Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2004/0203(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0453/2007

Texte depuse :

A6-0453/2007

Dezbateri :

PV 11/12/2007 - 21
CRE 11/12/2007 - 21

Voturi :

PV 12/12/2007 - 3.10
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0609

Texte adoptate
PDF 402kWORD 64k
Miercuri, 12 decembrie 2007 - Strasbourg
Protecţia juridică a desenelor şi modelelor ***I
P6_TA(2007)0609A6-0453/2007
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/71/CE privind protecția juridică a desenelor și modelelor industriale (COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2004)0582),

   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0119/2004),

   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, precum și cel al Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (A6-0453/2007),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 decembrie 2007 în vederea adoptării Directivei 2008/.../CE a Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Directivei 98/71/CE privind protecția juridică a desenelor și modelelor ║
P6_TC1-COD(2004)0203

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei ║,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

1)   ║ Singurul scop al protecţiei desenelor şi modelelor ║ este acela de a acorda drepturi exclusive asupra aspectului unui produs, nu însă şi un monopol asupra produsului în sine; întrucât protejarea unui desen sau model ║ pentru care, în practică, nu există o variantă de înlocuire ar conduce, în fapt, la o situaţie de monopol; o astfel de protecţie ar constitui un abuz a regimului ║ privind ║ desenele şi modelele ║; dacă terţilor li se permite să producă şi să distribuie piese de schimb, se menţine concurenţa; dacă protecţia desenelor şi modelelor ║ se extinde la piesele de schimb, terţii respectivi încalcă drepturile menţionate, concurenţa este denaturată, iar titularul drepturilor asupra desenului sau modelului beneficiază de un monopol de facto asupra produsului.

2)   ║ Diferenţele constatate între legislaţiile statelor membre privind utilizarea desenelor sau modelelor ║ protejate pentru repararea unui produs complex în scopul redării aspectului iniţial al acestuia, când produsul care încorporează desenul sau modelul ║ sau căruia i se aplică desenul sau modelul ║ constituie parte componentă a unui produs complex de al cărui aspect este dependent desenul sau modelul protejat, afectează direct instituirea şi funcţionarea pieţei interne în privinţa produselor care încorporează desene sau modele ║; aceste diferenţe pot denatura concurenţa pe piaţa internă.

3)   ║Pentru o funcţionare fără sincope a pieţei interne, este, aşadar, necesar să se alinieze legislaţiile privind protecţia desenelor şi modelelor ║ din statele membre în ceea ce priveşte utilizarea desenelor şi modelelor ║ protejate pentru repararea unui produs complex în scopul redării aspectului iniţial al acestuia.

4)   ║Pentru a completa dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1400/2002 al Comisiei din 31 iulie 2002 privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat categoriilor de acorduri verticale și practici concertate în sectorul autovehiculelor(3) referitoare la capacitatea unui producător de a-şi plasa efectiv şi vizibil marca sau sigla pe componente sau piesele de schimb, trebuie să se asigure că consumatorii primesc informații corespunzătoare cu privire la originea pieselor de schimb, cum ar fi cele referitoare la mărcile║ sau siglele plasate pe piesele respective.

(5)  Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective(4) include prevederi referitoare la încercarea pieselor de schimb fabricate de către producătorii independenţi, pentru a se asigura că acestea satisfac cerinţele privind siguranţa şi criteriile de protecţie a mediului; întrucât noile proceduri prevăzute asigură măsuri sporite de protecţie a consumatorilor pe o piaţă complet dereglementată.

(6)  Directiva 98/71/CE ar trebui modificată(5) în consecinţă,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Articolul 14 din Directiva 98/71/CE se înlocuieşte cu următorul text:

"Articolul 14

Desene şi modele încorporate în părţi componente folosite pentru reparare

(1)  Protecția acordată desenelor și modelelor ║ nu este valabilă în cazul unui desen sau model încorporat sau aplicat unui produs, care constituie parte componentă a unui produs complex și este folosit în sensul articolului 12 alineatul (1) exclusiv pentru repararea produsului complex respectiv în scopul redării aspectului inițial al acestuia. Prezenta dispoziție nu se aplică în cazul în care piesa componentă respectivă este lansată pe piață într-un alt scop decât acela de a repara produsul complex.

(2)  Alineatul 1 se aplică cu condiţia ca consumatorii să primească informaţii corespunzătoare cu privire la originea produsului utilizat pentru reparare, prin intermediul unei mărci sau denumiri comerciale sau într-o altă formă corespunzătoare, astfel încât aceştia să poată alege, în deplină cunoştinţă de cauză, între produse concurente oferite pentru reparare.

(3)  Alineatul (1) se aplică doar părţilor componente vizibile de pe piața secundară, din momentul în care produsul complex este comercializat pe piața primară de către titularul dreptului privind desenul sau modelul sau cu acordul acestuia."

Articolul 2

Statele membre a căror legislaţie prevede o protecție acordată desenelor și modelelor în cazul unui desen sau model care este încorporat sau aplicat unei părţi componente a unui produs complex, şi este folosit în sensul articolului 12 alineatul (1) din Directiva 98/71/CE doar pentru repararea produsului complex respectiv în scopul redării aspectului inițial al acestuia, pot menţine această protecţie acordată desenelor și modelelor timp de ...(6).

Articolul 3

(1)  Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de ...(7). Statele membre informează de îndată Comisiacu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele conţin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)  Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la ║

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele

(1) JO C 286, 17.11.2005, p. 8.
(2) Poziţia Parlamentului European din 12 decembrie 2007.
(3) JO L203, 1.8.2002, p. 30. Regulament modificat prin Actul de aderare 2003
(4) JO L 263, 9.10.2007, p. 1.
(5) JO L 289, 28.10.1998, p. 28.
(6)* Cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
(7)* Doi ani de la data adoptării prezentei directive.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate