Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0253(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0472/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0472/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2007 - 3.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0611

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 354kWORD 57k
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
Κατάργηση έμμεσων φόρων επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων *
P6_TA(2007)0611A6-0472/2007

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου περί των έμμεσων φόρων των επιβαλλόμενων επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων (αναδιατύπωση) (COM(2006)0760 – C6-0043/2007 – 2006/0253(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0760),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το άρθρο 94 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο κάλεσε το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0043/2007),

–   έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς τον Πρόεδρό του, της 1ης Ιουνίου 2007, σύμφωνα με το άρθρο 80α, παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2007, η οποία αναφέρει ότι η Επιτροπή επιμένει στην πρότασή της,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0472/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Κρίνεται σκόπιμο να μειωθεί έως το 2008 ο ανώτατος συντελεστής του φόρου εισφοράς που εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη τα οποία εξακολουθούν να επιβάλλουν φόρο εισφοράς και ο εν λόγω φόρος εισφοράς να καταργηθεί έως το 2010 το αργότερο.
(7)  Κρίνεται σκόπιμο να μειωθεί έως το 2010 ο ανώτατος συντελεστής του φόρου εισφοράς που εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη τα οποία εξακολουθούν να επιβάλλουν φόρο εισφοράς και ο εν λόγω φόρος εισφοράς να καταργηθεί έως το 2012 το αργότερο.
Τροπολογία 2
Άρθρο 7, παράγραφος 1
1.  Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) το κράτος μέλος το οποίο την 1η Ιανουαρίου 2006 επέβαλλε φόρο επί των εισφορών κεφαλαίου σε κεφαλαιουχικές εταιρείες, εφεξής "φόρος εισφοράς", μπορεί να εξακολουθήσει να το πράττει έως την 31η Δεκεμβρίου 2009, υπό τον όρο ότι συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των άρθρων 8 έως 14.
1.  Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) το κράτος μέλος το οποίο την 1η Ιανουαρίου 2006 επέβαλλε φόρο επί των εισφορών κεφαλαίου σε κεφαλαιουχικές εταιρείες, εφεξής "φόρος εισφοράς", μπορεί να εξακολουθήσει να το πράττει έως την 31η Δεκεμβρίου 2011, υπό τον όρο ότι συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των άρθρων 8 έως 14.
Τροπολογία 3
Άρθρο 8, παράγραφος 3
3.  Ο συντελεστής του φόρου εισφοράς δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 1%, και από την 31η Δεκεμβρίου 2007 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5%.
3.  Ο συντελεστής του φόρου εισφοράς δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 1%, και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2009 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5%.
Τροπολογία 4
Άρθρο 15, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο
1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς τα άρθρα 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 και 14 το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2006. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και τον πίνακα αντιστοιχίας των εν λόγω διατάξεων με την παρούσα οδηγία.
1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς τα άρθρα 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 και 14 το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2009. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και τον πίνακα αντιστοιχίας των εν λόγω διατάξεων με την παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 5
Άρθρο 16, παράγραφος 1
Η οδηγία 69/355/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες που παρατίθενται στο μέρος Α του παραρτήματος ΙΙ, καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2007, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών σχετικά με τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που παρατίθενται στο μέρος Β του παραρτήματος II.
Η οδηγία 69/355/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες που παρατίθενται στο μέρος Α του παραρτήματος ΙΙ, καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2010, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών σχετικά με τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που παρατίθενται στο μέρος Β του παραρτήματος II.
Τροπολογία 6
Άρθρο 17, παράγραφος 2
Τα άρθρα 1, 2, 6, 9 και 11 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2007.
Τα άρθρα 1, 2, 6, 9 και 11 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2010.
Τροπολογία 7
Παράρτημα Ι, σημείο 2α (νέο)
2a. εταιρείες βουλγαρικού δικαίου με την επωνυμία:
i) акционерно дружество
ii) командитно дружество с акции
iii) дружество с ограничена отговорност
Τροπολογία 8
Παράρτημα Ι, σημείο 21α (νέο)
21α. εταιρείες ρουμανικού δικαίου με την επωνυμία:
i) societăţi în nume colectiv
ii) societăţi în comandită simplă
iii) societăţi pe acţiuni
iv) societăţi în comandită pe acţiuni
v) societăţi cu răspundere limitată
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου