Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2004/0203(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0453/2007

Ingivna texter :

A6-0453/2007

Debatter :

PV 11/12/2007 - 21
CRE 11/12/2007 - 21

Omröstningar :

PV 12/12/2007 - 3.10
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0609

Antagna texter
PDF 215kWORD 45k
Onsdagen den 12 december 2007 - Strasbourg
Mönsterskydd ***I
P6_TA(2007)0609A6-0453/2007
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 december 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/71/EG om mönsterskydd (KOM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2004)0582),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0119/2004),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A6-0453/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 december 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/.../EG om ändring av direktiv 98/71/EG om mönsterskydd
P6_TC1-COD(2004)0203

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag║,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(2), och

av följande skäl:

(1)  Formskyddet har endast till syfte att sörja för ensamrätt till en produkts utseende, inte att ge monopol på produkten som sådan. Om sådan formgivning skyddas som det i praktiken inte finns några alternativ till, leder detta i praktiken till ett monopol på produkten. Om tredje part får producera och distribuera reservdelar upprätthålls konkurrensen. Om formskyddet även gäller reservdelar gör en sådan tredje part intrång i dessa rättigheter, samtidigt som konkurrensen elimineras och rättighetshavaren i praktiken får monopol på produkten.

(2)  Skillnaderna i medlemsstaternas lagar om användningen av skyddad formgivning för att reparera en sammansatt produkt så att den återfår sitt ursprungliga utseende, när den produkt som innefattar formgivningen eller på vilken formgivningen används utgör en beståndsdel av en sammansatt produkt och den skyddade formgivningen är beroende av den produktens utseende, inverkar direkt på upprättandet av den inre marknaden och dess funktion när det gäller varor som innefattar formgivning. Dessa skillnader kan snedvrida konkurrensen på den inre marknaden.

(3)  För att den inre marknaden ska kunna fungera på ett smidigt sätt är det därför nödvändigt med en tillnärmning av medlemsstaternas bestämmelser om användningen av skyddad formgivning för att reparera en sammansatt produkt så att den återfår sitt ursprungliga utseende.

(4)  För att komplettera bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 1400/2002 av den 31 juli 2002 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden inom motorfordonssektorn(3) när det gäller tillverkarnas möjligheter att placera sitt varumärke eller sin logotyp väl synlig på beståndsdelar eller reservdelar måste man se till att konsumenterna får full kännedom om reservdelarnas ursprung, t.ex. genom information om varumärken eller logotyper som placerats på de berörda delarna.

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon(4) innehåller bestämmelser om utprovning av reservdelar som tillverkats av oberoende tillverkare för att se till att de uppfyller gällande säkerhets- och miljökrav. De nya förfaranden som föreskrivs i detta direktiv kommer att stärka konsumentskyddet i en helt avreglerad marknad.

(6)  Direktiv 98/71/EG(5) bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 14 i direktiv 98/71/EG ska ersättas med följande:

Artikel 14

Formgivning som ingår i beståndsdelar som används för reparation

1.  Formskydd ska inte åtnjutas för en formgivning som ingår i eller används på en produkt som utgör en beståndsdel i en sammansatt produkt och som används enligt artikel 12.1 i det enda syftet att möjliggöra reparation av denna sammansatta produkt så att den återfår sitt ursprungliga utseende. Denna bestämmelse ska inte tillämpas i de fall då det huvudsakliga syftet med att släppa ut den nämnda beståndsdelen på marknaden är något annat än reparationen av den sammansatta produkten.

2.  Punkt 1 ska tillämpas under förutsättning att konsumenterna får kännedom om ursprunget för den produkt som används för reparation genom att använda sig av en märkning, exempelvis varumärke eller varunamn, eller på annat lämpligt sätt, så att de kan göra väl underbyggda val mellan konkurrerande produkter som erbjuds för reparation.

3.  Punkt 1 ska enbart tillämpas på synliga reservdelar på eftermarknaden när den sammansatta produkten saluförs på den primära marknaden av rättighetshavaren eller med dennes samtycke.

Artikel 2

Medlemsstater vars befintliga lagstiftningar föreskriver att formskydd kan åtnjutas för en formgivning som ingår i eller används på en produkt som utgör en beståndsdel i en sammansatt produkt och som används enligt artikel 12.1 i direktiv 98/71/EG i det enda syftet att möjliggöra reparation av denna sammansatta produkt så att den återfår sitt ursprungliga utseende, får bibehålla detta formskydd under ...(6).

Artikel 3

1.  Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast ...(7). De ska genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i ║ den ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) EUT C 286, 17.11.2005, s. 8.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 12 december 2007.
(3) EGT L 203, 1.8.2002, s. 30. Förordningen ändrad genom 2003 års anslutningsakt.
(4) EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.
(5) EGT L 289, 28.10.1998, s. 28.
(6)* Fem år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
(7)* Två år efter det att det har antagits.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy