Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0253(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0472/2007

Внесени текстове :

A6-0472/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/12/2007 - 3.12

Приети текстове :

P6_TA(2007)0611

Приети текстове
PDF 357kWORD 52k
Сряда, 12 декември 2007 г. - Страсбург
Премахване на косвените данъци върху набирането на капитал *
P6_TA(2007)0611A6-0472/2007

Законодателна резолюция на Европейския парламент oт 12 декември 2007 г. по предложението за директива на Съвета относно косвените данъци върху набирането на капитал (преработена версия) (COM(2006)0760 – C6-0043/2007 – 2006/0253(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2006)0760),

–   като взе предвид членове 93 и 94 от Договора за ЕО, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C6-0043/2007),

–   като взе предвид писмото на Комисията по правни въпроси от 1 юни 2007 г., адресирано до председателя на Парламента, в съответствие с член 80а, параграф 4 от Правилника за дейността,

–   като взе предвид писмото на председателя на Комисията от 20 септември 2007 г., в което се заявява, че Комисията поддържа предложението си,

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A6-0472/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Приканва Комисията да внесе съответните промени в предложението си, съгласно член 250, параграф 2, от Договора за ЕО;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменения, внесени от Парламента
Изменение 1
Съображение 7
(7)  Целесъобразно е максималната ставка на данъка върху вноската, приложим от държавите-членки, които продължават да облагат капиталовите вноски с данък, да бъде намалена до 2008 г. и данъкът върху вноската да бъде премахнат най-късно до 2010 г.
(7)  Целесъобразно е максималната ставка на данъка върху капиталовите вноски, приложим от държавите-членки, които продължават да облагат капиталовите вноски с данък, да бъде намалена до 2010 г., а данъкът върху капиталовите вноски да бъде премахнат най-късно до 2012 г.
Изменение 2
Член 7, параграф 1
1.  Независимо от член 5, параграф 1, буква а), държава-членка, която към 1 януари 2006 г. е облагала капиталовите вноски в капиталовите дружества с данък, наричан оттук нататък "данък върху вноската", може да продължи да прави това, до 31 декември 2009 г., при условие че изпълнява разпоредбите на членове 8‐14.
1.  Независимо от член 5, параграф 1, буква а), държава-членка, която към 1 януари 2006 г. е облагала капиталовите вноски в капиталовите дружества с данък, наричан оттук нататък "данък върху вноската", може да продължи да прави това, до 31 декември 2011 г., при условие че изпълнява разпоредбите на членове 8‐14.
Изменение 3
Член 8, параграф 3
3.  Ставката на данъка върху вноската в никакъв случай не може да надвишава 1 %, а след 31 декември 2007 г. - 0.5 %.
3.  Ставката на данъка върху вноската в никакъв случай не може да надвишава 1 %, а след 31 декември 2009 г. - 0.5 %.
Изменение 4
Член 15, параграф 1, алинея 1
1.  Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с членове 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 и 14, не по-късно от 31 декември 2006 г. Те незабавно предоставят на Комисията текстовете на тези разпоредби и прилагат таблица за съответствие между тези разпоредби и настоящата директива.
1.  Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с членове 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 и 14, не по-късно от 31 декември 2009 г. Те незабавно предоставят на Комисията текстовете на тези разпоредби и прилагат таблица за съответствие между тези разпоредби и настоящата директива.
Изменение 5
Член 16, параграф 1
Директива 69/355/ЕИО, изменена с директивите, посочени в приложение ІІ, част А, се отменя, считано от 1 януари 2007 г., без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, посочени в приложение ІІ, част Б.
Директива 69/355/ЕИО, изменена с директивите, посочени в приложение ІІ, част А, се отменя, считано от 1 януари 2010 г., без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, посочени в приложение ІІ, част Б.
Изменение 6
Член 17, параграф 2
Членове 1, 2, 6, 9 и 11 се прилагат, считано от 1 януари 2007 г.
Членове 1, 2, 6, 9 и 11 се прилагат, считано от 1 януари 2010 г.
Изменение 7
Приложение I, точка 2 a (нова)
2a. дружества, определени в българското право като:
i) акционерно дружество
ii) командитно дружество с акции
iii) дружество с ограничена отговорност
Изменение 8
Приложение I, точка 21 а (нова)
21а. Дружества, определени в румънското право като:
i) societăţi în nume colectiv
ii) societăţi în comandită simplă
iii) societăţi pe acţiuni
iv) societăţi în comandită pe acţiuni
v) societăţi cu răspundere limitată
Правна информация - Политика за поверителност