Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/0253(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0472/2007

Pateikti tekstai :

A6-0472/2007

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/12/2007 - 3.12

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0611

Priimti tekstai
PDF 284kWORD 52k
Trečiadienis, 2007 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras
Netiesioginiai mokesčiai, taikomi kapitalui pritraukti (nauja redakcija) *
P6_TA(2007)0611A6-0472/2007

2007 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl netiesioginių mokesčių, taikomų kapitalui pritraukti (nauja redakcija) (COM(2006)0760 – C6-0043/2007 – 2006/0253(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2006)0760),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 93 ir 94 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0043/2007),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 1 d. Teisės reikalų komiteto laišką Pirmininkui pagal Darbo tvarkos taisyklių 80a taisyklės 4 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 20 d. Komisijos pirmininko laišką, kuriame nurodoma, kad Komisija laikosi savo pasiūlymo,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6-0472/2007),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio  2 dalį;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas1
7 konstatuojamoji dalis
(7)  Tikslinga, kad didžiausia kapitalo mokesčio norma, kurią taiko valstybės narės, tebetaikančios kapitalo mokestį, iki 2008 m. būtų sumažinta ir kad kapitalo mokestis būtų panaikintas ne vėliau kaip iki 2010 m.
(7)  Tikslinga, kad didžiausia kapitalo mokesčio norma, kurią taiko valstybės narės, tebetaikančios kapitalo mokestį, iki 2010 m. būtų sumažinta ir kad kapitalo mokestis būtų panaikintas ne vėliau kaip iki 2012 m.
Pakeitimas 2
7 straipsnio 1 dalis
1.  Nepaisydama 5 straipsnio 1 dalies a punkto, valstybė narė, kuri 2006 m. sausio 1 d. taikė mokestį kapitalo įnašams į kapitalo bendroves (toliau – kapitalo mokestis), gali tą mokestį toliau taikyti iki 2009 m. gruodžio 31 d., jeigu laikomasi 8–14 straipsnių.
1.  Nepaisydama 5 straipsnio 1 dalies a punkto, valstybė narė, kuri 2006 m. sausio 1 d. taikė mokestį kapitalo įnašams į kapitalo bendroves (toliau – kapitalo mokestis), gali tą mokestį toliau taikyti iki 2011 m. gruodžio 31 d., jeigu laikomasi 8–14 straipsnių.
Pakeitimas3
8 straipsnio 3 dalis
3.  Visais atvejais kapitalo mokesčio norma turi būti ne didesnė kaip 1 %, o po 2007 m. gruodžio 31 d. ji turi būti ne didesnė kaip 0,5 %.
3.  Visais atvejais kapitalo mokesčio norma turi būti ne didesnė kaip 1 %, o po 2009 m. gruodžio 31 d. ji turi būti ne didesnė kaip 0,5 %.
Pakeitimas 4
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
1)  Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2006 m. gruodžio 31 d., įgyvendina 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 ir 14 straipsnius. Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus ir tų nuostatų bei šios direktyvos koreliacijos lentelę.
1)  Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2009 m. gruodžio 31 d., įgyvendina 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 ir 14 straipsnius. Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus ir tų nuostatų bei šios direktyvos koreliacijos lentelę.
Pakeitimas 5
16 straipsnio 1 dalis
Direktyva 69/355/EEB su pakeitimais, padarytais II priedo A dalyje išvardytomis direktyvomis, panaikinama nuo 2007 m. sausio 1 d., nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų dėl II priedo B dalyje nurodytų direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminų.
Direktyva 69/355/EEB su pakeitimais, padarytais II priedo A dalyje išvardytomis direktyvomis, panaikinama nuo 2010 m. sausio 1 d., nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų dėl II priedo B dalyje nurodytų direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminų.
Pakeitimas 6
17 straipsnio 2 dalis
1, 2, 6, 9 ir 11 straipsniai taikomi nuo 2007 m. sausio 1 d.
1, 2, 6, 9 ir 11 straipsniai taikomi nuo 2010 m. sausio 1 d.
Pakeitimas 7
I priedo 2 a punktas (naujas)
2a.  Bendrovės, pagal Bulgarijos įstatymus žinomos kaip:
i) акционерно дружество;
ii) командитно дружество с акции;
iii) дружество с ограничена отговорност.
Pakeitimas 8
I priedo 21 a punktas (naujas)
21a. Bendrovės, pagal Rumunijos įstatymus žinomos kaip:
i) societăţi în nume colectiv;
ii) societăţi în comandită simplă;
iii) societăţi pe acţiuni;
iv) societăţi în comandită pe acţiuni;
v) societăţi cu răspundere limitată.
Teisinė informacija - Privatumo politika