Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2109(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0467/2007

Pateikti tekstai :

A6-0467/2007

Debatai :

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 12/12/2007 - 3.7
CRE 12/12/2007 - 3.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0606

Priimti tekstai
PDF 232kWORD 66k
Trečiadienis, 2007 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras
Bendras žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimas
P6_TA(2007)0606A6-0467/2007

2007 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (2007/2109(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo(1),

-   atsižvelgdamas į 2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos ataskaitą Tarybai ir Europos Parlamentui apie Reglamento (EB) Nr. 104/2000 įgyvendinimą (COM(2006)0558),

–   atsižvelgdamas į 1998 m. birželio 19 d. rezoliuciją dėl Komisijos ataskaitos Tarybai ir Parlamentui "Žuvininkystės produktų rinkos ES ateitis: atsakomybė, parnerystė, konkurencingumas"(2),

–   atsižvelgdamas į 1998 m. birželio 19 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos žuvininkystės ir žemės ūkio produktų konservų pramonės(3),

–   atsižvelgdamas į 1999 m. gruodžio 2 d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo(4),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl žuvininkystės produktų perdirbimo pramonės(5),

-   atsižvelgdamas į 2006 m. kovo 9 d. Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl žvejybos pramonės ekonominės padėties pagerinimo (COM(2006)0103),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. rugsėjo 28 d. rezoliuciją dėl žvejybos pramonės ekonominės padėties pagerinimo(6),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 5 d. Žuvininkystės komiteto darbo dokumentą(7) dėl Reglamento (EB) Nr. 104/2000,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto (A6–0467/2007) pranešimą,

A.   tvirtindamas, kad žuvininkystės sektorius yra strategiškai svarbus socialiniu ir ekonominiu požiūriais ir užtikrinant gyventojų aprūpinimą žuvų produktais ir subalansuotą mitybą valstybėse narėse ir pačioje ES; atsižvelgdamas į tai, kad žuvininkystės sektorius svariai prisideda prie ekonominės ir socialinės sanglaudos, prie pakrančių bendruomenių vystymosi skatinimo, ekonominės veiklos ir su ja susijusių darbo vietų išlaikymo bei kūrimo, ypač nepalankioje padėtyje esančiuose regionuose ir bendruomenėse, ir prie vietos kultūros tradicijų išsaugojimo,

B.   kadangi bendras žuvininkystės produktų rinkos organizavimas buvo pirmasis bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) elementas, kai tik ji buvo parengta 1970 m. ir tapo vienu iš keturių jos ramsčių greta struktūrinės politikos, žuvų išteklių apsaugos ir santykių su trečiosiomis šalimis,

C.   kadangi bendras žuvininkystės produktų rinkos organizavimas buvo du kartus iš esmės persvarstytas, pirmą kartą 1981 m., kai buvo siekiama sumažinti produktų pašalinimo iš rinkos atvejų ir pradėta teikti pagalbą produktų perkėlimui, o antrą kartą 2000 m., kai buvo siekiama aiškiai atgrasyti nuo produktų pašalinimo iš rinkos ir sustiprinti gamintojų organizacijų vaidmenį valdant gamybą ir vykdant intervenciją į rinką,

D.   kadangi pagrindiniai, vis dar nepasiekti, bendro žuvininkystės produktų rinkos organizavimo tikslai – užtikrinti žuvininkystės produktų rinkos stabilumą ir pakankamas pajamas gamintojams,

E.   kadangi bendrai organizuojant žuvininkystės produktų rinką reikia spręsti su rinka, kuri pasižymi dideliais pardavimo, platinimo, perdirbimo struktūros ir kainų bei vartojimo įpročių skirtumais, susijusius klausimus,

F.   kadangi pagal esamą pirminio žuvies urmu pardavimo sistemą, kurią taiko dauguma valstybių narių, ypatingai nukenčia gamintojai, kuriems gali likti tik dešimtadalis galutinių platintojų gaunamų pajamų,

G.   kadangi bendrai organizuojant žuvininkystės produktų rinką buvo nustatyti rinkos intervencijos mechanizmai, padedantys palaikyti kainą ir reguliuoti žuvies tiekimą, kadangi buvo siekiama skatinti pasiūlos koncentraciją padedant steigti gamintojų organizacijas, kurių vaidmuo vykdant intervenciją į rinką buvo nuolat didinamas, nors šiai priemonei nebuvo skirta finansinės paramos,

H.   kadangi dvišaliai prekybos susitarimai su trečiosiomis šalimis ir prekių mainų tvarkos nustatymas siekiant aprūpinti Europos Sąjungos žuvininkystės produktų perdirbimo pramonę prisidėjo prie to, kad suabejota Bendrijos prioritetais ir padidėjo konkurencinis spaudimas Bendrijos produktams, ir tai turėjo tiesioginės įtakos sektoriaus pajamoms,

I.   kadangi bendro rinkos organizavimo priemonės vis keitėsi ir jų svarba vis mažėjo, palyginti su kitais BŽP ramsčiais bei prioritetais, pvz., žuvų išteklių apsauga ir žvejybos pastangų mažinimu, kuris tapo vienu iš pagrindiniu BŽP tikslų,

J.   kadangi bendras žuvininkystės produktų rinkos organizavimas nepakankamai padėjo padidinti pirminio pardavimo kainas ir geriau paskirstyti pridėtinės vertės, priklausančios žuvininkystės sektoriaus vertės grandinei, kurioje, be jau įsigalėjusių didelių tarpininkų, vis svarbesnį vaidmenį tiekiant prekes atlieka prekybos centrai,

K.   kadangi dėl pirminio žuvų pardavimo kainų nustatymo proceso gamybos sąnaudų svyravimai nedarė įtakos žuvų kainai,

L.   kadangi vidutinės pirminio pardavimo kainos nuo 2000 m. nekito arba sumažėjo, tačiau dėl to šviežios žuvies kainos galutiniams vartotojams akivaizdžiai nesumažėjo, priešingai, šios kainos nuolat kilo,

M.   kadangi, ŽŪOGF įgyvendinimo ataskaitos duomenimis, realios išlaidos 1974–2005 m. sudarė kiek mažiau negu 550 000 000 EUR, t. y. vidutiniškai 17 000 000 EUR per metus, o tai yra mažiau nei kuklus biudžetas siekiant tikslų, nustatytų EB sutarties 33 straipsnyje,

N.   kadangi pirmiau minėtos 2006 m. rugsėjo 29 d. ataskaitos 5 išvadoje Komisija pripažįsta, kad sunku suderinti naujus bendro žuvininkystės produktų rinkos organizavimo prioritetus ir tikslus, pvz., Sutarties 33 straipsnyje nustatytą reikalavimą užtikrinti pajamas, ir ypač pabrėžia, kad "rinkos kainomis nebuvo laikomasi gamybos sąnaudų tendencijų",

O.   kadangi pirmiau minėtoje 2006 m. rugsėjo 28 d. rezoliucijoje Parlamentas padarė išvadą, kad turimos konkurencingumo didinimo galimybės bendrai organizuojant žuvininkystės produktų rinką nebuvo pakankamai išnaudotos,

P.   kadangi pirmiau minėtoje 1999 m. gruodžio 2 d. rezoliucijoje buvo siūlomos naudingesnės rinkos intervencijos mechanizmų taikymo sąlygos, ypač pagalbos gamintojų organizacijoms nutraukimas, į kurias Taryba neatsižvelgė,

Q.   kadangi pastebima, kad pramonės sektoriuje vis labiau linkstama importuoti ir taip daroma žala vidaus gamybai,

R.   kadangi trūksta maisto, t.y. žuvų proteinų, ir egzistuoja priklausomybė nuo importo tenkinant vartotojų poreikius, bet Bendrijos gamyba ir toliau mažėja, o pasaulinė gamyba ir toliau auga,

S.   kadangi Komisija jau leido į Bendrijos rinką įvežti produktus, kurių dydis neatitinka Europos Sąjungos nustatytų minimalių dydžių, ypač dėl to, kad nebuvo taikomos šaldytų produktų pardavimo taisyklės,

T.   kadangi pirmiau minėtame 2006 m. kovo 9 d. komunikate Komisija pabrėžia būtinybę persvarstyti Reglamentą (EB) Nr. 104/2000,

U.   kadangi pirmiau minėtoje 2006 m. rugsėjo 28 d. rezoliucijoje Parlamentas primygtinai ragino nedelsiant persvarstyti bendrą žuvininkystės produktų rinkos organizavimą, siekiant padidinti jo įnašą į pirminio pardavimo kainos didinimą ir į pridėtinės vertės paskirstymą sektoriuje,

1.   palankiai vertina Komisijos sprendimą atlikti išsamų dabartinio bendro žuvininkystės ir žemės ūkio produktų rinkos organizavimo įvertinimą, tačiau apgailestauja, kad, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 104/2000 41 straipsnio nuostatas, beveik metus vėluojama pateikti vertinimo ataskaitą,

2.   mano, kad būtina nedelsiant iš esmės persvarstyti bendrą žuvininkystės produktų rinkos organizavimą siekiant, kad jis labiau padėtų užtikrinant sektoriaus pajamas, rinkų stabilumą, gerinant žuvininkystės produktų pardavimą ir didinant pridėtinę vertę;

3.   ragina Komisiją kuo greičiau pateikti komunikatą dėl gairių ir pasiūlymą dėl bendro žuvininkystės produktų rinkos organizavimo, kuriuose būtų atsižvelgiama į minėtoje rezoliucijoje pateiktus pasiūlymus;

4.   pabrėžia, kad būtina įtraukti pagrindinius sektoriaus suinteresuotus asmenims, visų pirma žvejus ir jiems atstovaujančias organizacijas, į bendro žuvininkystės produktų rinkos organizavimo persvarstymą, ypač dabartiniu vertinimo etapu;

5.   pabrėžia, kad bendro žuvininkystės produktų rinkos organizavimo indėlis į sektorių sumažėjo, ypač po 2000 m. persvarstymo; mano, kad siekis pakeisti šią tendenciją, visų pirma labai padidinant finansines lėšas, turi būti vienas iš būsimo bendro žuvininkystės produktų rinkos organizavimo persvarstymo tikslų, taigi turi būti užtikrinamas atitinkamo lygmens žuvininkystės sektoriaus Bendrijos finansavimas, kad būtų pasiekti Sutartyje nustatyti tikslai;

6.   pažymi, kad dabartiniai intervenciniai mechanizmai pasižymi didele koncentracija, ir ragina Komisiją įvertinti, ar šios priemonės tinkamiausios ir ar jos pakankamai lanksčios siekiant tenkinti valstybių narių gamybos ir pardavimo įmonių poreikius tam, kad žuvys būtų parduodamos pelningiau ir būtų užtikrintos tinkamos pajamos gamintojams;

7.   ragina Komisiją įvertinti, ar produktai, įtraukti į įvairius Reglamento (EB) Nr. 104/2000 priedus, yra patys tinkamiausi – visų pirma turint mintyje perkėlimą ir savarankišką produktų pašalinimą iš rinkos – ir ar nereikėtų pakeisti ir išplėsti šio sąrašo;

8.   mano, kad kompensacinė išmoka už tunus turėtų būti padidinta ir primena su tuo susijusius pasiūlymus, pateiktus pirmiau minėtoje 1998 m. birželio 19 d. rezoliucijoje dėl žuvų konservų gamybos ir akvakultūros Europos Sąjungoje; ragina Komisiją pradėti taikyti kompensacinę išmoką už sardines, kaip siūlyta šios rezoliucijos 14 dalies b punkte;

9.   pabrėžia, kad siekiant gerinti žuvininkystės produktų kokybę ir didinti jų pridėtinę vertę svarbu ženklinti produktus ir pateikti vartotojams teisingą informaciją; mano, kad komerciniai ženklai, ypač importuotų produktų, turi būti atidžiai tikrinami siekiant, kad jie neklaidintų vartotojų;

10.   ragina Komisiją paspartinti ekologinio žuvininkystės produktų ženklinimo procedūrą, nes tai labai svarbu siekiant sudaryti sąžiningas ir lygias konkurencijos sąlygas ekonominiams veikėjams Europos Sąjungos ir už jos ribų;

11.   pabrėžia, kad būtina, jog struktūriniai fondai prisidėtų modernizuojant ir įrengiant gamintojams skiriamos paramos gamybai ir pardavimui infrastruktūrą. pvz., šaldymo, perdirbimo, transportavimo ir pardavimo (platinimo) objektus;

12.   pabrėžia, kad taikant intervencines priemones reikia atsižvelgti į žuvininkystės produktų galiojimo laiką;

13.   prašo padidinti paramą siekiant geriau apdoroti žuvis laivuose, ypač paramą investicijoms į šaldymo ir konservavimo sistemas, ir pagerinti higienos ir saugos sąlygas laivuose;

14.   pabrėžia, kad siekiant skatinti pasiūlos koncentraciją, visų pirma remiant pagal Reglamentą (EB) Nr. 104/2000 pripažįstamų gamintojų organizacijų, ypač mažo masto priekrančių žvejybos ir tradicinės žvejybos organizacijų, steigimą ir veiklą, reikia išlaikyti ir padidinti paramos priemones, ypač finansines;

15.   mano, kad pagal veiklos programas, kurios turėtų būti pakankamai finansiškai remiamos, gamintojų organizacijoms turėtų būti užtikrinama galimybė tiesiogiai parduoti savo produktus; tai būtų būdas, kurį taikant padidėtų jų produktų vertė ir žuvininkystės produktų pridėtinė vertė; prašo pakeisti Reglamento (EB) Nr. 104/2000 5 straipsnį taip, kaip pasiūlė pirmiau minėtoje 1999 m. gruodžio 2 d. rezoliucijoje;

16.   dar kartą pabrėžia, kad reikia išlaikyti tiesioginę paramos gamintojų organizacijoms ir Bendrijos biudžeto sąsają kartu numatant galimybę gauti papildomą paramą veiklos programoms iš valstybių narių, kaip buvo pasiūlyta 1999 m. gruodžio 2 d. rezoliucijoje; šiuo tikslu prašo pakeisti Reglamento (EB) Nr. 104/2000 10 straipsnį;

17.   mano, kad reikia parengti studiją, kurioje būtų išnagrinėtos bandymo steigti tarpšakines organizacijas, kaip numatyta 2000 m. persvarsčius bendrą žuvininkystės produktų rinkos organizavimą, nesėkmės, kaip nurodyta pirmiau minėtos 2006 m. rugsėjo 29 d. ataskaitos 4 išvadoje, priežastys;

18.   remia iniciatyvą parengti Europos Sąjungos elgesio prekiaujant žuvininkystės produktais kodeksą ir įtraukti į jo rengimą visus sektoriaus dalyvius siekiant nustatyti savanoriškas taisykles, pagal kurias būtų užtikrinamas teisingesnis pridėtinės vertės paskirstymas, ir pardavimo visais vertės grandinės etapais taisykles;

19.   pabrėžia, kad svarbu sukurti kilmės rinkas ir ypač kokybiškų tradicinių produktų rinkas, kurios būtų remiamos rengiant muges, verčiantis smulkiąja prekyba ir viešuoju maitinimu, tai būtų būdas, kaip didinti vietos produktų pridėtinę vertę ir skatinti vietos plėtrą;

20.   rekomenduoja Komisijai įvertinti santykių su trečiosiomis šalimis padarinius, ypač importuotų produktų poveikį pirminio pardavimo kainoms; prašo, kad Komisija būtų ryžtingesnė vertindama užsienio prekybos santykius, ypač imdamasi Pasaulinės prekybos organizacijos apsaugos priemonių, aptartų Reglamento (EB) Nr. 104/2000 30 straipsnyje ir siektų, kad nebūtų kenkiama Sutarties 33 straipsnyje nurodytiems tikslams;

21.   mano, kad importuotiems ir vidaus rinkoje parduotiems žuvininkystės produktams būtina taikyti tuos pačius standartus ir reikalavimus, kurie taikomi Bendrijos žuvininkystės produktams, pvz., susijusiems su ženklinimu, fitosanitarijos taisyklėmis arba draudimu teikti į Bendrijos rinką žuvininkystės produktus, kurių dydis mažesnis už Bendrijos produktams taikomą mažiausią leistiną dydį;

22.   mano, kad ateityje persvarstant bendrą žuvininkystės produktų rinkos organizavimą labai svarbu padidinti jo finansavimą;

23.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 17, 2000 1 21, p. 22.
(2) OL C 210, 1998 7 6, p. 292.
(3) OL C 210, 1998 7 6, p. 295.
(4) OL C 194, 2000 7 11, p. 87.
(5) OL C 47 E, 2003 2 27, p. 601.
(6) OL C 306 E, 2006 12 15, p. 417.
(7) http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/organes/pech/pech_20070627_0900.htm.

Teisinė informacija - Privatumo politika