Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2109(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0467/2007

Předložené texty :

A6-0467/2007

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování
PV 12/12/2007 - 3.7
CRE 12/12/2007 - 3.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0606

Přijaté texty
PDF 226kWORD 69k
Středa, 12. prosince 2007 - Štrasburk
Společná organizace trhů s produkty rybolovu a akvakultury
P6_TA(2007)0606A6-0467/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2007 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (2007/2109(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury(1),

-   s ohledem na zprávu Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 29. září 2006 o provádění nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (KOM(2006)0558),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 1998 o sdělení Komise Radě a Evropskému Parlamentu s názvem "Budoucnost trhu s produkty rybolovu v Evropské unii: odpovědnost, partnerství a konkurenceschopnost"(2),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 1998 o konzervárenství produktů rybolovu a akvakultury v Evropské unii(3),

-   s ohledem na svůj postoj ze dne 2. prosince 1999 k návrhu nařízení Rady o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury(4),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2002 o průmyslu zpracování produktů rybolovu(5),

-   s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 9. března 2006 o zlepšování hospodářské situace v odvětví rybolovu (KOM(2006)0103),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 28. září 2006 o zlepšování hospodářské situace v odvětví rybolovu(6),

-   s ohledem na pracovní dokument Výboru pro rybolov ze dne 5. června 2007(7) o provádění nařízení (ES) č. 104/2000,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A6-0467/2007),

A.   vzhledem ke strategickému významu odvětví rybolovu pro sociální a hospodářskou situaci, pro pravidelné zásobování rybami a pro potravinovou rovnováhu mnoha členských států a samotné EU, vzhledem k tomu, že odvětví rybolovu zásadním způsobem přispívá k hospodářské a sociální soudržnosti tím, že podporuje rozvoj pobřežních komunit a zachovává a vytváří hospodářskou činnost a pracovní příležitosti v průběhu celého produkčního řetězce, zejména ve znevýhodněných regionech a komunitách, a podporuje zachování místních kulturních tradic,

B.   vzhledem k tomu, že společná organizace trhu s produkty rybolovu vytvořená v roce 1970 byla prvním prvkem společné rybářské politiky a společně se strukturální politikou, ochranou rybolovných zdrojů a vztahy se třetími zeměmi se stala jedním z jejích čtyř pilířů,

C.   vzhledem k tomu, že společná organizace trhu s produkty rybolovu byla dvakrát významně revidována, přičemž účelem první z těchto revizí v roce 1981 bylo snížit výměty a zavést překlenovací podpory, a druhá v roce 2000 významným způsobem znevýhodnila výměty a posílila úlohu organizace producentů při řízení produkce a provádění intervence na trhu,

D.   vzhledem k tomu, že klíčovými a dosud nedosaženými cíli společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury je zajistit pro produkty rybolovu stabilní trhy a zaručit spravedlivý příjem producentům,

E.   vzhledem k tomu, že společná organizace trhu s produkty rybolovu musí odpovídat povaze trhu, který se vyznačuje velkými rozdíly ve způsobech uvádění na trh, distribuce a zpracování, v cenách a ve zvyklostech spotřebitelů,

F.   vzhledem k tomu, že stávající systém prvního prodeje ryb v dražbách, který se používá ve většině členských států, vážně poškozuje producenty, kteří mohou získat i pouhou jednu desetinu toho, co koneční distributoři,

G.   vzhledem k tomu, že společná organizace trhu s produkty rybolovu zavedla řadu mechanismů tržní intervence na podporu cen a regulaci dodávek ryb a jejím cílem bylo podpořit koncentraci nabídky tím, že se podpoří vytváření organizací producentů, jejichž úloha v tržní intervenci byla posílena, přestože toto opatření nebylo spojeno s potřebnou finanční podporou,

H.   vzhledem k tomu, že dvoustranné obchodní dohody a zavedení systému pro obchodování se třetími zeměmi za účelem dodávek rybích produktů do zpracovatelského odvětví Evropské unie vyústily ve zpochybnění přednostních cílů Společenství a ve zvýšení konkurenčního tlaku na produkty ze Společenství, s přímými dopady na příjmy v tomto odvětví,

I.   vzhledem k tomu, že nástroje společné organizace trhu s produkty rybolovu se postupně měnily a ztrácely na významu ve srovnání s dalšími pilíři a prioritami společné rybářské politiky, jako je zachování rybolovných zdrojů a omezení rybolovných aktivit, jež se staly jedním z hlavních cílů společné rybářské politiky,

J.   vzhledem k tomu, že společná organizace trhu s produkty rybolovu nepřispěla odpovídajícím způsobem ke zvýšení cen při prvním prodeji a k rovnoměrnějšímu rozložení přidané hodnoty v celém hodnotovém řetězci odvětví rybolovu, kde vedle zavedených velkých distributorů hrají stále větší úlohu supermarkety působící v oblasti distribuce,

K.   vzhledem k tomu, že proces tvorby ceny při prvním prodeji zabránil tomu, aby měly výkyvy jednotlivých faktorů výrobních nákladů dopady na cenu ryb,

L.   vzhledem k tomu, že průměrné ceny při prvním prodeji od roku 2000 stagnují nebo klesají, ale nijak řádně se to neodráží ve snižování cen pro konečné spotřebitele čerstvých ryb a tyto ceny mají naopak rostoucí tendenci,

M.   vzhledem k tomu, že podle prováděcí zprávy Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), dosahovaly celkové skutečné výdaje od roku 1974 do roku 2005 necelých 550 000 000 EUR, což představuje ročně průměrně 17 000 000 EUR, čili šlo o hodně skromný rozpočet pro splnění cílů stanovených v článku 33 Smlouvy o ES,

N.   vzhledem k tomu, že v bodu 5 závěrů výše uvedené zprávy ze dne 29. září 2006 uznává Komise, že je obtížné sladit nové priority společné organizace trhu s produkty rybolovu s jejími cíli, jako je zaručení příjmů uvedených v článku 33 Smlouvy, a zdůrazňuje zejména, že "tržní ceny nesledovaly trendy v oblasti výrobních nákladů",

O.   vzhledem k tomu, že ve výše uvedeném usnesení ze dne 28. září 2006 Parlament dospěl k závěru, že nebyly dostatečně využity možnosti, jež pro zlepšení konkurenceschopnosti nabízela stávající společná organizace trhu s produkty rybolovu,

P.   vzhledem k tomu, že ve výše uvedeném postoji ze dne 2. prosince 1999 navrhoval Parlament příznivější prováděcí podmínky pro tržní intervenční mechanismy, zejména pokud jde o výměty a finanční podporu organizacím producentů, ale tyto návrhy nebyly Radou zohledněny,

Q.   vzhledem k tomu, že toto odvětví vykazuje rostoucí závislost na dovozu na úkor produkce Společenství,

R.   s ohledem na stávající potravinový deficit, pokud jde o rybí proteiny a současnou závislost na dovozu při uspokojování potřeb spotřebitelů, kdy zřetelně klesá produkce Společenství, zatímco světová produkce nadále roste,

S.   vzhledem k tomu, že Komise již přiznala, že jsou na trh Společenství uváděny produkty, které nesplňují minimální velikosti stanovené v Evropské unii, zejména kvůli tomu, že pravidla pro uvádění na trh nebyla prováděna v oblasti mražených produktů,

T.   vzhledem k tomu, že ve výše uvedeném sdělení ze dne 9. března 2006 Komise zdůrazňuje, že je třeba nařízení (ES) č. 104/2000 revidovat,

U.   vzhledem k tomu, že ve svém výše uvedeném usnesení ze dne 28. září 2006 požaduje Parlament naléhavě revizi společné organizace trhu s produkty rybolovu s cílem zvýšit její vliv na zajištění vyšších cen při prvním prodeji a zlepšit přerozdělení přidané hodnoty v tomto odvětví,

1.   vítá rozhodnutí Komise provést podrobné vyhodnocení stávající společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury, ale lituje, že hodnotící zpráva podle článku 41 nařízení (ES) č. 104/2000 byla předložena téměř s ročním zpožděním;

2.   považuje za naléhavě nutné provést rozsáhlou revizi společné organizace trhu s produkty rybolovu a dosáhnout toho, aby více přispívala k zajištění příjmů v tomto odvětví, zajištění stability trhu, lepšímu uvádění produktů rybolovu na trh a zvýšení vytvářené přidané hodnoty;

3.   vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila sdělení o hlavních směrech a návrh na revizi společné organizace trhu s produkty rybolovu a brala přitom v úvahu návrhy uvedené v tomto usnesení;

4.   zdůrazňuje, že je třeba zapojit hlavní hospodářské subjekty tohoto odvětví, zejména rybáře a organizace, které je zastupují, do procesu revize společné organizace trhu s produkty rybolovu, zejména během současného období vyhodnocování;

5.   zdůrazňuje, že příspěvek společné organizace trhu s produkty rybolovu k rozvoji tohoto odvětví poklesl, zejména od revize v roce 2000; domnívá se, že jedním z hlavních cílů budoucí revize společné organizace trhu s produkty rybolovu musí být zvrátit tento trend, a to zejména výrazným navýšením finančních zdrojů, a umožnit tak, že bude zajištěno odpovídající financování ze strany Společenství pro potřeby odvětví rybolovu za účelem splnění cílů stanovených ve Smlouvě;

6.   konstatuje, že stávající intervenční mechanismy se vyznačují vysokou úrovní koncentrace, a vyzývá Komisi, aby určila, zda jsou tyto mechanismy nejvhodnější a dostatečně pružné na to, aby splnily potřeby stávajících struktur pro produkci / uvádění na trh v jednotlivých členských státech, s cílem zlepšit uvádění ryb na trh a zajistit spravedlivý příjem producentům;

7.   vyzývá v této souvislosti Komisi, aby stanovila, zda jsou produkty uvedené v různých přílohách k nařízení (ES) č. 104/2000, zejména pokud jde o překlenovací podporu a samostatné výměty, nejvhodnější, anebo zda by seznam neměl být změněn či rozšířen;

8.   domnívá se, že kompenzační platby za tuňáka by se měly rozšířit, a připomíná návrhy v této věci obsažené ve svém výše uvedeném usnesení ze dne 19. června 1998 o konzervárenství rybích produktů a produktů akvakultury v Evropské unii; vyzývá Komisi, aby zavedla kompenzační platby za sardinky, jak navrhuje v bodu 14 písm. b) uvedeného usnesení;

9.   zdůrazňuje význam označování a přesného informování spotřebitele pro zvýšení kvality a přidané hodnoty produktů rybolovu; domnívá se, že je třeba velmi pečlivě sledovat a kontrolovat obchodní označení, zejména u dovážených produktů, s cílem zamezit klamání spotřebitele;

10.   vyzývá Komisi, aby urychlila postup ekologické certifikace produktů rybolovu, která je zásadní pro zdravou a spravedlivou hospodářskou soutěž mezi hospodářskými subjekty uvnitř i vně Evropské unie;

11.   zdůrazňuje, že je třeba, aby strukturální fondy přispívaly k modernizaci a vytváření podpůrných infrastruktur pro producenty v souvislosti s výrobou / uváděním produktů na trh, např. v oblasti mrazírenství, zpracování, přepravy a uvádění na trh a distribuce;

12.   zdůrazňuje, že intervenční mechanismy musejí zohledňovat zvýšenou kazivost produktů rybolovu;

13.   vyzývá k větší podpoře lepšího nakládání s rybami na palubě, zejména k investicím do chladicích a balicích systémů, a ke zlepšení hygienických a bezpečnostních podmínek na palubě;

14.   zdůrazňuje, že je třeba zachovat a posílit podpůrné mechanismy a prostředky, obzvláště finanční, aby se podpořila koncentrace nabídky, zejména prostřednictvím podpory zaměřené výhradně na vytváření a financování organizací producentů, a především malých pobřežních a tradičních rybářských podniků, uznaných v souladu s nařízením (ES) č. 104/2000;

15.   domnívá se, že operační programy by měly za vhodné finanční podpory umožňovat organizacím producentů přímo uvádět na trh jejich produkty, což představuje možnost, jak zvýšit hodnotu této produkce i přidanou hodnotu produktů rybolovu; vyzývá proto ke změně článku 5 nařízení (ES) č. 104/2000, v souladu se svým výše uvedeným postojem ze dne 2. prosince 1999;

16.   znovu potvrzuje, že je třeba nadále z rozpočtu Společenství přímo pomáhat organizacím producentů, a zároveň také otevřít možnost doplňkové pomoci při podpoře operačních programů ze strany členských států, jak to navrhuje ve svém výše uvedeném usnesení ze dne 2. prosince 1999; v této souvislosti vyzývá ke změně článku 10 nařízení (ES) č. 104/2000;

17.   považuje za nezbytné vypracovat studii o příčinách toho, proč se nepodařilo využít možnosti vytvořit meziprofesní organizace, kterou obsahovala revize společné organizace trhu s produkty rybolovu z roku 2000, jak se uvádí v bodu 4 závěru výše uvedené zprávy Komise ze dne 29. září 2006;

18.   podporuje iniciativu na zavedení kodexu chování pro obchodování s produkty rybolovu v Evropské unii, který by měl zahrnovat veškeré zúčastněné strany v tomto odvětví, s cílem stanovit dobrovolná pravidla pro zajištění spravedlivějšího přerozdělování přidané hodnoty a pravidel pro uvádění na trh v průběhu hodnotového řetězce;

19.   zdůrazňuje, že je důležité vytvořit trhy obzvláště kvalitních původních a tradičních produktů, které by byly podporovány na trzích, v malých podnicích a restauracích, což je možnost jak zvýšit přidanou hodnotu místních produktů a podporovat místní rozvoj;

20.   doporučuje, aby Komise vyhodnotila důsledky vztahů se třetími zeměmi, a zejména dopad dovážených produktů na cenu při prvním prodeji; vyzývá Komisi, aby zaujala přísnější postoj při svém hodnocení vnějších obchodních vztahů, zejména při aktivaci ochranných opatření v rámci WTO uvedených v článku 30 nařízení (ES) č. 104/2000, aby nedošlo k ohrožení cílů článku 33 Smlouvy;

21.   domnívá se, že je nezbytné, aby se na dovezené produkty rybolovu prodávané a obchodované na vnitřním trhu vztahovaly stejné normy a pravidla, jako jsou podmínky a požadavky vztahující se na produkty rybolovu Společenství, tj. označování, hygienická a sanitární pravidla nebo zákaz uvádět na trh Společenství produkty rybolovu nesplňující minimální velikosti povolené pro produkty Společenství;

22.   považuje za zásadní, aby se společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury při příští revizi poskytlo více finančních prostředků;

23.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.
(2) Úř. věst. C 210, 6.7.1998, s. 292.
(3) Úř. věst. C 210, 6.7.1998, s. 295.
(4) Úř. věst. C 194, 11.7.2000, s. 87.
(5) Úř. věst. C 47 E, 27.2.2003, s. 601.
(6) Úř. věst. C 306 E, 15.12.2006, s. 417.
(7) http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/organes/pech/pech_20070627_0900.htm.

Právní upozornění - Ochrana soukromí