ЕО) № 2826/2000 да бъдат отменени и заменени от един регламент, чиито разпоредби в последствие да могат да бъдат включени в Регламент на Съвета (ЕО) № 1234/2007 от 22 октомври 2007 г.. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти1, като се запазят специфичните особености на мерките в зависимост от мястото на провеждане.
_______________________
1 ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.
Изменение 2
Съображение 4
(4)  Необходимо е да се определят критерии за подбор на съответните продукти и сектори, както и на темите и пазарите, за които ще се отнасят програмите на Общността.
(4)  Необходимо е да се определят критерии за подбор на теми, пазари и потенциални възможности за експорт, за които ще се отнасят програмите на Общността, по-специално за тези, които ще се изпълняват в трети страни.
Изменение 3
Съображение 5 а) (ново)
5а) Мерките за информиране и насърчаване следва да включват и да отразяват по най-добрия възможен начин характерните качества на европейския производствен модел - богатството, разнообразието и традицията в културата на Общността по отношение на селскостопанските и хранителните продукти.
Изменение 4
Съображение 6
(6)  Провеждането на действията следва да бъде извършено в рамките на програмите за информиране и насърчаване. По отношение на провежданите действия на вътрешния пазар, за да се осигури последователността и ефективността на програмите, следва да се установят насоки за всеки съответен продукт или сектор, които определят основните елементи на въпросните програми.
(6)  Провеждането на мерките следва да бъде извършено в рамките на програмите за информиране и насърчаване. По отношение на провежданите действия на вътрешния пазар, за да се осигури последователността и ефективността на програмите, следва да се установят насоки за всеки сектор, които определят основните елементи на въпросните програми.
Изменение 5
Съображение 6 а) (ново)
6а) Общностният характер на тези програми следва да означава, че се дава приоритет на предложения, включващи няколко държави-членки и които ще бъдат провеждани на пазара на трети страни. По същия начин следва да се обърне особено внимание на програми, представящи широк спектър от продукти, тъй като инвестициите на обществени средства в такива проекти се оказват по-рентабилни. Освен това Комисията следва да насърчава сътрудничеството с държавите-членки по отношение на мерки, които тя предприема по собствена инициатива, повишавайки по този начин общностната добавена стойност.
Изменение 6
Съображение 7 а) (ново)
7а) Подходящо би било в програмите да се предвидят и включат мерки за информиране и подкрепа на участващите в тях професионални организации.
Изменение 7
Съображение 11 а) (ново)
11а) Предвид на засилващия се процес на интернационализация, който обхваща селскостопанската хранителна промишленост, би било уместно да се осигури гъвкаво прилагане на инструментите за насърчаване и информиране и да се извършат законодателните изменения, необходими с оглед на опита, придобит от 1999 г. насам.
Изменение 8
Съображение 11 б) (ново)
11 б) Като се има предвид, че, по-специално в трети страни, представените мерки за насърчаване следва да благоприятстват за достъпа на потребителите до европейски продукти и също така като се има предвид, че организациите съфинансират значителна част от програмите, на участващите предлагащи организации следва да бъде дадена възможността да представят техните продукти на търговски прояви като например панаири и други прояви, с цел да покажат богатството, качеството и разнообразието на продуктите, предлагани от Общността.
Изменение 9
Член 2, параграф 1, буква га) (нова)
га) засилване на мерките за информация и насърчаване за продукти от плодове и зеленчуци.
Изменение 10
Член 3, параграф 1, уводна част
1.  Секторите и продуктите, които могат да бъдат предмет от действията, посочени в член 1, параграф 1, за прилагане на вътрешния пазар, се определят съгласно следните критерии:
1.  Мерките, посочени в член 1, параграф 1, за прилагане на вътрешния пазар, са съобразени по-специално със следните критерии:
Изменение 11
Член 3, параграф 1, буква аа) (нова)
аа) необходимостта да се подчертаят различните предимства на регионалните и местните продукти по отношение на околната страна и пазара на труда;
Изменение 12
Член 4, параграф 1
Комисията съставя, в съответствие с процедурата определена в член 16, параграф 2, списъка на темите и продуктите, посочени в член 3, както и списъка на съответните трети страни. Тези списъци се обновяват на всеки две години. Ако е необходимо, списъците могат да бъдат междувременно изменени посредством същата процедура.
Комисията съставя, в съответствие с процедурата определена в член 16, параграф 2а, списъка на темите, посочени в член 3, както и списъка на съответните трети страни. По отношение на трети страни Комисията съставя, в съответствие с процедурата, посочена в член 16, параграф 2а, списък за стратегията на Общността за потенциалните възможности за експорт, като взема предвид резултатите от мерките, взети в съответствие с член 10 и по-специално по отношение на проучването на нови пазари и официални посещения на високо равнище по въпроси на търговията. Тези списъци се обновяват ежегодно. Ако е необходимо, списъците могат да бъдат междувременно изменени посредством същата процедура, по-специално съгласно член 3, параграф 1, буква в).
Изменение 13
Член 5, параграф 1, алинея 1
1.  С оглед насърчаването в рамките на вътрешния пазар, Комисията приема за всеки от одобрените сектори или продукти, в съответствие с процедурата определена в член 16, параграф 2, насоките, определящи подробностите, отнасящи се до стратегията, която трябва да бъде следвана в предложенията за кампании за информация и насърчаване.
1.  С оглед насърчаването в рамките на вътрешния пазар, Комисията приема за всеки от одобрените сектори, в съответствие с процедурата определена в член 16, параграф 2, насоки, определящи подробностите, отнасящи се до стратегията, която трябва да бъде следвана в предложенията за програми за информация и насърчаване.
Изменение 14
Член 5, параграф 2
2.  С оглед на насърчаването в рамките на пазарите на трети страни, Комисията може да приеме, в съответствие с процедурата, посочена в член 16, параграф 2, насоки, определящи подробностите, отнасящи се до стратегията, която трябва да бъде следвана в предложенията за програми за информиране и насърчаване за някои или за всички продукти, посочени в член 3, параграф 2.
2. 2.  С оглед на насърчаването в рамките на пазарите на трети страни, Комисията приема, в съответствие с процедурата, посочена в член 16, параграф 2а, насоки, определящи подробностите, отнасящи се до стратегията, която трябва да бъде следвана в предложенията за програми за информиране и насърчаване за всички продукти, посочени в член 3, параграф 2.
Изменение 15
Член 7, параграф 1, алинея 1
1.  Държавите-членки съставят спецификации, определящи изискванията и критериите за оценяване на програмите за информиране и насърчаване.
1.  Комисията съставя спецификации, определящи изискванията и критериите за оценяване на мерките за информиране и насърчаване.
Изменение 16
Член 8, параграф 1
1.  Комисията решава, в съответствие с процедурата, предвидена в член 16, параграф 2, кои програми да бъдат одобрени и съответни бюджети. Приоритет се дава на програмите, предложени от повече от една държава-членка или предвиждащи действия в повече от една държава-членка или в трети страни.
1.  Комисията решава, в съответствие с процедурата, предвидена в член 16, параграф 2, кои програми да бъдат одобрени и съответни бюджети. Приоритет се дава само на програмите, осъществявани на пазарите на трети страни и в рамките на тези мерки, по-специално на програми, предложени от повече от една държава-членка или предвиждащи мерки в повече от една държава-членка.
Изменение 17
Член 9, параграф 1
1.  При липса на програми за прилагане на вътрешния пазар, за едно или повече действия за информиране, посочени в член 2, параграф 1, буква б), представени в съответствие с член 6, параграф 1, заинтересованата или заинтересованите държави-членки съставят въз основа на насоките установени в член 5, параграф 1, програма и приложени спецификации и пристъпват, чрез публичен търг, към избора на орган за изпълнението на програмата, която се задължават да съфинансират.
1.  При липса на програми за една или повече мерки за информиране, посочени в член 2, параграф 1, буква б), представени в съответствие с член 6, параграф 1, заинтересованата или заинтересованите държави-членки съставят въз основа на насоките установени в член 5, параграф 1, програма и спецификация към нея и пристъпват, чрез публичен търг, към избора на орган за изпълнението на програмата, която се задължават да съфинансират.
Изменение 18
Член 12, параграф 1
1.  Група за наблюдение, състояща се от представители на Комисията, съответните държави-членки и на предлагащите организации, осигурява наблюдението на одобрените програми, посочени в членове 8 и 9.
1.  Група за наблюдение, състояща се от представители на Комисията, съответните държави-членки и на предлагащите организации, осигурява управлението на одобрените програми, посочени в членове 8 и 9.
Изменение 19
Член 13, параграф 2
2.  Финансовото участие на Общността в одобрените програми, посочени в членове 8 и 9, не превишава 50 % от действителните разходи за програмите. В случаите на програми за информиране и насърчаване със срок от две или три години, участието, за всяка година от прилагането им, не трябва да надвишава тази максимална граница.
2.  Финансовото участие на Общността в одобрените програми, посочени в членове 8 и 9, не превишава 60% от действителните разходи за програмите. В случаите на програми за информиране и насърчаване със срок от две или три години, участието, за всяка година от прилагането им, не трябва да надвишава тази максимална граница. Обаче, в случай на програми, отнасящи се до органичното земеделие и програми, свързани с действия, предприети в резултат на кризисна ситуация, финансовото участие на Общността в тези програми не надвишава 70%.
Изменение 20
Член 13, параграф 3, алинея 1
3.  Предлагащите организации участват във финансирането на предложените от тях програми с най-малко 20 % от действителните разходи за програмите, а останалата част от финансирането се покрива от съответната или съответните държави-членки, като се взема под внимание финансовото участие на Общността, посочено в параграф 2.
3.  Предлагащите организации участват във финансирането на предложените от тях програми с най-малко 10% от действителните разходи за програмите, а останалата част от финансирането се покрива от съответната или съответните държави-членки, като се взема под внимание финансовото участие на Общността, посочено в параграф 2.
Изменение 21
Член 15, параграф 1 a (нов)
Тези правила осигуряват по-специално на предлагащите организации възможността да представят програмите си най-малко два пъти годишно, а на държавите-членки да представят на Комисията предложенията за програми при същите условия.
Изменение 22
Член 16, параграф 2 a (нов)
2а. При позоваване на този параграф, се прилагат членове 5 и 7 на Решение 1999/468/ЕО.
Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 на Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.
Изменение 23
Член 17, уводна част
Преди съставянето на списъците, предвидени в член 4, преди определянето на насоките, предвидени в член 5, одобряването на програмите, предвидено в членове 6 и 9, преди вземането на решение относно действията съгласно член 10 или приемането на правилата за прилагане, предвидени в член 15, Комисията може да се консултира с:
Преди съставянето на списъците, предвидени в член 4, преди определянето на насоките, предвидени в член 5, одобряването на програмите, предвидено в членове 6 и 9, преди вземането на решение относно мерките съгласно член 10 и приемането на правилата за прилагане, предвидени в член 15, Комисията се консултира с:
Изменение 24
Член 18
Преди 31 декември 2012 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент, придружен, когато е необходимо, с подходящи предложения.
Преди 31 декември 2010 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент, придружен, когато е необходимо, с подходящи предложения.
Правна информация - Политика за поверителност