Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2004/0203(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0453/2007

Esitatud tekstid :

A6-0453/2007

Arutelud :

PV 11/12/2007 - 21
CRE 11/12/2007 - 21

Hääletused :

PV 12/12/2007 - 3.10
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0609

Vastuvõetud tekstid
PDF 264kWORD 114k
Kolmapäev, 12. detsember 2007 - Strasbourg
Disainilahenduste õiguskaitse ***I
P6_TA(2007)0609A6-0453/2007
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 12. detsembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/71/EÜ disainilahenduste õiguskaitse kohta (KOM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2004)0582);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel esitas komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku (C6-0119/2004);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A6-0453/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile esitada, kui komisjon kavatseb ettepanekut oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 12. detsembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 98/71/EÜ disainilahenduste õiguskaitse kohta
P6_TC1-COD(2004)0203

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,║

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,(1)

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras(2)

ning arvestades järgmist:

(1)  Disainilahenduste kaitse ainus eesmärk on anda ainuõigused toote välimusele, mitte monopol toote kui sellise üle; disainilahenduste kaitsmine, millel ei ole praktilist alternatiivi, viiks tegelikult tootemonopoli tekkimiseni; selline kaitse rikuks peaaegu disainilahenduste režiimi; kui kolmandatel osapooltel on õigus toota ja müüa varuosi, säilib konkurents; kui disainilahenduste kaitse laieneb varuosadele, siis sellised kolmandad osapooled rikuvad neid õigusi, konkurents kaob ja disainilanhenduste õiguse omanikule antakse faktiliselt tootemonopol.

(2)  Liikmesriikide õigusaktides mõjutab kaitstud disainilahenduste kasutamise lubamine mitmeosalise toote remontimiseks, et taastada selle algne välimus, kus disainilahendust sisaldav toode või toode, millel kasutatakse disainilahendust, moodustab osa mitmeosalisest tootest, mille välimusest kaitstav disainilahendus sõltub, otseselt siseturu teket ja toimimist disainilahendusi sisaldavate toodete osas; sellised erinevused võivad kahjustada siseturu konkurentsi.

(3)  Seetõttu on siseturu häireteta toimimiseks vajalik ühtlustada liikmesriikide disainilahenduste kaitse alaseid õigusakte disainilahenduste kasutamise osas mitmeosalise toote remontimise eesmärgil, et taastada selle algne välimus.

(4)  ▌Komisjoni 31. juuli 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1400/2002 asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes mootorsõidukisektoris(3) sätete täiendamiseks, mille järgi tootja saab koostisosadele ja varuosadele nähtavalt oma kaubamärgi või logo kinnitada, tuleb tagada, et tarbijaid varuosade päritolust nõuetekohaselt teavitatakse, nt kaubamärkide või logode paigutamise teel asjaomastele osadele.

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta(4), sisaldab sätteid sõltumatute tootjate valmistatud varuosade katsetamise kohta, tagamaks nende vastavuse ohutus- ja keskkonnanõuetele; selles ette nähtud uued menetlused pakuvad tõhustatud tarbijakaitsemeetmeid täielikult vabastatud turul.

(6)  Direktiivi 98/71/EÜ(5) tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 98/71/EÜ artikkel 14 asendatakse järgmise tekstiga:

Artikkel 14

Remontimiseks kasutatavates koostisosades sisalduv disainilahendus

1.  Disainilahenduse kaitse ei kehti tootes sisalduvate või selles kasutatava disainilahenduste suhtes, mis moodustavad ║ mitmeosalise toote koostisosa ning mida kasutatakse artikli 12 lõike 1 tähenduses üksnes selle mitmeosalise toote remontimiseks, et taastada tema algne välimus. Seda sätet ei kohaldata, kui esmane eesmärk, milleks nimetatud koostisosa turule viiakse, on mingi muu kui mitmeosalise toote remont.

2.  Lõiget 1 kohaldatakse juhul, kui tarbijaid nõuetekohaselt teavitatakse remondiks kasutatavate toodete päritolu kohta, kasutades selleks märgistust (nt kaubamärki või kaubanime) või muud sobivat viisi, et tarbijad saaksid teha teadlikke valikuid konkureerivate, remondiks kasutatavate toodete vahel.

3.  Lõiget 1 kohaldatakse ainult nähtavate koostisosade kohta teisesel turul, kui mitmeosalist toodet esmasturul turustab disainilahenduste õiguse valdaja või seda tehakse tema nõusolekul.

Artikkel 2

Liikmesriigid, kus on kehtiv disainilahenduste õiguskaitse disainilahenduste suhtes, mida kasutatakse või mis sisaldub mitmeosalise toote koostisosaks olevas tootes ja mida kasutatakse direktiivi 98/71/EÜ artikli 12 lõike 1 tähenduses üksnes eesmärgil seda mitmeosalist toodet remontida, et taastada selle algne välimus, võivad seda disainilahenduse kaitset säilitada kuni ...(6).

Artikkel 3

1.  Liikmesriigid kehtestavad õigus- ja haldusnormid, mis on vajalikud käesoleva direktiivi järgimiseks, hiljemalt ...(7). Nad teatavad sellest viivitamatult komisjonile.

Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse sätetesse või nende sätete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike õigusnormide tekstid.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

║, […]

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1) ELT C 286, 17.11.2005, lk 8.
(2) Euroopa Parlamendi 12. detsembri 2007. aasta seisukoht.
(3) EÜT L 203, 1.8.2002, lk 30. Määrust on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.
(4) EÜT L 263, 9.10.2007, lk 1.
(5) EÜT L 289, 28.10.1998, lk 28.
(6)* Viis aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist.
(7)* Kaks aastat pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika