Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0253(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0472/2007

Esitatud tekstid :

A6-0472/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/12/2007 - 3.12

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0611

Vastuvõetud tekstid
PDF 279kWORD 47k
Kolmapäev, 12. detsember 2007 - Strasbourg
Kapitali suurendamise kaudse maksustamise kaotamine*
P6_TA(2007)0611A6-0472/2007

Euroopa Parlamendi 12. detsembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv kapitali suurendamise kaudse maksustamise kohta (uuesti sõnastatud) (KOM(2006)0760 – C6-0043/2007 – 2006/0253(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2006)0760);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 93 ja artiklit 94, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0043/2007);

–   võttes arvesse õiguskomisjoni 1. juuni 2007. aasta kirja Euroopa Parlamendi presidendile vastavalt kodukorra artikli 80a lõikele 4;

–   võttes arvesse komisjoni presidendi 20. septembri 2007. aasta kirja, mille kohaselt jääb komisjon oma ettepaneku juurde;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A6-0472/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
Põhjendus 7
(7)  On asjakohane, et kapitalimaksu maksimummäära, mida kohaldavad kapitalimaksuga maksustamist jätkavad liikmesriigid, tuleks 2008. aastaks vähendada ning hiljemalt aastaks 2010 tuleks kapitalimaks täielikult kaotada.
(7)  On asjakohane, et kapitalimaksu maksimummäära, mida kohaldavad kapitalimaksuga maksustamist jätkavad liikmesriigid, tuleks 2010. aastaks vähendada ning hiljemalt 2012. aastaks tuleks kapitalimaks täielikult kaotada.
Muudatusettepanek 2
Artikli 7 lõige 1
1.  Olenemata artikli 5 lõike 1 punktist a võib liikmesriik, kes 1. jaanuaril 2006. maksustas kapitaliühingutele tehtavaid kapitali sissemakseid (edaspidi "kapitalimaks"), seda jätkata 31. detsembrini 2009, tingimusel et see on kooskõlas artiklitega 8–14.
1.  Olenemata artikli 5 lõike 1 punktist a võib liikmesriik, kes 1. jaanuaril 2006. maksustas kapitaliühingutele tehtavaid kapitali sissemakseid (edaspidi "kapitalimaks"), seda jätkata 31. detsembrini 2011, tingimusel et see on kooskõlas artiklitega 8–14.
Muudatusettepanek 3
Artikli 8 lõige 3
3.  Kapitalimaksu määr ei tohi mingil juhul ületada 1% ning pärast 31. detsembrit 2007 ei tohi see ületada 0,5%.
3.  Kapitalimaksu määr ei või mingil juhul ületada 1% ning pärast 31. detsembrit 2009 ei või see ületada 0,5%.
Muudatusettepanek 4
Artikli 15 lõike 1 esimene lõik
1.  Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi artiklite 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 ja 14 täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 31. detsembriks 2006. Nad edastavad kõnealuste õigusnormide teksti ning õigusnormide ja käesoleva direktiivi sätete vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.
1.  Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi artiklite 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 ja 14 täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. detsembriks 2009. Nad edastavad kõnealuste õigusnormide teksti ning õigusnormide ja käesoleva direktiivi sätete vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.
Muudatusettepanek 5
Artikli 16 esimene lõik
Direktiiv 69/355/EMÜ, mida on muudetud II lisa A osas loetletud direktiividega, tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2007, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis seonduvad II lisa B osas sätestatud direktiivide siseriiklikku õigusse ülevõtmise tähtaegadega.
Direktiiv 69/355/EMÜ, mida on muudetud II lisa A osas loetletud direktiividega, tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2010, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis seonduvad II lisa B osas sätestatud direktiivide siseriiklikku õigusse ülevõtmise tähtaegadega.
Muudatusettepanek 6
Artikli 17 teine lõik
Artikleid 1, 2, 6, 9 ja 11 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.
Artikleid 1, 2, 6, 9 ja 11 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010.
Muudatusettepanek 7
I lisa punkt 2 a (uus)
2 a.  Bulgaaria seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse järgmiselt:
i) акционерно дружество
ii) командитно дружество с акции
iii) дружество с ограничена отговорност
Muudatusettepanek 8
I lisa punkt 21 a (uus)
21 a.  Rumeenia seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse järgmiselt:
i) societăţi în nume colectiv
ii) societăţi în comandită simplă
iii) societăţi pe acţiuni
iv) societăţi în comandită pe acţiuni
v) societăţi cu răspundere limitată
Õigusteave - Privaatsuspoliitika