Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0095(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0461/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0461/2007

Debates :

PV 11/12/2007 - 20
CRE 11/12/2007 - 20

Balsojumi :

PV 12/12/2007 - 3.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0605

Pieņemtie teksti
PDF 387kWORD 82k
Trešdiena, 2007. gada 12. decembris - Strasbūra
Informācijas un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem *
P6_TA(2007)0605A6-0461/2007

Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešās valstīs (COM(2007)0268 – C6-0203/2007 – 2007/0095(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2007)0268),

–   ņemot vērā EK līguma 36. un 37. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C6-0203/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A6-0461/2007),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
2. apsvērums
(2)  Ņemot vērā gūto pieredzi, Kopienas iekšējā un ārējā tirgus attīstības perspektīvas, kā arī starptautiskās tirdzniecības jaunos apstākļus, ir jāizstrādā visaptveroša un saskaņota informācijas un veicināšanas politika attiecībā uz lauksaimniecības produktiem un to ražošanas veidu, kā arī uz pārtikas produktiem uz lauksaimniecības produktu bāzes iekšējā tirgū un trešo valstu tirgū, tomēr neveicinot produkta patēriņu tā konkrētās izcelsmes dēļ. Skaidrības labad ir jāatceļ Regula (EK) Nr. 2702/1999 un (EK) Nr. 2826/2000, un tās jāaizstāj ar vienu regulu, saglabājot pasākumu specifiku atkarībā no to īstenošanas vietas.
(2)  Ņemot vērā gūto pieredzi, Kopienas iekšējā un ārējā tirgus attīstības perspektīvas, kā arī starptautiskās tirdzniecības jaunos apstākļus, ir jāizstrādā visaptveroša un saskaņota informācijas un veicināšanas politika attiecībā uz lauksaimniecības produktiem un to ražošanas veidu, kā arī uz pārtikas produktiem uz lauksaimniecības produktu bāzes iekšējā tirgū un trešo valstu tirgū, tomēr neveicinot produkta patēriņu tā konkrētās izcelsmes dēļ. Skaidrības labad ir jāatceļ Regula (EK) Nr. 2702/1999 un (EK) Nr. 2826/2000, un tās jāaizstāj ar vienu regulu, kuras noteikumus pēc tam varēs iekļaut Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulā (EK) Nr.  1234/2007, ar ko izveido kopīgo lauksaimniecības tirgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus atsevišķiem lauksaimniecības produktiem1, saglabājot pasākumu specifiku atkarībā no to īstenošanas vietas.
_______________________
1 OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.
Grozījums Nr. 2
4. apsvērums
(4)  Jāparedz produktu, nozaru, tematu un tirgu izvēles kritēriji, uz kuriem attiecas Kopienas programmas.
(4)  Jāparedz tematu, tirgu un potenciālo eksporta iespēju izvēles kritēriji, uz kuriem attiecas Kopienas programmas, jo īpaši ņemot vērā tādus, kas īstenojami trešās valstīs.
Grozījums Nr. 3
5.a apsvērums (jauns)
(5a)  Informācijas un veicināšanas programmās jāiekļauj un tām iespējami labākajā veidā jāatspoguļo Eiropas ražošanas modeļa iezīmes ‐ Kopienas lauksaimniecības pārtikas produktu kultūras bagātība, daudzveidība un tradīcijas.
Grozījums Nr. 4
6. apsvērums
(6)  Pasākumu īstenošanai jānotiek informācijas un veicināšanas pasākumu programmas ietvaros. Lai nodrošinātu iekšējā tirgū īstenojamo programmu konsekvenci un efektivitāti, katram produktam vai nozarei jānosaka pamatnostādnes, kurās ietver programmu pamatelementus.
(6)  Pasākumu īstenošanai jānotiek informācijas un veicināšanas pasākumu programmas ietvaros. Lai nodrošinātu iekšējā tirgū īstenojamo programmu konsekvenci un efektivitāti, katrai nozarei jānosaka pamatnostādnes, kurās ietver programmu pamatelementus.
Grozījums Nr. 5
6.a apsvērums (jauns)
(6a)  Šo programmu īstenošanai Kopienas līmenī jānozīmē, ka priekšroku dod tiem priekšlikumiem, kuros iesaistītas vairākas dalībvalstis un kurus īsteno trešo valstu tirgos. Tāpat īpaša uzmanība jāpievērš programmām, kuras attiecas uz vairākiem produktiem, jo šādās programmās ieguldīto sabiedrisko līdzekļu atdeve ir lielāka. Turklāt Komisijai jāveicina arī sadarbība ar dalībvalstīm attiecībā uz tiem pasākumiem, kurus tās uzsāk pašas pēc savas ierosmes, tādējādi palielinot Kopienas pievienoto vērtību.
Grozījums Nr. 6
7.a apsvērums (jauns)
(7a)  Būtu lietderīgi izstrādāt un programmās iekļaut informācijas un atbalsta pasākumus attiecībā uz tām profesionālajām organizācijām, kuras šajās programmās ir iesaistījušās.
Grozījums Nr. 7
11.a apsvērums (jauns)
(11a)  Ņemot vērā straujo internacionalizācijas procesu, kam pakļauta Kopienas lauksaimniecības pārtikas produktu nozare, būtu lietderīgi nodrošināt, ka veicināšanas un informācijas pasākumus var īstenot elastīgi, kā arī veikt tiesību aktu grozījumus, ievērojot kopš 1999. gada uzkrāto pieredzi.
Grozījums Nr. 8
11.b apsvērums (jauns)
(11b)  Ņemot vērā to, ka jo īpaši trešās valstīs īstenoto veicināšanas pasākumu mērķis ir patērētajiem atvieglot piekļuvi Eiropas produktiem, kā arī ņemot vērā to, ka organizācijas līdzfinansē ievērojamu programmu daļu, iesaistītajām piedāvātājām organizācijām jādod iespēja iepazīstināt ar saviem produktiem komerciālos pasākumos, piemēram, izstādēs un citos pasākumos, lai parādītu pieejamo Kopienas produktu bagātīgumu, kvalitāti un daudzveidību.
Grozījums Nr. 9
2. panta 1. punkta da) apakšpunkts (jauns)
da) informācijas un veicināšanas pasākumu aktivizēšana attiecībā uz augļu un dārzeņu produktiem.
Grozījums Nr. 10
3. panta 1. punkta, ievaddaļa
1.  Nozares un produktus, uz kuriem var attiecināt 1. panta 1. punktā minētos pasākumus, kas īstenojami iekšējā tirgū, nosaka, ņemot vērā šādus kritērijus:
1.  Tos 1. panta 1. punktā minētos pasākumus, kas īstenojami iekšējā tirgū, jo īpaši attiecina uz šādiem kritērijiem:
Grozījums Nr. 11
3. panta 1. punkta aa) apakšpunkts (jauns)
aa) nepieciešamība uzsvērt reģionālo un vietējo produktu dažādās priekšrocības saistībā ar vides aizsardzību un darba tirgu;
Grozījums Nr. 12
4. panta 1. punkts
Saskaņā ar 16. panta 2. punktā noteikto procedūru Komisija izstrādā tematikas un produktu sarakstus atbilstoši 3. pantam, kā arī attiecīgo trešo valstu sarakstu. Šos sarakstus pārskata reizi divos gados. Tomēr vajadzības gadījumā tos var grozīt saskaņā ar minēto procedūru.
Saskaņā ar 16. panta 2.a punktā noteikto procedūru Komisija izstrādā tematikas sarakstus atbilstoši 3. pantam, kā arī attiecīgo trešo valstu sarakstu. Attiecībā uz trešām valstīm Komisija saskaņā ar 16. panta 2.a punktā noteikto procedūru izstrādā Kopienas stratēģisko sarakstu par potenciālajām eksporta iespējām, ņemot vērā atbilstoši 10. pantam veikto pasākumu rezultātus, jo īpaši pētījumus par jauniem tirgiem un augsta līmeņa tirdzniecības vizītes. Šos sarakstus pārskata ik gadu. Tomēr vajadzības gadījumā tos var grozīt saskaņā ar minēto procedūru, jo īpaši ņemot vērā 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu.
Grozījums Nr. 13
5. panta 1. punkta pirmā daļa
1.  Attiecībā uz veicināšanas pasākumiem iekšējā tirgū saistībā ar izvēlēto nozari vai produktiem Komisija saskaņā ar 16. panta 2. punktā paredzēto procedūru pieņem pamatnostādnes, kurās ietverts sīki izstrādāts stratēģijas apraksts, un kuras jāievēro informācijas un veicināšanas programmu priekšlikumos.
1.  Attiecībā uz veicināšanas pasākumiem iekšējā tirgū saistībā ar izvēlēto nozari Komisija saskaņā ar 16. panta 2. punktā paredzēto procedūru pieņem pamatnostādnes, kurās ietverts sīki izstrādāts stratēģijas apraksts, un kuras jāievēro informācijas un veicināšanas programmu priekšlikumos.
Grozījums Nr. 14
5. panta 2. punkts
2.  Attiecībā uz veicināšanas pasākumiem trešās valstīs un saskaņā ar 16. panta 2. punktā minēto procedūru, Komisija pieņem pamatnostādnes par dažiem vai visiem 3. panta 2. punktā minētajiem produktiem, un šīs pamatnostādnes jāievēro informācijas un veicināšanas programmu priekšlikumos.
2.  Attiecībā uz veicināšanas pasākumiem trešās valstīs un saskaņā ar 16. panta 2.a punktā minēto procedūru, Komisija pieņem pamatnostādnes par visiem 3. panta 2. punktā minētajiem produktiem, un šīs pamatnostādnes jāievēro informācijas un veicināšanas programmu priekšlikumos.
Grozījums Nr. 15
7. panta 1. punkta pirmā daļa
1.  Dalībvalstis izstrādā aprakstus, kuros iekļauj noteikumus par informācijas un veicināšanas programmām un to vērtēšanas kritērijus.
1.  Komisija izstrādā aprakstus, kuros iekļauj noteikumus par informācijas un veicināšanas programmām un to vērtēšanas kritērijus.
Grozījums Nr. 16
8. panta 1. punkts
1.  Saskaņā ar 16. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija pieņem lēmumu gan par to, kuras programmas izvēlēties, gan par attiecīgajiem budžetiem. Priekšroka dodama programmām, ko iesniegušas vairākas dalībvalstis, vai programmām, kurās paredzēti pasākumi vairākās dalībvalstīs vai trešās valstīs.
1.  Saskaņā ar 16. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija pieņem lēmumu gan par to, kuras programmas izvēlēties, gan par attiecīgajiem budžetiem. Priekšroka dodama tikai programmām, ko īsteno trešo valstu tirgos, un no šīm programmām jo īpaši tām, ko iesniegušas vairākas dalībvalstis, vai programmām, kurās paredzēti pasākumi vairākās dalībvalstīs.
Grozījums Nr. 17
9. panta 1. punkts
1.  Ja attiecībā uz vienu vai vairākiem 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem informācijas pasākumiem saskaņā ar 6. panta 1. punkta noteikumiem netiek iesniegtas iekšējā tirgū īstenojamas programmas, tad ieinteresētā/-s dalībvalsts/-is, pamatojoties uz 5. panta 1. punktā minētajām pamatnostādnēm, izstrādā atbilstošu programmu un specifikāciju un atklātā konkursā izvēlas iestādi, kas ir atbildīga par programmas īstenošanu, ko tās apņemas daļēji finansēt.
1.  Ja attiecībā uz vienu vai vairākiem 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem informācijas pasākumiem saskaņā ar 6. panta 1. punkta noteikumiem netiek iesniegtas programmas, tad ieinteresētā/-s dalībvalsts/-is, pamatojoties uz 5. panta 1. punktā minētajām pamatnostādnēm, izstrādā atbilstošu programmu un specifikāciju un atklātā konkursā izvēlas iestādi, kas ir atbildīga par programmas īstenošanu, ko tās apņemas daļēji finansēt.
Grozījums Nr. 18
12. panta 1. punkts
1.  Uzraudzības grupa, kuras sastāvā ir Komisijas, attiecīgo dalībvalstu un piedāvātāju organizāciju pārstāvji, nodrošina izvēlēto programmu, kas minētas 8. un 9. pantā, pareizu uzraudzību.
1.  Uzraudzības grupa, kuras sastāvā ir Komisijas, attiecīgo dalībvalstu un piedāvātāju organizāciju pārstāvji, nodrošina izvēlēto programmu, kas minētas 8. un 9. pantā, pareizu pārvaldību.
Grozījums Nr. 19
13. panta 2. punkts
2.  Kopienas ieguldījums izvēlētajās programmās, kas minētas 8. un 9. punktā, nepārsniedz 50 % no programmu reālajām izmaksām. Attiecībā uz informācijas un veicināšanas programmām, kuru ilgums ir divi vai trīs gadi, ieguldījums katrā programmas īstenošanas gadā nepārsniedz šo maksimālo noteikto robežu.
2.  Kopienas ieguldījums izvēlētajās programmās, kas minētas 8. un 9. punktā, nepārsniedz 60 % no programmu reālajām izmaksām. Attiecībā uz informācijas un veicināšanas programmām, kuru ilgums ir divi vai trīs gadi, ieguldījums katrā programmas īstenošanas gadā nepārsniedz šo maksimālo noteikto robežu. Savukārt attiecībā uz programmām, kas saistītas ar bioloģisko lauksaimniecību un programmām, kas saistītas ar krīžu novēršanas pasākumiem, Kopienas finanšu ieguldījums nepārsniedz 70 %.
Grozījums Nr. 20
13. panta 3. punkta pirmā daļa
3.  Piedāvātājas organizācijas finansē vismaz 20 % no to piedāvāto programmu reālajām izmaksām, finansējuma pārējo daļu uzņemas attiecīgās dalībvalstis, ņemot vērā 2. punktā minēto Kopienas līdzdalību.
3.  Piedāvātājas organizācijas finansē vismaz 10 % no to piedāvāto programmu reālajām izmaksām, finansējuma pārējo daļu uzņemas attiecīgās dalībvalstis, ņemot vērā 2. punktā minēto Kopienas līdzdalību.
Grozījums Nr. 21
15. panta 1.a punkts (jauns)
Šiem noteikumiem it īpaši jādod iespēja piedāvātājām organizācijām iesniegt savu programmu vismaz divas reizes gadā un dalībvalstīm iesniegt savu programmu priekšlikumus Komisijai, ievērojot tos pašus noteikumus.
Grozījums Nr. 22
16. panta 2.a punkts (jauns)
2.a Ja izdarīta atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu.
Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais periods ir trīs mēneši.
Grozījums Nr. 23
17. panta ievaddaļa
Pirms 4. pantā minēto sarakstu izveides vai 5. pantā minēto pamatnostādņu noteikšanas, pirms 6. un 9. pantā minēto programmu apstiprināšanas vai lēmuma pieņemšanas par pasākumiem saskaņā ar 10. pantu, vai 15. pantā minēto īstenošanas noteikumu pieņemšanas Komisija var apspriesties ar:
Pirms 4. pantā minēto sarakstu izveides vai 5. pantā minēto pamatnostādņu noteikšanas, pirms 6. un 9. pantā minēto programmu apstiprināšanas vai lēmuma pieņemšanas par pasākumiem saskaņā ar 10. pantu, vai 15. pantā minēto īstenošanas noteikumu pieņemšanas Komisija apspriežas ar:
Grozījums Nr. 24
18. pants
Līdz 2012. gada 31. decembrim Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas piemērošanu kopā ar jebkādiem atbilstīgiem priekšlikumiem.
Līdz 2010. gada 31. decembrim Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas piemērošanu kopā ar jebkādiem atbilstīgiem priekšlikumiem.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika