Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0228(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0482/2007

Ingivna texter :

A6-0482/2007

Debatter :

PV 11/12/2007 - 18
CRE 11/12/2007 - 18

Omröstningar :

PV 12/12/2007 - 3.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0607

Antagna texter
PDF 199kWORD 76k
Onsdagen den 12 december 2007 - Strasbourg
Europeisk byrå för luftfartssäkerhet ***II
P6_TA(2007)0607A6-0482/2007
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 december 2007 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (10537/3/2007 – C6-0353/2007 – 2005/0228(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (10537/3/2007 – C6-0353/2007)(1),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0579),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av uttalandet från kommissionen, som bifogas denna resolution,

–   med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A6-0482/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EUT C 277 E, 20.11.2007, s. 8.
(2) Antagna texter från sammanträdet 14.3.2007, P6_TA(2007)0067.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 12 december 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG
P6_TC2-COD(2005)0228

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr 216/2008.)


Uttalande från kommissionen

Till artikel 64

"När det gäller artikel 64 förklarar kommissionen att den vid ändring av kommissionens förordning (EG) nr 593/2007 om de avgifter som tas ut av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet kommer att ta vederbörlig hänsyn till de små och medelstora företagens särskilda situation och i synnerhet hur nivån på avgifter kan påverka deras ekonomiska bärkraft. Kommissionen kommer samtidigt att fortsätta att se till att principen om icke-diskriminering följs och att inkomsterna från byråns certifieringsverksamhet även i fortsättningen kan täcka hela kostnaden för de tjänster som tillhandahålls."

Till artikel 3 j i fjärde strecksatsen

"När det gäller definitionen av komplext motordrivet luftfartyg kommer kommissionen att bedöma de ekonomiska marknadseffekterna av att ta med luftfartyg utrustade med turbojetmotorer eller mer än en turbopropmotor och begära att Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ska övervaka deras säkerhetsprestanda."

Till bilaga II punkt e (ultralätta luftfartyg)

"Kommissionen kommer att begära att Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ska genomföra formella samråd med alla berörda parter och lämna ett motiverat utlåtande om en ändring av bilaga II punkt e för att inkludera ultralätta luftfartyg på mindre än 600 kg, om nödvändigt."

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy