Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0253(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0472/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0472/2007

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/12/2007 - 3.12

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0611

Hyväksytyt tekstit
PDF 280kWORD 51k
Keskiviikko 12. joulukuuta 2007 - Strasbourg
Pääoman hankinnasta suoritettavat välilliset verot *
P6_TA(2007)0611A6-0472/2007

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. joulukuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi pääoman hankinnasta suoritettavista välillisistä veroista (uudelleen laadittu toisinto) (KOM(2006)0760 – C6-0043/2007 – 2006/0253(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0760),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 93 ja 94 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0043/2007),

–   ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2007 päivätyn oikeudellisten asioiden valiokunnan kirjeen puhemiehelle työjärjestyksen 80 a artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–   ottaa huomioon 20. syyskuuta 2007 päivätyn komission puheenjohtajan kirjeen, jonka mukaan komissio pysyy ehdotuksessaan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0472/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Johdanto-osan 7 kappale
(1)  Olisi säädettävä, että pääoman hankintaveron soveltamista jatkavien jäsenvaltioiden pääoman hankintaveron enimmäismäärää olisi alennettava vuoteen 2008 mennessä ja koko vero olisi poistettava viimeistään vuonna 2010.
(1)  Olisi säädettävä, että pääoman hankintaveron soveltamista jatkavien jäsenvaltioiden pääoman hankintaveron enimmäismäärää olisi alennettava vuoteen 2010 mennessä ja koko vero olisi poistettava viimeistään vuonna 2012.
Tarkistus 2
7 artiklan 1 kohta
1.  Sen estämättä, mitä 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, jäsenvaltio, joka 1 päivänä tammikuuta 2006 kantaa pääomayhtiön pääomapanoksista veroa, jäljempänä "pääoman hankintavero", saa jatkaa veron kantamista 31 päivään joulukuuta 2009, jos se täyttää 8–14 artiklassa säädetyt vaatimukset.
1.  Sen estämättä, mitä 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, jäsenvaltio, joka 1 päivänä tammikuuta 2006 kantaa pääomayhtiön pääomapanoksista veroa, jäljempänä "pääoman hankintavero", saa jatkaa veron kantamista 31 päivään joulukuuta 2011, jos se täyttää 8–14 artiklassa säädetyt vaatimukset.
Tarkistus 3
8 artiklan 3 kohta
3.  Pääoman hankintaveron verokanta ei missään tapauksessa saa olla suurempi kuin 1 prosentti, ja 31 päivän joulukuuta 2007 jälkeen se saa olla enintään 0,5 prosenttia.
3.  Pääoman hankintaveron verokanta ei missään tapauksessa saa olla suurempi kuin 1 prosentti, ja 31 päivän joulukuuta 2009 jälkeen se saa olla enintään 0,5 prosenttia.
Tarkistus 4
15 artiklan 1 kohdan 1 alakohta
1.  Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 ja 14 artiklan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.
1.  Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 ja 14 artiklan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.
Tarkistus 5
16 artiklan 1 kohta
Kumotaan direktiivi 69/355/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä I olevassa A osassa luetelluilla direktiiveillä, 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioille asetettuja velvoitteita, jotka koskevat määräaikoja, joihin mennessä liitteessä II olevassa B osassa mainitut direktiivit on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä.
Kumotaan direktiivi 69/355/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä I olevassa A osassa luetelluilla direktiiveillä, 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioille asetettuja velvoitteita, jotka koskevat määräaikoja, joihin mennessä liitteessä II olevassa B osassa mainitut direktiivit on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä.
Tarkistus 6
17 artiklan 2 kohta
Edellä olevaa 1, 2, 6, 9 ja 11 artiklaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.
Edellä olevaa 1, 2, 6, 9 ja 11 artiklaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010.
Tarkistus 7
Liite I, 2 a kohta (uusi)
(2 a)  Bulgarian lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt:
(i) акционерно дружество
(ii) командитно дружество с акции
(iii) дружество с ограничена отговорност
Tarkistus 8
Liite I, 21 a kohta (uusi)
(21 a)  Romanian lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt:
(i) societăţi în nume colectiv
(ii) societăţi în comandită simplă
(iii) societăţi pe acţiuni
(iv) societăţi în comandită pe acţiuni
(v) societăţi cu răspundere limitată
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö