Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0228(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0482/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0482/2007

Keskustelut :

PV 11/12/2007 - 18
CRE 11/12/2007 - 18

Äänestykset :

PV 12/12/2007 - 3.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0607

Hyväksytyt tekstit
PDF 193kWORD 79k
Keskiviikko 12. joulukuuta 2007 - Strasbourg
Euroopan lentoturvallisuusvirasto ***II
P6_TA(2007)0607A6-0482/2007
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. joulukuuta 2007 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta (10537/3/2007 – C6-0353/2007 – 2005/0228(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (10537/3/2007 – C6-0353/2007)(1),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan(2) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0579),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon liitteenä olevat komission lausumat,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0482/2007),

1.   hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 277 E, 20.11.2007, s. 8.
(2) Hyväksytyt tekstit, 14.3.2007, P6_TA(2007)0067.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 12. joulukuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2008 antamiseksi yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta
P6_TC2-COD(2005)0228

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin toisessa käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EY) N:o 216/2008.)


Komission lausumat

64 artikla:

Asetuksen 64 artiklan osalta komissio ilmoittaa, että tarkistaessaan Euroopan lentoturvallisuusviraston perimistä maksuista ja palkkioista annettua komission asetusta (EY) N:o 593/2007 se ottaa asianmukaisesti huomioon pk-yritysten erityistilanteen ja erityisesti sen, kuinka maksujen ja palkkioiden taso voi vaikuttaa niiden taloudelliseen elinkelpoisuuteen. Komissio pyrkii samalla edelleen varmistamaan, että syrjimättömyysperiaatetta noudatetaan ja että lentoturvallisuusviraston hyväksyntätoiminnasta saamat tulot pysyvät riittävän suurina, jotta niillä voidaan kattaa kaikki tarjotuista palveluista aiheutuvat kustannukset.

3 artiklan j alakohdan i alakohdan neljäs luetelmakohta:

Vaativan moottorikäyttöisen ilma-aluksen määritelmän osalta komissio arvioi, minkälaisia taloudellisia vaikutuksia markkinoihin on sillä, että määritelmään sisällytetään suihkumoottoreilla tai potkuriturbiinimoottoreilla varustetut lentokoneet, ja pyytää Euroopan lentoturvallisuusvirastoa valvomaan niiden turvallisuustasoa.

Liitteessä II oleva e kohta (ultrakevyet ilma-alukset):

Komissio pyytää Euroopan lentoturvallisuusvirastoa toteuttamaan kaikkien sidosryhmien virallisen kuulemisen ja antamaan tarvittaessa perustellun lausunnon liitteessä II olevan e kohdan muuttamisesta siten, että siihen lisätään ultrakevyet ilma-alukset, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on alle 600 kg.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö