Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0253(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0472/2007

Ingivna texter :

A6-0472/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/12/2007 - 3.12

Antagna texter :

P6_TA(2007)0611

Antagna texter
PDF 291kWORD 112k
Onsdagen den 12 december 2007 - Strasbourg
Indirekta skatter på kapitalanskaffning *
P6_TA(2007)0611A6-0472/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 december 2007 om förslaget till rådets direktiv om indirekta skatter på kapitalanskaffning (Omarbetad version) (KOM(2006)0760 – C6-0043/2007 – 2006/0253(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2006)0760),

–   med beaktande av artiklarna 93 och 94 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0043/2007),

–   med beaktande av skrivelsen av den 1 juni 2007 från utskottet för rättsliga frågor till talmannen i enlighet med artikel 80a.4 i sin arbetsordning,

–   med beaktande av skrivelsen av den 20 september 2007 från kommissionens ordförande i vilken det uppges att kommissionen vidhåller sitt förslag,

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0472/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
Skäl 7
(7)  I de medlemsstater som fortsätter ta ut skatt på kapitaltillskott bör den högsta skattesatsen sänkas senast 2008 och skatten avskaffas senast 2010.
(7)  I de medlemsstater som fortsätter ta ut skatt på kapitaltillskott bör den högsta skattesatsen sänkas senast 2010 och skatten avskaffas senast 2012.
Ändring 2
Artikel 7, punkt 1
1.  Trots vad som sägs i artikel 5.1 a får en medlemsstat som per den 1 januari 2006 tog ut en skatt på tillskott av kapital till kapitalassociationer, nedan kallad "skatt på kapitaltillskott", fortsätta att göra det till och med den 31 december 2009 förutsatt att bestämmelserna i artiklarna 8–14 iakttas.
1.  Trots vad som sägs i artikel 5.1 a får en medlemsstat som per den 1 januari 2006 tog ut en skatt på tillskott av kapital till kapitalassociationer, nedan kallad "skatt på kapitaltillskott", fortsätta att göra det till och med den 31 december 2011 förutsatt att bestämmelserna i artiklarna 8–14 iakttas.
Ändring 3
Artikel 8, punkt 3
3.  Skattesatsen för skatt på kapitaltillskott får inte överstiga 1 % och efter den 31 december 2007 får den inte överstiga 0,5 %.
Skattesatsen för skatt på kapitaltillskott får inte överstiga 1 % och efter den 31 december 2009 får den inte överstiga 0,5 %.
Ändring 4
Artikel 15, punkt 1, stycke 1
1.  Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artiklarna 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 och 14 senast den 31 december 2006. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.
1.  Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artiklarna 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 och 14 senast den 31 december 2009. De ska genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.
Ändring 5
Artikel 16, stycke 1
Direktiv 69/355/EEG, ändrat genom de direktiv som anges i bilaga II del A, skall upphöra att gälla den 1 januari 2007, dock utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter när det gäller tidsfristerna för införlivande i nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga II del B.
Direktiv 69/355/EEG, ändrat genom de direktiv som anges i bilaga II del A, ska upphöra att gälla den 1 januari 2010, dock utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter när det gäller tidsfristerna för införlivande i nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga II del B.
Ändring 6
Artikel 17, stycke 2
Artiklarna 1, 2, 6, 9 och 11 skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.
Artiklarna 1, 2, 6, 9 och 11 ska tillämpas från och med den 1 januari 2010.
Ändring 7
Bilaga I, led 2a (nytt)
2a.  Följande typer av företag enligt bulgarisk rättsordning:
i) акционерно дружество
ii) омандитно дружество с акции
iii) дружество с ограничена отговорност
Ändring 8
Bilaga I, led 21a (nytt)
21a. Följande typer av företag enligt rumänsk rättsordning:
i) societăţi în nume colectiv
ii) societăţi în comandită simplă
iii) societăţi pe acţiuni
iv) societăţi în comandită pe acţiuni
v) societăţi cu răspundere limitată
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy