Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2109(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0467/2007

Внесени текстове :

A6-0467/2007

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота
PV 12/12/2007 - 3.7
CRE 12/12/2007 - 3.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0606

Приети текстове
PDF 310kWORD 71k
Сряда, 12 декември 2007 г. - Страсбург
Обща организация на пазара на рибни продукти и продукти от аквакултури
P6_TA(2007)0606A6-0467/2007

Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2007 г.относно общата организация на пазара в отрасъла на рибните продукти и продуктите от аквакултури (2007/2109(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури(1),

-   като взе предвид доклада на Комисията до Съвета и до Европейския парламент от 29 септември 2006 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) № 104/2000 (COM(2006)0558),

–   като взе предвид резолюцията си от 19 юни 1998 г. относно съобщението на Комисията до Съвета и до Европейския парламент, озаглавено "Бъдещето за пазара на рибни продукти в Европейския съюз: отговорност, партньорство и конкурентноспособност"(2),

–   като взе предвид резолюцията си от 19 юни 1998 г. относно консервната промишленост за рибни продукти и продукти от аквакултури в Европейския съюз(3),

–   като взе предвид позицията си от 2 декември 1999 г. относно предложението за регламент на Съвета относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури(4),

–   като взе предвид резолюцията си от 14 март 2002 г. относно рибопреработвателната промишленост(5),

-   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 9 март 2006 г. относно подобряване на икономическото положение в рибната промишленост (COM(2006)0103),

-   като взе предвид резолюцията си от 28 септември 2006 г. относно подобряване на икономическото положение в рибната промишленост(6),

-   като взе предвид работния документ на Комисията по рибно стопанство от 5 юни 2007 г.(7) относно прилагането на Регламент (ЕО) № 104/2000,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по рибно стопанство (A6-0467/2007),

А.   като отново потвърждава стратегическото значение на отрасъла рибно стопанство за социално-икономическото положение, редовното снабдяване с риба и хранителния баланс на редица държави-членки и на ЕС като цяло; като припомня решителния принос на отрасъла рибно стопанство за икономическото и социалното сближаване чрез подпомагане на развитието на крайбрежните общности и чрез поддържане и създаване на икономическа активност и работни места едновременно в началото и в края на производствената верига, особено в необлагодетелствани региони и общности, както и за запазването на местните културни традиции;

Б.   като има предвид, че общата организация на пазара (ООП) на рибни продукти е първият елемент на общата политика в областта на рибно стопанство (ОПРС), създадена през 1970 г., и оттогава е един от нейните четири стълба, заедно със структурната политика, опазването на рибните ресурси и връзките с трети страни;

В.   като има предвид, че ООП на рибни продукти е претърпяла две основни реформи: първата през 1981 г. - за намаляване на изтеглянето от пазара и въвеждане на помощи за прехвърляне, и втората през 2000 г. - за значително ограничаване на изтеглянето от пазара и засилване на ролята на организациите на производители в управлението на производството и пазарната намеса;

Г.   като има предвид, че основните цели, които все още не са постигнати, на ООП на рибни продукти и продукти от аквакултури са осигуряване на стабилни пазари за рибни продукти и гарантиране на справедливи доходи за производителите;

Д.   като има предвид, че ООП на рибни продукти трябва да отговори на потребностите на пазар, характеризиращ се с основни структурни различия по отношение на търговията, дистрибуцията и преработката, цените и потребителските навици;

Е.   като има предвид, че съществуващата в момента система за първоначална продажба на риба на партиди, практикувана в мнозинството от държавите-членки, е много неблагоприятна за производителите, които в някои случаи получават едва една десета от прихода на крайните дистрибутори;

Ж.   като има предвид, че ООП на рибни продукти е създала редица механизми за пазарна намеса с цел ценово подпомагане и регулиране на снабдяването с риба и целта е била насърчаване на концентрацията на предлагането чрез подпомагане на създаването на организации на производителите, чиято роля за пазарната намеса е засилена, въпреки че тази мярка не е придружена от необходимата финансова подкрепа;

З.   като има предвид, че двустранните търговски споразумения и въвеждането на система за търговия с трети страни с цел снабдяване на рибопреработвателната промишленост на Европейския съюз са довели до поставяне под въпрос на общностните преференции и до повишен конкурентен натиск, засягащ продуктите на Общността, с преки последствия върху приходите в този отрасъл;

И.   като има предвид, че инструментите на ООП постепенно са били променени, като те губят значението си в сравнение с други стълбове и приоритети на ОПРС, като например опазване на рибните запаси и намаляване на риболовното усилие, което се е превърнало в една от главните цели на ОПРС;

Й.   като има предвид, че ООП на рибни продукти не е допринесла достатъчно за повишаване на цените при първоначалната продажба или за подобряване на разпределението на добавената стойност по веригата на стойността в отрасъла рибно стопанство, в който освен утвърдените големи разпространители все по-важна роля играят и супермаркетите, активни в дистрибуцията;

К.   като има предвид, че ценообразуването при началната продажба на риба е попречило на колебанията по отношение на факторите, свързани с производствените разходи, да се отразят на цените на рибата;

Л.   като има предвид, че средните цени при първоначалната продажба са в стагнация или спад от 2000 г., но това не е довело до съществено понижаване на цените за крайните потребители на прясна риба, а по-скоро тези цени постоянно се повишават;

М.   като има предвид, че според доклада по прилагането на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието реалните разходи от 1974 г. до 2005 г. възлизат общо на почти 550 000 000 EUR , като средната годишна сума е 17 000 000 EUR, с други думи, доста скромен бюджет за изпълнение на целите, определени в член 33 от Договора за създаване на Европейската общност;

Н.   като има предвид, че в заключение 5 от доклада си от 29 септември 2006 г., цитиран по-горе, Комисията признава трудностите при съчетаване на новите приоритети на ООП на рибни продукти с целите си, като например гарантирането на доходите, посочено в член 33 от Договора, подчертавайки, по-специално, че "пазарните цени не са последвали тенденциите при производствените разходи";

О.   като има предвид, че в резолюцията си от 28 септември 2006 г., цитирана по-горе, Парламентът заключи, че не се използват достатъчно възможностите в съществуващата ООП на рибни продукти за подобряване на конкурентноспособността;

П.   като има предвид, че в резолюцията си от 2 декември 1999 г., цитирана по-горе, Парламентът предложи по-благоприятни условия за прилагане на механизмите за пазарна намеса, особено по отношение на изтеглянето от пазара и финансовото подпомагане за ОП, но тези предложения не бяха възприети от Съвета;

Р.   като има предвид, че в момента промишлеността показва нарастваща зависимост от вноса, което вреди на вътрешната продукция;

С.   като има предвид съществуващия хранителен дефицит по отношение на рибни протеини и настоящата зависимост от вноса за задоволяване на потребителските нужди, по време когато производството на Общността пада стремително, докато световното производство продължава да нараства;

Т.   като има предвид, че Комисията вече е позволила навлизането на продукти на общностния пазар, които не отговарят на минималните размери, установените в Европейския Съюз, в частност поради неприлагането на пазарните правила за замразени продукти;

У.   като има предвид, че в съобщението си от 9 март 2006 г., цитирано по-горе, Комисията подчертава необходимостта от преразглеждане на Регламент (ЕО) № 104/2000;

Ф.   като има предвид, че в резолюцията си от 28 септември 2006 г., цитирана по-горе, Парламентът застава зад неотложното преразглеждане на ООП на рибни продукти, с оглед на увеличаване на нейния принос за гарантиране на по-високи цени при началната продажба и подобряване на разпределението на добавената стойност в този отрасъл,

1.  Приветства решението на Комисията да извърши задълбочена оценка на съществуващата ООП на рибни продукти и продукти от аквакултури, но изразява съжаление относно почти едногодишното забавяне на внасянето на доклада за оценка, с оглед на разпоредбите на член 41 от Регламент (ЕО) № 104/2000;

2.  Счита за необходимо по спешност да се проведе задълбочено преразглеждане на ООП на рибни продукти с цел увеличаване на нейния принос за гарантиране на доходите в отрасъла, осигуряване на стабилност на пазара, усъвършенстване на търговията с рибни продукти и увеличаване на създадената добавена стойност;

3.  Призовава Комисията да внесе във възможно най-кратък срок съобщение относно насоките и предложение за преразглеждане на ООП на рибни продукти като вземе под внимание предложенията, изложени в настоящата резолюция;

4.  Подчертава необходимостта от включване на основните икономически оператори в отрасъла, особено рибарите и техните организации, в процеса на преразглеждане на ООП на рибни продукти, особено през настоящия период на оценка;

5.  Подчертава, че приносът на ООП на рибни продукти за отрасъла е спаднал, особено от преразглеждането през 2000 г.; счита, че поврат в настоящата тенденция, особено чрез значително увеличаване на финансовите ресурси, трябва да бъде една от основните цели на бъдещо преразглеждане на ООП на рибни продукти, като по този начин ще позволи да се гарантира общностно финансиране на съответно равнище на потребностите на отрасъл рибно стопанство с оглед постигане на целите, залегнали в Договора;

6.  Отбелязва, че съществуващите механизми за намеса се характеризират с високо равнище на концентрация и призовава Комисията да определи дали тези механизми са най-подходящите и дали са достатъчно гъвкави, за да задоволят потребностите на съществуващите структури на производство и търговия в държавите-членки с цел усъвършенстване на търговията с риба и гарантиране на справедливи доходи за производителите;

7.  Призовава Комисията в тази връзка да определи дали продуктите, включени в различните приложения на Регламент (ЕО) № 104/2000, особено по отношение на самостоятелно изтегляне от пазара и прехвърляне, са най-уместни, както и дали списъкът не следва да бъде променен и разширен;

8.  Счита, че обхватът на компенсаторната помощ за риба тон следва да бъде разширен и припомня предложенията в този смисъл, направени в горепосочената си резолюция от 19 юни 1998 г. относно консервната промишленост за рибни продукти и продукти от аквакултури в Европейския съюз; призовава Комисията да въведе компенсаторна помощ за сардини, съгласно предложението в параграф 14, буква б) от същата резолюция;

9.  Подчертава значението на етикетирането и на точната информация за потребителите с оглед повишаване на качеството на рибните продукти и на тяхната добавена стойност; счита, че търговските обозначения, особено за вносни продукти, следва да бъдат надлежно прегледани и проверени, за да се гарантира, че потребителите не са подведени;

10.  Призовава Комисията да ускори процеса на екологично сертифициране на рибните продукти, тъй като това е от основно значение, за да може конкуренцията между икономическите оператори в Европейския Съюз и извън него да се развива на здрава и справедлива основа;

11.  Подчертава необходимостта структурните фондове да допринесат за модернизацията и създаването на инфраструктура за подпомагане на производителите в контекста на производството и търговията, която да обхваща съоръжения за замразяване, преработка, транспорт, търговия и дистрибуция;

12.  Подчертава, че механизмите за намеса трябва да вземат под внимание високата нетрайност на рибните продукти;

13.  Призовава за по-голяма подкрепа за подобряване на съхраняването на риба на борда, особено за инвестиране в съоръжения за замразяване и пакетиране и подобряване на условията за здравословност и безопасност на борда;

14.  Подчертава необходимостта от запазване и засилване на механизмите и средствата за подпомагане, особено финансово подпомагане, с цел насърчаване на концентрацията на предлагането, особено чрез действително подпомагане за създаването и финансирането на организации на производителите и преди всичко за малките крайбрежни и традиционни рибни стопанства, както това е признато от Регламент (ЕО) № 104/2000;

15.  Счита, че оперативните програми следва да гарантират - с подходящо финансово подпомагане - възможността организациите на производителите да търгуват със своите продукти директно, като средство за увеличаване на стойността на тяхното производство и на добавената стойност на рибните продукти; призовава, следователно, за изменение на член 5 от Регламент (ЕО) № 104/2000 съгласно предложението в горепосочената си резолюция от 2 декември 1999 г;

16.  Отново потвърждава необходимостта от поддържане на пряко обвързване на помощта за организациите на производителите с бюджета на Общността, като също се създава възможност за допълнителни помощи за подпомагане на оперативните програми от страна на държавите-членки, съгласно предложението в резолюцията си от 2 декември 1999 г.; призовава в тази връзка за изменение на член 10 от Регламент (ЕО) № 104/2000;

17.  Счита за необходимо да проведе проучване относно причините за неуспеха на възможността за създаване на междупрофесионални организации, въведена с преразглеждането на ООП на рибни продукти през 2000 г., както е посочено в заключение 4 от горепосочения доклад на Комисията от 29 септември 2006 г;

18.  Подкрепя инициативата за въвеждане на правилник за поведение по отношение на рибните продукти в Европейския Съюз, който би обхванал всички участници в отрасъла с цел определяне на доброволни правила с оглед гарантиране на по-справедливо поделяне на добавената стойност и на правила за търговия по веригата на стойността;

19.  Подчертава значението на създаване на пазари за продукти с местен произход и за традиционни продукти със специфично качество, които да бъдат подпомогнати от изложения, на малките предприятия и на ресторантьорството като средство за увеличаване на добавената стойност на местните продукти и насърчаване на местното развитие;

20.  Препоръчва Комисията да оцени последиците от връзките с трети страни и особено въздействието на вноса върху цените за първоначалната продажба; призовава Комисията да заеме по-твърда позиция при своята оценка на външнотърговските отношения, особено при задействане на предпазните мерки на СТО съгласно член 30 от Регламент (ЕО) № 104/2000, така че да не се изложат на опасност целите, залегнали в член 33 от Договора;

21.  Счита, че е от първостепенно значение да се гарантира, че правилата и изискванията, които се прилагат за рибни продукти, произведени в Общността, се прилагат също така и към вносните рибни продукти, които се продават на вътрешния пазар, т.е. по отношение на етикетирането, фитосанитарните правила или забраната за достъп до пазара на Общността за рибни продукти, които не отговарят на изискването за минимални размери, разрешени за продукти на Общността;

22.  Счита, че е от същностно значение да се засили финансирането на ООП на рибни продукти при предстоящото преразглеждане;

23.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) OВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22.
(2) ОВ С 210, 6.7.1998 г., стр. 292.
(3) ОВ С 210, 6.7.1998 г., стр. 295.
(4) ОВ С 194, 11.7.2000 г., стр. 87.
(5) ОВ С 47 Е, 27.2.2003 г., стр. 601.
(6) ОВ С 306 Е, 15.12.2006 г., стр. 417.
(7) http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/organes/pech/pech_20070627_0900.htm.

Правна информация - Политика за поверителност