Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/0253(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0472/2007

Předložené texty :

A6-0472/2007

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/12/2007 - 3.12

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0611

Přijaté texty
PDF 291kWORD 54k
Středa, 12. prosince 2007 - Štrasburk
Zrušení nepřímých daních z kapitálových vkladů *
P6_TA(2007)0611A6-0472/2007

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2007 o návrhu směrnice Rady o nepřímých daních z kapitálových vkladů (přepracované znění) (KOM(2006)0760 – C6-0043/2007 – 2006/0253(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2006)0760),

-   s ohledem na články 93 a 94 Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0043/2007),

-   s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne 1. června 2007 zaslaný předsedovi Parlamentu podle článku 80a odst. 4 jednacího řádu,

-   s ohledem na dopis předsedy Komise ze dne 20. září 2007, ve kterém Komise informuje, že nevezme svůj návrh zpět,

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0472/2007),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 7
(7)  Je vhodné, aby maximální sazba daně z kapitálu uplatňovaná členskými státy, které dosud daň z kapitálu ukládají, byla do roku 2008 snížena a aby daň z kapitálu byla zrušena nejpozději do roku 2010.
(7)  Je vhodné, aby maximální sazba daně z kapitálu uplatňovaná členskými státy, které dosud daň z kapitálu ukládají, byla do roku 2010 snížena a aby daň z kapitálu byla zrušena nejpozději do roku 2012.
Pozměňovací návrh 2
Čl. 7 odst. 1
1.  Aniž je dotčen čl. 5 odst.1 písm. a), členský stát, který k 1. lednu 2006 ukládá na kapitálové vklady do kapitálových společností daň, dále jen "daň z kapitálu", ji může ukládat i nadále, a to do 31. prosince 2009, pokud dodržuje články 8 až 14.
1.  Aniž je dotčen čl. 5 odst.1 písm. a), členský stát, který k 1. lednu 2006 ukládá na kapitálové vklady do kapitálových společností daň, dále jen "daň z kapitálu", ji může ukládat i nadále, a to do 31. prosince 2011, pokud dodržuje články 8 až 14.
Pozměňovací návrh 3
Čl. 8 odst. 3
3.  Sazba daně z kapitálu nesmí za žádných okolností převýšit 1 % , a po 31. prosinci 2007 nesmí být vyšší než 0,5 %.
3.  Sazba daně z kapitálu nesmí za žádných okolností převýšit 1 % , a po 31. prosinci 2009 nesmí být vyšší než 0,5 %.
Pozměňovací návrh 4
Čl. 15 odst. 1, pododstavec 1
(1)  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 a 14 nejpozději do 31. prosince 2006. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 a 14 nejpozději do 31. prosince 2009. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.
Pozměňovací návrh 5
Čl. 16 odst. 1
Směrnice 69/355/EHS ve znění směrnic uvedených v části A přílohy II se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2007, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v části B přílohy II do vnitrostátních právních předpisů.
Směrnice 69/355/EHS ve znění směrnic uvedených v části A přílohy II se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2010, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v části B přílohy II do vnitrostátních právních předpisů.
Pozměňovací návrh 6
Čl. 17 odst. 2
Články 1, 2, 6, 9 a 11 se použijí ode dne 1. ledna 2007.
Články 1, 2, 6, 9 a 11 se použijí ode dne 1. ledna 2010.
Pozměňovací návrh 7
Příloha I bod 2a (nový)
2a. společnosti podle bulharského práva nazvané:
i) акционерно дружество
ii) командитно дружество с акции
iii) дружество с ограничена отговорност
Pozměňovací návrh 8
Příloha I bod 21a (nový)
21a. společnosti podle rumunského práva nazvané:
i) societăţi în nume colectiv
ii) societăţi în comandită simplă
iii) societăţi pe acţiuni
iv) societăţi în comandită pe acţiuni
v) societăţi cu răspundere limitată
Právní upozornění - Ochrana soukromí