Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0253(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0472/2007

Indgivne tekster :

A6-0472/2007

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/12/2007 - 3.12

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0611

Vedtagne tekster
PDF 104kWORD 59k
Onsdag den 12. december 2007 - Strasbourg
Direktiv om kapitaltilførselsafgifter *
P6_TA(2007)0611A6-0472/2007

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. december 2007 om forslag til Rådets direktiv om kapitaltilførselsafgifter (omarbejdning) (KOM(2006)0760 - C6-0043/2007 - 2006/0253 (CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM (2006)0760),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 93 og 94, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0043/2007),

-   der henviser til skrivelse af 1. juni 2007 fra Retsudvalget til Parlamentets formand, jf. forretningsordenens artikel 80a, stk. 4,

-   der henviser til skrivelse af 20. september 2007 fra Kommissionens formand, hvormed Kommissionen fastholder sit forslag,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0472/2007),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
Betragtning 7
(7)  Den maksimumssats for kapitaltilførselsafgiften, som anvendes af de medlemsstater, der fortsætter med at opkræve kapitaltilførselsafgift, bør nedsættes senest i 2008, og kapitaltilførselsafgiften bør afskaffes senest i 2010.
(7)  Den maksimumssats for kapitaltilførselsafgiften, som anvendes af de medlemsstater, der fortsætter med at opkræve kapitaltilførselsafgift, bør nedsættes senest i 2010, og kapitaltilførselsafgiften bør afskaffes senest i 2012.
Ændring 2
Artikel 7, stk. 1
1.  Uanset artikel 5, stk. 1, litra a), må en medlemsstat, som pr. 1. januar 2006 opkrævede afgift af kapitaltilførsler til kapitalselskaber, i det følgende benævnt "kapitaltilførselsafgift", fortsætte hermed indtil den 31. december 2009, forudsat at den opfylder bestemmelserne i artikel 8 til 14.
1.  Uanset artikel 5, stk. 1, litra a), må en medlemsstat, som pr. 1. januar 2006 opkrævede afgift af kapitaltilførsler til kapitalselskaber, i det følgende benævnt "kapitaltilførselsafgift", fortsætte hermed indtil den 31. december 2011, forudsat at den opfylder bestemmelserne i artikel 8 til 14.
Ændring 3
Artikel 8, stk. 3
3.  Kapitaltilførselsafgiftssatsen må under ingen omstændigheder være højere end 1 %, og efter den 31. december 2007 må den ikke være højere end 0,5 %.
3.  Kapitaltilførselsafgiftssatsen må under ingen omstændigheder være højere end 1 %, og efter den 31. december 2009 må den ikke være højere end 0,5 %.
Ændring 4
Artikel 15, stk. 1, afsnit 1
1.  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme artikel 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 og 14 senest den 31. december 2006. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.
1.  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme artikel 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 og 14 senest den 31. december 2009. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.
Ændring 5
Artikel 16, stk. 1
Direktiv 69/355/EØF, som ændret ved de direktiver, der er opført i del A i bilag II, ophæves med virkning fra den 1. januar 2007, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til tidsfristerne for gennemførelse i national ret af de direktiver, der er opført i del B i bilag II.
Direktiv 69/355/EØF, som ændret ved de direktiver, der er opført i del A i bilag II, ophæves med virkning fra den 1. januar 2010, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til tidsfristerne for gennemførelse i national ret af de direktiver, der er opført i del B i bilag II.
Ændring 6
Artikel 17, stk. 2
Artikel 1, 2, 6, 9 og 11 anvendes fra den 1. januar 2007.
Artikel 1, 2, 6, 9 og 11 anvendes fra den 1. januar 2010.
Ændring 7
Bilag I, punkt 2 a (nyt)
2a) selskaber i henhold til bulgarsk ret med betegnelsen:
i) акционерно дружество
ii) командитно дружество с акции
iii) дружество с ограничена отговорност
Ændring 8
Bilag I, punkt 21 a (nyt)
21a) selskaber i henhold til rumænsk ret med betegnelsen:
i) societăţi în nume colectiv
ii) societăţi în comandită simplă
iii) societăţi pe acţiuni
iv) societăţi în comandită pe acţiuni
v) societăţi cu răspundere limitată
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik