Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/0228(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0482/2007

Esitatud tekstid :

A6-0482/2007

Arutelud :

PV 11/12/2007 - 18
CRE 11/12/2007 - 18

Hääletused :

PV 12/12/2007 - 3.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0607

Vastuvõetud tekstid
PDF 198kWORD 95k
Kolmapäev, 12. detsember 2007 - Strasbourg
Euroopa Lennundusohutusamet ***II
P6_TA(2007)0607A6-0482/2007
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 12. detsembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ (10537/3/2007 – C6-0353/2007 – 2005/0228(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (10537/3/2007 – C6-0353/2007)(1);

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2005)0579) kohta;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

–   võttes arvesse lisatud komisjoni avaldust;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A6-0482/2007),

1.   kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 277 E, 20.11.2007, lk 8.
(2) Vastuvõetud tekstid, 14.3.2007, P6_TA(2007)0067.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 12. detsembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ
P6_TC2-COD(2005)0228

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi teise lugemise seisukoht õigusakti (määrus (EÜ) nr 216/2008) lõplikule kujule.)


Komisjoni avaldused

Artikli 64 kohta

Seoses artikliga 64 teatab komisjon, et komisjoni määruse (EÜ) nr 593/2007 (mis käsitleb Euroopa Lennundusohutusametile makstavaid tasusid ja lõive) muutmisel pöörab ta piisavalt tähelepanu VKEde erilisele olukorrale ning eelkõige sellele, kuidas tasude ja lõivude tasemed mõjutavad nende majanduslikku elujõulisust. Komisjon tagab jätkuvalt nii mittediskrimineerimise põhimõtte järgimise kui ka selle, et asjaomase ameti teostatavast sertifitseerimistegevusest saadav tulu on piisav pakutavate teenuste kogumaksumuse katmiseks.

Artikli 3 punkti j alapunkti i neljanda taande kohta

"Seoses mõistega "keerukas mootoriga õhusõiduk" hindab komisjon turgudele tekitatavat majanduslikku mõju, mis tuleneb turboaktiivmootoriga või rohkem kui ühe turbopropellermootoriga lennukite lisamisest kõnealuse mõiste alla ning taotleb Euroopa Lennundusohutusametilt asjaomaste lennukite ohutusnäitajate kontrollimist."

II lisa punkti e kohta (väga kerged õhusõidukid)

"Komisjon taotleb Euroopa Lennundusohutusametilt ametliku arutelu läbiviimist kõigi sidusrühmadega ning põhjendatud arvamuse esitamist II lisa punkti e tehtava muudatuse kohta, mille eesmärk on lisada vajaduse korral asjaomasesse punkti väga kerged õhusõidukid (kaaluga vähem kui 600 kg)."

Õigusteave - Privaatsuspoliitika