Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0138(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0477/2007

Pateikti tekstai :

A6-0477/2007

Debatai :

PV 11/12/2007 - 7
CRE 11/12/2007 - 7

Balsavimas :

PV 12/12/2007 - 3.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0610

Priimti tekstai
PDF 988kWORD 752k
Trečiadienis, 2007 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras
Bendras vyno rinkos organizavimas *
P6_TA(2007)0610A6-0477/2007

2007 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendro vyno rinkos organizavimo ir iš dalies keičiančio tam tikrus reglamentus (COM(2007)0372 – C6-0254/2007 – 2007/0138(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0372),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 36 ir 37 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0254/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A6-0477/2007),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 1
1 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(1a)  Europos Sąjunga yra didžiausia vyno gamintoja, eksportuotoja ir vartotoja pasaulyje. Joje yra daugiau kaip pusantro milijono vyno sektoriaus įmonių.
Pakeitimas 2
2 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(2)  Vyno vartojimas Bendrijoje nuolat mažėja, o nuo 1996 m. iš Bendrijos eksportuojamo vyno kiekis didėja daug lėčiau nei atitinkamas importas. Tai pablogino pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą ir turėjo įtakos gamintojų kainoms ir pajamoms.
(2)  Nors kokybiško vyno pardavimo ir eksporto iš Bendrijos mastas didėja, bendrasis vyno vartojimas Bendrijoje nuolat mažėja, o nuo 1996 m. kai kurių vyno rūšių eksportas iš Bendrijos didėja daug lėčiau nei atitinkamas importas. Tai pablogino kai kurių vynų pasiūlos ir paklausos bendrąją pusiausvyrą ir turėjo įtakos gamintojų kainoms ir pajamoms.
Pakeitimas 3
3 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(3)  Paaiškėjo, kad kai kurios šiuo metu į Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 įtrauktos priemonės yra neveiksmingos, jos neužtikrina tvarios ir konkurencingos vyno sektoriaus raidos. Rinkos mechanizmo priemonės, pvz., distiliavimas krizės atveju, yra tiek ekonomiškai nenaudingos, kad net paskatino struktūrinį perteklių nekeliant reikalavimo gerinti atitinkamas konkurencingas struktūras. Ir priešingai, kai kurios galiojančios reguliavimo priemonės per daug apribojo konkurencingų gamintojų veiklą.
(3)  Paaiškėjo, kad kai kurios šiuo metu į Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 įtrauktos priemonės yra neveiksmingos, jos neužtikrina tvarios ir konkurencingos vyno sektoriaus raidos. Kai kurios rinkos mechanizmo priemonės yra tiek ekonomiškai nenaudingos, kad net paskatino struktūrinį perteklių nekeliant reikalavimo gerinti atitinkamas konkurencingas struktūras. Ir priešingai, kai kurios galiojančios reguliavimo priemonės per daug apribojo konkurencingų gamintojų veiklą.
Pakeitimas 4
3 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(3a)  Daugiau kaip 14 proc. Bendrijos produkcijos atsargų likutinė vertė – apie 5 200 000 000 EUR. Ją būtų galima realizuoti tikslingai pritraukus 75 mln. naujų vidaus vartotojų arba skatinant eksportą į trečiąsias šalis, kur paklausą lemia šimtai milijonų mokių potencialių vartotojų, o tai reikštų reikšmingą sektoriaus pajamų padidėjimą.
Pakeitimas 5
3 B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(3b)  Skubus dabartinio bendro rinkos organizavimo (BRO) rinkos priemonių panaikinimas sektoriui turės labai neigiamų padarinių, todėl reikia nustatyti pereinamąjį laikotarpį tarp dabartinio ir būsimojo BRO.
Pakeitimas 6
5 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(5)  Atsižvelgiant į sukauptą patirtį tikslinga iš esmės pakeisti Bendrijos vyno sektoriaus tvarką ir siekti šių tikslų: didinti Bendrijos vyno gamintojų konkurencingumą; gerinti Bendrijos rūšinio vyno, kaip geriausio vyno pasaulyje, reputaciją; susigrąžinti senąsias rinkas ir įsitvirtinti naujose Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje; įvesti vyno sektoriuje tvarką su aiškiomis, paprastomis taisyklėmis, kurios veiksmingai subalansuotų pasiūlą ir paklausą; vyno sektoriuje nustatyti tvarką, palaikančią geriausias Bendrijos vyno gamybos tradicijas, gerinančią daugelio kaimo vietovių socialinę struktūrą ir užtikrinančią, kad gaminant vyną būtų laikomasi aplinkosaugos reikalavimų. Dėl šios priežasties tikslinga panaikinti Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 ir jį pakeisti nauju.
(5)  Atsižvelgiant į sukauptą patirtį tikslinga iš esmės pakeisti Bendrijos vyno sektoriaus tvarką ir siekti šių tikslų: didinti Bendrijos vyno gamintojų konkurencingumą; gerinti Bendrijos rūšinio vyno, kaip geriausio vyno pasaulyje, reputaciją, ypač atsižvelgiant į nuolat augančią paklausą kylančiose Azijos rinkose, kurios yra Bendrijos vyno gamintojų konkurencijos ir galimybių šaltinis; susigrąžinti senąsias rinkas ir įsitvirtinti naujose Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje; įvesti vyno sektoriuje tvarką su aiškiomis, paprastomis taisyklėmis, kurios veiksmingai subalansuotų pasiūlą ir paklausą; vyno sektoriuje nustatyti tvarką, palaikančią geriausias Bendrijos vyno gamybos tradicijas, gerinančią ūkininkų gyvenimo kokybę, stiprinančią daugelio kaimo vietovių socialinę struktūrą ir užtikrinančią, kad gaminant vyną būtų laikomasi aplinkosaugos reikalavimų. Dėl šios priežasties tikslinga panaikinti Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 ir jį pakeisti nauju.
Pakeitimas 7
5 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(5a)  Vyno BRO turėtų sukurti sąlygas, kurios padėtų vyno sektoriui savarankiškai reaguoti į rinkų poreikius, atsižvelgiant į vartotojų interesus, vyno ūkių, įskaitant perdirbimo įmones, lygias galimybes valstybių narių viduje ir tarp jų, bei ekologines paskatas.
Pakeitimas 8
9 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(9)  Būtina numatyti paramos priemones, kurios sustiprintų konkurencingas struktūras. Nors šias priemones finansuoti ir apibrėžti turėtų Bendrija, valstybėms narėms turėtų būti suteikta laisvė pasirinkti reikiamas priemones, geriausiai atitinkančias ūkininkų poreikius, tam tikrais atvejais atsižvelgiant į regionų specifiką, ir įtraukti jas į nacionalines paramos programas. Už tokių programų vykdymą turi būti atsakingos valstybės narės.
(9)  Būtina numatyti paramos priemones, kurios sustiprintų konkurencingas struktūras. Nors tam tikras iš šių priemonių finansuoti ir apibrėžti turėtų Bendrija, valstybėms narėms turėtų būti suteikta laisvė pasirinkti reikiamas priemones, geriausiai atitinkančias ūkininkų poreikius, tam tikrais atvejais atsižvelgiant į regionų specifiką, ir įtraukti jas į nacionalines paramos programas. Už tokių programų vykdymą turi būti atsakingos valstybės narės.
Pakeitimas 9
9A KONSTATUOJAMOJI DALIS
(9a)  Metinės reformos išlaidos apytikriai sudaro 1 300 000 000 EUR, o tai atitinka dabartinį išlaidų vyno sektoriui lygį. Šią sumą reikia paskirstyti tarp nacionalinių finansinių paketų ir Bendrijos mastu įgyvendinamų priemonių. Skirstant nacionalinėms programoms skirtą biudžetą tarp valstybių narių reikia atsižvelgti į tai, kaip jis buvo skirstomas anksčiau, į vynmedžiais apsodintą plotą ir į gamybos tradicijas.
Pakeitimas 10
10 KONSTATUOJAMOJI DALIS
Skirstant lėšas nacionalinėms valstybių narių paramos programoms, finansinis pagrindas yra ankstesnių metų vyno biudžetas (kaip pagrindinis kriterijus), vynmedžiais apsodinti plotai ir ankstesnių metų gamyba.
Išbraukta.
Pakeitimas 11
10 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(10a)  Lėšos, skiriamos nacionalinėms valstybės narės paramos programoms – neįskaitant reklamos priemonių – negali būti mažesnės negu visa suma, 2008 m. biudžete skiriama tos valstybės narės restruktūrizavimui.
Pakeitimas 12
11 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(11)  Pagrindinė tokių programų priemonė turėtų būti Bendrijos vynų reklama ir pardavimas trečiosiose šalyse, ir tai priemonei turėtų būti skirtas tam tikras biudžetas. Toliau reikėtų finansuoti restruktūrizavimo ir konversijos veiklą dėl jos teigiamo struktūrinio poveikio visam sektoriui. Prevencinėms priemonėms, t. y. derliaus draudimui, savitarpio investiciniams fondams ir žaliajam derliui, turėtų būti skiriama parama iš paramos programų, kad krizinės situacijos būtų sprendžiamos atsakingai.
(11)  Pagrindinė tokių programų priemonė turėtų būti Bendrijos vynų reklama, informavimas apie saikingo vyno vartojimo teigiamus padarinius ir nesaikingo alkoholio vartojimo neigiamus padarinius, rinkų pažinimas ir pardavimas, ir tai priemonei turėtų būti skirtas tam tikras biudžetas. Toliau reikėtų finansuoti restruktūrizavimo ir konversijos veiklą dėl jos teigiamo struktūrinio poveikio visam sektoriui. Prevencinėmis priemonėmis ir sektoriaus vystymosi priemonėmis, kuriomis siekiama gerinti gaminių kokybę ir realizavimo rinkoje galimybes, turėtų būti skiriama parama iš paramos programų, kad krizinės situacijos būtų sprendžiamos atsakingai.
Pakeitimas 13
12 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(12)  Bendrijos parama reikalavimus atitinkančioms priemonėms, jei įmanoma, turėtų priklausyti nuo to, ar atitinkami gamintojai laikosi tam tikrų galiojančių aplinkosaugos taisyklių. Jei nustatoma, kad tokios taisyklės pažeidžiamos, išmokos turėtų būti atitinkamai mažinamos.
Išbraukta.
Pakeitimas 14
13 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(13)  Parama sektoriui taip pat turėtų būti skiriama iš struktūrinių priemonių, numatytų 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai
Išbraukta.
Pakeitimas 15
14 KONSTATUOJAMOJI DALIS
Dirbančiuosius vyno sektoriuje turėtų sudominti šios Reglamente (EB) Nr. 1698/2005 numatytos priemonės: jaunų ūkininkų steigimasis, investicijos į techninius įrenginius ir pardavimo gerinimas, profesinis mokymas, parama teikiant informaciją ir skatinant gamintojų organizacijas, įstojusias į kokybės schemą, parama agrarinei aplinkosaugai, ankstyvas išėjimas į pensiją – galimybė ūkininkams, kurie nusprendžia nutraukti bet kokią komercinę ūkininkavimo veiklą ir perduoti valdą kitiems ūkininkams.
(14)  Skirstant nacionalinių finansinių paketų lėšas turėtų būti pasirenkamos priemonės, kurių objektas yra: jaunų ūkininkų steigimasis, investicijos į techninius įrenginius ir pardavimo gerinimas, profesinis mokymas, parama teikiant informaciją ir skatinant gamintojų organizacijas, įstojusias į kokybės schemą, parama agrarinei aplinkosaugai bei ankstyvas išėjimas į pensiją – galimybė ūkininkams, kurie nusprendžia nutraukti bet kokią komercinę ūkininkavimo veiklą ir perduoti valdą kitiems ūkininkams.
Pakeitimas 16
15 KONSTATUOJAMOJI DALIS
Kad būtų galima padidinti finansines lėšas, skiriamas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005, reikia laipsniškai pervesti lėšas į tame reglamente numatytą biudžetą.
Išbraukta.
Pakeitimas 17
16 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(16a)  Vartotojų pasitikėjimas Europos vynų kokybe atlieka esminį vaidmenį parduodant vyną Sąjungos viduje ir trečiosiose šalyse. Siekiant užtikrinti šį pasitikėjimą, reikėtų pabrėžti kokybės ir informacijos valdymą.
Pakeitimas 18
16 B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(16b)  Reklamos veiksmuose derėtų atsižvelgti į vyno sudedamųjų dalių tyrimus ir į galimus saikingo vyno vartojimo padarinius žmogaus sveikatai.
Pakeitimas 19
19 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(19)  Produktai, kuriems taikomas šis reglamentas, turi būti gaminami pagal tam tikras vynininkystės metodų taisykles ir apribojimus, kad būtų užtikrinta sveikatos apsauga ir patenkinti vartotojų lūkesčiai kokybės bei gamybos metodų atžvilgiu. Lankstumo sumetimais Komisija turėtų būti atsakinga už šių metodų atnaujinimą ir naujų metodų tvirtinimą, išskyrus politiškai jautrius gerinimo ir parūgštinimo klausimus, kur kompetencija ir toliau turėtų priklausyti Tarybai.
(19)  Produktai, kuriems taikomas šis reglamentas, turi būti gaminami pagal tam tikras vynininkystės metodų taisykles ir apribojimus, kad būtų užtikrinta sveikatos apsauga ir patenkinti vartotojų lūkesčiai kokybės bei gamybos metodų atžvilgiu. Todėl reikėtų sudaryti leistinų vynininkystės metodų sąrašą, o Taryba ir toliau turėtų būti atsakinga už šių metodų atnaujinimą ir naujų metodų tvirtinimą.
Pakeitimas 20
21 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(21)  Dėl menkos vyno, pagaminto per daug suspaudus vynuoges, kokybės, tokią praktiką reikėtų uždrausti.
(21)  Dėl menkos vyno, pagaminto per daug spaudžiant vynuoges, kokybės, tokią praktiką reikėtų uždrausti ir imti taikyti priemones, kurios užtikrintų, kad draudimo bus laikomasi.
Pakeitimas 21
21 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(21a)  Aplinkosaugos sumetimais, numatant tam tikrų leidžiančių nukrypti nuostatų, turėtų būti įvesta prievolė distiliuoti visus gaminant vynus gaunamus šalutinius produktus.
Pakeitimas 22
22 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(22)  Siekdama užtikrinti tarptautinius standartus šioje srityje, Komisija turėtų remtis Tarptautinės vyno ir vynininkystės organizacijos (OIV) patvirtintais vynininkystės metodais. Šiuos standartus taip pat reikia taikyti eksportuojamiems Bendrijos vynams, neatsižvelgiant į griežtesnes taisykles, kurios gali būti taikomos Bendrijoje, kad nebūtų kliudoma Bendrijos gamintojams užsienio rinkose.
Išbraukta.
Pakeitimas 23
29 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(29)  Registruotos kilmės vietos arba geografinė nuorodos yra saugomos, kad be pagrindo nebūtų pasinaudojama reikalavimus atitinkančių produktų reputacija. Siekiant skatinti sąžiningą konkurenciją ir neklaidinti vartotojų, šią apsaugą reikėtų taikyti produktams ir paslaugoms, kuriems šis reglamentas netaikomas, įskaitant ir produktus, neįrašytus į Sutarties I priedą.
(29)  Registruotos kilmės vietos arba geografinė nuorodos ir mažesnių, negu nurodomieji bazinėje kilmės vietos ar geografinėje nuorodoje, geografinių vienetų, vadinamų kitais, o ne kilmės vietos nuorodų vardais, pavadinimai yra saugomi, kad nebūtų kenkiama reikalavimus atitinkančių produktų reputacijai ar ja be pagrindo naudojamasi. Siekiant skatinti sąžiningą konkurenciją ir neklaidinti vartotojų, šią apsaugą reikėtų taikyti produktams ir paslaugoms, kuriems šis reglamentas netaikomas, įskaitant ir produktus, neįrašytus į Sutarties I priedą.
Pakeitimas 24
33 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(33)  Dėl teisinio tikrumo naujos nagrinėjimo tvarkos reikėtų netaikyti Bendrijoje jau galiojančioms kilmės vietos arba geografinei nuorodoms. Tačiau atitinkamos valstybės narės turėtų Komisijai nurodyti pagrindinę informaciją ir teisės aktus, kuriais remiantis tos nuorodos buvo pripažintos nacionaliniu lygiu, to nepadarius, kilmės vietos arba geografinės nuorodos apsauga turėtų būti panaikinta. Dėl teisinio tikrumo jau galiojančių kilmės vietos arba geografinės nuorodų panaikinimo apimtis turėtų būti ribota.
(33)  Dėl teisinio tikrumo naujos nagrinėjimo tvarkos reikėtų netaikyti Bendrijoje jau galiojančioms kilmės vietos arba geografinei nuorodoms. Tačiau atitinkamos valstybės narės turėtų Komisijai nurodyti pagrindinę informaciją ir teisės aktus, kuriais remiantis tos nuorodos buvo pripažintos nacionaliniu lygiu.
Pakeitimas 25
34 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(34)  Siekiant išsaugoti specifines vynų, kuriems suteikta kilmės vietos arba geografinė nuoroda, kokybės savybes, valstybėms narėms reikia suteikti laisvę šiuo požiūriu taikyti griežtesnes taisykles.
Išbraukta.
Pakeitimas 26
37 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(37)  Šiose taisyklėse turėtų būti numatytas privalomas tam tikrų terminų vartojimas, kad produktas būtų identifikuotas pagal pardavimo kategorijas, o pirkėjams būtų nurodyta tam tikra svarbi informacija. Bendrijos sistemoje taip pat turėtų būti numatytas tam tikros kitos papildomos informacijos vartojimas.
(37)  Šiose taisyklėse turėtų būti numatytas privalomas tam tikrų terminų vartojimas, kad produktas būtų identifikuotas pagal pardavimo kategorijas, o pirkėjams būtų nurodyta tam tikra svarbi informacija, įskaitant išpilstytojo statusą. Bendrijos sistemoje taip pat turėtų būti numatytas tam tikros kitos papildomos informacijos vartojimas.
Pakeitimas 27
38 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(38)  Jeigu nenumatyta kitaip, ženklinimo etiketėmis taisyklės vyno sektoriuje turėtų papildyti taisykles, nustatytas 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje Nr. 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo, kurios taikomos horizontaliai. Patirtis parodė, kad skirstyti ženklinimo etiketėmis taisykles pagal vyno produktų kategoriją yra netikslinga. Taisykles reikia taikyti visoms skirtingoms vyno kategorijoms, įskaitant importuotus vynus. Visų pirma jose turi būti numatyta galimybė nurodyti vynuogių veislę ir pateikti derliaus metų nuorodą be kilmės vietos arba geografinės nuorodos, laikantis ženklinimo etiketėmis tikrumui ir kontrolei keliamų reikalavimų.
(38)  Jeigu nenumatyta kitaip, ženklinimo etiketėmis taisyklės vyno sektoriuje turėtų papildyti taisykles, nustatytas 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje Nr. 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo, kurios taikomos horizontaliai. Patirtis parodė, kad skirstyti ženklinimo etiketėmis taisykles pagal vyno produktų kategoriją yra netikslinga.
Pakeitimas 28
38 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(38a)  Produktų, kuriems taikomas šis reglamentas, aprašymas, pavadinimas ir pateikimas daro lemiamą įtaką jų pardavimo perspektyvoms. Ženklinimo etiketėmis klausimu pasakytina, kad, siekiant identifikuoti produktą ir pateikti vartotojams tam tikrą esminę informaciją, reikėtų išlaikyti skirtingų kategorijų vyno ženklinimo skirtumus ir esamų tradicinių nuorodų apsaugos tvarką.
Pakeitimas 29
39 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(39)  Veikiančios ir besikuriančios gamintojų organizacijos gali prisidėti prie vyno sektoriaus poreikių tenkinimo, kaip apibrėžta Bendrijos lygiu. Jų naudingumas turėtų pasireikšti nariams siūlomų paslaugų apimtimi ir veiksmingumu. Tas pat pasakytina apie sektoriaus organizacijas. Todėl valstybės narės turėtų pripažinti organizacijas, kurios atitinka Bendrijos lygiu nustatytus reikalavimus.
(39)  Veikiančios ir besikuriančios gamintojų organizacijos gali prisidėti prie vyno sektoriaus poreikių tenkinimo, kaip apibrėžta Bendrijos lygiu. Jų naudingumas turėtų pasireikšti nariams siūlomų paslaugų apimtimi ir veiksmingumu. Tas pat pasakytina apie sektoriaus organizacijas. Todėl valstybės narės turėtų pripažinti organizacijas, kurios atitinka Bendrijos lygiu nustatytus reikalavimus. Tačiau, siekiant išvengti painiavos, reikėtų atskirti šių dviejų tipų organizacijų galias.
Pakeitimas 30
42 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(42)  Prekybos srautų kontrolė yra pirmiausia administravimo, kuris turi būti vykdomas lanksčiai, klausimas. Todėl sprendimą nustatyti licencijų reikalavimus turi priimti Komisija, atsižvelgdama į importo ir eksporto licencijų poreikį atitinkamoms rinkoms administruoti ir visų pirma nagrinėjamųjų produktų importui kontroliuoti. Tačiau tokių licencijų bendrieji reikalavimai turėtų būti nustatyti šiame reglamente.
(42)  Prekybos srautų kontrolė yra pirmiausia administravimo klausimas, o jis, administruojant atitinkamas rinkas ir visų pirma kontroliuojant nagrinėjamųjų produktų importą, turi būti sprendžiamas lanksčiai. Tačiau atitinkamų licencijų bendrieji reikalavimai turėtų būti nustatyti šiame reglamente.
Pakeitimas 31
43 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(43)  Jeigu yra numatytos importo ir eksporto licencijos, turi būti pateikiamas užstatas, užtikrinantis, kad bus įvykdyti sandoriai, kuriems suteiktos licencijos.
Išbraukta.
Pakeitimas 32
46 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(46)  Kad tinkamai veiktų vyno rinka ir visų pirma siekiant išvengti rinkos sutrikimų, turi būti numatyta galimybė uždrausti įvežimo ar išvežimo perdirbti tvarką. Kad šio pobūdžio rinkos administravimo priemonė būtų veiksminga, dažniausiai ją reikia taikyti nedelsiant. Todėl Komisijai reikia suteikti atitinkamus įgaliojimus.
(46)  Kad tinkamai veiktų vyno rinka ir visų pirma siekiant išvengti rinkos sutrikimų, turi būti numatyta galimybė uždrausti įvežimo ar išvežimo perdirbti tvarką.
Pakeitimas 33
55 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(55)  Kadangi dar nenusistovėjo rinkos pusiausvyra ir reikia laiko, kol įsigalios papildomos priemonės (pvz., išnaikinimo schema), tikslinga pratęsti draudimą sodinti vynmedžius iki 2013 m. gruodžio 31 d., tačiau nuo tos datos šį draudimą reikia galutinai panaikinti, kad konkurencingi gamintojai galėtų laisvai reaguoti į rinkos sąlygas.
(55)  Kadangi dar nenusistovėjo rinkos pusiausvyra ir reikia laiko, kol įsigalios papildomos priemonės (pvz., išnaikinimo schema), tikslinga teoriškai pratęsti draudimą sodinti vynmedžius iki 2013 m. gruodžio 31 d. 2012 metais reikėtų patikrinti patvirtintų 2007 m. vyno rinkos reformos priemonių veiksmingumą ir priimti sprendimą palikti galioti arba atšaukti sodinimo teisių tvarką.
Pakeitimas 34
55 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(55a)  Vis dėlto reikia užtikrinti kuo didesnį lankstumą suteikiant sodinimo teises, kad konkurencingi gamintojai galėtų laisvai reaguoti į rinkos sąlygas.
Pakeitimas 35
55 B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(55b)  Kai tik rinkos padėtis pastebimai pagerės, remiantis lankstumo sąlyga, atitinkamų regionų vynininkystės ūkiams ir tokio kokybės lygio produktams, kurių prekybos apimtis gali didėti, bus galima skirti papildomų terminuotų sodinimo teisių.
Pakeitimas 36
58 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(58)  Be to, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama perleisti atsodinimo teises kitai valdai, griežtai tokį perleidimą kontroliuojant ir tik tuo atveju, jei teisių perleidimu siekiama kokybės arba jis yra susijęs su skiepų daigynams skirtais plotais arba su dalies valdos perleidimu. Tokie perleidimai vykdomi toje pačioje valstybėje narėje.
(58)  Be to, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama perleisti atsodinimo teises kitai valdai, griežtai tokį perleidimą kontroliuojant ir tik tuo atveju, jei teisių perleidimu siekiama kokybės arba jis yra susijęs su skiepų daigynams skirtais plotais arba su dalies valdos perleidimu.
Pakeitimas 37
62 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(62a)  Prieš teikdama pasiūlymą dėl sodinimo teisių suteikimo plotams, kuriems netaikomi vyno su saugoma kilmės vietos arba saugoma geografine nuoroda produkto specifikacijos apribojimai, liberalizavimo, Komisija turėtų įvertinti papildomų ir finansinės pusiausvyros užtikrinimo priemonių poveikį.
Pakeitimas 38
63 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(63)  Valstybių narių, kurios pagamina mažiau kaip 25 000 hektolitrų vyno per metus, gamyba nedaro didelės įtakos rinkos pusiausvyrai. Todėl tas valstybes nares reikėtų atleisti nuo pereinamojo laikotarpio draudimo sodinti vynmedžius, tačiau jos neturėtų dalyvauti išnaikinimo schemoje.
(63)  Valstybių narių, kurios pagamina mažiau kaip 25 000 hektolitrų vyno per metus, gamyba nedaro didelės įtakos rinkos pusiausvyrai. Todėl tas valstybes nares reikėtų atleisti nuo pereinamojo laikotarpio draudimo sodinti vynmedžius, tačiau, kol gamins mažiau negu 25 000 hektolitrų vyno per metus, jos neturėtų dalyvauti išnaikinimo schemoje.
Pakeitimai 39 ir 322
67 KONSTATUOJAMOJI DALIS
Kad išnaikinti plotai būtų atsakingai tvarkomi, išmokas reikia skirti atsižvelgiant į tai, ar atitinkami gamintojai laikosi galiojančių aplinkosaugos taisyklių. Jei nustatoma, kad tokios taisyklės pažeidžiamos, išmokos turėtų būti atitinkamai mažinamos.
Išbraukta.
Pakeitimas 40
4 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  Valstybės narės atsakingos už paramos programas ir užtikrina, kad programos būtų rengiamos ir vykdomos objektyviai atsižvelgiant į atitinkamų gamintojų ekonominę padėtį ir visiems gamintojams sudarant vienodas sąlygas.
2.  Valstybės narės yra atsakingos už paramos programų įgyvendinimą ir užtikrina, kad programos būtų rengiamos ir vykdomos objektyviai atsižvelgiant į atitinkamų gamintojų ekonominę padėtį ir visiems gamintojams sudarant vienodas sąlygas.
Pakeitimas 41
4 STRAIPSNIO 3 DALIS
3.  Parama neteikiama:
Išbraukta.
a) mokslinių tyrimų projektams ir tokių projektų rėmimo priemonėms;
b)  Reglamente (EB) Nr. 1698/2005 numatytoms priemonėms.
Pakeitimas 42
5 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PASTRAIPA
1.  Pirmą kartą iki 2008 m. balandžio 30 d. kiekviena II priede minima valstybė narė gamintoja Komisijai pateikia penkerių metų paramos programos projektą, kuriame pagal šį skyrių numatytos priemonės (toliau – "paramos programa").
1.  Pirmą kartą iki metų nuo šio reglamento įsigaliojimo vasario 15 d. kiekviena II priede minima valstybė narė gamintoja Komisijai pateikia penkerių metų paramos programos projektą, kuriame pagal šį skyrių numatytos priemonės (toliau – "paramos programa").
Pakeitimas 43
5 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 A PASTRAIPA (nauja)
Visos valstybės narės, pateikusios pirminę paramos programą, per metus gali pateikti Komisijai pakoreguotą jos versiją, nes atrodo, kad kai kurios pirminėje programoje numatytos priemonės yra nesuderinamos, todėl gali kilti grėsmė nuosekliam jos įgyvendinimui. Pakoreguota paramos programa įsigalioja po dviejų mėnesių nuo jos pateikimo datos.
Pakeitimas 44
5 STRAIPSNIO 1 DALIES 2 PASTRAIPA
Paramos priemonės sudaromos tokiu geografiniu lygiu, kokį valstybės narės mano esant tinkamiausią. Prieš pateikiant paramos programą Komisijai, atitinkamu teritoriniu lygiu ji aptariama su kompetentingomis institucijomis ir organizacijomis.
Paramos priemonės sudaromos tokiu geografiniu lygiu, kokį valstybės narės, bendradarbiaudamos su regioninės ir vietinės valdžios institucijomis, mano esant tinkamiausią. Prieš pateikiant paramos programą Komisijai, ji aptariama su regioniniu ir vietiniu lygiais kompetentingomis institucijomis, organizacijomis, gamintojų organizacijomis, jų komercinėmis įmonėmis ir sektoriaus tarpšakinėms organizacijomis.
Pakeitimas 45
5 STRAIPSNIO 1 DALIES 3 PASTRAIPA
Kiekviena valstybė narė pateikia vieną programos projektą, kuriame galima atsižvelgti į regiono specifiką.
Kiekviena valstybė narė pateikia vieną programos projektą, kuriame galima atsižvelgti į regiono specifiką, tačiau visada atsižvelgia į tų vietovių poreikius, kuriose sąlygos tam tikrų vynuogių rūšių auginimui ir vyno gamybai yra sunkiausios (įskaitant kalnų vietoves).
Pakeitimas 46
5 STRAIPSNIO 1 A DALIS (nauja)
1a.  Rengdamos paramos programas valstybės narės gali nustatyti ir apibrėžti šio reglamento 54 straipsnyje numatytų vyno gamintojų organizacijų vaidmenį.
Pakeitimas 47
5 STRAIPSNIO 2 DALIES 1 PASTRAIPA
2.  Paramos programos taikomos po trijų mėnesių nuo jų pateikimo Komisijai dienos.
2.  Paramos programas Komisija patvirtina per 30 dienų nuo pateikimo. Jos taikomos po dviejų mėnesių nuo jų patvirtinimo dienos.
Pakeitimas 48
5 STRAIPSNIO 2 DALIES 2 PASTRAIPA
Tačiau jeigu pateikta programa neatitinka šiame skyriuje numatytų reikalavimų, Komisija apie tai informuoja valstybę narę. Tokiu atveju valstybė narė Komisijai pateikia pataisytą programą. Pataisytoji programa taikoma po dviejų mėnesių nuo pranešimo dienos, nebent neatitikimas nebūtų ištaisytas – šiuo atveju taikoma ši pastraipa.
Tačiau jeigu pateikta programa neatitinka šiame skyriuje numatytų reikalavimų, Komisija per trisdešimt dienų apie tai informuoja valstybę narę. Tokiu atveju valstybė narė Komisijai pateikia pataisytą programą. Pataisytoji programa taikoma po vieno mėnesio nuo Komisijos patvirtinimo dienos, nebent neatitikimas nebūtų ištaisytas – šiuo atveju taikoma ši pastraipa.
Pakeitimas 49
7 STRAIPSNIO PIRMA PASTRAIPA
Paramos programos apima skatinimo trečiųjų šalių rinkose priemones remiantis 9 straipsniu.
Paramos programos apima skatinimo rinkose ir rinkų pažinimo priemones remiantis 9 straipsniu.
Pakeitimas 50
7 STRAIPSNIO ANTROS PASTRAIPOS AA PUNKTAS (naujas)
aa) sektoriaus restruktūrizavimą;
Pakeitimas 51
7 STRAIPSNIO ANTROS PASTRAIPOS A B PUNKTAS (naujas)
ab) krizių prevenciją;
Pakeitimas 52
7 STRAIPSNIO ANTROS PASTRAIPOS D A DALIS (nauja)
da) mokslinius tyrimus ir vystymąsi;
Pakeitimas 53
7 STRAIPSNIO ANTROS PASTRAIPOS D B PUNKTAS (naujas)
db) metodus vynuogių auginimo srityje ir aplinkos apsaugos normas;
Pakeitimas 54
7 STRAIPSNIO ANTROS PASTRAIPOS D C PUNKTAS (naujas)
dc) vynuogių ir vyno kokybės gerinimą;
Pakeitimas 55
7 STRAIPSNIO ANTROS PASTRAIPOS D D PUNKTAS (naujas)
dd) privatų vyno, alkoholio ir misos saugojimą;
Pakeitimas 56
7 STRAIPSNIO 2 A ir 2 B PASTRAIPOS (naujos)
Tais pačiais vyno metais gamintojas gali naudotis daugiau kaip viena priemone.
Valstybės narės, Komisijai pritarus, taip pat gali į paramos programas įtraukti naujų priemonių.
Pakeitimas 57
8 STRAIPSNIO 1 A DALIS (nauja)
1a.  Pagal 1 dalį nustatyta suma – neįskaitant skatinimo priemonių – negali būti mažesnė už tai valstybei narei 2008 m. restruktūrizavimui skirtą sumą.
Pakeitimas 58
9 STRAIPSNIO ANTRAŠTINĖ DALIS
Reklama trečiųjų šalių rinkose
Reklama ir rinkų pažinimas
Pakeitimas 59
9 STRAIPSNIO 1 DALIS
1.  Parama pagal šį straipsnį skiriama informavimui apie Bendrijos vynus trečiosiose šalyse ir jo reklamai, tokiu būdu didinant jų konkurencingumą tose šalyse.
1.  Parama pagal šį straipsnį skiriama informavimui apie Bendrijos vynus ir jo reklamai, tokiu būdu didinant jų konkurencingumą
a) vidaus rinkoje,
b) trečiosiose šalyse.
Pakeitimas 60
9 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  1 dalyje minimos priemonės skiriamos vynams, kuriems suteikta kilmės vietos arba geografinė nuoroda, arba vynams su vynuogių veislių nuoroda.
2.  1 dalyje minimos priemonės skiriamos vynams, kuriems suteikta saugoma kilmės vietos arba saugoma geografinė nuoroda. Kitiems vartojimui skirtiems vynams taikomos tik 1 dalies a punkto nuostatos.
Pakeitimas 61
9 STRAIPSNIO 2 A DALIS (nauja)
2a.  1 dalies a punkte minimos priemonės gali būti:
a) atsakingo vyno vartojimo ir informavimo apie produktą ir jo savybes skatinimo veiksmai;
b) rinkos žinių gerinimo veiksmai siekiant rinkos vystymosi ir geresnio ekonominių operacijų vykdytojų informavimo užtikrinimo,
kuriuos gali vykdyti tarpšakinės organizacijos, kaip nurodyta 55 straipsnyje, arba bet kokia kita lygiavertė atstovų organizacija.
c) skatinimo ir informavimo priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos pripažinimą, pabrėžiant jų teikiamą naudą kokybės, aplinkos saugumo ir aplinkos apsaugos požiūriais.
Pakeitimas 62
9 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮŽANGINĖ DALIS
3.  1 dalyje minimos priemonės gali būti:
3.  1 dalies b punkte minimos priemonės gali būti taikomos kaip:
Pakeitimas 63
9 STRAIPSNIO 3 DALIES A PUNKTAS
a) viešųjų ryšių, skatinimo arba informavimo priemonės, kurių tikslas visų pirma yra pabrėžti Bendrijos produktų pranašumus, ypač kokybės, maisto saugos arba aplinkosaugos atžvilgiu;
a) viešųjų ryšių, skatinimo arba informavimo priemonės, kurių tikslas visų pirma yra pabrėžti Bendrijos produktų, jų kilmės nuorodų ir prekės ženklų pranašumus, ypač kokybės, teigiamo poveikio sveikatai, maisto saugos arba aplinkosaugos atžvilgiu;
Pakeitimas 64
9 STRAIPSNIO 3 DALIES B PUNKTAS
b) dalyvavimas tarptautinio masto renginiuose, mugėse arba parodose;
b) individualus ar kolektyvinis dalyvavimas tarptautinio masto renginiuose, mugėse arba parodose;
Pakeitimas 65
9 STRAIPSNIO 3 DALIES C PUNKTAS
c) informavimo kampanijos, ypač dėl Bendrijos sistemų, taikomų kilmės vietos, geografinėms nuorodoms ir ekologiškai produkcijai;
c) informavimo kampanijos, ypač dėl Bendrijos sistemų, taikomų kilmės vietos, geografinėms nuorodoms, ekologiškai produkcijai ir vynų ženklinimui etiketėmis;
Pakeitimas 66
9 STRAIPSNIO 3 DALIES C A PUNKTAS (naujas)
ca) paramos vyno produktų geografinių nuorodų apsaugai tarptautiniu lygmeniu programoms ir veiksmams arba tyrimams, susijusiems su kova su vyno produktų falsifikavimu trečiosiose šalyse ir su techninėmis bei fitosanitarinėmis kliūtimis;
Pakeitimas 67
9 STRAIPSNIO 3 DALIES D PUNKTAS
d) naujų rinkų tyrimas siekiant išplėsti pardavimo rinkas;
d) rinkų, kurias reikia atkurti, plėtoti, ir naujų rinkų tyrimas, siekiant išplėsti pardavimo rinkas;
Pakeitimas 68
9 STRAIPSNIO 3 DALIES E A PUNKTAS (naujas)
ea) švietimo priemonės, pagrįstos saikingo vyno vartojimo teigiamo poveikio moksliniais tyrimais; atsakingo vyno vartojimo propagavimo ir informavimo apie produktą ir jo savybes priemonės, pagrįstos atitinkamais moksliniais tyrimais;
Pakeitimas 69
9 STRAIPSNIO 3 DALIES E B PUNKTAS (naujas)
eb) rinkos žinių gerinimo veiksmai siekiant rinkos vystymosi ir geresnio ekonominių operacijų vykdytojų informavimo užtikrinimo.
Pakeitimas 70
9 STRAIPSNIO 3 A DALIS (nauja)
3a.  Pirmenybė teikiama ES ekonominių operacijų vykdytojų partneryste grindžiamai veiklai.
Pakeitimas 71
9 STRAIPSNIO 4 DALIS
4.  Bendrijos indėlis remiant reklamos priemones yra ne didesnis kaip 50 % reikalavimus atitinkančių išlaidų.
4.  Parama restruktūrizavimo skatinimo veiksmams skiriama padengiant realias veiklos įgyvendinimo išlaidas ir bet kokiu atveju yra ne didesnė kaip 50 % išlaidų. Regionuose, kurie pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo1, priskiriami konvergencijos regionams, Bendrijos indėlis į reklamos išlaidas neturi viršyti 75 %.
Tačiau šis indėlis gali būti didinamas iki 100 % tų programų atveju, kurių tikslas – vyno produktų geografinių nuorodų apsauga tarptautiniu lygmeniu ir parama veiksmams arba studijoms, susijusiems su kova su vyno produktų falsifikavimu trečiosiose šalyse ir su techninėmis bei fitosanitarinėmis kliūtimis;
__________________________________
1 OL L 210, 2006 7 31, p. 25. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1989/2006 (OL L 411, 2006 12 30, p. 6.)
Pakeitimas 72
9 STRAIPSNIO 5 DALIS
5.  Valstybės narės skiria bent jau sumą, kuri reklamai trečiųjų šalių rinkose numatyta II priede. Tokiu būdu sukauptos lėšos kitoms priemonėms neskiriamos.
5.  Valstybės narės skiria bent jau sumą, kuri rinkos pažinimo priemonėms ir reklamai Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių rinkose numatyta II priede. Tokiu būdu sukauptos lėšos kitoms priemonėms neskiriamos.
Pakeitimas 73
9 STRAIPSNIO 5 A DALIS(nauja)
5a.  1 dalyje minimų vynų, gaminamų tose vietovėse, kuriose vynuogių auginimo ir vyno gamybos sąlygos sunkios (įskaitant kalnų vietoves), atveju įgyvendinamos specialios priemonės, kurios turės būti numatytos kartu su šių vietovių regioninėmis ir vietinėmis valdžios institucijomis.
Pakeitimas 74
10 STRAIPSNIO 3 DALIES 1A PASTRAIPA (nauja)
1a.  Įprastinis natūraliai pasenusių vynuogynų atnaujinimas vietovėse, kurioms taikomos saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos, gali būti remiamas, neviršijant 50 % lėšų, numatytų šio straipsnio 6 dalyje.
Pakeitimas 75
10 STRAIPSNIO 3 DALIES ANTRA PASTRAIPA
Įprastam natūraliai pasenusių vynuogynų atnaujinimui parama neskiriama.
Išbraukta.
Pakeitimas 76
10 STRAIPSNIO 5 DALIES A PUNKTAS
a) nepaisant V antraštinės dalies II skyriaus nuostatų, leidimas tam tikrą laikotarpį kultivuoti vienu metu ir senus, ir naujus vynuogynus suteikiamas ne ilgiau kaip trejiems metams iki sodinimo teisėms taikomo pereinamojo laikotarpio pabaigos, t. y. vėliausiai iki 2013 m. gruodžio 31 d.;
a) nepaisant V antraštinės dalies II skyriaus nuostatų, leidimas tam tikrą laikotarpį kultivuoti vienu metu ir senus, ir naujus vynuogynus suteikiamas ne ilgiau kaip trejiems metams;
Pakeitimas 77
10 A STRAIPSNIS (naujas)
10a straipsnis
Sektoriaus restruktūrizavimas
1.  Paramos sektoriaus restruktūrizavimui priemonių tikslas – vystyti subjektų bendrą veiklą, siekiant struktūriniu vystymusi padidinti vyno gamintojų konkurencingumą.
2.  Pagalba skiriama remiantis pagal paramos programą teikiamais vystymosi projektais, susijusiais su viena ar keliomis iš šių veiklos rūšių:
a) sudėtingos daugiaregionės pasiūlos sistemos;
b) priemonės, skirtos pasiūlai sutelkti;
c) realių veiklos ir strateginių paslaugų pasidalijimas tarp ES įmonių;
d) įrangos ir gamybos etapų valdymas;
e) rinkos žinių ir valdymo vystymas;
f) naujovių plėtra.
3.  Parama restruktūrizavimo skatinimo veiksmams skiriama padengiant realias veiklos įgyvendinimo išlaidas ir bet kokiu atveju yra ne didesnė kaip 50 % išlaidų. Regionuose, kurie pagal Reglamentą (EB) Nr. 1083/2006 priskiriami konvergencijos regionams, Bendrijos indėlis į reklamos išlaidas neturi viršyti 75 %.
Pakeitimas 78
10 B STRAIPSNIS (naujas)
10b straipsnis
Krizių prevencija
1.  Krizių prevencija laikomi visi auginimo, žemės ūkio ir vynininkystės metodai, kuriais siekiama sumažinti užauginamų vynuogių kiekius arba vynuogių perdirbimo į vyną našumą.
2.  Parama krizių prevencijos priemonėms gali būti teikiama kaip kompensacija, proporcinga užaugintų vynuogių arba pagaminto vyno kiekių sumažėjimui panaudojus nustatytą metodą.
3.  Atsižvelgdama į savo ypatumus, kiekviena valstybė narė pasirenka metodus, padedančius pasiekti šiuos tikslus. Vykdymo priemonėse, priimtose vadovaujantis 104 straipsnyje nustatyta procedūra, nurodomos maksimalios paramos sumos ir leistini metodai.
Pakeitimas 79
11 STRAIPSNIO 1 DALIS
1.  Šiame straipsnyje žaliasis derlius – visiškas neprinokusių vynuogių kekių sunaikinimas arba pašalinimas taip iki nulio sumažinant derlių iš atitinkamo sklypo.
1.  Šiame straipsnyje žaliasis derlius – visiškas neprinokusių vynuogių kekių sunaikinimas arba pašalinimas taip iki nulio sumažinant derlių iš atitinkamo ploto.
Pakeitimas 80
11 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  Parama žaliajam derliui padės atstatyti pasiūlos ir paklausos balansą Bendrijos vyno rinkoje, kad būtų galima išvengti rinkos krizės.
2.  Parama žaliajam derliui padės atstatyti pasiūlos ir paklausos balansą Bendrijos vyno rinkoje, kad būtų galima išvengti rinkos krizės ir gaminti kokybiškesnius produktus.
Pakeitimas 81
11 STRAIPSNIO 3 DALIES ANTRA PASTRAIPA
Išmoka neturi būti didesnė kaip 50 % tiesioginių išlaidų už vynuogių kekių sunaikinimą arba pašalinimą ir prarastų pajamų dėl vynuogių kekių sunaikinimo arba pašalinimo.
Išmoka neturi būti didesnė kaip 75 % tiesioginių išlaidų už vynuogių kekių sunaikinimą arba pašalinimą ir prarastų pajamų dėl vynuogių kekių sunaikinimo arba pašalinimo.
Pakeitimas 82
11 STRAIPSNIO 4A DALIS (nauja)
4a.  Suinteresuotos valstybės narės nustato kontrolės priemones, kurios turi būti taikomos 100 proc. pareiškėjų.
Pakeitimas 83
13 A STRAIPSNIS (naujas)
13a straipsnis
Moksliniai tyrimai ir vystymasis
1.  Paramos moksliniams tyrimams ir vystymuisi tikslas – finansuoti mokslinių tyrimų veiksmus, kuriais siekiama geriau pažinti rinką ir gerinti nagrinėjamų produktų kokybę, didžiausią dėmesį skiriant jų atsekamumui, poveikiui aplinkai, sveikatos apsaugai, tipiškumui ir genetiniam tobulinimui.
2.  Bendrijos parama mokslinių tyrimų ir vystymosi projektams negali būti didesnė kaip 50 proc. išlaidų.
Pakeitimas 84
13 B STRAIPSNIS (naujas)
13b straipsnis
Pasėlių auginimas ir aplinkos apsaugos standartai
1.  Konkretūs žemės ūkio metodai, aplinkos apsaugos, fitosanitarijos ir kiti standartai nustatomi visų rūšių vynams.
Šių metodų ir standartų tikslas – prisidėti prie aplinkos apsaugos, pirminės produkcijos kontrolės, derlingumo mažinimo ir kokybės didinimo.
2.  Vynuogių augintojams, kurie laikosi šių metodų ir standartų, skiriamos išmokos už kiekvieną hektarą teritorijos, naudojamos laikantis šių įsipareigojimų.
3.  Minėtieji metodai ir standartai apibrėžiami Bendrijos lygmeniu, paskui detalizuojami atsižvelgiant į konkrečias valstybių narių ir regionų sąlygas.
4.  Pareiga pagal šį straipsnį kontroliuoti ir prireikus administruoti programas, siekiant, kad vynuogių augintojai laikytųsi įsipareigojimų, visų pirma tenka sektorinėms organizacijoms, jeigu valstybės narės tam pritaria.
5.  2 dalyje numatyto finansavimo suma ir šio straipsnio taikymo tvarka nustatoma pagal 104 straipsnyje apibrėžtą procedūrą.
Pakeitimas 85
13 C STRAIPSNIS (naujas)
13c straipsnis
Vynuogių ir vyno kokybės gerinimas
1.  Vynuogių kokybės gerinimu laikomi bet kokie auginimo būdai ir agronominiai metodai, lemiantys produkcijos kokybės pagerėjimą, išmatuojamą remiantis objektyviais kriterijais.
2.  Vyno kokybės gerinimu laikomi veiksmai, kuriais siekiama gerinti prekybai skirto vyno kokybę, užtikrinant vynininkystės produktų pardavimo rinkoje galimybes, o konkrečiai – maistinio alkoholio pramonės, šiuos produktus tradiciškai naudojančios savo produkcijos gamybai, aprūpinimą.
3.  Parama kokybės gerinimo priemonėms gali būti teikiama skiriant vienodo dydžio kompensaciją.
4.  Parama vynuogių kokybės gerinimo priemonėms taikoma vynuogynams, kuriuose auginamos vynuogės, skirtos vyno su saugoma kilmės vietos arba saugoma geografine nuoroda gamybai.
5.  Vykdymo priemonėse, priimamose vadovaujantis 104 straipsnyje įtvirtinta procedūra, nustatomi didžiausi importuojamų produktų kiekiai, leistini metodai ir alternatyvios pardavimo rinkos.
6.  Valstybės narės, atsižvelgdamos į savo ypatumus, nustato metodus, padedančius siekti šių tikslų, ir mokėjimų sumas, įvertindamos tiesiogines metodo įgyvendinimo išlaidas.
Pakeitimas 86
13 D STRAIPSNIS (naujas)
13d straipsnis
Privatus vyno, alkoholio ir misos saugojimas
1.  Nustatoma privataus vyno, alkoholio ir misos saugojimo paramos taikymo tvarka.
2.  Norint gauti paramą saugoti, reikia pateikti pasirašytą vyno, alkoholio ir misos gamintojų ir intervencinių organizacijų sutartį. Sutartis pasirašoma nuo gruodžio 16 d. iki kitų metų vasario 15 d., jos galiojimo terminas negali būti ilgesnis nei iki lapkričio 30 d. ir ne trumpesnis kaip:
– iki rugpjūčio 1 d. – misai;
– iki rugsėjo 1 d. – vynui, išskyrus 27 straipsnyje nurodytą vyną.
3.  Komisija teikia ataskaitą, kurioje aptariamas privataus saugojimo priemonės taikymas ir teikiami pasiūlymai pratęsti šios priemonės taikymą, ją pakoreguoti ar panaikinti.
Pakeitimas 87
14 STRAIPSNIS
14 straipsnis
Išbraukta.
Kompleksinis paramos susiejimas
Nustačius, kad ūkininkai bet kuriuo metu per penkerių metų laikotarpį nuo išmokų, gautų pagal restruktūrizavimo ir persikvalifikavimo paramos programas, arba bet kuriuo metu per vienerius metus nuo išmokų pagal paramos neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimui programas nesilaikė teisės aktais nustatytų valdymo reikalavimų ir Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 3 ir 7 straipsniuose nurodytų geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų, išmokos suma, kai reikalavimų nesilaikymo priežastis yra ūkininko tyčiniai veiksmai arba neveikimas, turi būti visiškai arba iš dalies sumažinama arba neišmokama, atsižvelgiant į nustatyto pažeidimo sunkumą, mąstą, pastovumą ir pasikartojimą, o prireikus, ūkininkui nurodoma grąžinti išmoką pagal minėtose nuostatose nurodytas sąlygas.
Taisyklės dėl dalinio arba viso atitinkamos valstybės narės pagalbos sumažinimo, arba grąžinimo, nustatomos pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 144 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą.
Pakeitimas 88
15 STRAIPSNIO 1 A DALIS (nauja) 1 a.
1a.  Prie 1 dalyje numatytų ataskaitų pridedami pasiūlymai koreguoti paramos programas tinkamai pagrįstais atvejais norint padidinti šių programų veiksmingumą.
Pakeitimas 89
17 STRAIPSNIS
17 straipsnis
Išbraukta.
Lėšų skyrimas kaimo plėtrai
1.  Nuo 2009 biudžetinių metų 2 dalyje nustatytos sumos, pagrįstos ankstesnėmis išlaidomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999, skirtos intervencijoms siekiant sureguliuoti žemės ūkio rinkas, kaip tai nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 3 straipsnio 1 dalyje, skiriamos kiekvienais kalendoriniais metais kaip papildomos Bendrijos lėšos priemonėms tuose vynininkystės regionuose, kuriuose vykdoma pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 finansuojama kaimo plėtros programa.
2.  Nurodytais kalendoriniais metais skiriamos tokios sumos:
-  2009 m.: 100 mln. EUR,
-  2010 m.: 150 mln. EUR,
-  2011 m.: 250 mln. EUR,
-  2012 m.: 300 mln. EUR,
-  2013 m.: 350 mln. EUR,
- nuo ir po 2014 m.: 400 mln. EUR.
3.  2 dalyje nurodytos sumos paskirstomos valstybėms narėms pagal III priedo nuostatas.
Pakeitimas 90
II A ANTRAŠTINĖ DALIS (nauja), 17 A STRAIPSNIS (naujas)
IIA ANTRAŠTINĖ DALIS
RINKOS MECHANIZMAI
17a straipsnis
Naudojimo parama
Nustatoma parama, kai naudojama:
a) koncentruota vynuogių misa,
b) koncentruota rektifikuotą vynuogių misa,
pagaminta Bendrijoje, jei ji naudojama didinti alkoholio koncentracijai vyno produktų, kurių alkoholio koncentraciją leidžiama padidinti pagal šį reglamentą.
Pakeitimas 91
19 STRAIPSNIO 2 DALIES ANTRA PASTRAIPA
Komisija gali nuspręsti papildyti IV priedo vynuogių produktų sąrašą naujomis kategorijomis.
Išbraukta.
Pakeitimas 92
20 STRAIPSNIS
Šiame skyriuje nurodomi patvirtinti vynininkystės metodai ir taikomi apribojimai bei procedūra, pagal kurią Komisija gali nuspręsti kokie metodai ir apribojimai gali būti naudojami gaminant ir parduodant šiame reglamente nurodytus produktus.
Šiame skyriuje nurodomi patvirtinti vynininkystės metodai ir apribojimai, taikomi gaminant šiame reglamente nurodytus produktus.
Pakeitimas 93
21 STRAIPSNIO 1 DALIES PIRMA PASTRAIPA
1.  Gaminant Bendrijoje šiame reglamente nurodytus produktus gali būti naudojami tik Bendrijos teisės aktais patvirtinti vynininkystės metodai.
1.  Gaminant Bendrijoje šiame reglamente nurodytus produktus gali būti naudojami tik IVa, V ir VI prieduose nurodyti vynininkystės metodai ir procesai bei nustatyti apribojimai.
Pakeitimas 94
21 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  Patvirtinti vynininkystės metodai gali būti naudojami tik tinkamai produkto fermentacijai, tinkamam išlaikymui ir tinkamam rafinavimui užtikrinti.
2.  Patvirtinti vynininkystės metodai gali būti naudojami tik tinkamai produkto fermentacijai, tinkamam išlaikymui ir tinkamam rafinavimui užtikrinti vadovaujantis Europos tradiciniais gamybos būdais.
Pakeitimas 95
21 STRAIPSNIO 2 A DALIS (nauja)
2a.  Jei gaminant vyną naudojamos genetiškai modifikuotos mielės, tai turi būti aiškiai nurodoma galutiniams produktų vartotojams ant pardavimo pakuotės žodžiais "pagaminta naudojant genetiškai modifikuotus organizmus".
Pakeitimas 96
21 STRAIPSNIO 5 DALIS
5.  Tačiau gaminant eksportui skirtus produktus, kuriems taikomas šis reglamentas, naudojami Tarptautinės vynuogių ir vyno organizacijos (OIV) pripažinti vynininkystės metodai ir apribojimai, o ne Bendrijos patvirtinti vynininkystės metodai ir apribojimai.
Išbraukta.
Gamintojai apie tokią gamybą praneša atitinkamai valstybei narei, kuri patikrina, ar laikomasi eksporto reikalavimų.
Pakeitimas 97
23 STRAIPSNIO 1 DALIS
1.  Išskyrus V priede nurodytus sodrinimo, parūgštinimo ir rūgštingumo sumažinimo vynininkystės metodus ir VI priede nurodytus apribojimus, leidimas naudoti vyninkystės metodus ir taikomi apribojimai gaminant ir laikant šiame reglamente nurodytus produktus nustatomi pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą.
1.  V priede nurodomi sodrinimo, parūgštinimo ir rūgštingumo sumažinimo vynininkystės metodai ir procesai.
Pakeitimas 98
23 STRAIPSNIO 1 A DALIS (nauja)
1a.  Nuostatas, reglamentuojančias sieros dioksido kiekį, didžiausią lakiųjų rūgščių kiekį ir patvirtintus vynininkystės metodus bei procesus, ir nuostatas, reglamentuojančias likerinio vyno, putojančio vyno ir rūšinio putojančio vyno gamybą, teikia Komisija, vadovaudamasi 45 straipsnyje apibrėžta procedūra.
Pakeitimas 99
23 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  Valstybės narės gali leisti naudoti nepatvirtintus vynininkystės metodus eksperimentiniais tikslais pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą.
Išbraukta.
Pakeitimas 100
24 STRAIPSNIS
24 straipsnis
Išbraukta.
Patvirtinimo kriterijai
Komisija, patvirtindama vynininkystės metodus pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą,
a) remiasi Tarptautinės vynuogių ir vyno organizacijos (OIV) pripažintais metodais, taip pat dar nepatvirtintų vynininkystės metodų eksperimentinio naudojimo rezultatais;
b) atsižvelgia į žmonių sveikatos apsaugą;
c) atsižvelgia į galimą vartotojų suklaidinimo pavojų dėl jų įprastų lūkesčių ir suvokimo, atsižvelgdama į informacinių priemonių, galinčių panaikinti tokį pavojų, buvimą ir tinkamumą;
d) leidžia išsaugoti natūralias ir esmines vyno savybes ir nereikalauja ženkliai pakeisti tokio produkto sudėtį;
e) užtikrina priimtiną minimalų aplinkos apsaugos lygį;
f) laikosi bendrųjų vynininkystės metodų naudojimo ir tokio naudojimo apribojimo taisyklių, nurodytų atitinkamai III ir IV prieduose.
Pakeitimas 101
26 STRAIPSNIO PIRMA PASTRAIPA
Išsamios šio skyriaus ir III bei IV priedo taikymo taisyklės priimamos pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą.
Išsamios šio skyriaus ir IVa, V ir VI priedų taikymo taisyklės priimamos pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą.
Pakeitimas 102
26 STRAIPSNIO 2 PASTRAIPOS A PUNKTAS
a) patvirtintus putojančių vynų vynininkystės metodus ir apribojimus;
Išbraukta.
Pakeitimas 103
26 STRAIPSNIO ANTROS PASTRAIPOS B PUNKTAS
b) patvirtintus likerinių vynų vynininkystės metodus ir apribojimus;
Išbraukta.
Pakeitimas 104
26 STRAIPSNIO 2 PASTRAIPOS D PUNKTAS
d) vynininkystės metoduose naudojamų medžiagų grynumo ir identifikavimo specifikacijas, jei tai nėra nustatyta Bendrijos taisyklėmis;
d) vynininkystės metoduose naudojamų medžiagų grynumo ir identifikavimo specifikacijas, IVa ir V prieduose nustatytų vynininkystės metodų ir procesų apribojimus ir tam tikras naudojimo sąlygas;
Pakeitimas 105
26 STRAIPSNIO ANTROS PASTRAIPOS E PUNKTAS
e) patvirtintų vynininkystės metodų naudojimo administracines taisykles;
e) vynininkystės metodų naudojimo administracines taisykles, sprendimus, išimtis, leidžiančias nukrypti nuostatas, sąlygas ir sąrašus, pateikiamus IVa ir V prieduose;
Pakeitimas 106
26 STRAIPSNIO ANTROS PASTRAIPOS G A PUNKTAS (naujas)
ga) patvirtintus vynininkystės metodus ir procesus, kurie taikomi vynams, pagamintiems pagal 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, įgyvendinimo nuostatas1.
_____________
1 OL L 189, 2007 7 20, p. 1.
Pakeitimas 107
III ANTRAŠTINĖS DALIES II A SKYRIAUS (naujo) 26 A STRAIPSNIS (naujas)
IIa skyrius
Kokybę ir įvairovę užtikrinančios priemonės
26a straipsnis
Šalutinių produktų distiliavimas
1.  Per daug spausti sutraiškytas ar nesutraiškytas vynuoges ir spausti vyno nuosėdas draudžiama. Taip pat draudžiama dar kartą atlikti išspaudų fermentavimą kitais nei distiliavimo tikslais.
2.  Fiziniai ar juridiniai asmenys arba asmenų grupės, gaminančios vyną, privalo distiliuoti visus vyno gamybos šalutinius produktus.
3.  Alkoholio kiekis šalutiniuose produktuose yra ne mažesnis kaip 10 proc., palyginti su alkoholio kiekiu vyne, pagamintame tiesiogiai iš vynuogių. Išskyrus nukrypti leidžiančią nuostatą, kuri numatoma dėl techninių priežasčių pateisinamais atvejais, alkoholio kiekis negali būti mažesnis kaip 5 proc., kai vynas gaminamas iš vynuogių misos, iš rauginamos vynuogių misos arba iš jauno rauginamo vyno.
Jei tokios procentinės dalys nepasiekiamos, asmenys, kurie privalo atlikti distiliavimą, skiria jam tam tikrą savo gaminamo vyno kiekį, kad užtikrintų nustatytą procentinę vertę.
Kai kurių kategorijų gamintojams ir gamybos regionams valstybės narės gali numatyti nuo 2 dalies ir šios dalies pirmosios pastraipos nukrypti leidžiančių nuostatų. Šiose nukrypti leidžiančiose nuostatose numatoma galimybė tam tikromis sąlygomis, kurios bus nustatytos, ir atlikus patikriną pašalinti perdirbimo ir vyno gamybos šalutinius produktus iš rinkos.
4.  2 dalyje numatyta distiliavimo prievolė gali būti įvykdoma, kai 3 dalyje nurodytus produktus, o prireikus – ir vyną, distiliuoja kiti asmenys, išskyrus distiliuotojus, kurių sąrašas sudaromas vadovaujantis 104 straipsnyje nustatyta procedūra.
5.  Asmenys arba asmenų grupės, kurioms taikomos 2 dalyje nustatytos prievolės, jas gali vykdyti po patikrinimo ir tam tikromis sąlygomis, kurios bus nustatytos, pašalindami vyno gamybos šalutinius produktus iš rinkos.
6.  Distiliuotojams gali būti skiriama parama rinkti ir apdoroti šalutinius produktus. Šios paramos skyrimo sąlygos įtvirtintos įgyvendinimo reglamente.
7.  Jeigu tais metais, kurie išsiskiria išimtinėmis klimato sąlygomis, nepaisant teisės aktuose įtvirtintų vynuogių augimo priemonių, kuriomis siekiama, kad nebūtų produktų pertekliaus, tikimasi, kad bus labai didelis produktų kiekis, dėl kurio kyla grėsmė, kad bus stipriai sutrikdyta rinka, alkoholio kiekis šalutiniuose produktuose gali būti padidintas vadovaujantis 104 straipsnyje nustatyta procedūra, siekiant, kad į rinką nepatektų produktų pertekliaus. Šis kiekis gali atsižvelgiant į rinkos sąlygas būti padidintas kai kuriose valstybėse narėse arba kai kuriuose regionuose.
Tokiu atveju gamintojams skiriama nustatyto dydžio parama.
8.  Bet kokiu atveju taip distiliavus gautas alkoholis negali būti skirtas žmonėms vartoti.
Pakeitimas 108
III ANTRAŠTINĖS DALIES II A SKYRIAUS (naujo), 26 B STRAIPSNIS (naujas)
26b straipsnis
Parama perdirbimui
1.  Bendrija gali nuspręsti teikti paramą vynui perdirbti į maisto produktus, siekdama paremti vyno rinką bei geriamojo alkoholio sektorių, kuomet šis alkoholis yra tradiciškai naudojamas ir gali būti parduodamas.
2.  Parama teikiama pagal sutarčių, sudaromų tarp vyno gamintojų ir gamyklų, sistemą. Nustatoma mažiausia kaina, kurią gamyklos moka vyno gamintojams.
3.  Šios paramos teikimo tvarka nustatoma laikantis 104 straipsnyje numatytos procedūros.
Pakeitimas 109
27 STRAIPSNIS
1.  Šiame reglamente vartojamos tokios sąvokos:
1.  Šiame reglamente vartojamos tokios sąvokos:
"kilmės vieta" – regiono, konkrečios vietos arba, išskirtiniais atvejais, šalies pavadinimas, naudojamas apibūdinant vyną, likerinį vyną, putojantį vyną, gazuotą putojantį vyną, pusiau putojantį vyną arba vyną iš pernokusių vynuogių, jei šie produktai atitinka toliau nurodytus reikalavimus:
a) "kilmės vieta" – regiono, konkrečios vietos arba, išskirtiniais atvejais, mažos geografiniu požiūriu valstybės narės, pavadinimas, naudojamas apibūdinant vyną, likerinį vyną, putojantį vyną, pusiau putojantį vyną, vyną iš džiovintų vynuogių arba vyną iš pernokusių vynuogių, pagamintą tame regione, toje vietoje arba išskirtiniais atvejais toje valstybėje narėje, jei šie produktai atitinka toliau nurodytus reikalavimus:
i) jų kokybę ir savybes iš esmės arba išimtinai lėmė tam tikra geografinė aplinka su jai būdingais gamtos ir žmogaus veiklos veiksniais;
i) jų kokybę ir savybes iš esmės arba išimtinai lėmė tam tikra geografinė aplinka su jai būdingais gamtos ir žmogaus veiklos veiksniais;
ii) vynuogės, iš kurių pagaminti tokie produktai, yra užaugintos tik toje geografinėje vietovėje;
ii) vynuogės, iš kurių pagaminti tokie produktai, yra užaugintos tik toje geografinėje vietovėje;
iii) jie pagaminti iš Vitis vinifera veislei priklausančių vynmedžių rūšių.
iii) jie pagaminti iš Vitis vinifera veislei priklausančių vynmedžių rūšių.
iiia) jų gamyba, įskaitant perdirbimą ir ruošimą ir, jei reikia, gryninimą ir išpilstymą į butelius, vyksta tam tikroje apibrėžtoje geografinėje teritorijoje.
b) "geografinė nuoroda" – nuoroda į regioną, konkrečią vietą arba, išskirtiniais atvejais, į šalį, naudojama apibūdinant vyną, likerinį vyną, putojantį vyną, gazuotą putojantį vyną, pusiau putojantį vyną arba vyną iš pernokusių vynuogių, kai šie produktai atitinka toliau nurodytus reikalavimus:
b) "geografinė nuoroda" – nuoroda į regioną arba, išskirtiniais atvejais, į mažą geografiniu požiūriu valstybę narę, konkrečią vietą, naudojama apibūdinant vyną, likerinį vyną, putojantį vyną, pusiau putojantį vyną, vyną iš džiovintų vynuogių arba vyną iš pernokusių vynuogių, pagamintą tame regione, toje vietoje arba išskirtiniais atvejais toje valstybėje narėje, kai šie produktai atitinka toliau nurodytus reikalavimus:
i) jų kokybė, savybės ar reputacija iš esmės siejamos su jų geografine kilme;
i) jų kokybė, savybės ar reputacija iš esmės siejamos su jų geografine kilme;
ii) mažiausiai 85 % produkto gamybai naudojamų vynuogių yra išskirtinai iš tokios geografinės vietovės;
ii) mažiausiai 85 % produkto gamybai naudojamų vynuogių yra išskirtinai iš tokios geografinės vietovės;
jie pagaminti iš Vitis vinifera veislei priklausančių vynmedžių rūšių arba iš rūšių, išvestų sukryžminant Vitis vinifera rūšis su kitomis Vitis genties rūšimis.
iii) jie pagaminti iš Vitis vinifera veislei priklausančių vynmedžių rūšių.
iiia) jų gamyba, įskaitant perdirbimą ir ruošimą ir, jei reikia, gryninimą ir išpilstymą į butelius, vyksta tam tikroje apibrėžtoje geografinėje teritorijoje.
Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto iiia papunkčio ir b punkto iiia papunkčio nuostatų, vynas su kilmės vietos nuoroda arba geografine nuoroda gali būti gaminamas arba ruošiamas vietoje, esančioje visiškai šalia apibrėžtos geografinės teritorijos, jei suinteresuota valstybė narė nustatytomis sąlygomis aiškiai tai leidžia.
2.  Tradiciniai pavadinimai gali būti laikomi kilmės vietos nuoroda, kai jie
2.  Tradiciniai pavadinimai gali būti laikomi kilmės vietos nuoroda, kai jie
a) naudojami vynui pavadinti;
a) naudojami vynui pavadinti;
b) naudojami kaip nuoroda į geografinį pavadinimą;
b) naudojami kaip nuoroda į geografinį pavadinimą;
c) atitinka 1 dalies a punkto i–iii papunkčiuose nurodytas sąlygas.
c) atitinka 1 dalies a punkto i–iiia papunkčiuose nurodytas sąlygas.
3.  Kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos, įskaitant nuorodas į trečiosiose šalyse esančias geografines vietoves, saugomos Bendrijoje pagal šiame skyriuje pateiktas taisykles.
3.  Kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos, įskaitant nuorodas į trečiosiose šalyse esančias geografines vietoves, saugomos Bendrijoje pagal šiame skyriuje pateiktas taisykles.
3a.  Valstybės narės, atsižvelgdamos į sąžiningą ir tradicinę praktiką, gali nustatyti papildomas arba griežtesnes rūšinio vyno su saugoma kilmės vietos nuoroda ir saugoma geografine nuoroda charakteristikas arba gamybos, ruošimo ir pateikimo į rinką sąlygas ir charakteristikas.
Pakeitimas 110
28 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTAS
a) pavadinimas, kurį siekiama saugoti;
a) pavadinimas, kurį siekiama saugoti, su tradiciniais mažesnių geografinių vienetų pavadinimais, kurie kartu reiškia kilmės vietą;
Pakeitimas 111
28 STRAIPSNIO 2 DALIES 2 PASTRAIPOS ĮŽANGINĖ DALIS
Produkto specifikaciją sudaro:
Minimalią produkto specifikaciją sudaro:
Pakeitimas 112
28 STRAIPSNIO 2 DALIES 2 PASTRAIPOS -A PUNKTAS (naujas)
-a) pavadinimas, nurodomas saugojimo paraiškoje;
Pakeitimas 113
28 STRAIPSNIO 2 DALIES 2 PASTRAIPOS A PUNKTAS
a) vyno ir jo pagrindinių fizinių, cheminių, mikrobiologinių ir juslinių savybių apibūdinimas;
a) vyno ar vynų ir, jei reikia, jo ar jų pagrindinių fizinių, cheminių, mikrobiologinių arba juslinių savybių apibūdinimas;
Pakeitimas 114
28 STRAIPSNIO 2 DALIES 2 PASTRAIPOS A A PUNKTAS (naujas)
aa) auginimo būdai;
Pakeitimas 115
28 STRAIPSNIO 2 DALIES 2 PASTRAIPOS A B PUNKTAS (naujas)
ab) vynininkystės metodus ir specialiuosius vynininkystės metodus vynui gaminti;
Pakeitimas 116
28 STRAIPSNIO 2 DALIES 2 PASTRAIPOS C PUNKTAS
c) konkrečios geografinės vietovės ribų apibūdinimas;
c) konkrečios geografinės vietovės, kurioje auginamos vynuogės ir gaminamas, ruošiamas, gryninamas ir į butelius išpilstomas vynas, ribų apibūdinimas;
Pakeitimas 117
28 STRAIPSNIO 2 DALIES 2 PASTRAIPOS E PUNKTAS
e) vynuogių, iš kurių pagamintas vynas, veislės arba veislių pavadinimai;
e) vynuogių, iš kurių pagamintas vynas arba vynai, veislės arba veislių pavadinimai;
Pakeitimas 118
28 STRAIPSNIO 2 DALIES 2 PASTRAIPOS F PUNKTAS
f) duomenys, įrodantys kokybės, reputacijos ar savybių ir geografinės aplinkos bei geografinės kilmės ryšį;
f) duomenys, įrodantys:
i) vyno kokybės ar savybių ryšį su geografinės aplinka, nurodyta 27 straipsnio 1 dalies a punkte, arba tam tikrais atvejais
ii) apibrėžtos vyno kokybės, reputacijos ar kitos savybės ryšį su geografine kilmės vieta, nurodyta 27 straipsnio 1 dalies b punkte;
Pakeitimas 119
28 STRAIPSNIO 2 DALIES 2 PASTRAIPOS F A PUNKTAS (naujas)
fa) galimi nurodymai dėl gamybos, uždarymo priemonių, talpos ir konteinerių tipo;
Pakeitimas 120
28 STRAIPSNIO 2 DALIES 2 PASTRAIPOS F B PUNKTAS (naujas)
fb) galimi logotipai, pagal kuriuos nustatomas etiketėje privalomas arba galimas naudoti pavadinimas;
Pakeitimas 121
30 STRAIPSNIO 1 DALIS
1.  Dėl kilmės vietos arba geografinės nuorodos saugojimo gali kreiptis bet kuri suinteresuota gamintojų grupė arba, išskirtiniais atvejais, atskiras gamintojas. Prie paraiškos pateikėjo gali prisijungti kitos suinteresuotosios šalys
1.  Dėl kilmės vietos arba geografinės nuorodos saugojimo gali kreiptis bet kuri suinteresuota gamintojams atstovaujanti grupė arba, išskirtiniais atvejais, atskiras gamintojas. Prie paraiškos pateikėjo gali prisijungti kitos suinteresuotosios šalys. Būtina dokumentaliai pagrįsti atstovavimo grupei pagrindą.
Pakeitimas 122
30 STRAIPSNIO 3 A DALIS (nauja)
3a.  Paraiškos dėl kelioms valstybėms bendrų kilmės vietos nuorodų arba geografinių nuorodų pateikiamos valstybei narei, kuriai priklauso didžioji atitinkamos teritorijos dalis.
Pakeitimas 123
31 STRAIPSNIO 3 DALIS
3.  Valstybė narė patikrina, ar saugojimo paraiška atitinka šiame skyriuje nurodytas sąlygas.
3.  Valstybė narė atitinkamomis priemonėmis patikrina, ar saugojimo paraiška yra pagrįsta ir tenkina šiame skyriuje nurodytas sąlygas.
Valstybė narė taiko nacionalinę procedūrą, kuri padeda užtikrinti tinkamą paraiškos paskelbimą ir suteikti mažiausiai dviejų mėnesių nuo paskelbimo dienos laikotarpį, per kurį bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisėtą interesą ir įsisteigęs arba gyvenantis tos valstybės narės teritorijoje, gali nesutikti su siūlomu saugojimu pateikdamas tokiai valstybei narei tinkamai pagrįstą pareiškimą.
Valstybė narė taiko nacionalinę procedūrą, kuri padeda užtikrinti tinkamą paraiškos paskelbimą ir suteikti pagrįstą nuo paskelbimo dienos skaičiuojamą laikotarpį, per kurį bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisėtą interesą ir įsisteigęs arba gyvenantis tos valstybės narės teritorijoje, gali nesutikti su siūlomu saugojimu pateikdamas tokiai valstybei narei tinkamai pagrįstą pareiškimą.
Pakeitimas 124
32 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  Komisija tikrina, ar 31 straipsnio 7 dalyje nurodytos saugojimo paraiškos atitinka šiame skyriuje nurodytas sąlygas.
2.  Komisija atitinkamomis priemonėmis tikrina, ar 31 straipsnio 7 dalyje nurodyta paraiška yra pagrįsta ir tenkina šiame skyriuje nurodytas sąlygas. Toks patikrinimas atliekamas per dvylika mėnesių.
Pakeitimas 125
33 STRAIPSNIO PIRMA PASTRAIPA
Per du mėnesius nuo 32 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos paskelbimo dienos bet kuri valstybė narė arba trečioji šalis arba bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisėtą interesą ir įsisteigęs arba gyvenantis bet kurioje valstybėje narėje, išskyrus toje valstybėje narėje, kuri pateikė prašymą saugoti nuorodą, arba trečiojoje šalyje, gali prieštarauti siūlomam nuorodos saugojimui pateikdamas Komisijai tinkamai pagrįstą pareiškimą.
Per šešis mėnesius nuo 32 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos paskelbimo dienos bet kuri valstybė narė arba trečioji šalis arba bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisėtą interesą ir įsisteigęs arba gyvenantis bet kurioje valstybėje narėje, išskyrus toje valstybėje narėje, kuri pateikė prašymą saugoti nuorodą, arba trečiojoje šalyje, gali prieštarauti siūlomam nuorodos saugojimui pateikdamas Komisijai tinkamai pagrįstą pareiškimą.
Pakeitimas 126
33 STRAIPSNIO ANTRA PASTRAIPA
Fizinis ar juridinis asmuo, įsisteigęs arba gyvenantis trečiojoje šalyje, tokį pareiškimą gali pateikti tiesiogiai arba per atitinkamos trečiosios šalies valdžios institucijas per pirmoje dalyje nurodytą dviejų mėnesių laikotarpį.
Fizinis ar juridinis asmuo, įsisteigęs arba gyvenantis trečiojoje šalyje, tokį pareiškimą gali pateikti tiesiogiai arba per atitinkamos trečiosios šalies valdžios institucijas per pirmoje dalyje nurodytą laikotarpį.
Pakeitimas 127
35 STRAIPSNIO 1 DALIS
1.  Pavadinimasi, homonimiškas saugomai kilmės vietos nuorodai arba saugomai geografinei nuorodai, gali būti saugojamas taip pat, kaip ir kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda, jei jis skiriasi nuo saugomo pavadinimo tiek, kad galima užtikrinti, jog vartotojai nebus klaidinami dėl tikrosios tokiomis nuorodomis pavadintų vynų geografinės kilmės.
1.  Pavadinimas, homonimiškas saugomai kilmės vietos nuorodai arba saugomai geografinei nuorodai, gali būti saugojamas taip pat, kaip ir kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda, jeigu pagal 45 straipsnyje nustatytą procedūrą sudaromos atitinkamus skiriamuosius elementus lemiančios praktinės sąlygos, kuriomis suinteresuotiems gamintojams užtikrinamos vienodos galimybės, o vartotojai neklaidinami.
Pakeitimas 128
37 STRAIPSNIO 1 DALIES PIRMA PASTRAIPA
1.  Jei kilmės vietos ar geografinė nuoroda saugoma pagal šį reglamentą, prekės ženklo, atitinkančio vieną iš 38 straipsnio 2 dalyje nurodytų situacijų, ir susijusio su vienai iš IV priede nurodytų kategorijų priklausančiu produktu, registruoti negalima, jei prekės ženklo registravimo paraiška yra pateikta po kilmės vietos nuorodos ar geografinė nuorodos saugojimo paraiškos pateikimo Komisijai dienos, ir pagal ją buvo pradėta saugoti kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda.
1.  Jei kilmės vietos ar geografinė nuoroda saugoma pagal šį reglamentą, prekės ženklo, atitinkančio vieną iš 38 straipsnio 2 dalyje nurodytų situacijų, ir susijusio su vienai iš IV priede nurodytų kategorijų priklausančiu produktu, registruoti negalima, jei prekės ženklo registravimo paraiška yra pateikta po kilmės vietos nuorodos ar geografinė nuorodos saugojimo paraiškos pateikimo valstybei narei dienos, ir pagal ją buvo pradėta saugoti kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda.
Pakeitimas 129
37 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  Nepažeidžiant 36 straipsnio 2 dalies, prekės ženklas, naudojamas vienu iš 38 straipsnyje nurodytų atvejų, dėl kurio registracijos buvo kreiptasi, ir jis buvo registruotas, arba jis naudojamas pagal įprastą praktiką, jeigu tokia galimybė numatyta atitinkamuose teisės aktuose, gali būti Bendrijos teritorijoje prieš kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos saugojimo paraiškos pateikimo Komisijai datą naudojamas toliau ir atnaujinamas nepaisant kilmės vietos nuorodai ar geografinei nuorodai suteikto saugojimo, su sąlyga, kad nėra jokių priežasčių paskelbti tokį prekės ženklą negaliojančiu arba jį atšaukti, kaip nurodyta Tarybos direktyvoje 89/104/EEB arba Tarybos reglamente (EB) Nr. 40/94.
Išbraukta.
Tokiais atvejais leidžiama tuo pat metu naudoti kilmės vietos nuorodą ar geografinę nuorodą ir atitinkamą prekės ženklą.
Pakeitimas 130
38 STRAIPSNIO 1 DALIS
1.  Bet kuris vyną parduodantis ūkio subjektas gali naudoti saugomą kilmės vietos ar saugomą geografinę nuorodą, jei toks vynas buvo pagamintas laikantis atitinkamos produkto specifikacijos.
Išbraukta.
Pakeitimas 131
38 STRAIPSNIO 2 DALIES A PUNKTO 2 ĮTRAUKA
- kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos reputacijos išnaudojimo;
- kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos reputacijos galimo pažeidimo ar pakenkimo jai;
Pakeitimas 132
38 STRAIPSNIO 2 A DALIS (nauja)
2a)  Nukrypstant nuo 2 dalies, Bendrijos nuostatose apibrėžtas spiritinis gėrimas, kuris skiriasi nuo vyno arba vynuogių misos, gali būti vadinamas naudojant saugomą kilmės vietos nuorodą arba geografinę nuorodą, jei šį pavadinimą priskyrė valstybė narė, kurioje kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda yra saugomos.
Pakeitimas 133
38 STRAIPSNIO 3 A DALIS (nauja)
3a.  Šio reglamento nuostatų neatitinkantys produktai negali būti laikomi nei siekiant parduoti ar suvartoti Bendrijos rinkoje, nei eksporto tikslais.
Pakeitimas 134
38 STRAIPSNIO 4 DALIS
4.  Valstybės narės imasi reikalingų veiksmų siekdamos sustabdyti neteisėtą saugomos kilmės vietos nuorodos ar saugomos geografinės nuorodos naudojimą, kaip tai nurodyta 2 dalyje.
Valstybės narės imasi reikalingų veiksmų siekdamos sustabdyti neteisėtą saugomos kilmės vietos nuorodos ar saugomos geografinės nuorodos naudojimą, kaip tai nurodyta 2 dalyje ir praneša apie šiuos veiksmus Komisijai. Komisija, atsižvelgdama į deramai pagrįstą valstybės narės, trečiosios šalies arba fizinio ar juridinio asmens prašymą, užtikrina realią saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos apsaugą.
Pakeitimas 135
38 STRAIPSNIO 4 A DALIS (nauja)
4a.  Komisija nustato sankcijas, jei nevykdoma pareiga imtis reikalingų veiksmų.
Pakeitimas 136
38 STRAIPSNIO 4 B DALIS (nauja)
4b Valstybės narės gali išsaugoti ar priimti visas nacionalinių teisės aktų nuostatas, kuriomis užtikrinama dar aukštesnė saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų apsauga.
Pakeitimas 137
40 STRAIPSNIO 1 DALIS
1.  Valstybės narės paskiria kompetentingą instituciją ar institucijas, kurios kontroliuoja šiame skyriuje pagal Reglamentą (EB) Nr. 882/2004 nustatytų įsipareigojimų vykdymą. Valstybės narės gali įgalioti tarpšakines organizacijas vykdyti tokią kontrolę, jei pastarosios tinkamai užtikrina objektyvumą ir nešališkumą.
1.  Valstybės narės paskiria kompetentingą instituciją ar institucijas, kurios kontroliuoja šiame skyriuje pagal Reglamentą (EB) Nr. 882/2004 nustatytų įsipareigojimų vykdymą. Valstybės narės dar gali įgalioti tarpšakines organizacijas vykdyti tokią kontrolę, jei pastarosios tinkamai užtikrina objektyvumą, kompetenciją ir nešališkumą.
Pakeitimas 138
41 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PASTRAIPOS ĮŽANGINĖ DALIS
1.  Atitikimą produkto specifikacijoms vyno gaminimo ir pakavimo metu, taip pat po pakavimo, ir atitinkamai naudojamos saugomos kilmės vietos ar geografinės nuorodos, susijusios su Bendrijos geografinėmis vietovėmis, kasmet užtikrina:
1.  Atitikimą produkto specifikacijoms vyno gaminimo ir pakavimo metu, taip pat po pakavimo, ir atitinkamai naudojamos saugomos kilmės vietos ar geografinės nuorodos, susijusios su Bendrijos geografinėmis vietovėmis, užtikrina:
Pakeitimas 139
41 STRAIPSNIO 1 DALIES ANTRA PASTRAIPA
Tokių tikrinimų išlaidas apmoka tikrinamas ūkio subjektas.
Tokių tikrinimų išlaidas gali apmokėti tikrinamas ūkio subjektas.
Pakeitimas 140
43 STRAIPSNIO PIRMA PASTRAIPA
Jei nebegali būti užtikrintas produkto atitikimas specifikacijai, Komisijos iniciatyva arba valstybei narei ar trečiajai šaliai, ar teisėtą interesą turinčiam fiziniam arba juridiniam asmeniui pateikus tinkamai pagrįsta prašymą, gali būti nuspręsta panaikinti kilmės vietos ar geografinės nuorodos saugojimą pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą.
Jei nebegali būti užtikrintas produkto atitikimas specifikacijai, Komisijos iniciatyva arba valstybei narei ar trečiajai šaliai, ar teisėtą interesą turinčiam fiziniam arba juridiniam asmeniui pateikus tinkamai pagrįsta prašymą, gali būti nuspręsta panaikinti kilmės vietos ar geografinės nuorodos saugojimą pagal 45 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą.
Pakeitimas 141
44 STRAIPSNIO 2 DALIES A PUNKTAS
a)  28 straipsnio 1 dalyje nurodytą techninę dokumentaciją;
Išbraukta.
Pakeitimas 142
44 STRAIPSNIO 2 DALIES B PUNKTAS
b) nacionalinį sprendimą dėl jų patvirtinimo.
Išbraukta.
Pakeitimas 143
44 STRAIPSNIO 3 DALIS
3.  1 dalyje nurodytų pavadinimų, apie kuriuos 2 dalyje nurodytos informacijos nebus pateikta iki 2010 m. gruodžio 31 d., saugojimas pagal šį reglamentą bus panaikintas. Komisija imasi atitinkamų oficialių veiksmų tokiems pavadinimams pašalinti iš 39 straipsnyje numatyto registro.
Išbraukta.
Pakeitimas 144
44 STRAIPSNIO 4 DALIS
4.  Nukrypstant nuo 43 straipsnio, Komisijos iniciatyva ir pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą gali būti nuspręsta iki 2013 m. gruodžio 31 d. anuliuoti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų kilmės vietos nuorodų arba geografinių nuorodų saugojimą, jei jos neatitinka tokio saugojimo reikalavimų.
Išbraukta.
Pakeitimas 145
45 STRAIPSNIO PIRMA PASTRAIPA
Išsamios šio skyriaus nuostatų įgyvendinimo taisyklės priimamos pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą.
Išsamios šio skyriaus nuostatų įgyvendinimo taisyklės priimamos Komisijos, kuriai padeda reglamentavimo komitetas.
Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.
Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 2 dalyje nustatytas laikotarpis – vienas mėnuo.
Pakeitimas 146
III ANTRAŠTINĖS DALIES IV SKYRIAUS PAVADINIMAS
Ženklinimas etiketėmis
Tam tikrų produktų aprašymas, pavadinimas, pateikimas ir apsauga
Pakeitimas 147
47 STRAIPSNIS
Šiame reglamente "ženklinimas" – tai žodžiai, duomenys, prekės ženklai, prekės pavadinimai, iliustracinė medžiaga arba sutartiniai ženklai ant pakuotės, dokumente, recenzijoje, ant etiketės, žiedo ar sandariklio, kuriais paženklinti nurodyti produktai arba kuriuose pateikiamos nuorodos į šiuos produktus.
Šiame reglamente "ženklinimas" – tai žodžiai, duomenys, prekės ženklai, prekės pavadinimai, iliustracinė medžiaga arba sutartiniai ženklai ant pakuotės, dokumente, recenzijoje, ant etiketės, žiedo ar sandariklio, kuriais paženklinti nurodyti produktai arba kuriuose pateikiamos nuorodos į šiuos produktus, skirtus galutiniam vartotojui.
Pakeitimas 148
47 STRAIPSNIO 1 A PASTRAIPA (nauja)
Ženklinimo taisyklėse atsižvelgiama į teisėtų vartotojų interesų apsaugą, teisėtų gamintojų interesų apsaugą, gerą vidaus rinkos veikimą bei kokybiškos produkcijos gamybą.
Pakeitimas 149
48 A STRAIPSNIS (naujas)
48a straipsnis
Sudėtinių pavadinimų vartojimas
Nedarydamos poveikio įstatymų derinimui, valstybės narės gali leisti vartoti žodį "vynas" kartu su vaisiaus pavadinimu – sudėtinį pavadinimą, kuriuo apibūdinami produktai, gaunami fermentuojant kitokius vaisius nei vynuogės.
Šiai galimybei 52 straipsnis neturi įtakos.
Pakeitimas 150
49 STRAIPSNIO 1 DALIES A A PASTRAIPA (NAUJA)
Vyno produktų kategorijos, nurodytos IV priedo 5 ir 7 punktuose, negali būti naudojamos vynams, kuriems suteikta saugoma kilmės vietos arba saugoma geografinė nuoroda ženklinti;
Pakeitimas 151
49 STRAIPSNIO 1 DALIES B PUNKTO 1 ĮTRAUKA
- sąvoka "saugoma kilmės vieta" arba "saugoma geografinė nuoroda", ir
- sąvoka "saugoma kilmės vieta" arba nuoroda "Vino dela tierra", "οίνος τοπικός", "zemské víno", "Landwein", "ονομασία κατά παράδοση", "regional wine", "vin de pays", "indicazione geografica tipica", "tájbor", "inbid ta" lokalità tradizzjonali", "landwijn", "vinho regional", "deželno vino PGO", "deželno vino s priznano geografsko oznako", "geograafilise tähistusega lauavein", "lantvin" ir
Pakeitimas 152
49 STRAIPSNIO 1 DALIES C A PUNKTAS (naujas)
ca) kiekis;
Pakeitimas 153
49 STRAIPSNIO 1 DALIES C B PUNKTAS (naujas)
cb)  IV priedo 4 punkte numatytu atveju – produkto savybės;
Pakeitimas 154
49 STRAIPSNIO 1 DALIES C C PUNKTAS (naujas)
cc) jei siunčiama į kitą valstybę narę ar eksportuojama– kilmės nuoroda su kilmės valstybės narės pavadinimu;
Pakeitimas 155
49 STRAIPSNIO 1 DALIES C D PUNKTAS (naujas)
cd) išpilstytojo pavardė arba įmonės pavadinimas, vietos administracinio teritorinio vieneto pavadinimas ir valstybė narė, kurioje yra pirmiau minėto asmens buveinė.
Šie duomenys nurodomi vienodo dydžio rašmenimis ir prieš juos visada rašoma "Išpilstyta..." arba kitas Bendrijos ar valstybių narių teisės aktuose įteisintas tekstas.
Kai išpilstymas arba siuntimas atliekamas kitame administraciniame teritoriniame vienete nei išpilstytojo ar siuntėjo arba gretimame administraciniame teritoriniame vienete, prie pirmiau esančiame punkte minimų nuorodų dar nurodomas administracinis teritorinis vienetas, kuriame buvo atliktas veiksmas, o jei veiksmas buvo atliktas kitoje valstybėje narėje – tos valstybės narės nuoroda.
Pakeitimas 156
49 STRAIPSNIO 1 DALIES D PUNKTAS
d) vyno kilmės nuoroda;
d) vynuogių, misos ir vyno kilmės nuoroda;
Pakeitimas 157
49 STRAIPSNIO 1 DALIES F A PUNKTAS (naujas)
fa) pastabos ar informacija, kurią privaloma nurodyti visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais; šis reikalavimas turi būti įtvirtintas pagal 104 straipsnio 1 dalyje nustatytą procedūrą.
Pakeitimas 158
49 STRAIPSNIO 1 DALIES F B PUNKTAS (naujas)
fb) partijos numeris;
Pakeitimas 159
49 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮŽANGINĖ DALIS
3.  Nukrypstant nuo 1 dalies b punkto, nuoroda į sąvoką "saugoma kilmės vieta" arba "saugoma geografinė nuoroda" gali būti nenurodyta šiais atvejais:
3.  Nukrypstant nuo 1 dalies b punkto, nuoroda į sąvoką "saugoma kilmės vieta" gali būti nenurodyta šiais atvejais:
Pakeitimas 160
49 STRAIPSNIO 3 DALIES B PUNKTAS
b) jei išskirtiniais atvejais, nustatomais pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą, etiketėje nurodytas saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos pavadinimas.
b) jei išskirtiniais atvejais, nustatomais pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą, etiketėje nurodytas saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimas.
Pakeitimas 161
49 STRAIPSNIO 3 A DALIS (nauja)
3a)  Šie privalomi duomenys pateikiami kartu ant talpyklos tame pačiame matymo plote aiškiais, įskaitomais ir neištrinamais rašmenimis, kurie yra pakankamai dideli, kad gerai išsiskirtų fone, kuriame jie atspausdinti, ir būtų lengvai išskiriami.
Pakeitimas 162
50 STRAIPSNIO ĮŽANGINĖ DALIS
49 straipsnio 1 dalyje nurodytų produktų etiketėse gali visų pirma būti pateikiami tokie neprivalomi duomenys:
49 straipsnio 1 dalyje nurodytų produktų, išskyrus produktus, nurodytus IV priedo 5 ir 7 punktuose, etiketėse taip pat gali būti pateikiami tokie neprivalomi duomenys:
Pakeitimas 163
50 STRAIPSNIO A PUNKTAS
a) derliaus metai;
a) tik vynų, kuriems suteikta saugoma kilmės vietos arba saugoma geografinė nuoroda, etiketėse:
derliaus metai,
– vienos ar daugelio vynuogių veislių pavadinimai,
– tradiciniai papildomi terminai.
"Tradiciniai papildomi terminai" – tai valstybėse narėse gamintojose tradiciškai vartojami terminai, apibrėžiantys šiame punkte nurodytus vynus, nusakantys gamybos, brandinimo metodus arba kokybę, spalvą, vietovės tipą, istorinį įvykį, susijusį su vyno istorija; šie terminai yra įtvirtinti valstybių narių gamintojų teisės aktuose ir skirti jų teritorijoje gaminamam vynui apibūdinti.
Tradiciniai terminai atitinka šiuos reikalavimus:
i) būti pakankamai išsiskiriantys ir žinomi vidaus rinkoje;
ii) būti vartojami ne mažiau kaip dešimt metų konkrečioje valstybėje narėje ir
iii) būti susiję su vienu arba keletu Bendrijos vynų ar jų kategorijų.
– už regioną arba mažą vietovę didesni arba mažesni geografiniai vienetai;
  Bendrijos sutartinis ženklas, kuriuo žymima saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda.
Pakeitimas 164
50 STRAIPSNIO B PUNKTAS
b) vienos ar daugelio vynuogių veislių pavadinimai;
b)   Visiems vynams:
cukraus kiekiui nurodyti vartojami terminai;
tam tikriems gamybos metodams pavadinti vartojamos sąvokos;
produkto rūšis pagal IV priedą;
ypatinga spalva, pagal valstybės narės gamintojos nustatytą tvarką;
asmens ar asmenų, dalyvavusių platinime, vardas (pavadinimas), adresas ir teisinis statusas. Kai išpilstoma pagal užsakymą, išpilstytojo nuoroda papildoma terminais "išpilstyta pagal... užsakymą" arba tais atvejais, kai nurodytas ir asmens, išpilsčiusio trečiojo asmens vardu, vardas (pavadinimas), adresas bei teisinis statusas, – terminais "išpilstė... pagal... užsakymą".
– registruotasis prekės ženklas,
– kodą galima naudoti šiame reglamente nurodytų produktų etiketėse, siekiant nurodyti administracinį teritorinį vienetą, kuriame yra įmonės buveinė, taip pat išpilstytojo arba importuotojo pavadinimą, bet tik tuo atveju, jei valstybė narė, kurios teritorijoje tie produktai yra išpilstomi, tai leidžia. Toks kodo naudojimas siejamas su sąlyga, kad etiketėje turi būti nurodytas asmens, įmonės ar asmenų grupės, išskyrus produkto komerciniame platinime dalyvaujančio išpilstytojo, ir vietos administracinės teritorijos ar jos dalies, kurioje yra tokio asmens ar grupės pagrindinė buveinė, pavadinimas.
Pakeitimas 165
50 STRAIPSNIO C PUNKTAS
c) cukraus kiekiui nurodyti vartojami terminai;
c) savo teritorijose pagamintam vynui valstybės narės gali nustatyti, kad tam tikri a ir b punktuose minimi terminai yra privalomi, draudžiami ar jų vartojimas ribojamas.
Pakeitimas 166
50 STRAIPSNIO C A PUNKTAS (naujas)
ca) terminai, nurodantys sieros dioksido procentinę dalį;
Pakeitimas 167
50 STRAIPSNIO D PUNKTAS
d) vynų, kuriems suteikta saugoma kilmės vietos arba saugoma geografine nuoroda etiketėse – tradiciniai terminai, išskyrus saugomą kilmės vietos nuorodą arba saugomą geografinę nuorodą, apibūdinantys gamybos arba brandinimo metodą arba savybes, spalvą, atitinkamo vyno vietovės tipą;
Išbraukta.
Pakeitimas 168
50 STRAIPSNIO E PUNKTAS
e)  Bendrijos sutartinis ženklas, kuriuo žymimas saugomos kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda;
Išbraukta.
Pakeitimas 169
50 STRAIPSNIO F PUNKTAS
f) konkretiems gamybos metodams pavadinti naudojamos sąvokos
Išbraukta.
Pakeitimas 170
50 STRAIPSNIO F APUNKTAS
fa) vynams su saugoma kilmės vietos nuoroda ir saugoma geografine nuoroda – geografinio vieneto, kuris mažesnis nei kilmės vieta ar geografinė nuoroda, pavadinimas, jei jis skiriasi nuo kilmės vietos ar geografinės nuorodos.
Pakeitimas 171
51 STRAIPSNIO ANTRA PASTRAIPA
Tačiau saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos pavadinimas arba specifinis nacionalinis pavadinimas nurodomas etiketėje oficialiąja tos valstybės narės, iš kurios yra vynas, kalba arba kalbomis.
Tačiau nuorodos, susijusios su:
saugomos kilmės vietos nuorodos ar saugomos geografinė nuorodos pavadinimu;
– tradiciniais terminais,
– vyno gamybos įmonių ar jų asociacijų pavadinimais ir sąvokomis, susijusiomis su išpilstymu,
valstybės narės, kurioje produktas pagamintas, teritorijoje jo etiketėje įrašomos tik viena iš oficialiųjų kalbų.
Jeigu produktas pagamintas valstybėje narėje, kurioje naudojama ne lotyniškoji abėcėlė, ankstesnėje pastraipoje minimos nuorodos etiketėje gali būti pakartojamos viena ar keliomis oficialiosiomis Bendrijos kalbomis.
Pakeitimas 172
52 STRAIPSNIO -1 PASTRAIPA (nauja)
Produktais, kuriems taikomas šis reglamentas, Bendrijoje prekiauti draudžiama, jeigu jų etiketės neatitinka šio skyriaus nuostatų.
Pakeitimas 173
52 STRAIPSNIS
Kompetentingos valstybių narių valdžios institucijos imasi priemonių užtikrinti, kad pagal šio skyriaus nuostatas etiketėmis nepaženklintas vynas nebūtų rinkoje parduodamas arba būtų iš jos išimtas.
Kompetentingos valstybių narių valdžios institucijos imasi priemonių užtikrinti, kad pagal šio skyriaus nuostatas ir naudojimo sąlygas etiketėmis nepaženklintas vynas nebūtų rinkoje parduodamas, eksportuojamas arba būtų iš jos išimtas.
Pakeitimas 174
52 STRAIPSNIO 1 A PASTRAIPA (nauja)
Kai nesilaikoma įpareigojimo priimti reikalingas priemones, Komisija nustato sankcijas.
Pakeitimas 175
53 STRAIPSNIO 2 PASTRAIPOS A PUNKTAS
a) duomenis apie vyno kilmės vietą;
a) duomenis apie vynuogių, misos ir vyno kilmės vietą;
Pakeitimas 176
53 STRAIPSNIO ANTROS PASTRAIPOS D A PUNKTAS (naujas)
da) nuorodas apie vynus, pagamintus pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 nuostatas.
Pakeitimas 177
54 STRAIPSNIO C PUNKTO VII A PAPUNKTIS (naujas)
viia) užtikrinti, kad gamyba būtų planuojama ir pritaikoma prie paklausos kokybės ir kiekio požiūriu, taip pat, kad ji atitiktų maisto saugos reikalavimus;
Pakeitimas 178
54 STRAIPSNIO C PUNKTO VII B PAPUNKTIS (naujas)
viib) stebėti ir administruoti programas, susijusias su žemės ūkio praktika bei aplinkosaugos normomis, numatytomis 13b straipsnyje;
Pakeitimas 179
54 STRAIPSNIO C PUNKTO VII C PAPUNKTIS (naujas)
viic) skatinti kultūrines ir technines gamybos bei atliekų tvarkymo tradicijas, kurios padeda tausoti aplinką, ypač siekiant saugoti vandens, dirvožemio ir kraštovaizdžio kokybę bei išsaugoti ir (arba) didinti biologinę įvairovę; ieškoti naujų sprendimų, kurie padėtų riboti augalų apsaugos produktų naudojimą
Pakeitimas 180
54 STRAIPSNIO C PUNKTO VII D PAPUNKTIS (naujas)
viid) įgyvendinti iniciatyvas, susijusias su logistika bei technologiniais tyrimais;
Pakeitimas 181
54 STRAIPSNIO C PUNKTO VII E PAPUNKTIS (naujas)
viie) informuoti vartotojus;
Pakeitimas 182
54 STRAIPSNIO C PUNKTO VII F PAPUNKTIS (naujas)
viif) skatinti patekimą į naujas rinkas ir vykdyti tyrimus, būtinus siekiant nukreipti gamybą į geriau prie rinkos poreikių bei prie vartotojo skonio pritaikytą produkciją, gerinti sektoriaus produktų judėjimą bei pardavimą;
Pakeitimas 183
54 STRAIPSNIO 1 A IR 1 B PASTRAIPOS (naujos)
Taikydamos šį reglamentą, valstybės narės apibrėžia gamintojų organizacijų vaidmenį paramos programų projektuose.
Valstybės narės negali pripažinti gamintojomis vien tik tokių organizacijų, kurios užsiima nuosavybės teisių perleidimu, tai yra gamintojų organizacijų, kurios perka savo narių produkciją, kad po to ją perparduotų.
Pakeitimas 184
55 STRAIPSNIO B PUNKTAS
b) jis yra suformuotas visų arba kelių jį sudarančių organizacijų arba asociacijų iniciatyva;
b) jis yra suformuotas a punkte nurodytų ekonominės veiklos atstovų iniciatyva;
Pakeitimas 185
55 STRAIPSNIO C PUNKTO VIII A PAPUNKTIS (naujas)
viiia) stebi ir administruoja programas, susijusias su žemės ūkio praktika bei aplinkosaugos normomis, numatytomis 13b straipsnyje;
Pakeitimas 186
55 STRAIPSNIO C PUNKTO X PAPUNKTIS
x) vykdo vyno reklamą, visų pirma trečiosiose šalyse;
x) vykdo vyno reklamą;
Pakeitimas 187
55 STRAIPSNIO C PUNKTO XII A PAPUNKTIS (naujas)
xiia) priemones, susijusias su sektoriaus restruktūrizavimu;
Pakeitimas 188
55 STRAIPSNIO C PUNKTO XII B PAPUNKTIS (naujas)
xiib) bet kokią veiklą, atitinkančią Bendrijos teisės aktus.
Pakeitimas 189
56 STRAIPSNIO 2 A DALIS (nauja)
2a.  Tarpšakinėms organizacijoms, pripažintoms prieš įsigaliojant šiam reglamentui, netaikoma 1 ir 2 dalyse numatyta procedūra.
Pakeitimas 190
57 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PASTRAIPA
1.  Siekiant pagerinti vyno su saugoma kilmės vietos arba saugoma geografine nuoroda, įskaitant vynuoges, misą ir iš jų pagamintą vyną, rinkos funkcionavimą, juos gaminančios valstybės narės, visų pirma įgyvendindamos tarpšakinių organizacijų priimtus sprendimus, gali nustatyti tiekimą reguliuojančias prekybos taisykles, su sąlyga, kad tokios taisyklės bus taikomos siekiant laikinai atidėti produkcijos pateikimą į rinką arba ją laipsniškai pateikti.
1.  Siekiant pagerinti vyno su saugoma kilmės vietos arba saugoma geografine nuoroda, įskaitant vynuoges, misą ir iš jų pagamintą vyną, rinkos funkcionavimą, juos gaminančios valstybės narės, visų pirma įgyvendindamos tarpšakinių organizacijų priimtus sprendimus, gali nustatyti tiekimą reguliuojančias prekybos taisykles.
Pakeitimas 191
57 STRAIPSNIO 1 DALIES 2 PASTRAIPOS A PUNKTAS
a) neturi būti susijusios su jokiais sandoriais po pirmojo tokios produkcijos pateikimo į rinką;
a) neturi būti susijusios su jokiais sandoriais po pirmojo vynų, tinkamų parduoti vartotojams, pateikimo į rinką;
Pakeitimas 192
57 A STRAIPSNIS (naujas)
57a straipsnis
Kompleksinės vyno programos
Gamintojų grupių, jų profesinių organizacijų, jų prekybos įmonių bei vynininkystės sektoriaus organizacijų patvirtintos priemonės, pripažintos nacionaliniu ir (arba) regioniniu lygmeniu, įtraukiamos į kompleksines vyno programas.
Kompleksinės vyno programos suteikia galimybę įgyvendinti ne mažiau kaip du iš visų 54 straipsnio c punkte bei 55 straipsnio c punkte numatytų tikslų bei priemonių.
Pakeitimas 193
61 A STRAIPSNIS (naujas)
61 a straipsnis
Papildomos tarptautinių derybų priemonės
Vadovaudamasi 104 straipsnyje nustatyta procedūra, Komisija gali patvirtinti papildomas tarptautinių derybų priemones, pvz., Europos techninio bendradarbiavimo, ekonominių tyrimų, teisinių ir (arba) ekonominių konsultacijų programas arba bet kokias kitas tam tikslui naudingas priemones.
Pakeitimas 194
62 STRAIPSNIO 1 DALIS
1.  Pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą gali būti nuspręsta, kad importuojant į Bendriją arba eksportuojant iš jos vieną ar daugiau produktų, kurių KN klasifikaciniai kodai yra 2009 61, 2009 69 arba 2204, turi būti pateikiamos importo arba eksporto licencijos.
1.  Importuojant į Bendriją arba eksportuojant iš jos vieną ar daugiau produktų, kurių KN klasifikaciniai kodai yra 2009 61, 2009 69 arba 2204, turi būti pateikiamos importo arba eksporto licencijos.
Pakeitimas 195
62 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  Taikant 1 dalį, turi būti atsižvelgiama į licencijų poreikį konkrečių rinkų valdymui ir, visų pirma, importo licencijų atveju, į licencijų poreikį konkrečių produktų importo monitoringui.
Išbraukta.
Pakeitimas 196
64 STRAIPSNIS
Importo ir eksporto licencijos galioja visoje Bendrijoje.
Importo licencijos galioja visoje Bendrijoje.
Pakeitimas 197
65 STRAIPSNIO 1 DALIS
1.  Išskyrus atvejus, kai pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą tvarką nurodyta kitaip, licencijos išduodamos pateikus užstatą, užtikrinantį, kad produktai bus importuoti arba eksportuoti licencijos galiojimo laikotarpiu.
1.  Išskyrus atvejus, kai pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą tvarką nurodyta kitaip, licencijos išduodamos pateikus užstatą, užtikrinantį, kad produktai bus importuoti licencijos galiojimo laikotarpiu.
Pakeitimas 198
65 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  Jei per licencijos galiojimo laikotarpį produktai neimportuojami arba neeksportuojami, arba importuojama ar eksportuojama tik jų dalis, visas užstatas arba jo dalis negrąžinami, išskyrus force majeure atvejus.
2.  Jei per licencijos galiojimo laikotarpį produktai neimportuojami arba importuojama tik jų dalis, visas užstatas arba jo dalis negrąžinami, išskyrus force majeure atvejus.
Pakeitimas 199
66 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  Jei importuojamiems produktams taikomos VI priedo B skyriaus 5 poskyryje arba C skyriuje numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos, importuotojai, išleisdami tokius produktus į laisvą apyvartą, nurodytoms muitinės įstaigoms pateikia užstatą. Užstatas grąžinamas, kai importuotojas pateikia valstybės narės, kurioje produktai išleidžiami į laisvą apyvartą, muitinės įstaigas patenkinantį įrodymą, kad iš misų buvo pagamintos vynuogių sultys, jos buvo sunaudotos ne vyno sektoriaus produktams arba, jei iš jų buvo pagamintas vynas, jis buvo atitinkamai paženklintas.
2.  Jei importuojamiems produktams taikomos VI priedo B skyriaus 5 poskyryje arba C skyriuje Tarybos numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos, importuotojai, išleisdami tokius produktus į laisvą apyvartą, nurodytoms muitinės įstaigoms pateikia užstatą. Užstatas grąžinamas, kai importuotojas pateikia valstybės narės, kurioje produktai išleidžiami į laisvą apyvartą, muitinės įstaigas patenkinantį įrodymą, kad iš misų buvo pagamintos vynuogių sultys, jos buvo sunaudotos ne vyno sektoriaus produktams ir buvo atitinkamai paženklinta.
Pakeitimas 200
67 STRAIPSNIO 2 PASTRAIPOS D PUNKTAS
d) prireikus, produktų, kurių importui ar eksportui reikalingos licencijos, sąrašas;
d) prireikus, produktų, kurių importui reikalingos licencijos, sąrašas;
Pakeitimas 201
69 A STRAIPSNIS (naujas)
69a straipsnis
Patekimo į rinką ribojimas
Teisė importuoti vyną atimama, jei vyno gamybos ir paruošimo metu nebuvo laikomasi minimalių Bendrijos vyno gamintojams taikomų aplinkos apsaugos normų. Lėšos, gautos perleidus šią teisę, pervedamos tvariosios kaimo plėtros fondui, kurio tikslas – finansuoti projektus, skatinančius labiau aplinką tausojančią auginimo praktiką trečiosiose šalyse.
Pakeitimas 202
70 STRAIPSNIO ANTRAŠTINĖ DALIS
Įvežimo ar išvežimo perdirbti tvarkos sustabdymas
Įvežimo ar išvežimo perdirbti tvarkos panaikinimas
Pakeitimas 203
70 STRAIPSNIO 1 DALIS
1.  Jei Komisijos rinką trikdo arba gali sutrikdyti įvežimo ar išvežimo perdirbti tvarka, valstybės narės prašymu arba Komisijos iniciatyva ir pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą gali būti nuspręsta iš dalies arba visiškai nutraukti įvežimo ar išvežimo perdirbti tvarkos taikymą šiame reglamente nurodytiems produktams. Jei Komisija gauna valstybės narės prašymą, ji priima sprendimą per penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo.
Išbraukta.
Valstybės narės informuojamos apie tokias priemones, ir šios priemonės taikomos nedelsiant.
Per penkias darbo dienas nuo pranešimo apie priemones pateikimo bet kuri valstybė narė gali pranešti Tarybai apie priemones, kurias buvo nuspręsta taikyti remiantis pirmo papunkčio nuostatomis. Taryba susirenka nedelsdama. Per mėnesį nuo tos dienos, kai Tarybai buvo pranešta apie priemones, kvalifikuota balsų dauguma ji gali svarstomas priemones iš dalies pakeisti arba panaikinti.
Pakeitimas 204
70 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  Tiek, kiek to reikia tinkamam bendro vyno rinkos organizavimo funkcionavimui, Taryba pagal Sutarties 37 straipsnio 2 dalyje numatyta procedūrą gali visiškai ar iš dalies uždrausti įvežimo ar išvežimo perdirbti tvarkos taikymą šiame reglamente nurodytiems produktams.
Tiek, kiek to reikia tinkamam bendro vyno rinkos organizavimo funkcionavimui bei Europos vyno kokybės išsaugojimui, Taryba suinteresuotos valstybės narės prašymu pagal Sutarties 37 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą gali visiškai ar iš dalies uždrausti įvežimo ar išvežimo perdirbti tvarkos taikymą šiame reglamente nurodytiems produktams.
Pakeitimas 205
72 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  Išskyrus atvejus, kai pagal Sutarties 300 straipsnį sudarytuose susitarimuose nurodyta kitaip, šio straipsnio 1 dalyje nurodyti produktai gaminami laikantis OIV rekomenduojamų vynininkystės metodų ir apribojimų arba jų gamybą patvirtina Bendrija pagal šį reglamentą ir jo įgyvendinimo taisykles.
2.  Išskyrus atvejus, kai pagal Sutarties 300 straipsnį sudarytuose susitarimuose nurodyta kitaip, šio straipsnio 1 dalyje nurodyti produktai gaminami laikantis vynininkystės metodų, numatytų šiame reglamente ir atitinkančių I, IVa, V ir VI prieduose nustatytas sąlygas ir įgyvendinimo taisykles.
Pakeitimas 206
72 STRAIPSNIO 2 DALIES PIRMA A PASTRAIPA (nauja)
Nuo 2 dalies normų nukrypti leidžiančios nuostatos gali būti taikomos trečiosios šalies prašymu, vadovaujantis 104 straipsnyje nustatyta procedūra, su sąlyga, kad produktai bus gaminami laikantis OIV nustatytų vynininkystės metodų ir apribojimų.
Pakeitimas 207
75 STRAIPSNIO 5 DALIS
5.  Pereinamojo laikotarpio draudimas apsodinti naujus plotus, pasibaigsiantis 2013 m. gruodžio 31 d., kaip nurodyta 80 straipsnio 1 dalyje, šiame straipsnyje nurodytiems įsipareigojimams poveikio neturės.
Išbraukta.
Pakeitimas 208
76 STRAIPSNIO PAVADINIMAS
Po 1998 m. rugsėjo 1 d. neteisėtai apsodintų plotų privalomas sureguliavimas
Po 1998 m. rugsėjo 1 d. neteisėtai apsodintų plotų įteisinimas
Pakeitimas 209
76 STRAIPSNIO – 1 DALIS (nauja)
– 1.  Valstybės narės gali pradėti iki 1998 m. gruodžio 31 d. neteisėtai apsodintų plotų įteisinimo procedūrą.
Pakeitimas 210
76 STRAIPSNIO 6 DALIS
6.  Pereinamojo laikotarpio draudimas apsodinti naujus plotus, kuris baigsis 2013 m. gruodžio 31 d., kaip nurodyta 80 straipsnio 1 dalyje, 3, 4 ir 5 dalyje nurodytiems įsipareigojimams poveikio neturės.
Išbraukta.
Pakeitimas 211
V ANTRAŠTINĖS DALIES II SKYRIAUS PAVADINIMAS
Sodinimo teisių tvarka pereinamuoju laikotarpiu
Sodinimo teisių tvarka
Pakeitimas 212
80 STRAIPSNIO PAVADINIMAS
Draudimas sodinti vynmedžius pereinamuoju laikotarpiu
Draudimas sodinti vynmedžius
Pakeitimas 213
80 STRAIPSNIO 1 DALIS
1.  Nepažeidžiant 18 straipsnio nuostatų, visų pirma jo trečios pastraipos, klasifikuojamų vyninių vynuogių rūšių, nurodytų 18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipoje, sodinimas draudžiamas iki 2013 m. gruodžio 31 d.
1.  Nepažeidžiant 18 straipsnio nuostatų, visų pirma jo trečios pastraipos, ir 81 straipsnio nuostatų, klasifikuojamų vyninių vynuogių rūšių, nurodytų 18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipoje, sodinimas draudžiamas iki 2013 m. gruodžio 31 d. Tačiau 2013 m. gruodžio 31 d. laikotarpis netaikomas nustatytiems plotams, kuriems galioja 28 straipsnyje nurodyti produkto specifikacijos apribojimai.
Pakeitimas 214
80 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  Iki 2013 m. gruodžio 31 d. taip pat draudžiama 18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipoje nurodytas vyninių vynmedžių rūšis skiepyti į kitas nei tame straipsnyje nurodytas vyninių vynuogių rūšis.
2.  Taip pat draudžiama 18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipoje nurodytas vyninių vynmedžių rūšis skiepyti į kitas nei tame straipsnyje nurodytas vyninių vynuogių rūšis.
Pakeitimas 215
80 STRAIPSNIO 4 DALIS
4.  3 dalyje nurodytos sodinimo teisės turi būti suteiktos hektarais.
4.  3 dalyje nurodytos sodinimo teisės turi būti suteiktos hektarais arba hektaro dalimis.
Pakeitimas 216
80 STRAIPSNIO 5 DALIS
5.  81–86 straipsnių nuostatos taikomos iki 2013 m. gruodžio 31 d.
Išbraukta.
Pakeitimas 217
80 STRAIPSNIO 5 A DALIS (nauja)
5a.  Nepaisant pirmiau esančių dalių, už vynuogių auginimą atsakingos regioninės institucijos, suderinusios su sektoriaus atstovais, tarpšakinėmis organizacijomis arba valdymo organais, savo regiono teritorijoje gali ir toliau drausti vynuogynų sodinimą tuo atveju, jei didelėje dalyje jų teritorijos yra viena ar keletas saugomų kilmės vietų arba geografinių nuorodų, su sąlyga, kad regionas gali įrodyti, jog jau pasiekta patenkinama pasiūlos ir paklausos pusiausvyra.
Komisija, suinteresuotiesiems regionams prašant, gali leisti ir toliau taikyti draudimą sodinti vynuogynus šiuose regionuose.
Be to, tie regionai, kuriems Komisija leidžia tęsti draudimo taikymą, suderinę su šių kilmės vietų ir geografinių nuorodų ūkio subjektais, gali leisti didinti augalinę masę proporcingai prekybos apimčių augimui, taip siekdami išlaikyti pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą.
Pakeitimas 218
82 STRAIPSNIO 1 DALIES ANTRA PASTRAIPA
Tačiau atsodinimo teisės negali būti suteikiamos plotams, už kuriuos buvo išmokėtos vynmedžių ploto išnaikinimo išmokos pagal III skyriaus nuostatas.
Tačiau atsodinimo teisės negali būti suteikiamos augintojams pagal plotus, už kuriuos buvo išmokėtos vynmedžių ploto išnaikinimo išmokos pagal III skyriaus nuostatas.
Pakeitimas 305
82 STRAIPSNIO 5 DALIES 1 PASTRAIPOS ĮŽANGINĖ DALIS
5.  Nukrypdamos nuo 4 dalies, valstybės narės gali nuspręsti, kad atsodinimo teises, visas ar tik jų dalį, galima perleisti kitai valdai toje pačioje valstybėje narėje šiais atvejais:
5.  Nukrypdamos nuo 4 dalies, valstybės narės gali nuspręsti, kad atsodinimo teises, visas ar tik jų dalį, galima perleisti kitai valdai toje pačioje valstybėje narėje (arba regione) šiais atvejais:
Pakeitimas 220
83 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  Valstybės narės, kurios sudarė nacionalinius arba regioninius sodinimo teisių rezervus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999, gali jais naudotis iki 2013 m. gruodžio 31 d.
Išbraukta.
Pakeitimas 221
84 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PASTRAIPOS A PUNKTAS
a) be užmokesčio, jaunesniems kaip 40 metų gamintojams, kurie, turėdami atitinkamus profesinius įgūdžius ir kompetenciją, pirmą kartą kuriasi vynuogių auginimo valdoje, ir kurie laikomi tokios valdos vadovais;
a) be užmokesčio, jaunesniems kaip 40 metų gamintojams, kurie, turėdami atitinkamus profesinius įgūdžius ir kompetenciją, turi vynuogių auginimo valdą arba vyno gamybos įmonę;
Pakeitimas 222
84 STRAIPSNIO 5 DALIES PIRMA PASTRAIPA
5.  Jei valstybėje narėje egzistuoja regioniniai rezervai, ji gali nustatyti taisykles, pagal kurias vieno regioninio rezervo sodinimo teisės gali būti perleistos kitam regioniniam rezervui. Jei valstybė narė turi nacionalinį ir regioninį rezervą, ji gali leisti perleisti vieno rezervo sodinimo teisės kitam.
5.  Jei valstybėje narėje egzistuoja regioniniai rezervai, ji nustato taisykles, pagal kurias vieno regioninio rezervo sodinimo teisės gali būti perleistos kitam regioniniam rezervui. Jei valstybė narė turi nacionalinį ir regioninį rezervą, ji taip pat nustato taisykles, pagal kurias galima perleisti vieno rezervo sodinimo teisės kitam.
Pakeitimas 291
85 STRAIPSNIS
Šio skyriaus nuostatos netaikomos tose valstybėse narėse, kuriose vyno gamyba neviršija 25 000 hektolitrų per vyno metus. Ši produkcija apskaičiuojama remiantis paskutinių penkerių vyno metų gamybos vidurkiu.
Šio skyriaus nuostatos netaikomos tose valstybėse narėse, kuriose vyno gamyba neviršija 50 000 hektolitrų per vyno metus. Ši produkcija apskaičiuojama remiantis paskutinių penkerių vyno metų gamybos vidurkiu.
Pakeitimas 223
87 A STRAIPSNIS (naujas)
87a straipsnis
Vertinimas
Vėliausiai 2012 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia šiame skyriuje aprašomų priemonių poveikio vertinimą.
Prireikus, remdamasi tokiu vertinimu, Komisija parengia pasiūlymą dėl sodinimo teisių liberalizavimo laukuose, nustatytuose pagal 28 straipsnyje nurodytas specifikacijas.
Pakeitimas 224
89 STRAIPSNIS
Vynmedžių išnaikinimo schema taikoma iki 2012–2013 vyno metų pabaigos.
Vynmedžių išnaikinimo schema taikoma iki 2011–2012 vyno metų pabaigos.
Pakeitimas 225
90 STRAIPSNIO 1 PASTRAIPOS B PUNKTAS
b)  5 vyno metus iki vynmedžių plote išnaikinimo už jį nebuvo gauta jokia kita Bendrijos parama pagal bendro rinkos organizavimo schemą;
Išbraukta.
Pakeitimas 226
90 STRAIPSNIO 1 PASTRAIPOS D PUNKTAS
d) jis yra ne mažesnis kaip 0,1 hektaro;
d) jis yra ne mažesnis kaip 0,05 hektaro;
Pakeitimas 227
91 STRAIPSNIO 1 DALIS
1.  Išmokamų vynmedžių išnaikinimo išmokos sumų skalė nustatoma pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą.
1.  Išmokamų vynmedžių išnaikinimo išmokos sumų skalė nustatoma pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą. Pagal šias skales nustatomos minimalios ir maksimalios sumos, kurias valstybės narės gali skirti pagal derlingumą.
Pakeitimas 228
92 STRAIPSNIO 1 DALIS
1.  Tokią išmoką norintys gauti gamintojai ne vėliau kaip iki kiekvienų metų rugsėjo 30 d. pateikia vynmedžių išnaikinimo paraiškas atitinkamoms valdžios institucijoms valstybėse narėse.
1.  Tokią išmoką norintys gauti gamintojai ne vėliau kaip iki kiekvienų metų gegužės 30 d. pateikia vynmedžių išnaikinimo paraiškas atitinkamoms valdžios institucijoms valstybėse narėse.
Pakeitimas 229
92 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  Valstybės narės išnagrinėja reikalavimus atitinkančias paraiškas ir iki kiekvienų metų spalio 15 d. praneša Komisijai apie visą tokiose paraiškose nurodytą plotą ir sumas, pateiktus pagal regionus ir derlingumo ribas.
2.  Valstybės narės išnagrinėja reikalavimus atitinkančias paraiškas ir iki kiekvienų metų lapkričio 30 d. praneša Komisijai apie visą tokiose paraiškose nurodytą plotą ir sumas, pateiktus pagal regionus ir derlingumo ribas.
Pakeitimas 230
92 STRAIPSNIO 4 DALIS
4.  Jei bendra valstybės narės Komisijai pranešta suma viršija turimas biudžeto lėšas, iki kiekvienų metų lapkričio 15 d., pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą, turi būti nustatytas bendras išmokėtinas procentas sumos, apie kurią buvo pranešta.
4.  Jei bendra valstybės narės Komisijai pranešta suma viršija turimas biudžeto lėšas, iki kiekvienų metų gruodžio 15 d., pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą, turi būti nustatytas bendras išmokėtinas procentas sumos, apie kurią buvo pranešta.
Pakeitimas 231
92 STRAIPSNIO 5 DALIES 1 PASTRAIPOS ĮŽANGINĖ DALIS
5.  Valstybės narės kasmet iki sausio 15 d. priima paraiškas:
5.  Valstybės narės kasmet iki kovo 30 d. priima paraiškas:
Pakeitimas 232
92 STRAIPSNIO 5 DALIES ANTRA PASTRAIPA
Iki kiekvienų metų sausio 30 d. valstybės narės praneša Komisijai kiek paraiškų buvo priimta, suskirstydami informaciją pagal regionus ir derlingumo ribas bei visą kiekvienam regionui išmokėta vynmedžių išnaikinimo išmokos sumą.
Iki kiekvienų metų balandžio 15 d. valstybės narės praneša Komisijai kiek paraiškų buvo priimta, suskirstydami informaciją pagal regionus ir derlingumo ribas bei visą kiekvienam regionui išmokėtą vynmedžių išnaikinimo išmokos sumą.
Pakeitimas 233
93 STRAIPSNIS
93 straipsnis
Išbraukta.
Kompleksinis paramos susiejimas
Kai nustatoma, kad ūkininkai bet kuriuo laiku per penkerius metus nuo vynmedžių išnaikinimo išmokos išmokėjimo nesilaikė valdoje įstatymais numatytų valdymo reikalavimų ir Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 3–7 straipsniuose numatytų geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės sąlygų, išmokos suma, kai pažeidimas yra ūkininko tyčinių veiksmų arba neveikimo rezultatas, yra sumažinama arba panaikinama visiškai arba iš dalies, priklausomai nuo pažeidimo rimtumo, mąsto, trukmės ir pasikartojimo, o prireikus, ūkininkui nurodoma ją grąžinti pagal minėtose nuostatose nurodytas sąlygas.
Taisyklės dėl dalinio ar visiško atitinkamos valstybės narės paramos sumažinimo ar susigrąžinimo nustatomos pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 144 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką.
Pakeitimas 234
94 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  Pagal sąlygas, nustatomas remiantis 104 straipsnio 1 dalyje nurodyta procedūra, valstybės narės gali paskelbti, kad vynmedžiams kalnuotose ir stačios nuokalnės vietovėse vynmedžių išnaikinimo neturi būti taikoma.
2.  Pagal sąlygas, nustatomas remiantis 104 straipsnio 1 dalyje nurodyta procedūra, valstybės narės taip pat gali paskelbti, kad vynmedžiams kalnuotose vietovėse, stačios nuokalnės vietovėse, regionuose, kuriems gresia erozija, pakrančių ir salų regionuose, vynmedžių išnaikinimo neturi būti taikoma.
Pakeitimas 235
94 STRAIPSNIO 3 DALIS
3.  Valstybės narės gali paskelbti vietoves, kuriose vynmedžių išnaikinimo schema neturi būti taikoma, nes tokios schemos taikymas būtų nesuderinamas su aplinkosaugos aspektais. Vietovės, kuriose vynmedžių išnaikinimo schema neturi būti taikoma, negali viršyti 2 % viso vynmedžiais apsodinto ploto, kaip tai nurodyta VIII priede.
3.  Valstybės narės, pranešusios Komisijai ir gavusios jos sutikimą, gali paskelbti vietoves, kuriose vynmedžių išnaikinimo schema neturi būti taikoma, nes tokios schemos taikymas būtų nesuderinamas su aplinkosaugos aspektais arba tai kelia pavojų socialinei ir ekonominei regiono struktūrai.
Pakeitimas 236
94 STRAIPSNIO 4 DALIES ĮŽANGINĖ DALIS
4.  Valstybės narės, nusprendusios pasinaudoti 2 ir 3 dalyse numatyta galimybe, iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d., o pirmą kartą 2008 m. rugpjūčio 1 d. pateikia Komisijai informaciją, susijusią su ketinama taikyti vynmedžių išnaikinimo priemone:
4.  Valstybės narės, nusprendusios pasinaudoti 2 ir 3 dalyse numatyta galimybe, iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d., o pirmą kartą 2009 m. rugpjūčio 1 d. pateikia Komisijai informaciją, susijusią su ketinama taikyti vynmedžių išnaikinimo priemone:
Pakeitimas 237
94 STRAIPSNIO 5 DALIS
5.  Valstybės narės gamintojams, vykdantiems veiklą vietovėse, kuriose pagal 2 ir 3 dalies nuostatas vynmedžių išnaikinimo schema neturi būti taikoma, suteikia prioritetą pagal kitas šiame reglamente nurodytas paramos priemones, visų pirma, kai taikomą, pagal perplanavimo ir konversijos priemonę, įgyvendinamą vykdant paramos programas, ir pagal kaimo plėtros priemones.
5.  Valstybės narės gamintojams, vykdantiems veiklą vietovėse, kuriose pagal 2 ir 3 dalies nuostatas vynmedžių išnaikinimo schema neturi būti taikoma, suteikia prioritetą pagal kitas šiame reglamente nurodytas paramos priemones, visų pirma, kai taikomą, pagal perplanavimo ir konversijos priemonę, įgyvendinamą vykdant paramos programas.
Pakeitimas 238
95 STRAIPSNIO 2 DALIES 1 PASTRAIPA
2.  Valstybės narės nustato 1 dalyje nurodytų išmokų sumą už išnaikintus vynmedžių plotus pagal šio skyriaus nuostatas remdamosi išmokų vertės regioniniu vidurkiu atitinkamame regione, kuri bet kokiu atveju negali viršyti 350 EUR/ha.
2.  Valstybės narės nustato 1 dalyje nurodytų išmokų sumą už išnaikintus vynmedžių plotus pagal šio skyriaus nuostatas remdamosi išmokų vertės regioniniu vidurkiu atitinkamame regione.
Pakeitimas 292
96 STRAIPSNIS
Šio skyriaus nuostatos netaikomos tose valstybėse narėse, kuriose vyno gamyba neviršija 25 000 hektolitrų per vyno metus. Ši produkcija apskaičiuojama remiantis paskutinių penkerių vyno metų gamybos vidurkiu.
Šio skyriaus nuostatos netaikomos tose valstybėse narėse, kuriose vyno gamyba neviršija 50 000 hektolitrų per vyno metus. Ši produkcija apskaičiuojama remiantis paskutinių penkerių vyno metų gamybos vidurkiu.
Pakeitimas 239
98 STRAIPSNIO 2 PASTRAIPOS B PUNKTAS
b) išsamias kompleksinio susiejimo taisykles;
b) geros ekologinės žemės būklės išsaugojimo būdus pagal kompleksinio susiejimo principus;
Pakeitimas 240
98 STRAIPSNIO 2 PASTRAIPOS D PUNKTAS
d) valstybių narių keliamus reikalavimus ataskaitoms apie vynmedžių išnaikinimo plano įgyvendinimą, įskaitant baudas, kai vėluojama pateikti ataskaitas, ir valstybių narių gamintojams suteikiamą informaciją apie galimybę taikyti schemą;
d) valstybių narių keliamus reikalavimus ataskaitoms apie vynmedžių išnaikinimo plano įgyvendinimą;
Pakeitimas 241
99 STRAIPSNIS
Valstybės narės veda vynuogynų registrą, kuriame pateikiama naujausia informacija apie gamybos potencialą.
Valstybės narės veda vynuogynų registrą, kuriame pateikiama naujausia informacija apie gamybos potencialą; ši informacija turi atitikti kontrolės, planavimo ir priemonių, numatytų šiame reglamente, programavimo reikalavimus.
Informacija, esanti vynuogynų registre, suteikia galimybę kontroliuoti vynuogynų ploto atitiktį vyno kokybei, taip pat žemės ūkio praktikos įgyvendinimą, aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi bei kompleksinio susiejimo taikymą, numatytą šiame reglamente.
Valstybės narės, kuriose bendras lauke esančiais vynmedžiais apsodintas plotas yra mažesnis negu 500 hektarų, 1 pastraipoje nurodytos pareigos neturi.
Pakeitimas 242
100 STRAIPSNIO 1 A PASTRAIPA (nauja)
Valstybės narės, kuriose bendras lauke esančiais vynmedžiais apsodintas plotas yra mažesnis negu 500 hektarų, 1 pastraipoje nurodytos pareigos neturi.
Pakeitimas 243
101 STRAIPSNIS
101 straipsnis
Išbraukta.
Vynuogynų registro ir sąrašo galiojimo trukmė
Pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą gali būti nuspręsta, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. 99 ir 100 straipsniai nebegalioja.
Pakeitimas 244
104 STRAIPSNIO PAVADINIMAS
Vadybos komiteto procedūra
Reglamentavimo ir vadybos komiteto procedūra
Pakeitimas 245
104 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PASTRAIPA
1.  Išskyrus atvejus, kai numatyta kitaip, kai Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal šį reglamentą, jai padeda vadybos komitetas.
1.  Išskyrus atvejus, kai numatyta kitaip, kai Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal šį reglamentą, jai padeda reglamentavimo ir vadybos komitetas.
Pakeitimas 246
104 STRAIPSNIO 1 DALIES 2 PASTRAIPA
Taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.
Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai taikomi šiems III antraštinės dalies skyriams ir priedams:
I skyriui.  Bendrosios taisyklės
II skyriui.  Vynininkystės metodai ir taikomi apribojimai
III skyriui.  Kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos
IV skyriui.  Ženklinimas etiketėmis
jų priedams
Pakeitimas 247
104 STRAIPSNIO 1 DALIES 3 PASTRAIPA
Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis – vienas mėnuo.
Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.
Pakeitimas 248
111 STRAIPSNIS
2 straipsnio d punktas (Reglamentas (EB) Nr. 2702/1999)
"d) informavimo kampanijos apie Bendrijos sistemas, skirtas informacijai apie vynus su saugomos kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda, apie vynus su vyninių vynuogių veislių nuoroda, ir apie spiritinius gėrimus su saugoma geografine nuoroda arba priskirta tradicine nuoroda;"
"d) informavimo kampanijos apie Bendrijos sistemas, skirtas informacijai apie vynus su saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda, apie vynus ir apie spiritinius gėrimus su saugoma geografine nuoroda arba priskirta tradicine nuoroda;"
Pakeitimas 249
112 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS
2 straipsnio d punktas (Reglamentas (EB) Nr. 2826/2000)
"d) informavimo kampanijos apie Bendrijos sistemas, skirtas informacijai apie vynus su saugomos kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda, apie vynus su vyninių vynuogių veislių nuoroda, ir apie spiritinius gėrimus su saugoma geografine nuoroda arba priskirta tradicine nuoroda, bei apie atsakingą alkoholio vartojimą ir neatsakingo alkoholio vartojimo daromą žalą;"
"d) informavimo kampanijos apie Bendrijos sistemas, skirtas informacijai apie vynus su saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda, apie vynus ir apie spiritinius gėrimus su saugoma geografine nuoroda arba priskirta tradicine nuoroda, bei apie atsakingą vyno vartojimą ir neatsakingo alkoholio vartojimo daromą žalą;"
Pakeitimas 250
112 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS
3 straipsnio e punktas (Reglamentas (EB) Nr. 2826/2000)
"e) siekimas pateikti informaciją apie Bendrijos sistemą, kuri apima vynus su saugomos kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda, vynus su vyninių vynuogių veislių nuoroda, ir spiritinius gėrimus su geografine nuoroda arba priskirta tradicine nuoroda, bei poreikis informuoti apie atsakingo alkoholio vartojimą ir neatsakingo alkoholio vartojimo daromą žalą;"
"e) siekimas pateikti informaciją apie Bendrijos sistemą, kuri apima vynus su saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda, vynus ir spiritinius gėrimus su geografine nuoroda arba priskirta tradicine nuoroda, bei poreikis informuoti apie atsakingo vyno vartojimą ir neatsakingo alkoholio vartojimo daromą žalą;"
Pakeitimas 251
113 STRAIPSNIO 10 PUNKTAS
VII priedo n punkto 2 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003)
Išmokos, kuri gali būti skirta kiekvienam ūkininkui pagal Reglamente (EB) Nr. [šiame reglamente] nustatytą vynmedžių išnaikinimo schemą, referencinė suma turi būti lygi rezultatui, gautam padauginus išnaikintų vynmedžiais apsėtų hektarų skaičių iš galimų gauti išmokų vertės regioninio vidurkio atitinkamame regione. Tačiau išmokos suma visais atvejais neturi viršyti 350 EUR/ha."
Išmokos, kuri gali būti skirta kiekvienam ūkininkui pagal Reglamente (EB) Nr. [šiame reglamente] nustatytą vynmedžių išnaikinimo schemą, referencinė suma turi būti lygi rezultatui, gautam padauginus išnaikintų vynmedžiais apsėtų hektarų skaičių iš galimų gauti išmokų vertės regioninio vidurkio atitinkamame regione."
Pakeitimas 252
113 STRAIPSNIO 10 PUNKTAS
VII priedo n punkto 2 a pastraipa (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003)
Tuo atveju, kuomet išnaikinimas taikomas pasodintiems vienos veislės dvejopos paskirties vynuogynams, įtrauktiems į vienkartinės išmokos schemą pagal 2007 m. rugsėjo 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1182/20071, nustatantį konkrečias taisykles vaisių ir daržovių sektoriui, vadovaujantis šiuo reglamentu, neskaičiuojama jokia bazinė papildoma suma.
____________________
1 OL L 273, 2007 10 17, p. 1.
Pakeitimas 253
114 STRAIPSNIS
114 straipsnis
Išbraukta.
Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 pakeitimai
Reglamento (EB) Nr.1290/2005 12 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
"2. Komisija nustato sumas, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 10 straipsnio 2 dalį, 143d straipsnį, 143e straipsnį, Tarybos reglamento (EB) Nr. 387/2007 4 straipsnio 1 dalį ir Tarybos reglamento (EB) Nr. [šio reglamento] 17 straipsnio 2 dalį, skiriamos EŽŪFKP."
Pakeitimas 254
117 STRAIPSNIO ĮŽANGINĖ DALIS
Reglamentas (EB) Nr. 1493/1999 panaikinamas. Tačiau tame reglamente nustatytos toliau nurodytos priemonės, ir toliau taikomos 2008–2009 vyno metais, jei pagal Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 galimas taikyti priemones gamintojai pradėjo taikyti ar vykdė iki šio reglamento įsigaliojimo datos:
Reglamentas (EB) Nr. 1493/1999 panaikinamas. Tačiau tame reglamente nustatytos toliau nurodytos priemonės ir toliau taikomos, jei pagal Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 galimas taikyti priemones gamintojai pradėjo taikyti ar vykdė iki šio reglamento įsigaliojimo datos:
Pakeitimas 255
117 STRAIPSNIO 1 A PASTRAIPA (nauja)
Nukrypstant nuo 1 dalies, nuostatos, susijusios su tam tikrų butelių tipų apsauga, numatytos Reglamento (EB) Nr. 753/2002 9 straipsnio 1 dalyje bei I priede, ir toliau taikomos tol, kol butelio formos bus saugomos kilmės vietos apsaugos.
Pakeitimas 256
118 STRAIPSNIO ANTRA PASTRAIPA
Jis taikomas nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d., išskyrus 5–8 straipsnius, kurie taikomi nuo 2008 m. balandžio 30 d.
Jis taikomas nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d., išskyrus 5–8 straipsnius, kurie taikomi nuo šio reglamento 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos datos.
Pakeitimas 257
118 STRAIPSNIO TREČIA PASTRAIPA
V antraštinės dalies II skyrius taikomas iki 2013 m. gruodžio 31 d.
Išbraukta.
Pakeitimas 258
I PRIEDO 5 A PUNKTAS (naujas)
5a.  "Vynuogių misa": skystas produktas, gaunamas iš šviežių vynuogių natūraliai arba panaudojant fizinius procesus. Vynuogių misos faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais turi būti ne didesnė kaip 1 tūrio proc.
Pakeitimas 259
II PRIEDAS
Visos sumos keičiamos į "p.m.".
Pakeitimas 260
III PRIEDAS
Šis priedas išbraukiamas.
Pakeitimas 261
IV PRIEDO 3 A PUNKTAS (naujas)
3a.  Iš razinų pagamintas vynas
"Iš razinų pagamintas vynas" yra produktas,
a) pagamintas Bendrijoje, be sodrinimo, iš Bendrijoje surinktų vynuogių, kurių rūšys nurodytos 18 straipsnio 1 dalyje, džiovintų saulėje arba tamsoje, siekiant dalinės dehidratacijos,
b) kuriame bendra alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 16 tūrio proc.,
c) kuriame faktinė alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 9 tūrio proc.,
d) kuriame natūrali alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 16 tūrio proc.
Pakeitimas 262
IV PRIEDO 3 B PUNKTAS (naujas)
3b.  Natūralus saldus vynas
Specifiniai tradiciniai pavadinimai "οίνος γλυκύς φυσικός", "vino dulce natural", "vino dolce naturale", "vinho doce natural" gali būti naudojami vynams su saugoma kilmės vietos arba geografine nuorodomis, kurie:
a) pagaminti iš vynuogių derliaus, kurio bent 85 proc. sudaro vynuogių veislės iš sąrašo, kuris turi būti nustatytas;
b) pagaminti iš misos, kurios pradinis natūralus cukraus kiekis ne mažesnis kaip 212 gramų viename litre;
c) pridėjus alkoholio, distiliato ar spirito, išskyrus bet kokį kitą sodrinimą.
Jei tai yra būtina norint laikytis tradicinių gamybos būdų, valstybės narės gali numatyti, kad specifinis tradicinis pavadinimas "natūralus saldus vynas" būtų vartojamas tik likeriniams vynams su saugoma kilmės vietos arba saugoma geografine nuorodomis, pagamintiems jų teritorijoje, kurie:
a) yra pagaminti pačių gamintojų tik iš savo išaugintų muscat, granache, maccabeo ir malvasia vynuogių; tačiau galima panaudoti ir vynuoges, kurios buvo išaugintos vynuogynuose, kurie yra apsodinti ne vien tik pirmiau nurodytomis keturiomis vynuogių veislėmis, bet tik tuo atveju, jei tokios vynuogės sudaro ne daugiau kaip 10 proc. visų vynuogių;
b) yra gauti neviršijant 40 hl vynuogių misos išeigos iš vieno hektaro; jei išeiga yra didesnė, visas derlius praranda teisę būti apibūdinimas kaip "natūralus saldus vynas";
c) gautas iš vynuogių misos, kurioje pradinis natūralaus cukraus kiekis yra ne mažesnis kaip 252 gramai viename litre;
d) yra gautas, išskyrus visus kitus sodrinimo būdus, įpilant vyno kilmės alkoholio, kuriame absoliutus alkoholis sudaro bent 5 proc. panaudotos rauginamos vynuogių misos tūrio, bet ne daugiau kaip žemesnioji iš toliau nurodytų ribų:
– arba 10 proc. pirmiau minėtos panaudotos vynuogių misos tūrio, arba,
– gatavo produkto bendro alkoholio kiekio 40 tūrio proc., kuriuos sudaro faktinės alkoholio koncentracijos tūrio proc. ir potencinės alkoholio koncentracijos tūrio proc. ekvivalento, apskaičiuoto imant 1 tūrio proc. arba absoliutaus alkoholio 17,5 gramo likutinio cukraus viename litre, suma.
Specifiniai tradiciniai pavadinimai "οίνος γλυκύς φυσικός" , "vino dulce natural", "vino dolce naturale", "vinho doce natural" neverčiami. Tačiau jie gali būti vartojami kartu su paaiškinamąja pastaba ta kalba, kurią supranta galutinis vartotojas. Produktų, pagamintų Graikijoje, kuriais prekiaujama tos valstybės narės teritorijoje, pavadinimas "natūralus saldus vynas" gali būti vartojamas kartu su pavadinimu "οίνος γλυκύς φυσικος".
Pakeitimas 263
IV PRIEDO 4 DALIES A PUNKTO 3 ĮTRAUKA
- vyno, ar
-  Bendrijoje pagaminto vyno, ar
Pakeitimas 264
IV PRIEDO 4 DALIES A PUNKTO 4 ĮTRAUKA
- vyno, kuriam suteikta saugoma kilmės vietos ar geografinė nuoroda;
-  Bendrijoje pagaminto vyno, kuriam suteikta saugoma kilmės vietos ar geografinė nuoroda;
Pakeitimas 265
IV PRIEDO 4 A DALIS (nauja)
4a.  Rūšinis putojantis vynas ir sekt
Rūšinis putojantis vynas arba sekt – tai produktas:
a) gautas pirminio ar antrinio alkoholinio fermentavimo būdu:
– iš šviežių vynuogių, ar
– vynuogių misos, ar
– vyno, kuriam suteikta saugoma kilmės vietos ar geografinė nuorodos;
b) kuris, atidarius talpyklą, išskiria anglies dioksidą, susidariusį tik fermentavimo metu;
c) kurio perteklinis slėgis, susidarantis dėl ištirpusio anglies dioksido, yra ne mažesnis kaip 350 kPa laikant 20°C temperatūroje uždarytoje talpykloje.
Rūšinių putojančių vynų arba sekt, laikomų mažesnėse kaip 25 centilitrų talpyklose, mažiausias perteklinis slėgis turi būti bent 300 kPa.
d) kurio faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais yra ne mažesnė kaip 10 tūrio proc.
e)  Cuvée atveju visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais yra ne mažesnė kaip 9 tūrio proc.
f) rūšinių putojančių vynų arba sekt, kuriems suteikta saugoma kilmės vietos ar geografinė nuoroda, atveju cuvée visuminė alkoholio koncentracija tūrio proc. negali būti mažesnė kaip 9,5 tūrio proc. C III vynuogių auginimo zonose;
g) tačiau tam tikrų į sąrašą, kuris turi būti patvirtintas, įtrauktų rūšinių putojančių vynų arba sekt, kuriems suteikta saugoma kilmės vietos ar geografinė nuoroda, gamybai skirtų cuvée, pagamintų iš vienos vynuogių veislės, visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais gali būti mažesnė kaip 8,5 tūrio proc.;
h) rūšinių putojančių vynų gamybos proceso trukmė, įskaitant brandinimą įmonėje, kurioje jie yra pagaminti, nuo vyno putojimą sukeliančios fermentacijos proceso pradžios negali būti trumpesnė, kaip:
– šeši mėnesiai, kai vyno putojimą sukelianti fermentacija vyksta uždaruose rezervuaruose,
– devyni mėnesiai, kai vyno putojimą sukelianti fermentacija vyksta buteliuose;
i)  Cuvée putojimą sukeliančios fermentacijos trukmė ir cuvée buvimas ant nuosėdų negali būti trumpesnis kaip:
a)  90 dienų, jei fermentacija vyksta buteliuose arba talpyklose be maišytuvų;
b)  30 dienų, jei fermentacija vyksta talpyklose su maišytuvais.
Pakeitimas 266
IV PRIEDO 5 DALIES A PUNKTAS
a) gaunamas iš vyno;
a) gaunamas iš Bendrijoje pagaminto vyno;
Pakeitimas 267
IV PRIEDO 6 DALIES A PUNKTAS
a) gaunamas iš vyno, su sąlyga, kad tokiame vyne visuminė etilo alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 9 tūrio proc.;
a) gaunamas iš Bendrijoje pagaminto vyno, su sąlyga, kad tokiame vyne visuminė etilo alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 9 tūrio proc.;
Pakeitimas 268
IV PRIEDO 7 DALIES A PUNKTAS
a) gaunamas iš vyno ar iš vyno, kuriam suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda, ar saugoma geoagrafinė nuoroda;
a) gaunamas iš Bendrijoje pagaminto vyno ar iš vyno, kuriam suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda, ar saugoma geografinė nuoroda;
Pakeitimas 269
IV A PRIEDAS (naujas)
IVa priedas
Nustatytų vynininkystės metodų ir procesų sąrašas
1.  Vynininkystės metodai ir procesai, kurie gali būti taikomi šviežioms vynuogėms, vynuogių misai, rauginamai vynuogių misai, rauginamai vynuogių misai iš vytintų vynuogių, koncentruotai vynuogių misai ir jaunam rauginamam vynui:
a) vėdinimas arba deguonies kiekio papildymas;
b) šiluminis apdorojimas;
c) centrifugavimas ir filtravimas, naudojant pagalbines inercines filtravimo priemones arba be jų, jei apdorotame produkte nelieka nepageidaujamų likučių;
d) anglies anhidrido, dar vadinamo anglies dioksidu, argono arba azoto ir argono bei azoto mišinių naudojimas siekiant sukurti inertišką atmosferą ir produktą maišyti beorėje aplinkoje;
e) sacharozės naudojimas tradicinių vynininkystės metodų taikymo metu;
f) vyno mielių naudojimas;
g) mielių auginimas, taikant vieną ar kelis iš šių metodų:
– diamonio fosfato arba amonio sulfato priedų naudojimas su tam tikrais apribojimais
– amonio sulfito arba amonio bisulfito priedų naudojimas, su tam tikrais apribojimais,
– tiamino dichlorhidrato naudojimas su tam tikrais apribojimais;
h) sieros anhidrido, dar vadinamo sieros dioksidu, kalio bisulfito arba kalio metabisulfito, dar vadinamo kalio disulfitu arba kalio pirosulfitu, naudojimas;
i) sieros dioksido šalinimas, taikant fizinius procesus;
j) misos ir dar jauno rauginamo vyno apdorojimas, naudojant vyno gamybos paskirties anglies preparatus (aktyvuota anglis), su tam tikrais apribojimais;
k) skaidrinimas, naudojant vieną ar kelias iš vyno gamybos paskirties medžiagų:
– maistinė želatina,
– žuvų klijai,
– kazeinas ir kalio kazeinatai,
– ovalbuminas ir (arba) laktalbuminas,
– bentonitas,
– gelio arba koloidinio tirpalo pavidalo silicio dioksidas,
– kaolinas,
– taninas,
– pektolito enzimai,
– betagliukanazės enziminiai preparatai, kurių naudojimo sąlygos dar turi būti nustatytos;
– augalinės kilmės proteinai
l) sorbo rūgšties arba kalio sorbato naudojimas;
m) vyno rūgšties naudojimas vynui parūgštinti V priede nustatytomis sąlygomis;
n) rūgštingumo mažinimas V priede nustatytomis sąlygomis, naudojant vieną ar kelias iš šių medžiagų:
– neutralus kalio tartratas,
– kalio bikarbonatas,
– kalcio karbonatas, kurio sudėtyje gali būti nedaug L (+ ) vyno ir L (-) maleino obuolių rūgšties dvigubos kalcio druskos,
– kalcio tartratas,
– vyno rūgštis (sąlygos dar turi būti nustatytos),
– vyno rūgšties ir kalcio karbonato lygiomis proporcijomis vienalytis smulkiai sumaltas preparatas;
o)  "Aleppo" rūšies pušų sakų naudojimas (sąlygos dar turi būti nustatytos);
p) mielių drožlių naudojimas su tam tikrais apribojimais;
q) polivinilpolipirolidono naudojimas, su tam tikrais apribojimais (sąlygos dar turi būti nustatytos);
r) pieno rūgšties bakterijų vyno suspensijoje naudojimas (sąlygos dar turi būti nustatytos);
s) lisozimo papildo naudojimas su tam tikrais apribojimais (sąlygos dar turi būti nustatytos);
t)  L-askorbo rūgšties papildo naudojimas su tam tikrais apribojimais.
2.  Vynininkystės metodai ir procesai, kurie gali būti taikomi vynuogių misai, iš kurios gaminama rektifikuota koncentruota vynuogių misa:
a) vėdinimas;
b) šiluminis apdorojimas;
c) centrifugavimas ir filtravimas, naudojant pagalbines inercines filtravimo priemones arba jų nenaudojant, su sąlyga, kad jas panaudojus apdorotame produkte neliks nepageidaujamų likučių;
d) sieros anhidrido, dar vadinamo sieros dioksidu, kalio bisulfito arba kalio metabisulfito, dar vadinamo kalio disulfitu arba kalio pirosulfitu, naudojimas;
e) sieros dioksido šalinimas taikant fizinius procesus;
f) apdorojimas naudojant vyno gamybos paskirties anglies preparatus;
g) kalcio karbonato, kurio sudėtyje gali būti nedaug L (+ ) vyno ir L (-) maleino obuolių rūgšties dvigubos kalcio druskos, naudojimas;
h) jonizuotų pušų sakų naudojimas (sąlygos dar turi būti nustatytos).
3.  Vynininkystės metodai ir procesai, kurie gali būti taikomi rauginamai vynuogių misai, skirtai tiesiogiai žmonėms vartoti, vynui, putojančiam vynui, gazuotam putojančiam vynui, pusiau putojančiam vynui, gazuotam pusiau putojančiam vynui, likeriniam vynui ir vynui su saugoma kilmės vietos arba saugoma geografine nuorodomis:
a) šviežių, geros kokybės ir neskiestų nuosėdų, kurių kiekis negali būti didesnis kaip 5 proc. ir kuriose yra mielių, neseniai gautų gaminant sausą vyną, naudojimas sausam vynui gaminti;
b) vėdinimas arba argono ar azoto dujų pūtimas;
c) šiluminis apdorojimas;
d) centrifugavimas ir filtravimas, naudojant pagalbines inercines filtravimo priemones arba jų nenaudojant, jei jas panaudojus apdorotame produkte nelieka nepageidaujamų likučių;
e) anglies anhidrido, dar vadinamo anglies dioksidu, argono arba azoto ir argono bei azoto mišinių naudojimas siekiant sukurti inertišką atmosferą ir produktą maišyti beorėje aplinkoje;
f) anglies dioksido papildo naudojimas, su tam tikrais apribojimais;
g) sieros anhidrido, dar vadinamo sieros dioksidu, kalio bisulfito arba kalio metabisulfito, dar vadinamo kalio disulfitu arba kalio pirosulfitu, naudojimas;
h) sorbo rūgšties arba kalio sorbato papildo naudojimas su sąlyga, kad galutinis sorbo rūgšties kiekis apdorotame produkte, skirtame tiesioginiam naudojimui žmonių mityboje, nebus didesnis kaip 200 mg/l;
i)  L-askorbino rūgšties papildo naudojimas, su tam tikrais apribojimais;
j) citrinų rūgšties papildo naudojimas siekiant stabilizuoti vyną su tam tikrais apribojimais;
k) vyno rūgšties naudojimas vynui parūgštinti V priede nustatytomis sąlygomis;
l) rūgštingumo mažinimas, V priede nustatytomis sąlygomis naudojant vieną ar kelias iš šių medžiagų:
– neutralus kalio tartratas,
– kalio bikarbonatas,
– kalcio karbonatas, kurio sudėtyje gali būti nedaug L (+ ) vyno ir L (-) maleino obuolių rūgšties dvigubos kalcio druskos,
– kalcio tartratas,
– vyno rūgštis (sąlygos dar turi būti nustatytos),
– vienalytis smulkiai sumaltas preparatas iš vyno rūgšties ir kalcio karbonato lygiomis proporcijomis;
m) skaidrinimas, naudojant vieną ar kelias iš šių vynui gaminti skirtų medžiagų:
– maistinė želatina,
– žuvų klijai,
– kazeinas ir kalio kazeinatai,
– ovalbuminas ir (arba) laktalbuminas,
– bentonitas,
– gelio arba koloidinio tirpalo pavidalo silicio dioksidas,
– kaolinas,
– betagliukanazės enziminiai preparatai, kurių naudojimo sąlygos dar turi būti nustatytos,
– augalinės kilmės proteinai;
n) tatino priedas;
o) baltojo vyno apdorojimas, naudojant vyno gamybos paskirties anglies preparatus;
p) apdorojimas (sąlygos dar turi būti nustatytos):
– rauginamos vynuogių misos, skirtos tiesiogiai žmonėms vartoti, baltojo vyno ir rausvojo vyno apdorojimas kalio ferocianidu,
– raudonojo vyno apdorojimas kalio ferocianidu arba kalcio fitatu,
q) metavyno rūgšties papildo naudojimas su tam tikrais apribojimais;
r) gumiarabiko naudojimas
s)  D-L vyno rūgšties, dar vadinamos vynuogių rūgštimi, arba jos neutralios kalio druskos naudojimas, siekiant pašalinti perteklinį kalcį (sąlygos dar turi būti nustatytos);
t) rauginamo buteliuose putojančio vyno, iš kurio nuosėdos šalinamos išmušant susidariusį kamštį, apdorojimas:
– kalcio alginatu
arba
– kalio alginatu;
u) sausų arba vyno suspensijoje ištirpintų vyno mielių naudojimas putojančiam vynui gaminti;
v) tiamino ir amonio druskų naudojimas putojantiems vynams gaminti, siekiant paspartinti mielių augimą, tokiomis sąlygomis:
– kaip maitinamąsias druskas naudojant diamonio fosfatą arba amonio sulfatą, su tam tikrais apribojimais,
– kaip augimo veiksnius naudojant tiaminą tiamino chlorhidrato forma su tam tikrais apribojimais;
w) alilo izotiocianatu impregnuotų gryno parafino diskų naudojimas siekiant sukurti sterilią atmosferą – tik tose valstybėse narėse, kur jis naudojamas tradiciškai ir neuždraustas nacionalinių įstatymų, jei tam naudojami tik didesnės kaip 20 l talpos indai ir jei vyne nelieka jokių alilo izotiocianato pėdsakų;
x) papildų naudojimas siekiant greičiau pašalinti vyno akmenį:
– kalio bitartrato,
– kalcio bitartrato, su tam tikrais apribojimais (sąlygos dar turi būti nustatytos);
y) vario sulfato naudojimas siekiant pagerinti vyno skonį arba kvapą su tam tikrais apribojimais;
za) mielių drožlių naudojimas su tam tikrais apribojimais;
zb) polivinilpolipirolidono naudojimas su tam tikrais apribojimais (sąlygos dar turi būti nustatytos);
zc) pieno rūgšties bakterijų vyno suspensijoje naudojimas (sąlygos dar turi būti nustatytos);
zd) karamelės papildo naudojimas pagal 1994 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/36/EB dėl maisto produktuose naudojamų dažų1, siekiant pagražinti likerinio vyno ir vynų su saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda spalvą;
ze) lisozimo papildo naudojimas, su tam tikrais apribojimais (sąlygos dar turi būti nustatytos);
zf) dimetilo dikarbonato papildo naudojimas vynui gaminti, siekiant užtikrinti jų mikrobiologinį stabilizavimą, su tam tikrais apribojimais (sąlygos dar turi būti nustatytos);
zg) mielių manoproteinų naudojimas siekiant stabilizuoti proteinų ir vyno rūgšties kiekį vyne.
4.  Vynininkystės metodai ir procesai, kurie gali būti taikomi 3 punkto įžanginiame sakinyje minimiems produktams, tik specialiai nustatytomis sąlygomis:
a) papildant deguonies kiekį;
b) apdorojant elektrodializės būdu, siekiant užtikrinti vyno rūgšties kiekio stabilumą;
c) šlapalo kiekiui mažinti vyne, naudojant ureazę;
d) vyną pilant ant nuosėdų, malto salyklo degtinių arba supresuotos rūšinio vyno Aszú masės, kai toks metodas tradiciškai naudojamas Vengrijos regione Tokajhegyalja, gaminant "Tokaji Forditàs" ir "Tokaji màslàs" rūšių vyną (sąlygos dar turi būti nustatytos);
e) ąžuolo skiedrų naudojimas ruošiant vynus ir vynuogių misą.
______________
1 OL L 237, 1994 9 10, p. 13.
Pakeitimas 270
V PRIEDO A SKYRIUS
1.  Atsižvelgiant į klimato sąlygas tam tikrose Bendrijos vynuogynų auginimo zonose, pagal IX priedą atitinkamos valstybės narės gali leisti padidinti natūralią etilo alkoholio koncentraciją tūrio procentais šviežiose vynuogėse, vynuogių misoje, rauginamoje (fermentuojamoje) vynuogių misoje ir jauname rauginamame (fermentuojamame) vyne, kuris gaunamas iš 18 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų vynuogių veislių.
1.  Atsižvelgiant į klimato sąlygas tam tikrose Bendrijos vynuogynų auginimo zonose, pagal IX priedą atitinkamos valstybės narės gali leisti padidinti natūralią etilo alkoholio koncentraciją tūrio procentais šviežiose vynuogėse, vynuogių misoje, rauginamoje (fermentuojamoje) vynuogių misoje ir jauname rauginamame (fermentuojamame) vyne, kuris gaunamas iš 18 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų vynuogių veislių.
2.  Natūrali alkoholio koncentracija gali būti didinama vynininkystės metodais, nurodytais B skyriuje, ir ne daugiau kaip:
2.  Natūrali alkoholio koncentracija gali būti didinama vynininkystės metodais, nurodytais B skyriuje, ir ne daugiau kaip:
a)  A ir B vynuogių auginimo zonose pagal IX priedą – 2 tūrio proc.;
a)  A vynuogių auginimo zonose – 3,5 tūrio proc. ir B vynuogių auginimo zonose 2,5 tūrio proc. pagal IX priedą;
b)  C vynuogių auginimo zonoje pagal IX priedą – 1 tūrio proc.;
b)  C vynuogių auginimo zonoje pagal IX priedą – 2 tūrio proc.;
3.  Ypač nepalankaus klimato metais ir pagal 104 straipsnio 1 dalyje nustatytą tvarką 2 poskyryje numatytas alkoholio koncentracijos padidinimas gali būti 3 tūrio proc. A ir B vynuogių auginimo zonose pagal IX priedą.
3.  Ypač nepalankaus klimato metais ir pagal 104 straipsnio 1 dalyje nustatytą tvarką 2 poskyryje numatytas alkoholio koncentracijos padidinimas gali būti atitinkamai 4,5 tūrio proc. A vynuogių auginimo zonose, 3,5 tūrio proc. – B vynuogių auginimo zonose ir 3 tūrio proc. – C vynuogių auginimo zonose pagal IX priedą.
3a.  Atlikus Europos Komisijos vykdytos reformos poveikio vertinimą 2012 m. gali būti patvirtintos priemonės siekiant palaipsniui sumažinti 2 ir 3 dalyse nustatytą alkoholio koncentraciją, atitinkamai iki 2 tūrio proc. A ir B vynuogių auginimo zonose ir iki 1 tūrio proc. C vynuogių auginimo zonose.
Pakeitimas 271
V PRIEDO B SKYRIAUS 1 DALIS
1.  Natūralią alkoholio koncentraciją tūrio proc. didinti, kaip numatyta A skyriuje, galima tik:
1.  Natūralią alkoholio koncentraciją tūrio proc. didinti, kaip numatyta A skyriuje, galima tik:
a) šviežiose vynuogėse, rauginamoje vynuogių misoje ar jauname rauginamame vyne – įdedant vynuogių misos ar rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos;
a) šviežiose vynuogėse, rauginamoje vynuogių misoje ar jauname rauginamame vyne – įdedant vynuogių misos ar rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos arba sacharozės tose vynuogių auginimo zonose, kuriose ši medžiaga tradiciškai naudojama;
b) vynuogių misoje – įdedant koncentruotos vynuogių misos ar rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos, ar dalinio koncentravimo, įskaitant atvirkštinį osmosą, būdu;
b) vynuogių misoje – įdedant koncentruotos vynuogių misos ar rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos, ar dalinio koncentravimo, įskaitant atvirkštinį osmosą arba sacharozę tose vynuogių auginimo zonose, kuriose ši medžiaga tradiciškai naudojama, būdu;
c) vyne – iš dalies koncentruojant šaldymu.
c) vyne – iš dalies koncentruojant šaldymu.
1a.  1 dalies a ir b punktuose numatyta sacharozė gali būti naudojama tik saldinant sausuoju būdu ir tik tose vynuogių auginimo zonose, kuriose ši praktika taikoma tradiciškai pagal 1970 m. gegužės 8 d. galiojusius teisės aktus, kai dėl nepalankių klimato sąlygų šis metodas būtinas siekiant gauti reikalingą mažiausią alkoholio koncentraciją.
Pakeitimas 272
V PRIEDO B SKYRIAUS 4 DALIES A PUNKTAS
a)  A vynuogių auginimo zonoje pagal IX priedą11,5 tūrio proc.,
a)  A vynuogių auginimo zonoje – 12 tūrio proc.,
Pakeitimas 273
V PRIEDO B SKYRIAUS 4 DALIES B PUNKTAS
b)  B vynuogių auginimo zonoje pagal IX priedą12 tūrio proc.,
b)  B vynuogių auginimo zonoje – 12,5 tūrio proc.,
Pakeitimas 274
V PRIEDO B SKYRIAUS 4 DALIES C PUNKTAS
c)  C I a ir C I b vynuogių auginimo zonose pagal IX priedą12,5 tūrio proc.,
c)  C I a ir C I b vynuogių auginimo zonose – 13 tūrio proc.,
Pakeitimas 275
V PRIEDO B SKYRIAUS 4 DALIES D PUNKTAS
d)  C II vynuogių auginimo zonoje pagal IX priedą – 13 tūrio proc. ir
d)  C II vynuogių auginimo zonoje – 13 tūrio proc.
Pakeitimas 276
V PRIEDO B SKYRIAUS 4 DALIES E PUNKTAS
e)  C III vynuogių auginimo zonoje pagal IX priedą – 13,5 tūrio proc.
e)  C III vynuogių auginimo zonoje – 13,5 tūrio proc.
Pakeitimas 277
V PRIEDO B SKYRIAUS 5 DALIES A PUNKTAS
a) aukščiausią visuminę etilo alkoholio koncentraciją raudoname vyne 4 poskyryje nurodytuose produktuose gali padidinti iki 12 tūrio proc. A vynuogių auginimo zonoje ir iki 12,5 tūrio proc. B vynuogių auginimo zonoje pagal IX priedą;
a) aukščiausią visuminę etilo alkoholio koncentraciją 4 poskyryje nurodytuose produktuose gali padidinti iki 12 tūrio proc. A vynuogių auginimo zonoje ir iki 12,5 tūrio proc. B vynuogių auginimo zonoje pagal IX priedą;
Pakeitimas 278
V PRIEDO B SKYRIAUS 5 DALIES B PUNKTAS
b) padidinti 4 poskyryje nurodytų produktų aukščiausią visuminę etilo alkoholio koncentraciją gaminant vynus, kuriems suteikta kilmės veitos nuoroda A ir B vynuogių auginimo zonose iki ribos, kurią turi nustatyti valstybės narės.
Išbraukta.
Pakeitimas 279
VI PRIEDO B SKYRIAUS 5 DALIS
5.  Jei, siekdama laikytis tarptautinių Bendrijos įsipareigojimų, Taryba nenusprendžia kitaip, iš trečiųjų šalių kilmės šviežių vynuogių, vynuogių misos, rauginamos vynuogių misos, koncentruotos vynuogių misos, rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos, vynuogių misos, kurios fermentacija sustabdyta įmaišius alkoholio, vynuogių sulčių ir koncentruotų vynuogių sulčių Bendrijos teritorijoje gaminti vyną ar įmaišyti į vyną draudžiama.
5.  trečiųjų šalių kilmės šviežių vynuogių, vynuogių misos, rauginamos vynuogių misos, koncentruotos vynuogių misos, rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos, vynuogių misos, kurios fermentacija sustabdyta įmaišius alkoholio, vynuogių sulčių ir koncentruotų vynuogių sulčių Bendrijos teritorijoje gaminti vyną ar įmaišyti į vyną draudžiama.
Pakeitimas 280
VI PRIEDO C SKYRIUS
Jei, siekdama laikytis tarptautinių Bendrijos įsipareigojimų, Taryba nenusprendžia kitaip, Bendrijoje neleidžiama kupažuoti trečiųjų šalių kilmės ir Bendrijos kilmės vyną, taip pat trečiųjų šalių kilmės vyną.
Bendrijoje neleidžiama kupažuoti trečiųjų šalių kilmės ir Bendrijos kilmės vyną, taip pat trečiųjų šalių kilmės vyną.
Pakeitimas 281
VI PRIEDO D SKYRIUS
D.  Šalutiniai produktai
Išbraukta.
1.  Perdaug spausti vynuoges draudžiama. Valstybės narės, atsižvelgdamos į vietos ir technines sąlygas, nusprendžia, koks minimalus alkoholio kiekis, bet visuomet didesnis už nulį, bus išspaudose ir nuosėdose vynuoges išspaudus.
2.  Išskyrus alkoholį, spiritą ir piketą, iš vyno nuosėdų ir vynuogių išspaudų negalima gaminti nei vyno, nei kito gėrimo, skirto tiesiogiai žmonėms vartoti.
3.  Vyno nuosėdų spaudimas ir dar kartą atliekamas išspaudų fermentavimas kitais nei distiliavimo ar piketo gamybos tikslais draudžiamas. Vyno nuosėdų filtravimas ir centrifugavimas nelaikomas spaudimu, jei gaunami produktai yra geros, tikros ir prekybai tinkamos kokybės.
4.  Jei atitinkamoje valstybėje piketo gamyba leidžiama, jis naudojamas tik distiliavimui ar vyno gamintojo vartojimo reikmėms.
5.  Turi būti reikalaujama, kad visi šalutinių produktų turintys fiziniai ar juridiniai asmenys, ar asmenų grupės išnaikintų juos tretiesiems asmenims prižiūrint ir laikydamiesi sąlygų, kurios turi būti nustatytos pagal 104 straipsnio 1 dalyje nustatytą procedūrą.
Pakeitimas 282
VII PRIEDO A PUNKTAS
a)  2008–2009 vyno metais (2009 biudžetiniai metai): 430 mln. EUR
a)  2009–2010 vyno metais (2009 biudžetiniai metai): 510 000 000 EUR
Pakeitimas 283
VII PRIEDO B PUNKTAS
b)  2009–2010 vyno metais (2010 biudžetiniai metai): 287 mln. EUR
b)  2010–2011 vyno metais (2010 biudžetiniai metai): 337 000 000 EUR
Pakeitimas 284
VII PRIEDO C PUNKTAS
c)  2010–2011 vyno metais (2011 biudžetiniai metai): 184 mln. EUR
c)  2011–2012 vyno metais (2011 biudžetiniai metai): 223 000 000 EUR
Pakeitimas 285
VII PRIEDO D PUNKTAS
d)  2011–2012 vyno metais (2012 biudžetiniai metai): 110 mln. EUR
Išbraukta.
Pakeitimas 286
VII PRIEDO E PUNKTAS
e)  2012–2013 vyno metais (2013 biudžetiniai metai): 59 mln. EUR
Išbraukta.
Pakeitimas 287
VIII PRIEDAS
Šis priedas išbraukiamas.
Teisinė informacija - Privatumo politika